Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego
w sesji wiosenne 2009 r. w Zespole Szkół Drzewnych Im. M. Kopernika w Lesku Z S D L e s k o

2 Dokumenty, które należy znać Część ustna egzaminu
Harmonogram egzaminów ustnych w ZSD w Lesku Część pisemna egzaminu Harmonogram egzaminów pisemnych w ZSD w Lesku Warunki zdania egzaminu Unieważnienie egzaminu Matura w terminie dodatkowym Matura poprawkowa Wydawanie świadectw maturalnych Podwyższanie wyników i zdawanie przedmiotów dodatkowych w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Z S D L e s k o

3 Dokumenty, które należy znać
S D L e s k o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562, ze. zm.). Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnego 2008/2009

4 Z S D L e s k o Część ustna egzaminu

5 część ustna egzaminu z języka polskiego
D L e s k o część ustna egzaminu z języka polskiego część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego egzamin na poziomie podstawowym egzamin na poziomie rozszerzonym

6 część ustna egzaminu z języka polskiego
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości (i świadectwa ukończenia szkoły w przypadku zdających skierowanych na egzamin), wchodzi do sali egzaminacyjnej w  kolejności ustalonej na liście. W sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający. W trakcie części ustnej egzaminu zdający może korzystać z: materiałów pomocniczych przygotowanych do prezentacji, planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu. Egzamin przeprowadza przedmiotowy zespół egzaminacyjny. Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze, w tym film, nagraną wypowiedź lub muzykę. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie PZE nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu, w  takim przypadku należy poczekać aż zdający skończy rozpoczętą przez siebie myśl, część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania członków PZE mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu lub/i bibliografii. Jeżeli zdający nie przedstawi prezentacji, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy Z S D L e s k o

7 część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego
Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego, niezależnie od tego, czy jest on zdawany jako przedmiot obowiązkowy, dodatkowy, czy jako drugi język nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, przebiega w następujący sposób: zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości (i świadectwa ukończenia szkoły w przypadku zdających skierowanych na egzamin), wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, zdający losuje zestaw egzaminacyjny, zdający może otrzymać do sporządzania notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i  zniszczeniu, zdający zajmuje miejsce przy stoliku i  przygotowuje się do egzaminu. Egzamin przeprowadza członek PZE wyznaczony przez przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący decyduje o tym czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu. W czasie trwania części ustnej egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Zdający ma prawo korzystać w czasie egzaminu z notatek sporządzonych przez siebie w czasie przeznaczonym na przygotowanie się do egzaminu Z S D L e s k o

8 egzamin na poziomie podstawowym
w sali przebywa jeden zdający, zdający przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, w tym czasie egzaminujący zapoznaje się z materiałem dla  egzaminującego zawartym w  zestawie, egzaminujący podczas rozmowy ze zdającym przyjmuje na siebie wyznaczone role, egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, a część druga polega na opisaniu przez zdającego zawartej w zestawie ilustracji oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją, umieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego. Egzaminujący nie może zadawać pytań spoza zestawu. Z S D L e s k o

9 egzamin na poziomie rozszerzonym
w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, zdający przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, w czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w  trakcie omawiania tematu, egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza egzaminu polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego; egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zawarte w zestawie, a część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i  dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut. Egzaminujący nie przerywa prezentacji zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu, w takim przypadku należy poczekać, aż zdający skończy rozpoczętą przez siebie myśl. Pytania egzaminującego zadane po prezentacji mogą dotyczyć jej konstrukcji, treści, zaprezentowanych opinii, przytoczonych argumentów. Z S D L e s k o

10 Harmonogram egzaminów ustnych w Zespole Szkół Drzewnych w Lesku

11 Harmonogram egzaminu ustnego z języka polskiego w ZSD w Lesku
Dzień Godzina Zespół Przedmiotowy Klasa Liczba zdających Kody uczniów r. (czwartek) Sala 32 Alicja Błaszczyk Krzysztof Wolańczyk (LO) IV TD-4 11 A01 – A09 A11 – A12 IV TD-4* 1 106 Bożena Matuszewska II LU 21 A01-A21 r. (piątek) Henryk Wyszatycki ( LO) III LP 23 A01-A09, A11 A13-A25 III LP * 2 102, 103 * - poprawa egzaminu

