Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARKI NARODOWE W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARKI NARODOWE W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 PARKI NARODOWE W POLSCE

2 Spis Treści Co to takiego Park Narodowy ? Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Woliński Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Ujście Warty Drawieński Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Poleski Park Narodowy Jak Się Zachowywać ?

3 Park Narodowy Park narodowy – obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów". W Polsce jest 23 parków narodowych.

4 Białowieski Park Narodowy
Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją. Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W polskiej jej części liczy ona ok. 430 osobników. Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Stanowi też najważniejszą – centralną strefę Rezerwatu Biosfery Białowieża.

5 Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. W roku 1932 leśnictwo „Rezerwat” zostało przekształcone w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego; z motyli – lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca. Prawie 12 tys. różnorakich gatunków.

6 DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETOWY
SÓWECZKA ŻUBR

7 Biebrzański Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy (BbPN) został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku jako 18-ty z kolei polski park narodowy. Obecnie, spośród 23 polskich parków narodowych BbPN jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. W emblemie znajduje się Batalion.

8 Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.

9 ŁOŚ NIETOPERZE ORLIK KRZYKLIWY ŻURAW

10 Słowiński Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy został utworzony w 1967 r. i jest obecnie jednym z 2 parków nadmorskich. Powstał przede wszystkim dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar.

11 Wyrzucany na plażę piasek, osuszany przez słońce i wiatr, wywiewany jest w stronę lądu. Buduje tu rozległe ruchome wydmy. Wydmy te zasypały niektóre osady Słowińców (od nich właśnie pochodzi nazwa parku). Najlepiej poznaną grupą zwierząt bezkręgowych Słowińskiego Parku Narodowego są owady. Spośród stwierdzonych tu setek gatunków owadów, wykazano obecność 30 gatunków znajdujących się pod ścisłą ochroną - większość z nich to chrząszcze Coleoptera

12 WIDŁAK TORFOWY

13 Woliński Park Narodowy
Woliński Park Narodowy utworzono 3 marca 1960 r. w celu ochrony jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów nadmorskich w Polsce. Obejmował on wtedy najcenniejszy fragment wybrzeża klifowego w Polsce z klifami dochodzącymi do 90 metrów wysokości oraz przylegający do niego ciąg wzgórz morenowych, a także tereny w południowo-zachodniej części wyspy Wolin. Charakterystycznymi zbiorowiskami były tu różne rodzaje buczyny, z najcenniejszą, rosnącą jedynie na koronie klifu buczyną storczykową. Dużą troską otaczano również charakterystyczne gatunki nadmorskie, a w szczególności jeden z symboli WPN - mikołajka nadmorskiego.

14 Krajobraz wyspy Wolin stale się zmienia
Krajobraz wyspy Wolin stale się zmienia. Co roku Morze Bałtyckie wydziera tej największej polskiej wyspie kawałek lądu, przez co wysoki nieraz na 95 m brzeg morski cofa się. Klify, mierzeje oraz wzniesienia morenowe objęte są ochroną prawną w ramach Wolińskiego Parku Narodowego. Dużą atrakcją wyspy Wolin są odbywające się tam co roku festiwale: Międzynarodowy Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, a także Festiwal Słowian i Wikingów. Podczas tej drugiej imprezy można m.in. obejrzeć pokazy wczesnośredniowiecznych walk.

15 BIELIK – EMBLEM PARKU MIKOŁAJEK NADMORSKI BIEGUS ZMIENNY GRONOSTAJ 15

16 Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, w Euroregionie Karpackim, utworzony w 1973 r. Bieszczadzki PN jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym na terenie Polski. Zasoby faunistyczne BdPN i otuliny, będące pochodną usytuowania geograficznego oraz zróżnicowania i stopnia naturalności biocenoz, posiadają szczególnie wysokie walory.

17 Nie ulega wątpliwości, że BdPN wraz z otuliną to najcenniejsza ostoja ssaków i ptaków drapieżnych w Polsce i jedna z najcenniejszych w Europie. Jego atrakcyjność w skali międzynarodowej wynika przede wszystkim z występowania naturalnych ekosystemów karpackiej puszczy, z liczebnymi populacjami dużych ssaków roślinożernych i drapieżnych oraz ptaków drapieżnych. Na terenie Bieszczadów odnotowano 284 gatunki kręgowców, zaś w Bieszczadzkim Parku Narodowym 231 gatunków (1 bezżuchwowiec, 10 ryb, 11 płazów, 7 gadów, 144 ptaków, 58 ssaków).

18 WĄŻ ESKULAPA PUCHACZ

19 Park Narodowy : „Ujście Warty”
Został on utworzony 1 lipca roku. Jest on najmłodszy spośród 23 Parków Narodowych naszego kraju. Powstał on z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Jego powierzchnia obejmuje 8074 ha, są to głównie rozlewiska rzeki Warty do Odry. Park został założony dla ochrony unikalnych terenów podmokłych , które są miejscem życia dla wielu gatunków ptaków.

