Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Nowym Dworze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Nowym Dworze"— Zapis prezentacji:

1

2 Gimnazjum w Nowym Dworze
Dane INFORMACYJNe Nazwa szkoły: Gimnazjum w Nowym Dworze ID grupy: 96/42_P_G1 Temat projektowy: Opiekun: „Kijem tego, co nie pilnuje swego…” Katarzyna Wejnert Kompetencja: Przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: Semestr V rok szkolny 2011/2012

3 Pojęcia Dowód zakupu- jest to po prostu potwierdzenie zawarcia umowy
(np. w formie rachunku, paragonu, faktury). Dowód zakupu ułatwia złożenie u sprzedawcy reklamacji, gdyż jest dowodem zawarcia umowy z konkretnym sprzedawcą. Ważne! Brak paragonu nie może być podstawą odrzucenia reklamacji, jeżeli potrafimy udowodnić fakt zawarcia umowy w inny sposób (np. potwierdzenie przelewu).

4

5 Pojęcia Gwarancja- jest czymś odrębnym od niezgodności towaru. Przede wszystkim ma charakter dobrowolny i przez to jej zakres również może być dowolny.

6 Pojęcia Konsument- za konsumenta uważa się osobę fizyczną (a nie np. spółkę) dokonującą czynności prawnej (np. zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7 Pojęcia Prawa konsumenta- są to wszelkie przepisy prawne, które mają na celu kształtowanie korzystnej sytuacji prawnej konsumenta, jako słabszej strony umowy.

8 Pojęcia Reklamacja- jest pojęciem, którego nie odnajdziemy ani w kodeksie cywilnym ani w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Tak naprawdę, potocznie rozumiana „reklamacja” jest zgłoszeniem konsumenta skierowanym do sprzedawcy o niezgodności towaru z umową wraz z odpowiednim roszczeniem (np. naprawy).

9 Pojęcia Towar konsumpcyjny-to rzecz ruchoma (np. obuwie, telewizor, pralka) sprzedawana konsumentowi przez przedsiębiorcę.

10 Pojęcia Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

11 Pojęcia Niezgodność towaru z umową – sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, co jest odpowiednikiem rękojmi za wady funkcjonującej w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami lub między konsumentami. Rękojmia – odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. Stosowana przy umowie sprzedaży, ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych.

12 Pojęcia Upadłość konsumencka – niewypłacalność konsumenta powstała na wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności.

13 Pojęcia Kredyt konsumencki – specjalny rodzaj kredytu ściśle regulowanego przez prawo, udzielanego przez przedsiębiorcę osobom fizycznym na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Musi spełniać określone warunki, m.in. jego kwota nie może być niższa niż 500 zł ani wyższa od 80 tys. zł, a okres spłaty musi wynosić co najmniej 3 miesiące.

14 o świadczeniu usług drogą elektroniczną o kredycie konsumenckim
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Art. 10 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 8 1. Konsument jest uprawniony do spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Termin dokonania spłaty powinien odpowiadać terminom wnoszenia rat określonych w umowie.

15 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1319) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176) Kodeks cywilny. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16 z 18 maja 1964 r., poz. 93 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r)

16 Ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. (Dz. U
Ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 100 z 2001 r., poz. 1081) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz. 1572).

17 Nie zwlekaj z reklamacją!
W przypadku spostrzeżenia wady zakupionego p towaru powinniśmy jak najszybciej złożyć reklamację do sprzedawcy. Zbędna zwłoka może mieć za sobą olbrzymie konsekwencje.

18 Ile trwa reklamacja? Reklamację na towar można składać w ciągu 2 lat od zakupienia. Przez ten okres możemy żądać reklamacji produktu. Warunkiem złożenie reklamacji 2 miesiące po zakupieniu.

19 Kiedy działa reklamacja?
Reklamacja zostaje uznana gdy: Towar nie nadaje się do użycia, Jego właściwości nie odpowiadają właściwością tego towaru, Gdy towar jest inny niż opisywany przez sprzedawcę,

20 Co to jest gwarancja? W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny poczytuje się, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady zostaną wykryte w ciągu trwania gwarancji.