12 Harmonogram egzaminu ustnego z języka angielskiego w ZSD w Lesku
Dzień Godzina Zespół Przedmiotowy Klasa Liczba zdających Kody uczniów r. (środa) Sala 32 Beata Nowakowska Anna Ceparska-Bąbel (LO) III LP 19 A02-A08, A11, A13-A14, A16-A18, A20-A25 III LP * 5 101, 103, 106, 107, 108 r. (poniedziałek) Grażyna Kwaśniewicz (LO) Małgorzata Usyk-Sanecka IV TD-4 8 A01-A03, A05, A06, A08, A09, A12 IV TD-4* 2 104, 106 II LU 21 A01-A21 Z S D L e s k o

13 Harmonogram egzaminu ustnego z języka niemieckiego w ZSD w Lesku
Dzień Godzina Zespół Przedmiotowy Klasa Liczba zdających Kody uczniów r. (środa) Sala 22 Tadeusz Wydrych (LO) Małgorzata Wilińska (ZSE-R) III LP 4 A01, A09, A15, A19, III LP* 1 102 IV TD-4 3 A04, A07, A11 * - poprawa egzaminu

14 Część pisemna egzaminu
D L e s k o Część pisemna egzaminu

15 Przebieg egzaminu pisemnego
Zgłoszenie się na część pisemną egzaminu maturalnego Rozpoczęcie części pisemnej egzaminu maturalnego Procedury po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego Z S D L e s k o

16 O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, po okazaniu dowodu tożsamości, a w przypadku zdających spoza szkoły skierowanych na egzamin przez komisję okręgową, również świadectwa ukończenia szkoły. Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi na salę materiały egzaminacyjne. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do danej części egzaminu oraz paski kodowe. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu. Zdający kodują swój arkusz: instrukcją OKE wpisuje swój PESEL, datę urodzenia oraz kod nadany przez okręgową komisje egzaminacyjną na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, naklejają paski kodowe w określone miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi. Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy. W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym lub na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym, bezpośrednio po po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. W przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym z wiedzy o tańcu po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty DVD. Z S D L e s k o

17 Instrukcja kodowania arkuszy
Arkusz z kodami (rysunek 1) zdający otrzymuje przed przystąpieniem do PIERWSZEGO ZE ZDAWANYCH EGZAMINÓW i zachowuje go do wykorzystania w trakcie przystępowania do kolejnych egzaminów. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych, sprawdzeniu ich kompletności, zdający kodują arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi wykorzystując naklejki z kodami. Zdający naklejają naklejki na: stronie tytułowej arkusza w prostokącie opisanym „Miejsce na naklejkę " (rysunek 2 ), karcie odpowiedzi w miejscu opisanym „Miejsce na naklejkę z nr PESEL" (rysunek 3), Przypominamy absolwentom o starannym naklejeniu kodów Oprócz przyklejenia etykiet z kodami zdający czytelnie wpisuje: na dole strony tytułowej arkusza swój numer PESEL oraz trzyznakowy kod zdającego np. A 12 (rysunek 2 ), na pierwszej stronie karty odpowiedzi swoją datę urodzenia i numer PESEL (rysunek 3), a na odwrocie trzyznakowy kod zdającego . W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i wpisać nad wyznaczonym miejscem poprawne dane. Czynności te powtarzane są w każdej części egzaminu pisemnego. Z S D L e s k o

18 Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza I zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania. Przewodniczący ZN ogłasza przerwę i wszyscy zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w Sali i jest obecny przy pakowaniu prac. Z S D L e s k o

19 12. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych, informatyki i egzaminu z przedmiotu w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, przewodniczący ZN ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac. 13. Przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN, obserwatorów oraz przedstawiciela zdających. 14. Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych, informatyki i egzaminu z przedmiotu w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca i otrzymują arkusz II. 15. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3 – 13. 16. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materia y egzaminacyjne, listy zdających egzamin – zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu. 17. Przewodniczący ZN przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu ZE. Z S D L e s k o

