Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładowa Kontrola Produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładowa Kontrola Produkcji"— Zapis prezentacji:

1 Zakładowa Kontrola Produkcji
Warszawa, 23 – © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o. Slide 1

2 DEKRA - Jedna z wiodących organizacji eksperckich na świecie
DEKRA SE DEKRA - Jedna z wiodących organizacji eksperckich na świecie Z siedzibą główną w Stuttgarcie Aktywnie działająca w ponad 50 krajach świata Zorganizowana w 3 Jednostkach Biznesowych Z 15 strategicznymi liniami biznesowymi Przychodami przekraczającymi 2 miliardy Euro Zatrudniająca ponad pracowników, w tym około 40% poza granicami Niemiec Slide 2 © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

3 DEKRA SE Firma z tradycją W Berlinie zarejestrowane zostaje stowarzyszenie DEKRA 1925 Rozwój sieci diagnostycznej na terenie Niemiec 1970 Rozpoczęcie działalności DEKRA Certification 1996 2005 Przejęcie francuskiego Norisko i rozwój usług przemysłowych Rozwój usług związanych z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem 2009 Zatwierdzone jako oficjalna organizacja kontroli pojazdów 1960 Budowa kompleksowej sieci diagnostycznej we wschodnich Niemczech 1990 Rozpoczęcie globalnej ekspansji DEKRA 1998 Wejście na rynek badań i certyfikacji wyrobów oraz usług energetycznych 2008 DEKRA działa jako Spółka Europejska Societas Europaea (SE) 2010 Slide 3 © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

4 www.DEKRA.pl DEKRA w Polsce DEKRA Certification Sp. z o.o.
DEKRA SE DEKRA w Polsce DEKRA Certification Sp. z o.o. DEKRA Solutions Sp. z o.o. DEKRA Polska Sp. z o.o. DEKRA Construction Management Sp. z o.o. DEKRA Industrial Sp. z o.o. DEKRA Praca Sp. z o.o. © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

5 DEKRA Certification – obecność międzynarodowa
Rosja Ukraina Wrocław, Warszawa Maroko Japonia Korea Południowa Indie USA Chiny, Hong Kong RPA Niemcy, Polska, Francja, Wielka Brytania, Izrael, Włochy, Holandia, Austria, Rumunia, Szwajcaria, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Turcja, Węgry, Finlandia, Szwecja, Chorwacja, Serbia Brazylia © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

6 DEKRA Certification - portfolio usług
Zakładowa Kontrola Produkcji Badania laboratoryjne Certyfikacja [znak CE, GS, Kema-Keur] Testy chemiczne [REACH, ROHS] Testy mechaniczne Badania wyrobów u producentów w Azji FFU Odbiory przedwysyłkowe FRI Factory Audit w Europie i Azji Standardy ISO / PN / EN / branżowe Pełnomocnik, Auditor Wymagania norm Wsparcie biznesu Klub Pełnomocnika Kongres Menedżerów Jakości Certyfikacja systemów zarządzania Hardware Szkolenia, certyfikacja personelu Audity specyficznych wymagań Klienta Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe Badania i certyfikacja wyrobów Audity dostawców Badanie Tajemniczy Klient Czyste Leczenie Dyrektywa ATEX 94/9/EC Dyrektywa ATEX 137 EC © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

7 Akademia DEKRA - szkolenia
DEKRA Certification Akademia DEKRA - szkolenia NAJLEPSI TRENERZY, WYBITNI EKSPERCI, NAJNOWSZE NORMY, AKTUALNA TEMATYKA... Akademia DEKRA zaprasza wszystkich Pełnomocników, Auditorów i inne osoby zawodowo lub prywatnie zainteresowane kształceniem w zakresie norm i systemów zarządzania do udziału w szkoleniach otwartych. Różne normy i systemy, m.in.: ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, PN-N-18001, PN-EN-9100, ISO 13485, ISO/TS 16949, ISO 22000, HACCP, GMP+, Zakładowa Kontrola Produkcji, SCC/VCA Specjalistyczne szkolenia dla firm i branż takich, jak: laboratoria badawcze, producenci urządzeń medycznych, firmy budowlane, organizacje przemysłu lotniczego i kosmonautyki, branża motoryzacyjna, przemysł spożywczy (w tym żywienie zbiorowe, transport pasz, sieci handlowe) oraz ich kooperantów, współpracowników, partnerów biznesowych, podwykonawców, dostawców, itp. Certyfikat Pełnomocnika/auditora wewnętrznego sygnowany przez DEKRA Certification - wiodącą jednostkę certyfikacyjną na świecie Szeroki zakres warsztatów doskonalących dla auditorów i pełnomocników oraz kadry kierowniczej – tematy dopasowane do zmieniających się realiów pracy i przepisów prawnych © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

8 Notyfikacja UE w zakresie dyrektywy 89/106/EEC
DEKRA Certification Akredytacje DEKRA Certification Sp. z o.o. Notyfikacja UE w zakresie dyrektywy 89/106/EEC Slide 8 © 2011 DEKRA Certification Sp. z o.o.

