Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDAJĄ CI KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ OD 01.09.2012R. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDAJĄ CI KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ OD 01.09.2012R. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EK)"— Zapis prezentacji:

1 ZDAJĄ CI KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ OD 01.09.2012R. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EK)

2 DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EK) MOŻE PRZYSTĄPIĆ Uczeń szkoły: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum(USZ) Absolwent szkoły: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum (ASZ) Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych (OKZ) Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego (AKK) Ekstern – osoba która ukończyła G albo 8-letnią SP oraz co najmniej 2 lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z KZSZ (EKS)

3 USZ – uczeń szkołyASZ – absolwent szkoły OKZ – osoba kształcona zagranicą AKK – absolwent kwalifikac. kursu zaw. EKS - ekstern Gdzie składa Dyrektor szkoły dyrektor OKE elektronicznie Dyrektor OKE – dowolnej Dyrektor OKE – właściwej dla miejsca zamieszkania Dyrektor OKE – właściwej dla miejsca prowadzenia kursu Dyrektor OKE – dowolnej Co składa deklarację wniosek Jakie dane zawarte są w deklaracji/ wniosku 1.Imię 2.nazwisko 3.datę urodzenia 4.miejsce urodzenia 5.numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 6.adres zamieszkania 7.nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu 8.nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach 9.informację, czy przystępuje do egzaminu zawodowego po raz pierwszy 10.w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego wskazanie części egzaminu, której nie zdał i do której zamierza przystąpić ponownie Kiedy składa ­ 4 m-ce przed egz. ­ dyrektor szkoły sporządza wykaz i przekazuje do OKE w ciągu 7 dni 4 m-ce przed egz. w przypadku, gdy KKZ kończy się co najmniej 1 miesiąc przed terminem egzaminu zaświadczenie o ukończeniu KKZ osoba ta przedkłada niezwłocznie po jego ukończeniu ­ do 31 stycznia – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w danym roku ­ do 30 września - jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym egzamin nie może być przeprowadzony wcześniej niż 3 m-ce po złożeniu wniosku

4 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2012 0827075531304 to forma oceny poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji, w praktyce jest to jeden, dwa lub trzy egzaminy. http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Podstawa_programowa_17_02_2012.pdf

5 TECHNIKUM WYKAZ KWALIFIKACJI DLA ZAWODÓW

6 ZAWÓDKWALIFIKACJA 1 Termin egzaminu KWALIFIKACJA 2 Termin egzaminu KWALIFIKACJA 3 Termin egzaminu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH po semestrze V B.33 ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH po semestrze VI B.30 SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ po semestrze VII TECHNIK LOGISTYK 333107 A.30 ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW I INFORMACJI W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA po semestrze IV A.31 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TECHNICZNYMI PODCZAS REALIZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH po semestrze VI A.32 ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW I INFORMACJI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH po semestrze VII TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 311208 R.23 ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA po semestrze V R.24 ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROBÓT MELIORACYJNYCH po semestrze VII BRAK TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH 311209 B.8 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I REMONTEM SIECI KOMUNALNYCH po semestrze IV B.9 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH po semestrze VI B.27 ORGANIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I EKSPLOATACJĄ SIECI KOMUNALNYCH ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH po semestrze VII

7 ZAWÓDKWALIFIKACJA 1 Termin egzaminu KWALIFIKACJA 2 Termin egzaminu KWALIFIKACJA 3 Termin egzaminu TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 311924 A.12 WYKONYWANIE USŁUG KRAWIECKICH po semestrze VII A.48 PROJEKTOWANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH po semestrze V A.49 ORGANIZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA WYROBÓW ODZIEŻOWYCH po semestrze VI TECHNIK DROGOWNICTWA 311206 B.2 WYKONYWANIE ROBÓT DROGOWYCH po semestrze V B.32 ORGANIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I UTRZYMANIEM DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH po semestrze VI B.30 SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ po semestrze VII TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 A.54 PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DO PROCESU DRUKOWANIA po semestrze V A.25 WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH po semestrze VI A.55 DRUKOWANIE CYFROWE po semestrze VII TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 311930 B.21 MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ po semestrze V B.22 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ po semestrze VII BRAK

