Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Marta Olszewska Dyrektor Biura IPH w Toruniu Toruń, 10 grudnia 2013 r. Konferencja „Edukacja-Rynek Pracy-Kariera”

2 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Kształcenie w konkretnych zawodach w danej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe lub na kursie kwalifikacyjnym powinno być związane potrzebami lokalnego rynku pracy.

3 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Przygotowanie kształcenia w zawodzie, rozszerzenie lub ograniczenie kształcenia zawodzie powinno być konsultowane z przedstawicielami rynku pracy, w tym z pracodawcami i ich organizacjami. Opinie te nie są wiążące i często nie są współtworzone przez pracodawców danej branży.

4 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o systemie oświaty kształcenie w nowym zawodzie powinno być poprzedzone zasięgnięciem przez dyrektora szkoły opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia, w której zasiadają przedstawiciele pracodawców.

5 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Idealne rozwiązanie to porozumienie, w ramach którego pracodawcy wpływaliby na rozwój szkoły, zmiany w kształceniu zawodowym oraz na sam proces kształcenia. Rodzaje porozumień: porozumienia dwustronne, zawarte pomiędzy szkołą a pracodawcą lub pomiędzy szkołą a organizacją pracodawców porozumienia wielostronne, obejmujące grupę szkół kształcących w tych samych zawodach i organizacje pracodawców

6 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Formy uczestnictwa przedsiębiorców w kształceniu zawodowym: udział przedsiębiorców w tworzeniu programów nauczania; udział przedsiębiorców w poprawianiu wyposażenia pracowni zawodowych w szkołach; praktyczna nauka zawodu, staże i praktyki;

7 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Formy uczestnictwa przedsiębiorców w kształceniu zawodowym: udział przedsiębiorców w turniejach zawodowych, olimpiadach i innych konkursach zawodowych; udział przedsiębiorców w egzaminach zawodowych; udział przedsiębiorców w doskonaleniu nauczycieli.

8 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Udział przedsiębiorców w tworzeniu programów nauczania: Przepisy o tworzeniu programów nauczania stwarzają możliwość zasięgania opinii m. in. pracodawców, nie zakazują szerszego włączania pracodawców w proces tworzenia programów. Cennymi opiniodawcami są także stowarzyszenia zawodowe, które na ogół współpracują z pracodawcami i uczelnie wyższe techniczne, zwłaszcza w przypadku zawodów szybko zmieniających się.

9 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Udział przedsiębiorców w poprawianiu wyposażenia pracowni zawodowych w szkołach: Pracodawcy doradzają przy modernizowaniu pracowni i wskazują odpowiednie parametry wyposażenia. Pracodawcy wyposażają także szkoły w sprzęt, dzięki któremu uczeń i nauczyciel ma kontakt z urządzeniami stosowanymi w przedsiębiorstwach. Odbywa się to na zasadzie czasowego użyczenia lub w formie darowizny.

10 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Praktyczna nauka zawodu, staże i praktyki: Podstawową i najczęściej stosowaną formą udziału pracodawców w procesie kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe jest realizacja na terenie zakładu pracy praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych. Wymiar praktyk zawodowych, określony w podstawie programowej, w zależności od zawodu wynosi od 2 do 8 tygodni w cyklu kształcenia.

11 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Praktyczna nauka zawodu, staże i praktyki: Podstawowym problem związanym z praktykami zawodowymi uczniów jest skonstruowanie dobrego, odpowiadającego przyszłym potrzebom pracodawcy i dobrze skorelowanego z aktualną zdobytą w szkole wiedzą programu tych praktyk. Rozwiązanie tego problemu zależy od zakresu współpracy pracodawców ze szkołami.

12 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Udział przedsiębiorców w turniejach zawodowych, olimpiadach i innych konkursach zawodowych: Cennym doświadczeniem pracodawców szkół, uczniów i nauczycieli jest organizowanie turniejów zawodowych olimpiad zawodowych i innych konkursów zawodowych, z udziałem pracodawców i ich przeprowadzanie na terenie przedsiębiorstwa. Część turniejów zawodowych i olimpiad przeprowadzanych jest na terenie przedsiębiorstwa a członkami komisji konkursowych są m. in. pracodawcy.

13 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Udział przedsiębiorców w egzaminach zawodowych : W przedsiębiorstwach mogą być tworzone ośrodki egzaminacyjne do przeprowadzania części praktycznej egzaminów. Pracodawcy lub ich przedstawiciele (pracownicy) mogą być członkami komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po odpowiednim, krótkim przeszkoleniu. Udział pracodawców w egzaminach zawodowych wymaga odpowiednich regulacji dotyczących kosztów pracodawcy związanych z przeprowadzaniem egzaminów.

14 Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe
Udział przedsiębiorców w doskonaleniu nauczycieli : Staże i szkolenia dla nauczycieli sprzyjają lepszemu zrozumieniu rzeczywistych warunków pracy oraz zapoznaniu się przez nich z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w zakładzie pracy, z którymi nie zetknęli się wcześniej. Dzięki tym działaniom pracodawca lepiej poznaje uwarunkowania w szkolnej edukacji, stan wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu nauczanego zawodu, obowiązujące w szkole podstawy programowe i programy nauczania.

15 Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
KONTAKT: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu ul. Kopernika 4, Toruń tel. 56  fax. 56 

16 Dziękuję za uwagę 16


Pobierz ppt "Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google