Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Nowym Dworze ID grupy: 96/42_P_G1 Opiekun: Katarzyna Wejnert Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Kijem tego, co nie pilnuje swego… Semestr/rok szkolny: Semestr V rok szkolny 2011/2012

3 POJĘCIA Dowód zakupu- jest to po prostu potwierdzenie zawarcia umowy (np. w formie rachunku, paragonu, faktury). Dowód zakupu ułatwia złożenie u sprzedawcy reklamacji, gdyż jest dowodem zawarcia umowy z konkretnym sprzedawcą. Ważne! Brak paragonu nie może być podstawą odrzucenia reklamacji, jeżeli potrafimy udowodnić fakt zawarcia umowy w inny sposób (np. potwierdzenie przelewu).

4

5 Gwarancja- jest czymś odrębnym od niezgodności towaru. Przede wszystkim ma charakter dobrowolny i przez to jej zakres również może być dowolny. POJĘCIA

6 Konsument- za konsumenta uważa się osobę fizyczną (a nie np. spółkę) dokonującą czynności prawnej (np. zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. POJĘCIA

7 Prawa konsumenta- są to wszelkie przepisy prawne, które mają na celu kształtowanie korzystnej sytuacji prawnej konsumenta, jako słabszej strony umowy. POJĘCIA

8 Reklamacja- jest pojęciem, którego nie odnajdziemy ani w kodeksie cywilnym ani w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Tak naprawdę, potocznie rozumiana reklamacja jest zgłoszeniem konsumenta skierowanym do sprzedawcy o niezgodności towaru z umową wraz z odpowiednim roszczeniem (np. naprawy). POJĘCIA

9 Towar konsumpcyjny- to rzecz ruchoma (np. obuwie, telewizor, pralka) sprzedawana konsumentowi przez przedsiębiorcę. POJĘCIA

10 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. POJĘCIA

11 Niezgodność towaru z umową – sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, co jest odpowiednikiem rękojmi za wady funkcjonującej w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami lub między konsumentami. Rękojmia – odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. Stosowana przy umowie sprzedaży, ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych.

12 Upadłość konsumencka – niewypłacalność konsumenta powstała na wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. POJĘCIA

13 Kredyt konsumencki – specjalny rodzaj kredytu ściśle regulowanego przez prawo, udzielanego przez przedsiębiorcę osobom fizycznym na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Musi spełniać określone warunki, m.in. jego kwota nie może być niższa niż 500 zł ani wyższa od 80 tys. zł, a okres spłaty musi wynosić co najmniej 3 miesiące. POJĘCIA

14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Art. 10 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 8 1. Konsument jest uprawniony do spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Termin dokonania spłaty powinien odpowiadać terminom wnoszenia rat określonych w umowie.

15 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1319) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176) Kodeks cywilny. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16 z 18 maja 1964 r., poz. 93 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r)

16 Ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 100 z 2001 r., poz. 1081) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz. 1572).

17 NIE ZWLEKAJ Z REKLAMACJĄ! W przypadku spostrzeżenia wady zakupionego p towaru powinniśmy jak najszybciej złożyć reklamację do sprzedawcy. Zbędna zwłoka może mieć za sobą olbrzymie konsekwencje.

18 ILE TRWA REKLAMACJA? Reklamację na towar można składać w ciągu 2 lat od zakupienia. Przez ten okres możemy żądać reklamacji produktu. Warunkiem złożenie reklamacji 2 miesiące po zakupieniu.

19 KIEDY DZIAŁA REKLAMACJA? Reklamacja zostaje uznana gdy: Towar nie nadaje się do użycia, Jego właściwości nie odpowiadają właściwością tego towaru, Gdy towar jest inny niż opisywany przez sprzedawcę,

20 CO TO JEST GWARANCJA? W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny poczytuje się, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady zostaną wykryte w ciągu trwania gwarancji.

21 RĘKOJMIA Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy.

22 ILE TRWA RĘKOJMIA? Rękojmia jest skuteczna przez okres jednego roku a w przypadku budynku przez 3 lata od dnia wydania towaru lecz wadę należy zgłosić w miesiąc od jej wykrycia

23 REKLAMACJA BEZ GWARANCJI? Reklamacja wcale nie zależy od tego, czy na towar dostaniemy gwarancję. Jest ona dodatkowym uprawnieniem konsumenta. Każdy towar można zareklamować 2 lata od chwili zakupienia towaru

24 REKLAMACJA A DOWODY ZAKUPU Coraz częściej zdarza się że przy składaniu reklamacji towaru potrzebny jest paragon. Powinniśmy go posiadać by udowodnić że towar był nabyty w tym konkretnym sklepie.

25 JAK WYGLĄDAJĄ ZAKUPY ONLINE? W sklepach internetowych mamy podział na różne rodzaje produktów, które kupujemy po przez naciśniecie odpowiedniego przycisku. Dzięki temu unikamy wychodzenia z domu i konieczność stania w kolejkach

26 ZAKUPY PRZEZ INTERNET Sklepy internetowe są bardzo wygodne dla klientów. Nie wychodząc z domu, możemy zrobić zakupy, na wszystkie możliwe sposoby. Siedząc w wygodnym fotelu możemy umeblować mieszkanie, kupić ubrania i zamówić samochód.

27 WYRUSZAMY NA SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW KONSUMENTA Dostaliśmy zadania i w drogę….

28 WYRUSZAMY NA SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW KONSUMENTA Ankieta w sklepie ….

29 WYRUSZAMY NA SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW KONSUMENTA …i na miejskim targowisku

30 SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW KONSUMENTA PANEM STANISŁAWEM BOROWIECKIM

31 A POTEM ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK ….

32 WYNIKI ANKIET 1. Czy zna Pan/Pani swoje prawa konsumenckie?

33 2. Czy zdarzyło się Panu/Pani reklamować zakupiony towar? WYNIKI ANKIET

34 3. Jeżeli TAK, to jaki to był towar? (można podać kilka przykładów) WYNIKI ANKIET

35 4. Czy wie Pan/Pani gdzie w naszym mieście znajduje się biuro Rzecznika Praw Konsumenta? WYNIKI ANKIET

36 W przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumenckich: Infolinia konsumencka 800 007 707 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONMSUMENTÓW Adres: plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa uokik@uokik.gov.pl ORGANIZACJE KONSUMENCKIE

37 W przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumenckich: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ORGANIZACJE KONSUMENCKIE

38 GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY? polubowne sądy konsumenckie (jeżeli wartość towaru nie przekracza 10 000 zł) Działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

39 W sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych i pocztowych można zwrócić się do: polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY?

40 W sporze z BANKIEM pomóc może: Arbiter bankowy – instytucja działająca przy Związku Banków Polskich.Związku Banków Polskich

41 GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY? Spory pomiędzy konsumentami a podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF rozstrzyga Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowegoprzy Komisji Nadzoru Finansowego.

42 GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY? Spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rozstrzyga Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

43 GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY? W sporze konsument - przedsiębiorstwo energetyczne (dostawca paliw gazowych i energii) należy zwracać się do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii

44 W sprawach spornych na linii konsument - przewoźnik lotniczy należy zwracać się do Komisji Ochrony Praw Pasażera GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY?

45 Informację o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc prawną i organizacyjną dotyczącą sporów transgranicznych można uzyskać w Europejskim Centrum Konsumenckim.Europejskim Centrum Konsumenckim.


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google