20 PLAN POWIERZCHNI PARKU

21 Zwierzęta Na terenie Parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z mich należy do gatunków ginących w skali światowej, takich jak wodniczka, derkacz, rycyk, żuraw, rybitwa czarna i wiele innych.

22

23 Krajobraz Na jego krajobraz składają się głównie
Siedliska łąkowe, które przecinane są gęstą siecią kanałów i starorzeczy, czy zarośla Wierzbowe.

24

25 Drawieński Park Narodowy
Został on utworzony 1 maja 1990 rok. Leży on na terenie województwa Lubuskiego, Zachodniopomorskiego oraz Wielkopolskiego. Jego powierzchnia wynosi 114,41 km. Składa się on głównie z lasów bukowych, dębowo- bukowych a także bory sosnowej. Pozostałe to wody: jeziora wraz z rzekami.

26 POLE POWIERZCHNI

27 Zwierzęta Fauna tego parku składa się z ok. 210 gatunków. Jeśli chodzi o ptaki to są to min: gągoł, pluszcz, zimorodek.

28 Ryby, to przede wszystkim to troć wędrowna oraz lipień.

29 Oraz ssaki : bóbr, wydra, sarna i wiele innych.

30 Krajobraz Krajobraz tego parku składa się głównie z lasów, które stanowią ok. 90 procent całej jego powierzchni .

31 Ojcowski Park Narodowy
Powstał on 14 stycznia 1956 roku. Znajduje się w województwie małopolski, w powiecie krakowskim. Położony jest na terenie 4 gmin: Skała, Wielka Wieś, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia. Obejmuje on część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Dolinę Prądnika oraz Dolinę Sąspowską.

32 PLAN POWIERZCHNI

33 Zwierzęta Liczbę zwierząt w tym Parku szacuje się na ok. 11 tyś. Bardzo charakterystyczne dla OPN są nietoperze, które żyją w tamtejszych jaskiniach

34 Flora Na jej bogactwo składa się ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i ok. 200 rodzajów porostów. Występują tam 84 gatunki roślin prawnie chronionych, takich jak: róża alpejska, brzoza ojcowska.

35 Krajobraz Na formę krajobrazu składają się dolinki krasowe, wąwozy oraz terasy. Największe Doliny, to Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska.

36 Jaskinie Na terenie parku odkryto i opisano ponad 400 jaskiń, lecz przypuszcza się, że jest ich ok 700. Powstały głównie w wyniku krasowego działania wód. Z ponad 400 jaskiń, do zwiedzania udostępnione są jedynie dwie: Jaskinia Łokietka i Jaskinia Ciemna. W jaskini Ciemnej odkryto, że była ona wykorzystywana przez człowieka prehistorycznego.

37 Poleski Park Narodowy Został utworzony 1 maja 1990 roku, znajduje się w województwie Lubelskim. Obejmuje on liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe. Powierzchnia Parku wynosi 97,64 km. Park ten wchodzi w skład Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” oraz jest także chroniony przez konwencję ramsarską jako ważny teren podmokły

38 PLAN PARKU

39 Zwierzęta Fauna Poleskiego Parku Narodowego jest bardzo bogata, licz ponad 290 gatunków. Wiele z tych zwierząt należy do gatunków chronionych. W wodach parku występuje 21 gatunków ryb. Stwierdzono w nim także ponad 200 gatunków ptaków.

40 Flora Flora tego parku jest bardzo bogata, obfituje ona w roślinność typową dla terenów podmokłych i bagiennych. Na terenie parku występuje około tysiąca gatunków roślin, z czego 170 to gatunki rzadkie, 81 podlega ochronie gatunkowej, a kolejne 15 znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

41 Krajobraz

42 Jak Się Zachowywać ? Poruszanie się tylko po wyznaczonych trasach
Zabrania się zabijania, płoszenia i niepokojenia zwierząt Nie wolno niszczyć gniazd, jaj, nor, legowisk, mrowisk! Nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt Zabrania się zrywania, ścinania, wykopywania, niszczenia roślin z terenów chronionych, zbierania owoców i runa leśnego Niedopuszczalne jest niszczenie jakichkolwiek gatunków grzybów Nie wolno niszczyć skał, jaskiń, zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie gleby oraz wody. Nie zbiera się więc tu minerałów, skał, skamieniałości i innych tworów przyrody do swoich kolekcji! obowiązuje zachowanie ciszy

43 Dziękujemy Za Uwagę! Wł.: Zuzanna Białdyga i Magdalena Pustołka


Pobierz ppt "PARKI NARODOWE W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google