Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk"— Zapis prezentacji:

1 Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk
Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły. Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk

2 Co to są pomniki przyrody ?
Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnych wartościach naukowych, kulturowych, historyczno-pamiątkowych oraz odznaczających się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Pomnikami przyrody są najczęściej sędziwe o okazałych rozmiarach drzewa i krzewy rodzimych lub obcych gatunków, źródła , wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

3 Pomniki przyrody W Otorowie znajduje się wiele pięknych i dużych drzew, ale nie wszystkie są pomnikami przyrody. Na skraju lasu, w odległości 800 na północ od zabudowań Otorowa, rośnie sosna pospolita o obw. 202 cm (pomnik przyrody). Przy leśniczówce, przy drodze leśnej do Ostroroga, rosnie dąb szypułkowy o obw. 325 cm. Pomnik przyrody przed Domem Dziecka w Otorowie. 

4 Pomniki przyrody Według danych statystycznych na terenie powiatu szamotulskiego było ustanowionych 96 pomników przyrody oraz 8 rezerwatów przyrody.

5 Rezerwaty przyrody. Brzęki przy Starej Gajówce (gm. Kaźmierz) - ochronie podlega ok. 30 okazów brzęka. Bytyńskie Brzęki (gm. Kaźmierz) – ochronie podlega wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko i podholan biały. Duszniczki (gm. Duszniki) – ochronie podlega 140-letnie modrzewie polskie. Huby Grzebieniskie (gm. Kaźmierz) – podlega ochronie storczyk (obuwik pospolity). Jakubowo (gm. Pniewy) - ochronie podlega las dębowo- grabowy. Las Grądowy nad Mogilnicą (gm. Pniewy) – podlega ochronie 120-letni las liściasty (grąd). Wyspy na Jeziorze Bytyńskim (gm. Kaźmierz) – podlegają ochronie ptaki wodne i błotne. Świetlista Dąbrowa (gm. Obrzycko) -podlega ochronie poszycie leśne. Jezioro Zamorze (gm. Pniewy) – podlega ochronie rosiczka okrągłolistna, grzebień czarny, kalina kolorowa.

6 Rezerwat „Brzęki przy Starej Gajówce”
Rezerwaty przyrody. Rezerwat „Brzęki przy Starej Gajówce” Leśny rezerwat przyrody położony jest na terenie gminy Kaźmierz, w zasięgu wsi Bytyń. Rezerwat utworzono w 1959 roku na obszarze 5,96 ha. Ochroną objęto obszar lasu liściastego z okazami jarząbu brekinii, inaczej nazywanego brzękiem. Dla zabezpieczenia tego obszaru przed ujemnym wpływem warunków zewnętrznych utworzono otulinę o powierzchni 10,03 ha. Rezerwat udostępniony jest dla zwiedzających, co powoduje szkody w postaci wydeptywania przez odwiedzających i poruszających się poza wyznaczonymi szlakami. Jarząb brekinia

7 Rezerwat leśny „ Jakubowo”
Rezerwat przyrody. Rezerwat leśny „ Jakubowo” Utworzony w1959 roku zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego z udziałem buka, charakterystycznego dla Polski północnej – zachodniej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 4,02 ha. Rezerwat administrowany jest przez Nadleśnictwo Pniewy. Powierzchnia otuliny rezerwatu wynosi 14,71 ha. Buczyny Jakubowe 

8 Rezerwat przyrody. Rezerwat ,, Duszniczki”
Położony jest na terenie gminy Duszniki. Utworzony w roku 1958 roku w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu z udziałem modrzewia polskiego. Obejmuje obszar 0,77 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest grupa 16 drzew w wieku 140 lat. Drzewa dorastaja tu imponujących rozmiarów osiągając ponad 80 cm pierśnicy i 36 m wysokości. Rezerwat objęty jest ochroną częściową. Dąb

9 Sierakowski Park Krajobrazowy
Parki krajobrazowe. Sierakowski Park Krajobrazowy Został utworzony w 1991 roku. Położony jest w centralnej części Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego. Jego celem jest ochrona niezwykle interesującego krajobrazu o bogatej rzeźbie z licznymi wzgórzami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami rzek i wydmami. Ponad 33% powierzchni Parku pokrywają lasy. Największym jeziorem na terenie Parku jest Jezioro Chrzypskie (304 ha). Logo Parku 

10 Parki krajobrazowe. Puszcza Notecka
Północną część Powiatu Szamotulskiego stanowi zwarty kompleks leśny – Puszcza Notecka. Krajobraz puszczy urozmaicają potężne wały wydm, które tworzą labirynt dolin i pagórków. Nad Jez. Radziszewskim koło Chojna znajduje się jedno z nielicznych w kraju stanowisk paproci – długosz królewski Osmunda regalis. Dogodne miejsce do gniazdowania i żerowania znalazły ptaki chronione: bielik, bocian czarny, rybołów. Bocian czarny 

11 Formy ochrony przyrody
Określone formy przyrody wprowadza się dla zachowania cennych składników przyrody, takich jak : siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków chronionych, dziko występujących roślin i zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, przyrody nieożywionej, krajobrazu. Pozwoli to na ich zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie przyrody oraz jej poszczególnych składników. Bielik 

12 Pamiętaj gdy jesteś w lesie!
Gdy odwiedzisz WPN poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak dowiedz się czy nie ogłoszono zakaz wstępu do lasu ! Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami. Zapamiętaj, że w lesie obowiązuje generalna zasada - OSTROŻNIE Z OGNIEM! Należy zachować ciszę.

13 Złe zachowania ludzi w lesie
W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności: a) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. Pamiętaj jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk jest zabronione, b) korzystania z otwartego płomienia, c) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, d) palenia tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

14 Środki ochrony środowiska
rezerwat przyrody, park krajobrazowy, ogród botaniczny, ogród zoologiczny, park narodowy, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, obszar chronionego krajobrazu, stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy

15 Wywiad z myśliwym- Krzysztofem Walkowiakiem
Do jakiego koła myśliwskiego pan należy? Należę do koła myśliwskiego nr. 47 w okręgu otorowskim. Który liczy 18 członków. Jak dba Pan o zwierzęta w czasie zimy? Na terenie obwodu znajduje się 10 paśników. Mniej więcej po dwóch myśliwych na jeden paśnik. Wczesną jesienią zaczynamy wypełniać paśniki sianem i snopówką, a koło paśników umieszczamy lizawki solne. W jaki sposób my możemy dbać o zwierzęta? Mogłybyście pomagać myśliwym i dokładać do karmników. Czy zajmuje się pan też roślinami? Nie. Roślinami zajmują się rolnicy. Jak duży jest nasz okręg? Nasz okręg liczy 5 tys. ha. Na tym terenie znajduje się duża zwierzyna a nie ma np. kuropatw, bażantów. Dziękujemy Panu za wywiad. Bardzo nam było miło.


Pobierz ppt "Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google