Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego i teoretycznego z perspektywy placówki oświatowej opracował: Janusz Wojtkiewicz-Lazman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego i teoretycznego z perspektywy placówki oświatowej opracował: Janusz Wojtkiewicz-Lazman."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego i teoretycznego z perspektywy placówki oświatowej opracował: Janusz Wojtkiewicz-Lazman Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 ZST w Mikołowie informacje o szkole
Liczba uczniów: 928 Liczba nauczycieli 91 Liczba oddziałów 36 Kierunki kształcenia Szkoła zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych operator obrabiarek skrawających klasy wielozawodowe Liceum profilowane: ekonomiczno-administracyjne zarządzanie informacją

3 Technikum: technik informatyk technik mechanik technik mechatronik technik elektryk technik elektronik technik pojazdów samochodowych Technikum uzupełniające:

4 Współpraca szkoły z pracodawcami odbywa się głównie w ramach praktycznej nauki zawodu
zajęcia praktyczne praktyki zawodowe

5 Współpraca z pracodawcami
W roku szkolnym 2008/2009 praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy oraz w zakładach rzemieślniczych odbyło 226 osób: zajęcia praktyczne odbywały się w 71 zakładach pracy, praktyki zawodowe w 53 (technikum i technikum uzupełniające).

6 Zajęcia praktyczne mogą być realizowane przez ucznia:
w warsztatach szkolnych, u pracodawcy na podstawie oddelegowania z zajęć praktycznych w szkole, u pracodawcy, z którym uczeń (pracownik młodociany) podpisał umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

7 Wybór formy zajęć praktycznych przez uczniów ZSZ w Mikołowie

8 Zajęcia praktyczne w szkole:
uczeń zarówno kształcenie teoretyczne jak i praktyczne odbywa w jednym miejscu, łatwość korelacji treści programowych pomiędzy przedmiotami teoretycznymi i praktycznymi, łatwość prowadzenia nadzoru pedagogicznego, możliwość realizacji programu nauczania zajęć praktycznych w całości (o ile szkoła ma odpowiednie wyposażenie i kadrę), większa liczebność grup niż w przypadku zajęć u pracodawcy, uczeń nie otrzymuje wynagrodzenia.

9 Uczeń oddelegowany na zajęcia praktyczne z warsztatów szkolnych:
uczeń nie jest pracownikiem młodocianym, umowa zostaje zawarta między szkołą a pracodawcą, nauka odbywa się bezpośrednio na rzeczywistym stanowisku pracy, uczeń pobiera naukę indywidualnie lub w małej grupie, uczeń ma kontakt z narzędziami, sprzętem w wersji profesjonalnej a nie dydaktycznej, umowa dotyczy przekazania ucznia do pracodawcy w celu opanowania zadań zawodowych, których realizacja w szkole jest trudna lub niemożliwa, uczniowie oddelegowywani są do pracodawcy z reguły na okres jednego semestru, uczeń nie otrzymuje wynagrodzenia.

10 Kształcenie praktyczne pracownika młodocianego u pracodawcy:
uczeń podpisuje umowę z pracodawcą i staje się pracownikiem młodocianym, nauka odbywa się bezpośrednio na rzeczywistym stanowisku pracy, uczeń pobiera naukę indywidualnie lub w małej grupie, uczeń ma kontakt z narzędziami, sprzętem w wersji profesjonalnej a nie dydaktycznej, pracodawca przyjmuje ucznia na cały okres nauki zawodu, uczeń podlega obowiązkom i prawom wynikającym z kodeksu pracy, uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

11 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe, zgodnie z programami nauczania, realizowane są w trzeciej klasie technikum oraz w drugiej klasie technikum uzupełniającego. Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie, z wyjątkiem zawodu technik mechatronik gdzie jest on skrócony do dwóch tygodni. Praktyki zawodowe realizowane są w ZST Mikołów wyłącznie w zakładach pracy i zakładach rzemieślniczych. Praktyki zawodowe są realizowane na podstawie umowy zawartej między zakładem pracy a szkołą.

12 Praktyki zawodowe zagraniczne
Jako uzupełnienie praktyk zawodowych w ramach unijnego programu Leonardo da Vici w bieżącym roku szkolnym uczniowie ZST w Mikołowie będą mieli możliwość odbycia praktyki zawodowej: w Koszycach (Słowacja) – technik elektronik, technik informatyk, w Lipsku (Niemcy) - technik mechatronik, technik elektronik, w Rimini (Włochy) – technik informatyk.

13 Nadzór nad realizacją praktycznej nauki zawodu u pracodawcy
Bezpośredni nadzór nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu sprawuje: szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu, podmiot przyjmujący młodocianych na praktyczną naukę zawodu. Dodatkowo zgodnie z Ustawą o rzemiośle do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy w szczególności nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle

14 Formy nadzoru praktycznej nauki zawodu stosowane w ZST Mikołowie
sprawdzanie umów zawieranych przez uczniów z pracodawcami, wizyty (hospitacje) kierownika szkolenia praktycznego oraz kierownika warsztatów szkolnych w zakładach pracy i zakładach rzemieślniczych, analiza zapisów w dzienniczkach zajęć praktycznych uczniów, ankiety przeprowadzane po odbyciu praktyk zawodowych, spotkania z przedstawicielami Cechu rzemiosł i przedsiębiorców.

15 Najczęściej występujące nieprawidłowości związane z realizacją praktycznej nauki zawodu:
błędy lub braki w treści umów z pracodawcami, brak programów nauczania i podstaw programowych, nieznajomość formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (wynikająca z braku informatorów egzaminacyjnych), łamanie postanowień kodeksu pracy w zakresie czasu pracy młodocianych, wykorzystywanie uczniów/młodocianych do prac nie związanych z nauką zawodu.

16 Współpraca ZST w Mikołowie z firmą Ford
ZST w Mikołowie od roku 1992 prowadzi współpracę z firmą Ford. Na terenie szkoły utworzone zostało Centrum Szkolenia Diagnostów Firmy Ford. Współpraca dotyczy: udostępniania materiałów dydaktycznych firmy nauczycielom i uczniom, wykorzystania sprzętu diagnostycznego, modeli, narzędzi, podzespołów i zespołów firmy Ford na zajęciach, szkoleń nauczycieli przedmiotów samochodowych.

17 Szkolenie modułowe Realizacja w szkołach programów nauczania o strukturze modułowej szczególnie ułatwia powiązanie nauczania w szkole z zajęciami prowadzonymi w przedsiębiorstwach. Moduły składają się z jednostek modułowych, które z założenia stanowią zadania zawodowe wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa.

18 Rola wychowawcza pracodawcy
Podczas kształcenia zawodowego i wykonywania zadań zawodowych rozwijane są u ucznia takie cechy jak: aktywność, zaradność, odpowiedzialność, pomysłowość, pracowitość, systematyczność, punktualność, krytycyzm itp. Opiekun ucznia na zajęciach praktycznych lub praktykach realizowanych w zakładzie pracy ma często większe możliwości działań wychowawczych niż jego wychowawca klasowy.

19 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego i teoretycznego z perspektywy placówki oświatowej opracował: Janusz Wojtkiewicz-Lazman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google