Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011"— Zapis prezentacji:

1 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Praktyczna Nauka Zawodu Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011

2 TECHNIKUM (4 lata) technik budownictwa technik urządzeń sanitarnych
technik technologii odzieży technik drogownictwa (z programem klasy sportowej – piłka nożna) technik logistyk technik inżynierii środowiska i melioracji Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika i może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

3 TECHNIK BUDOWNICTWA Przygotowując się do zawodu nauczysz się:
prowadzić roboty budowlane, projektować elementy architektoniczne i konstrukcyjne budowli, posługiwać się dokumentacją techniczną, prowadzić dziennik budowy i kalkulację robót, wykonywać proste kosztorysy ofertowe, wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie, planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy oraz swoją karierę zawodową

4 TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
Przygotowując się do zawodu nauczysz się: projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, wykonywać proste kosztorysy ofertowe, wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie, planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy  oraz swoją karierę zawodową.

5 TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi: opracować dokumentację wzorca odzieży, projektować i nadzorować wykonanie wzorca odzieży, organizować, nadzorować i kontrolować pracę zespołu pracowników wytwarzających wyroby odzieżowe, badać oraz kontrolować jakość materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych, nadzorować eksploatację maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych, organizować proces wytwarzania odzieży na miarę w zakładzie usługowym.

6 TECHNIK DROGOWNICTWA Jako technik drogownictwa możesz:
oceniać stan obiektów budownictwa drogowego i kwalifikować je do naprawy, realizować zadania w zakresie inżynierii ruchu oraz dozorować pracę maszyn i urządzeń drogowych, projektować nieskomplikowane obiekty drogowe i mostowe, sporządzać ich dokumentację techniczną w tym kosztorysy, wykonywać roboty interwencyjne oraz bieżącą konserwację dróg i mostów, wykonywać zadania na rzecz obronności oraz w stanach kryzysowych, organizować zaopatrzenie w materiały stosowane w robotach drogowych.

7 Mecz towarzyski z pierwszoligową drużyną ZKS STAL Stalowa Wola
TECHNIK DROGOWNICTWA Oferujemy także: zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (klasa o programie sportowym - 10 godzin piłki nożnej), zajęciami praktycznymi oraz praktyką zawodową prowadzoną przez firmę SKANSKA. Mecz towarzyski z pierwszoligową drużyną ZKS STAL Stalowa Wola

8 TECHNIK LOGISTYK Jako technik logistyk będziesz przygotowany(a) do następujących zadań: przygotowywania procesu logistycznego i sporządzania dokumentacji logistycznej, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych, ustalania należności za usługi logistyczne, organizowania i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji produktów gotowych, przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób, gospodarowania opakowaniami i organizowania recyklingu odpadów, obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych oraz prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

9 TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: charakteryzować stan środowiska przyrodniczego oraz jego przydatność do celów rolniczych, czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno-wysokościowe, wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne, określać potrzeby i rodzaje zabiegów agromelioracyjnych oraz dobierać maszyny i urządzenia melioracyjne, budować i eksploatować obiekty melioracji wodnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, obiektów ochrony środowiska wiejskiego, określać zanieczyszczenia wód, sposoby ich ograniczania oraz dobierać metody zagospodarowania odpadów na obszarach wiejskich

10 KLASY ZAWODOWE (3 lata nauki)
murarz technolog robót wykończeniowych w budownictwie monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter instalacji gazowych (nowość!) Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego i może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w technikum uzupełniającym.

11 MURARZ wykonywać roboty murarskie i tynkarskie
  Przygotowując się do zawodu nauczysz się: wykonywać roboty murarskie i tynkarskie wykonywać roboty remontowe i rozbiórkowe wykonywać roboty betoniarsko- zbrojarskie, ciesielskie, okładzinowe obsługiwać maszyny i urządzenia budowlane dokonywać obmiaru i rozliczania wykonanych robót planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy oraz swoją karierę zawodową.

12 TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Przygotowując się do zawodu nauczysz się: wykonywać prace malarskie i tapeciarskie różnymi metodami wykonywać prace tynkarskie i okładzin ściennych wykonywać posadzki z różnych materiałów, osadzać stolarkę okienną i drzwiową, wykonywać prace szklarskie, wykonywać konserwacje i remonty (w szczególności tynków i okładzin)

13 MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania robót w zakresie: montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych metodami tradycyjnymi oraz w najnowszych technologiach, montażu kotłów centralnego ogrzewania, wymienników ciepła, pomp, hydroforów, planowania własnej działalności gospodarczej na rynku pracy oraz swojej kariery zawodowej.

14 MONTER INSTALACJI GAZOWYCH
Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania robót w zakresie: montażu instalacji gazowych metodami tradycyjnymi oraz w najnowszych technologiach, montażu kotłów centralnego ogrzewania, piecyków i term gazowych, kuchni gazowych, planowania własnej działalności gospodarczej na rynku pracy oraz swojej kariery zawodowej.

15 KLASY ZAWODOWE (2 lata nauki)
posadzkarz Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego i może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w technikum uzupełniającym.

16 POSADZKARZ nauczysz się:
Przygotowując się do zawodu nauczysz się: wykonywać nawierzchnie podłogowe z różnych materiałów, wykonywać okładziny ścian wewnętrznych, wykonywać remonty podłóg, dokonywać obmiaru i rozliczania wykonanych robót, planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy oraz swoją karierę zawodową.

17 DO ZOBACZENIA ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google