20 Zgłoszenie się na część pisemną egzaminu maturalnego
Na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się z: dokumentem tożsamości (ze zdjęciem), a w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę ze świadectwem ukończenia szkoły, przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie), otrzymanymi kreskowymi paskami kodowymi. Zdający powinien: w dniu egzaminu maturalnego zgłosić się o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali, okazać dokument tożsamości (i świadectwo ukończenia szkoły), jeśli zostanie o to poproszony, zająć miejsce w sali wyznaczone przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, Zdający nie może: spóźnić się na egzamin (dotyczy każdego poziomu egzaminu), wnosić na salę innych przyborów niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE, wnosić na salę urządzeń mogących zakłócić przebieg egzaminu oraz urządzeń telekomunikacyjnych (w tym telefonów komórkowych), wnosić toreb, plecaków itp. Z S D L e s k o

21 Rozpoczęcie części pisemnej egzaminu maturalnego
Przebieg egzaminu w sali nadzoruje zespół nauczycieli (co najmniej trzech - w tym co najmniej jeden z innej szkoły lub placówki). Na sali może też przebywać obserwator i ekspert sprawdzający prawidłowość przebiegu egzaminu oraz Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego wraz z jednym ze zdających wnosi na salę pakiet arkuszy egzaminacyjnych i bezpieczne koperty oraz dokumentację egzaminacyjną. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego powinien: poprosić, jeszcze przed rozdaniem arkuszy, jednego ze zdających by uczestniczył w sprawdzeniu, czy nikt wcześniej nie otworzył pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, dopilnować, by każdy zdający sprawdził, czy ma wszystkie strony arkusza i czy są one wyraźnie wydrukowane, w przypadku zgłoszenia braków w arkuszu, wymienić arkusz na nowy - bez usterek, fakt ten odnotować w protokole (zdający musi potwierdzić wymianę swoim podpisem), przypomnieć zasady kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi oraz zlecić zakodowanie arkuszy, poprosić zdających o dokładne zapoznanie się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza, zapisać w miejscu widocznym dla każdego zdającego godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań w arkuszu egzaminacyjnym danego poziomu egzaminu, przed ogłoszeniem przerwy, poinformować zdających o godzinie zgłoszenia się na kolejną część egzaminu. Z S D L e s k o

22 Z S D L e s k o Zdający powinien:
używać tylko czarnego tuszu lub atramentu, pracować spokojnie (czas przeznaczony na wykonanie zadań będzie wystarczający), wybierać z namysłem odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz dokładnie zamalowywać pola przeznaczone na odpowiedzi (dotyczy egzaminu z języków obcych), uważnie i czytelnie wpisywać odpowiedzi do zadań otwartych, unikać lekkomyślnych wpisów, nieprzemyślanych poprawek (utrudnią one ocenę pracy), rozsądnie korzystać z brudnopisu i pamiętać, że - zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego -zapisy w brudnopisie nie będą oceniane, pamiętać o używaniu ołówka tylko do wykonywania rysunków (dotyczy to egzaminów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną w 2006 r., w czasie których można korzystać z ołówka). Uwaga: Odpowiedzi do zadań zapisane ołówkiem nie będą oceniane. Z S D L e s k o

23 Zdający nie może: Z S D L e s k o
dokonywać wpisów (zamalowywać kwadraty) na karcie odpowiedzi w miejscu przeznaczonym dla egzaminatora, opuszczać sali egzaminacyjnej podczas egzaminu, • uwaga: Tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji zdający może opuścić salę, po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami (z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), opuszczać wyznaczonego mu miejsca do czasu ukończenia pracy i uzyskania zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali, porozumiewać się z innymi zdającymi, zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych Z S D L e s k o

24 Procedury po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego
Na piętnaście minut przed upływem czasu Przewodniczący Zespołu Nadzorującego powinien przypomnieć zdającym godzinę zakończenia egzaminu. Na zakończenie swojej pracy zdający powinien: ponownie sprawdzić, czy prawidłowo zakodował arkusz i kartę odpowiedzi, zgłosić, przez podniesienie ręki, zakończenie pracy przed wyznaczonym czasem (przewodniczący zespołu nadzorującego po sprawdzeniu prawidłowości zakodowania pracy, odbierze ją i pozwoli mu na opuszczenie sali), po upływie czasu egzaminu, pozostawić zamknięty arkusz na brzegu stolika, poczekać na odbiór pracy przez członka zespołu nadzorującego, a następnie opuścić salę cicho i spokojnie. Z S D L e s k o