9 Budownictwo Zakładowa Kontrola Produkcji Hardware Pozostałe usługi:
ISO 9001 ISO 14001 ISO TS 16949 EN 9100 IRIS ISO 27001 ISO 9001 z elementami 27001 ISO 50001 SCC/VCA PN-N 18001/OHSAS ISO 3834 Certyfikacja systemów zarządzania Hardware Szkolenia, certyfikacja personelu Audity specyficznych wymagań Klienta Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe Badania i certyfikacja wyrobów Pozostałe usługi: Dedykowana oferta szkoleniowa Certyfikacja personelu SCC/VCA Zakładowa Kontrola Produkcji page 9 © 2011 DEKRA 11_2011

10 Wyroby budowlane / podstawy prawne
Głównym celem Unii Europejskiej jest utworzenie jednolitego (wspólnego) rynku, wyeliminowanie wszystkich ograniczeń w handlu, między innymi ograniczeń prawnych wynikających z różnorodności przepisów krajowych państw członkowskich UE oraz zapewnienie, aby w obrocie znajdowały się wyłącznie wyroby nie zagrażające bezpieczeństwu zdrowia, życia, środowiska a także innym interesom publicznym. Artykuł 13.3(a) Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych zawiera stwierdzenie, że dokonanie przez producentów oceny zgodności (co jest niezbędnym warunkiem do oznakowania CE) jest możliwe jedynie wówczas, gdy posiadają system zakładowej kontroli produkcji zapewniający zgodność wyrobu z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej. Zakładowa kontrola produkcji wymagana jest nie tylko przez europejski system oceny zgodności wyrobów budowlanych prowadzący do oznakowania wyrobu CE, ale również przez krajowy system oceny zgodności prowadzący do oznakowania wyrobu znakiem B. page © 2011 DEKRA 11_2011

11 Wyroby budowlane / systemy oceny zgodności
system 1+ - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie:  zadania producenta: zakładowej kontroli produkcji,– uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,  zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji, badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy. system 1 - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie:  zadania producenta: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,  zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. system 2+ - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:  zadania producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badania, jeżeli dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna,  zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. page © 2011 DEKRA 11_2011

12 Wyroby budowlane / systemy oceny zgodności
system 2 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:  zadania producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. system 3 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie: zadania producenta: wstępnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium, wdrożonej i udokumentowanej zakładowej kontroli produkcji. system 4 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie: zadania producenta: wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta, wdrożonej i udokumentowanej zakładowej kontroli produkcji. Zakładowa kontrola produkcji jest podstawowym elementem wszystkich systemów oceny. Występuje w każdym z nich. Jeśli producent nie dysponuje zakładową kontrolą produkcji, wówczas nie ma prawa do oznaczania swoich wyrobów symbolem CE. page © 2011 DEKRA 11_2011

13 Wyroby budowlane / Ustawa i akty wykonawcze
Akty wykonawcze do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Dz.U.04_198_2011 – w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposoby oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Dz.U.04_198_2041 – w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu - Dz.U.04_130_1386 Rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu - Dz.U.04_130_1387 Art. 26 Ustawy dotyczy kontroli wyrobów budowlanych. Kontrola może dotyczyć:  wyrobu budowlanego,  prawidłowości jego oznakowania,  dokumentacji technicznej wyrobu. page © 2011 DEKRA 11_2011

14 Wyroby budowlane / kontrola i sankcje ekonomiczne
Sankcje ekonomiczne polegające na obowiązku wpłacenia do budżetu państwa należności stanowiącej 100% sumy uzyskanej ze sprzedaży zakwestionowanych przez organ kontroli wyrobów stosuje się w przypadku gdy przedsiębiorca wprowadził do obrotu wyrób:  podlegający oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, a nie oznaczone tym znakiem,  wyprodukowany niezgodnie z wymaganiami stanowiącymi podstawę przyznania prawa stosowania tego znaku,  nie posiadający dokumentu dopuszczającego do obrotu,  nie spełniający wymagań stanowiących podstawę do wydania dokumentu dopuszczającego do obrotu Zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego „kto wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby budowlane niedopuszczone do obrotu w budownictwie, naruszając przepisy art. 10, podlega karze grzywny do PLN Dz. U. nr 166, poz. 1360; rozdział 7. W przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań ustawy, właściwy organ orzeka w drodze decyzji: zakaz dalszego przekazywania określonej partii wyrobu budowlanego, nakładając na producenta obowiązek usunięcia w wyznaczonym terminie określonych nieprawidłowości oraz nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego lub jego określonej partii. page © 2011 DEKRA 11_2011