8 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA WYKAZ KWALIFIKACJI DLA ZAWODÓW

9 ZAWÓDKWALIFIKACJA 1 Termin egzaminu KWALIFIKACJA 2 Termin egzaminu KWALIFIKACJA 3 Termin egzaminu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY po semestrze III B.6 WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO - TAPECIARSKICH po semestrze IV B.7 WYKONYWANIE ROBÓT POSADZKARSKO – OKŁADZINOWYCH po semestrze VI MONTER SIECI, NSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712616 B.8 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I REMONTEM SIECI KOMUNALNYCH po semestrze IV B.9 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH po semestrze VI BRAK MURARZ - TYNKARZ 711204 B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH po semestrze VI BRAK

10 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE przeprowadzany jest : - w ciągu całego roku szkolnego - w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE i ogłoszonym 5 miesięcy przed egzaminem na stronie internetowej OKE – www.oke.krakow.plwww.oke.krakow.pl

11 PRZEBIEG EGZAMINU część pisemna – w formie testu pisemnego Odbywa się w szkole/u pracodawcy (on-line w upoważnionej szkole ….) Składa się z 40 zadań wielokrotnego wyboru Trwa 60 min Wynik podawany jest na podstawie zapisu elektronicznego lub po sczytaniu kart odpowiedzi Część pisemną zalicza 50% punktów możliwych do uzyskania Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych podaje do wiadomości dyrektor CKE. część praktyczna – w formie testu praktycznego Odbywa się w upoważnionej szkole/placówce/u pracodawcy Przeprowadzany jest test praktyczny Trwa 120-240 min (jest ustalony w informatorze) Wynik ustalany jest po odczytaniu karty oceny na podst. liczby punktów Część praktyczną zalicza 75% punktów możliwych do uzyskania

12 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO polega na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu na stanowisku egzaminacyjnym, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia dla danej kwalifikacji określonych w podstawie programowej. Każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, które powinno być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających.

13 REZULTATY WYKONANIA TESTU PRAKTYCZNEGO to : wyrób, usługa, dokumentacja, kombinacje ww. rezultatów, np.: jeden lub więcej wyrobów, wyrób i dokumentacja, usługa i dokumentacja, wyrób, usługa i dokumentacja itp.

14 CERTYFIKATY, DYPLOMY, ŚWIADECTWA świadectwo szkoły będzie dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoły danego typu i posiadanie określonego poziomu wykształcenia (nie będzie na nim umieszczana nazwa zawodu) świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację uczniowie uzyskają w trakcie nauki, po potwierdzeniu każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie oraz potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

15 DYPLOM W ZAWODZIE Dyplom w zawodzie kształconym w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dyplom w zawodzie kształconym w Zasadniczej Szkole Zawodowej Wykształcenie zasadnicze zawodowe Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Dyplom w zawodzie kształconym w Technikum Dyplom w zawodzie kształconym w Technikum Wykształcenie średnie Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

16 USZ – uczeń szkoły ASZ – absolwent szkoły OKZ – osoba kształcona zagranicą AKK – absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego EKS - ekstern Gdzie odbiera zaświadczenie U dyrektora szkoły – część pisemna W OKE Ponowne zdawanie w trakcie nauki w kolejnych terminach mogą przystępować w kolejnych terminach z tym, że jeżeli przystępują po raz 3 i kolejny to zdają jako EKS po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym osoba przystąpiła do egzaminu po raz pierwszy i nie uzyskała z jednej części wymaganej liczby punktów, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie. po upływie 3 lat gdy zdający po raz pierwszy przystąpił i nie zdał jednej części lub mógł przystąpić do egzaminu (złożył deklarację) - przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie

17 PRZYDATNE LINKI http://www.cke.edu.pl/ http://www.ko.rzeszow.pl/ http://www.men.gov.pl/ http://www.oke.krakow.pl/kwalifika cje_zawodowe/informatory/


Pobierz ppt "ZDAJĄ CI KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ OD 01.09.2012R. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google