Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Praktyczna Nauka Zawodu Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Praktyczna Nauka Zawodu Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Praktyczna Nauka Zawodu Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011

2 2 technik budownictwa technik urządzeń sanitarnych technik technologii odzieży technik drogownictwa (z programem klasy sportowej – piłka nożna) technik logistyk technik inżynierii środowiska i melioracji Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika i może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę na studiach wyższych. TECHNIKUM (4 lata)

3 3 TECHNIK BUDOWNICTWA Przygotowując się do zawodu nauczysz się: prowadzić roboty budowlane, projektować elementy architektoniczne i konstrukcyjne budowli, posługiwać się dokumentacją techniczną, prowadzić dziennik budowy i kalkulację robót, wykonywać proste kosztorysy ofertowe, wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie, planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy oraz swoją karierę zawodową

4 4 TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH Przygotowując się do zawodu nauczysz się: projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, wykonywać proste kosztorysy ofertowe, wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie, planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy oraz swoją karierę zawodową.

5 5 TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi: opracować dokumentację wzorca odzieży, projektować i nadzorować wykonanie wzorca odzieży, organizować, nadzorować i kontrolować pracę zespołu pracowników wytwarzających wyroby odzieżowe, badać oraz kontrolować jakość materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych, nadzorować eksploatację maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych, organizować proces wytwarzania odzieży na miarę w zakładzie usługowym.

6 6 TECHNIK DROGOWNICTWA Jako technik drogownictwa możesz: oceniać stan obiektów budownictwa drogowego i kwalifikować je do naprawy, realizować zadania w zakresie inżynierii ruchu oraz dozorować pracę maszyn i urządzeń drogowych, projektować nieskomplikowane obiekty drogowe i mostowe, sporządzać ich dokumentację techniczną w tym kosztorysy, wykonywać roboty interwencyjne oraz bieżącą konserwację dróg i mostów, wykonywać zadania na rzecz obronności oraz w stanach kryzysowych, organizować zaopatrzenie w materiały stosowane w robotach drogowych.

7 7 TECHNIK DROGOWNICTWA Oferujemy także: zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (klasa o programie sportowym - 10 godzin piłki nożnej), zajęciami praktycznymi oraz praktyką zawodową prowadzoną przez firmę SKANSKA. Mecz towarzyski z pierwszoligową drużyną ZKS STAL Stalowa Wola

8 8 TECHNIK LOGISTYK Jako technik logistyk będziesz przygotowany(a) do następujących zadań: przygotowywania procesu logistycznego i sporządzania dokumentacji logistycznej, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych, ustalania należności za usługi logistyczne, organizowania i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji produktów gotowych, przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób, gospodarowania opakowaniami i organizowania recyklingu odpadów, obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych oraz prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

9 9 TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI charakteryzować stan środowiska przyrodniczego oraz jego przydatność do celów rolniczych, czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno-wysokościowe, wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne, określać potrzeby i rodzaje zabiegów agromelioracyjnych oraz dobierać maszyny i urządzenia melioracyjne, budować i eksploatować obiekty melioracji wodnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, obiektów ochrony środowiska wiejskiego, określać zanieczyszczenia wód, sposoby ich ograniczania oraz dobierać metody zagospodarowania odpadów na obszarach wiejskich W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

10 10 KLASY ZAWODOWE (3 lata nauki) murarz technolog robót wykończeniowych w budownictwie monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter instalacji gazowych (nowość!) Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego i może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w technikum uzupełniającym.

11 11 MURARZ Przygotowując się do zawodu nauczysz się: wykonywać roboty murarskie i tynkarskie wykonywać roboty remontowe i rozbiórkowe wykonywać roboty betoniarsko- zbrojarskie, ciesielskie, okładzinowe obsługiwać maszyny i urządzenia budowlane dokonywać obmiaru i rozliczania wykonanych robót planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy oraz swoją karierę zawodową.

12 12 TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Przygotowując się do zawodu nauczysz się: wykonywać prace malarskie i tapeciarskie różnymi metodami wykonywać prace tynkarskie i okładzin ściennych wykonywać posadzki z różnych materiałów, osadzać stolarkę okienną i drzwiową, wykonywać prace szklarskie, wykonywać konserwacje i remonty (w szczególności tynków i okładzin)

13 13 MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych metodami tradycyjnymi oraz w najnowszych technologiach, montażu kotłów centralnego ogrzewania, wymienników ciepła, pomp, hydroforów, planowania własnej działalności gospodarczej na rynku pracy oraz swojej kariery zawodowej. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania robót w zakresie:

14 14 MONTER INSTALACJI GAZOWYCH montażu instalacji gazowych metodami tradycyjnymi oraz w najnowszych technologiach, montażu kotłów centralnego ogrzewania, piecyków i term gazowych, kuchni gazowych, planowania własnej działalności gospodarczej na rynku pracy oraz swojej kariery zawodowej. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania robót w zakresie:

15 15 KLASY ZAWODOWE (2 lata nauki) posadzkarz Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego i może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w technikum uzupełniającym.

16 16 POSADZKARZ Przygotowując się do zawodu nauczysz się: wykonywać nawierzchnie podłogowe z różnych materiałów, wykonywać okładziny ścian wewnętrznych, wykonywać remonty podłóg, dokonywać obmiaru i rozliczania wykonanych robót, planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy oraz swoją karierę zawodową.

17 17 DO ZOBACZENIA ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Praktyczna Nauka Zawodu Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google