15 Zakładowa kontrola produkcji / definicja
Stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane. Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) jest opisanym i wdrożonym przez producenta systemem zarządzania zakładową kontrolą produkcji. Podstawę stanowią procedury i instrukcje , które zapewniają, że wyprodukowane wyroby budowlane, wprowadzone przez producenta do obrotu są zgodne z odpowiednią specyfikacją techniczną i deklarowanymi wartościami poszczególnych parametrów wyrobu. Główne działania producenta przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego na rynek  Czy produkowany wyrób jest wyrobem budowlanym – wykaz mandatów Komisji Europejskiej ?  Określenie specyfikacji technicznej Ustalenie systemu oceny zgodności na podstawie wymagań specyfikacji technicznej, załącznika nr 1 lub 3 do Rozporządzenia o oznakowaniu znakiem budowlanym  Dokonanie wyboru oznakowania  Opracowanie i wdrożenie ZKP  Przeprowadzenie oceny zgodności  Wystawienie deklaracji zgodności  Oznakowanie wyrobu budowlanego  Wprowadzenie wyrobu do obrotu. page © 2011 DEKRA 11_2011

16 Zakładowa kontrola produkcji / konstrukcje stalowe i aluminiowe
Komisja Europejska przedłużyła okres przejściowy dla normy zharmonizowanej EN z 01 lipca 2012 do 01 lipca 2014 Nadszedł czas wytchnienia dla firm wdrażających system ZKP wg EN i przygotowujących się do jego certyfikacji, a dla eksporterów budowlanych konstrukcji stalowych w szczególności ?  Z końcem okresu przejściowego ważność utracą wszystkie Świadectwa Kwalifikacyjne Wytwórcy.  Po tym terminie obrót konstrukcjami stalowymi i aluminiowymi, bez wdrożenia i certyfikacji ZKP będzie niezgodny z prawem UE i krajowym. Taki obrót będzie zabroniony prawnie i będzie wiązał się z konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z prawem za wyrób odpowiedzialny jest Producent. Wymagania dotyczące oceny zgodności właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych, definiuje norma PN-EN :2010 mająca zastosowanie do wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie elementów konstrukcyjnych. Reguły projektowania i wykonania konstrukcji podane są w odpowiednich częściach Eurokodu dotyczącego projektowania oraz normach: PN-EN :2009, dla konstrukcji stalowych i PN-EN :2008 – w zakresie wykonania konstrukcji aluminiowych. page © 2011 DEKRA 11_2011

17 Zakładowa kontrola produkcji / konstrukcje stalowe i aluminiowe
Zakładowa Kontrola Produkcji – wymagania Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna zawierać lub przywoływać, co najmniej, następujące dokumenty:  Księgę ZKP opisującą zakres zakładowej kontroli produkcji Specyfikacje techniczne dla wyrobów, dla surowców oraz materiałów stosowanych do produkcji, dla wyrobów na poszczególnych etapach produkcji     Udokumentowane procedury i instrukcje Zakładowa Kontrola Produkcji - ocena zgodności  klasa wykonania od EXC1 do EXC4,  wstępne badanie typu,  uprawnienia personelu,  wyposażenie do kontroli i badań - status ważności,  ocena wyrobu - dokumentowanie,  wyroby niezgodne - działania korygujące,  klasyfikacja wyrobu wg EN ,  znakowanie wg EN page © 2011 DEKRA 11_2011

18 Zakładowa kontrola produkcji / korzyści
Korzyści wynikające z certyfikacji wyrobu  Spełnienie warunku dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu w Polsce i innych krajach UE.  Znacząca redukcja kosztów jakości związanych ze „złym wyrobem.”  Zwiększenie bezpieczeństwa stosowania i jakości produkowanych wyrobów budowlanych.  Usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości wyrobów budowlanych.  Udokumentowanie i opanowanie procesów produkcyjnych.  Stosowanie trafnych środków zapobiegawczych celem uniknięcia możliwych niezgodności.  Zwiększenie wiarygodności jako partnera handlowego na rynku.  Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodności systemu ZKP ze specyfikacją techniczną (obiektywny dowód dla firm szukających dostawców spełniających te wymagania).  Zwiększenie konkurencyjności i przewagi marketingowej producenta wyrobów budowlanych.  Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA. Podsumowanie Polscy producenci wyrobów budowlanych chcąc poszerzyć swój rynek zbytu , muszą udowodnić, iż oferują wyroby zgodne ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Posiadanie sprawnego systemu ZKP jest więc nie tylko spełnieniem formalnych wymagań prawnych, lecz - przede wszystkim - sposobem na zwiększenie sprzedaży i uzyskanie przewagi nad konkurencją z kraju i zagranicy. page © 2011 DEKRA 11_2011

19 Certyfikujemy najlepszych!
DEKRA Certification Certyfikujemy najlepszych! Międzynarodowe koncerny Globalne marki Krajowe firmy produkcyjne i usługowe Służba zdrowia i administracja publiczna Sieci handlowe © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

20 Our Customers – Our Pride!
Slide 20 © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

21 Kontakt DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Georg Jankowski
DEKRA Certification Kontakt DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Georg Jankowski DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20, Wrocław Tel.: Fax: Oddział WARSZAWA Ul. Chłodna 64, Warszawa Tel.: do 11 Fax: Slide 21 © 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Zakładowa Kontrola Produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google