25 Harmonogram egzaminów pisemnych w Zespole Szkół Drzewnych w Lesku

26 Małgorzata Usyk-Sanecka
Przedmiot Zespół Nadzorujący Sala Klasa Liczba zdających Numery uczniów Język polski r. (poniedziałek) 170 minut Jarosław Janusz Beata Nowakowska Tomasz Koss (LO) 1 (39) II LU 21 A01 – A21 Marek Badecki Piotr Watras Małgorzata Usyk-Sanecka Ewa Wowk (LO) 2 (sala gimnastyczna) III LP 23 A01 – A 09, A11, A13-A25 IV TD-4 11 A01 – A 09, A11, A12 III LP* 3 101, 102, 103 IV TD-4 * 106 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu

27 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu Przedmiot Zespół Nadzorujący Sala
Klasa Liczba zdających Numery uczniów Język angielski r. (wtorek) 120 minut Jarosław Janusz Alicja Błaszczyk s. Anna Niedźwiecka (LO) 1 (32) III LP 14 A02-A08, A11,A13- A14, A16-A18, A20 Beata Koczera Jerzy Klaczak Renata Podsobińska-Kurylak (LO) 3 (39) IV TD-4 8 A01-A03, A05,A06, A08, A09, A12 IV TD-4* 4 102, 104, 105, 106 Alina Chabałowska Zofia Usyk Jolanta Hurkała (ZSE-R) (38) II LU 21 A01 – A21 Janusz Chabałowski Danuta Sołtys Maria Krawiec (ZSE-R) 5 (27) A21 - A25 III LP * 6 101, 103, 104, 106, 107, 108 II LU * 101, 102, 103 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu

28 Krzysztof Wolańczyk (LO)
Przedmiot Zespół Nadzorujący Sala Klasa Liczba zdających Numery uczniów WOS r. (środa) 120 minut Zofia Usyk Alina Chabałowska Krzysztof Wolańczyk (LO) 2 (sala gimnastyczna) III LP 15 A03, A05, A07, A09, A11, A14, A15, A16, A18, A19, A20, A22, A23, A24, A25 II LU 4 A06, A09, A11, A17 III LP * 101, 102, 104, 105 180 minut 1 A07 103 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu

29 Tomasz Sroczyński (LO)
D L e s k o Przedmiot Zespół Nadzorujący Sala Klasa Liczba zdających Numery uczniów Język niemiecki r. (czwartek) 120 minut Piotr Watras Marek Badecki Tomasz Sroczyński (LO) 1 (32) III LP 4 A01, A09, A15, A19 IV TD-4 3 A04, A07, A11 III LP* 102 * - poprawa egzaminu

30 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu Przedmiot Zespół Nadzorujący Sala
Klasa Liczba zdających Numery uczniów Geografia r. (piątek) 120 minut Alina Chabałowska Janusz Chabałowski Jan Stelmach Tomasz Koss (LO) 2 (sala gimnastyczna) III LP 7 A01, A02, A04, A06, A08, A17, A21 IV TD-4 10 A01, A02, A04, A05, A06-A09, A11, A12 II LU 15 A01, A02, A04, A05, A08, A10, A12-A16, A18, A19, A20, A21 IV TD-4 * 4 101, 103, 104, 106 II LU * 102, 103 150 minut 1 A07 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu

31 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu Przedmiot Zespół Nadzorujący Sala
Klasa Liczba zdających Numery uczniów Biologia r. (poniedziałek) 120 minut Alicja Błaszczyk Krzysztof Dobrzański Marek Irzyński (LO) 1 (32) III LP A13 IV TD-4* A03 150 minut 107 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu

32 Małgorzata Usyk-Sanecka Mariusz Łopuszański (LO)
Przedmiot Zespół Nadzorujący Sala Klasa Liczba zdających Numery uczniów Historia r. (wtorek) 120 minut Małgorzata Usyk-Sanecka Janusz Chabałowski Mariusz Łopuszański (LO) 1 (32) II LU 2 A03, A07 III LP* 103 150 minut III LP A14 Z S D L e s k o * - poprawa egzaminu

