Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpacki Kurator Oświaty Sierpień 2009 r.. Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpacki Kurator Oświaty Sierpień 2009 r.. Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpacki Kurator Oświaty Sierpień 2009 r.

2 Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących. Panie i Panów Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji i instytucji wspierających system edukacji i współedukujących Moich współpracowników

3 sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym. Harmonijnej współpracy z otoczeniem. Abyście Państwo mogli ucieleśnić swoje plany i wizje zawodowe z pożytkiem dla Waszych uczniów, ich rodziców i pracujących u Was nauczycieli

4 UPOWSZECHNIENIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wychowanie przedszkolne może być realizowane w różnych formach: w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołach przedszkolnych, punktach przedszkolnych od 1 września 2009 r. prawo dziecka pięcioletniego do edukacji przedszkolnej Od 1 września 2011 r. obowiązek edukacji przedszkolnej dla dziecka pięcioletniego

5 Wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela powinny pomóc: 1. rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, 2. nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, 3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie konieczności dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka. Od 1 września 2009 roku, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie obserwacji i analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

6 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Od 1 września 2009 r. dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w I klasie szkoły podstawowej; od 1 września 2012 r. dziecko sześcioletnie ma obowiązek nauki w I klasie szkoły podstawowej.Proces obniżania wieku szkolnego wymaga zmiany metod pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale również nauczycieli klas starszych.

7 nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (od 1 września 2009 r. nowa podstawa programowa będzie realizowana: w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, klasie I szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum)

8 Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego wprowadza: połączenie podstaw programowych i standardów egzaminacyjnych w jeden dokument, opis podstawy programowej w języku wymagań, dzięki czemu nauczyciele będą wiedzieć czego mają nauczyć, a rodzice, co powinno umieć ich dziecko. Nauczyciele realizując treści podstawy programowej powinni ułatwiać dzieciom uczenie się przez działanie, przeżywanie, doświadczanie, odkrywanie.

9 Nowa podstawa programowa klasy I szkoły podstawowej ma zapewnić ciągłość wychowania i kształcenia przez: znajomość przez nauczycieli klas I podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zadbanie o adaptację dzieci do warunków funkcjonowania szkoły (okres adaptacji), zorganizowanie sal lekcyjnych, tak by możliwa była nauka i zabawa połączona z wypoczynkiem. Edukacja wczesnoszkolna ma łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV – VI

10 Dyrektor będzie odpowiadał za to, aby łącznie liczba godzin w ciągu etapu edukacyjnego zajęć z danego przedmiotu nie była mniejsza niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty zapisane w podstawie programowej zostaną osiągnięte.

11 Wyprawka szkolna- będzie możliwość uzyskania dofinansowania na zakup podręczników Radosna szkoła- powstaną nowe miejsca zabaw dla najmłodszych dzieci

12 Szkoły mają obowiązek zorganizowania miejsca, w którym najmłodsi uczniowie będą mogli zostawiać podręczniki.

13 Od 1 września 2009 roku dzieci z klas pierwszych, wymagające opieki poza lekcjami, będą mogły skorzystać z opieki organizowanej podobnie jak w przedszkolu. Program wychowawczy szkoły będzie zawierał tematy opieki nad młodszymi kolegami Poszerzona będzie działalność opiekuńcza szkoły poprzez organizowanie świetlic dla najmłodszych np. w salach lekcyjnych.

14 Zniknie przysposobienie obronne zastąpione przez nowy przedmiot nauczania – edukacja dla bezpieczeństwa (30 godzin w okresie nauczania)

15 Co najwyżej dwie, spośród godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, uczniowie mogą realizować w wybranych przez siebie oraz swoich rodziców (prawnych opiekunów) formach zajęć, które uwzględniają ich zainteresowania, zróżnicowany poziom sprawności oraz potrzeby zdrowotne i wynikają z określonych uwarunkowań organizacyjno-kadrowych

16 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie będą obowiązywać wszystkich z wyjątkiem uczniów niepełnoletnich, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej oraz tych pełnoletnich, którzy złożą stosowne podanie. W każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców z godzin do dyspozycji dyrektora.

17 W klasach I szkoły podstawowej i klasach I gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2009/2010 mogą być stosowane wyłącznie nowe podręczniki, zgodne z nową podstawą programową Podręcznik wybiera nauczyciel spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole od początku następnego roku szkolnego

18 Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego i program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

19 Doprecyzowano i uporządkowano obecnie obowiązujące wymagania kwalifikacyjne, np. Oprócz nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacje posiadać będą osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje zakres nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. Podniesiono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych.

20 Od 1 września 2009 roku każdy nauczyciel będzie miał obowiązek przeprowadzenia i rejestrowania dodatkowo jednej godziny zajęć tygodniowo, w ramach obowiązującego czasu pracy.

21 Szkoły publiczne i niepubliczne będą mogły tworzyć oddziały międzynarodowe, w których nauczanie będzie zgodne z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną.

22 Po 25 latach nieobecności wraca obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki.

23 Zadania nadzoru pedagogicznego: ewaluacja pracy szkół i placówek, kontrola przestrzegania prawa, wspomaganie.

24 Monitorowanie przygotowania szkół i placówek do obniżenia wieku szkolnego Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

25 Zgodność organizacji nauczania w szkołach z obowiązującymi przepisami prawa w części dotyczącej liczby godzin zajęć edukacyjnych (szkoły wszystkich typów). Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)

26 Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe). Zgodność realizacji praktycznej nauki zawodu z przepisami prawa (centra kształcenia praktycznego). Zgodność organizacji dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych z przepisami prawa (ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego).

27 Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (centra kształcenia ustawicznego). Realizacja zadań przez zespół wychowawczy działający w placówce (specjalne ośrodki wychowawcze). Zgodność realizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju z przepisami prawa oraz zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

28 Prawidłowość organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych i zespołowych (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). Zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków z przepisami prawa (młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii).

29 Wydawanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie: 1. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 2. przystąpienie ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

30 Zgodność realizacji kursów kwalifikacyjnych z przepisami prawa (placówki doskonalenia nauczycieli). Realizacja zadań przez doradców metodycznych (placówki doskonalenia nauczycieli)

31 Na tej stronie znajdziecie Państwo wszystko to, co stanowi treść zmian programowych, wchodzących do polskich szkół od września 2009 roku. www.reformaprogramowa.men.gov.pl

32 Jacek Wojtas jwojtas@ko.rzeszow.pl Bardzo dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Podkarpacki Kurator Oświaty Sierpień 2009 r.. Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google