21 Rękojmia Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy.

22 Ile trwa rękojmia? Rękojmia jest skuteczna przez okres jednego roku a w przypadku budynku przez 3 lata od dnia wydania towaru lecz wadę należy zgłosić w miesiąc od jej wykrycia

23 Reklamacja bez gwarancji?
Reklamacja wcale nie zależy od tego, czy na towar dostaniemy gwarancję. Jest ona dodatkowym uprawnieniem konsumenta. Każdy towar można zareklamować 2 lata od chwili zakupienia towaru

24 Reklamacja a dowody zakupu
Coraz częściej zdarza się że przy składaniu reklamacji towaru potrzebny jest paragon. Powinniśmy go posiadać by udowodnić że towar był nabyty w tym konkretnym sklepie.

25 Jak wyglądają zakupy online?
W sklepach internetowych mamy podział na różne rodzaje produktów, które kupujemy po przez naciśniecie odpowiedniego przycisku. Dzięki temu unikamy wychodzenia z domu i konieczność stania w kolejkach

26 Zakupy przez internet Sklepy internetowe są bardzo wygodne dla klientów. Nie wychodząc z domu, możemy zrobić zakupy, na wszystkie możliwe sposoby. Siedząc w wygodnym fotelu możemy umeblować mieszkanie, kupić ubrania i zamówić samochód.

27 Wyruszamy na spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta
Dostaliśmy zadania i w drogę….

28 Wyruszamy na spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta
Ankieta w sklepie ….

29 Wyruszamy na spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta
…i na miejskim targowisku

30 Spotkanie z rzecznikiem Praw konsumenta Panem Stanisławem Borowieckim

31 A potem zasłużony odpoczynek ….

32 Wyniki ankiet 1. Czy zna Pan/Pani swoje prawa konsumenckie?

33 2. Czy zdarzyło się Panu/Pani reklamować zakupiony towar?
Wyniki ankiet 2. Czy zdarzyło się Panu/Pani reklamować zakupiony towar?

34 3. Jeżeli TAK, to jaki to był towar? (można podać kilka przykładów)
Wyniki ankiet 3. Jeżeli TAK, to jaki to był towar? (można podać kilka przykładów)

35 Wyniki ankiet 4. Czy wie Pan/Pani gdzie w naszym mieście znajduje się biuro Rzecznika Praw Konsumenta?

36 Organizacje konsumenckie
W przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumenckich: Infolinia konsumencka URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONMSUMENTÓW Adres: plac Powstańców Warszawy Warszawa

37 Organizacje konsumenckie
W przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumenckich: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

38 Gdzie jeszcze szukać pomocy?
polubowne sądy konsumenckie (jeżeli wartość towaru nie przekracza zł) Działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

39 Gdzie jeszcze szukać pomocy?
W sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych i pocztowych można zwrócić się do: polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

40 Gdzie jeszcze szukać pomocy?
W sporze z BANKIEM pomóc może: Arbiter bankowy – instytucja działająca przy Związku Banków Polskich.

41 Gdzie jeszcze szukać pomocy?
Spory pomiędzy konsumentami a podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF rozstrzyga Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

42 Gdzie jeszcze szukać pomocy?
Spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rozstrzyga Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

43 Gdzie jeszcze szukać pomocy?
W sporze konsument - przedsiębiorstwo energetyczne (dostawca paliw gazowych i energii) należy zwracać się do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii

44 Gdzie jeszcze szukać pomocy?
W sprawach spornych na linii konsument - przewoźnik lotniczy należy zwracać się do Komisji Ochrony Praw Pasażera

45 Gdzie jeszcze szukać pomocy?
Informację o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc prawną i organizacyjną dotyczącą sporów transgranicznych można uzyskać w Europejskim Centrum Konsumenckim.


Pobierz ppt "Gimnazjum w Nowym Dworze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google