33 Warunki zdania egzaminu
S D L e s k o Warunki zdania egzaminu

34 Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego:
w części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na zadeklarowanym poziomie, a w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych – także z egzaminu z języka mniejszości narodowej – uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za każdy egzamin, w części pisemnej egzaminu z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i  przedmiotu do wyboru, a w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych – także z egzaminu z języka mniejszości narodowej – uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym, a w przypadku języka obcego będącego drugim językiem nauczania w  szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z tego egzaminu. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie maja wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Dla tych przedmiotów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego dla absolwentów klas lub oddziałów dwujęzycznych z przedmiotów obowiązkowych w części zdawanej w drugim języku nauczania nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Z S D L e s k o

35 Unieważnienie egzaminu
Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu. Uwaga! Unieważnienia w przypadku a) dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły), w przypadkach b), c), d) dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. 2. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający otrzymuje wynik „0%”. Nie dotyczy to unieważnienia na podstawie punktu 1d. Z S D L e s k o

36 Matura w terminie dodatkowym
Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek, w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania, i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca. Z S D L e s k o

37 Matura w terminie dodatkowym
Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu ustnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do dnia zakończenia części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. Absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub nie przystąpili do części pisemnej egzaminu w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora CKE, mogą przystąpić do tych egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Egzaminy w terminie dodatkowym zostanie przeprowadzona w dniach od 3 do 10 czerwca wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE Miejsca egzaminu zostaną podane pierwszego czerwca na stronie internetowej OKE (Lublin, Kraków, Rzeszów) Osoby przystępujące do egzaminu zgłaszają się na egzamin z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Z S D L e s k o

38 Matura w terminie dodatkowym (zaświadczenie lekarskie)
Udokumentowany wniosek to np. wniosek z zaświadczeniem lekarskim spełniającym wymogi wynikające z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 247 poz. 1819), czyli zawierającym: dane identyfikujące zakład opieki zdrowotnej, dane identyfikujące pacjenta: a) nazwisko i imię (imiona), b) datę urodzenia, c) adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu, d) numer PESEL dane identyfikujące lekarza (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, podpis lekarza) istotne informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby. Każdy z dokumentów musi umożliwiać identyfikację pacjenta, którego dotyczy, oraz osoby sporządzającej dokument, a także być opatrzony datą jego sporządzenia. Z S D L e s k o

39 Matura poprawkowa Z S D L e s k o
Egzamin maturalny w terminie „poprawkowym” jest przeprowadzany w okresie od sierpnia do września w danej sesji egzaminacyjnej w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawiony wykaz bibliografii do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej i może dokonać zmiany planu prezentacji. Z S D L e s k o

40 Matura poprawkowa Z S D L e s k o
Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej informacje o osobach, które złożyły oświadczenie woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia. Uwaga: Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawiony wykaz bibliografii do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej i może dokonać zmiany planu prezentacji. Termin egzaminu poprawkowego: ustny - 24 sierpnia do 28 sierpnia wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły pisemny - 25 sierpnia – godz. 9.00 Z S D L e s k o

41 Wydawanie świadectw maturalnych
30 czerwca 2009 roku 15 września 2009 roku Z S D L e s k o

42 Podwyższanie wyników i zdawanie przedmiotów dodatkowych w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Od 1 września 2009 roku obowiązuje zasada, że podwyższać wyniki i zdawać przedmioty dodatkowe mogą osoby, które otrzymały świadectwo dojrzałości. Od roku szkolnego 2009/2010 będą obowiązywać nowe wzory deklaracji zgłoszenia do egzaminu. Absolwenci, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu w kolejnych latach od 2006 r. do 2009 i nie uzyskali świadectwa mogą ponownie przystąpić do niezdanego egzaminu na warunkach obowiązujących do roku 2008/2009 w ciągu 5 lat pod daty pierwszego egzaminu. • • • • Jeśli do danego roku nie uzyskają świadectwa dojrzałości, po tym okresie, przystępują do całego egzaminu na warunkach jakie będą obowiązywały w roku złożenia deklaracji. Z S D L e s k o

43 Opracowanie: Witold Orłowski ZSD® w Lesku


Pobierz ppt "Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google