Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca
Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca...” Organizacje Humanitarne Prezentację przygotowali uczniowie Powiatowego Gimnazjum Sportowo – Językowego w Trzebnicy w ramach programu Edukacja z Internetem pod opieką polonistki p. Moniki Komisarczyk

2 Polskie Organizacje Humanitarne
„Życie nie tylko po to jest, by brać...”

3 Polska Organizacja Humanitarna PAH
W 1989 roku powstała w Polsce fundacja EquiLibre z siedzibami w Krakowie i Toruniu. W grudniu 1994 r. pracownicy biur: krakowskiego , toruńskiego i łódzkiego, postanowili odłączyć się od EquiLibre i zarejestrowali fundację o nazwie Polska Akcja Humanitarna. Główną założycielką fundacji jest Janina Ochojska.

4 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy WOŚP
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej założycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke.

5 Fundacja „Dzieło nowego tysiąclecia”
Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II. Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi ks. Abp Tadeusz Gocłowski. Przewodniczącym Zarządu jest Marek Zdrojewski. Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej.

6 Caritas Polska caritas – z łac. oznacza miłość bliźniego.
Instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. caritas – z łac. oznacza miłość bliźniego.

7 „Podaruj Dzieciom Słońce”
Akcja organizowana jest od 1999 roku przez firmę Procter&Gamble oraz Fundację Polsat. Jej istotą jest zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia dzieci. W pierwszych ośmiu edycjach, realizowanych kolejno w latach 1999 – 2006, zebrano ponad 31 mln zł.

8 "Nie jesteś sam" Fundacja TVN "nie jesteś sam" została utworzona w 2001 r., przez Zarząd TVN i właścicieli ITI. Fundacja powstała po to, aby pomagać ludziom biednym, nieszczęśliwym, chorym, pokrzywdzonym przez los.

9 Fundacja humanitarna we Włocławku
Założycielami fundacji są Barbara i Jerzy Lewandowscy. Barbara Lewandowska jest prezesem od początku działalności Fundacji. Pomaga dzieciom z biednych rodzin i domów dziecka oraz osobom starszym.

10 Mimo Wszystko Fundacja została założona we wrześniu 2003 r. przez Annę Dymną. Organizacja pomaga głównie niepełnosprawnym. Ma już na swoim koncie kilka nagród.

11 Fundacja Pomocy Dzieciom Z Chorobą Nowotworową
Fundacja od 1992 r. pomaga dzieciom chorym na nowotwór i ich rodzinom. Fundacja prowadzi Ośrodek w Warszawie z miejscami noclegowymi, opieką psychologiczną i terapeutyczną oraz zapleczem rehabilitacyjnym i rekreacyjnym - czynny przez wszystkie dni w roku. Prezesem fundacji jest Daniela Mroczek.

12 Dzieci Holocaustu Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce powstało w 1991 roku. Skupia osoby ocalone w czasie II wojny światowej, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane na śmierć, przy czym w dniu rozpoczęcia wojny miały nie więcej niż 13 lat. Członkowie Stowarzyszenia poczuwają się do obowiązku przekazywania wiedzy o zbrodniach hitlerowskich, do krzewienia pamięci o ofiarach zbrodni ludobójstwa i ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali prześladowanych. Stowarzyszenie prowadzi program edukacyjny "Pamięć dla Przyszłości", w ramach którego stara się przybliżyć młodym ludziom problematykę Holocaustu. Strona stowarzyszenia

13 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej działa od 1994 roku. Powstała w celu poprawy jakości systemu oświaty w Polsce, budowania społeczeństwa demokratycznego, zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Wierząc, że szkoła może przygotowywać młodych ludzi do roli dobrze poinformowanych i odpowiedzialnych obywateli, CEO opracowuje i prowadzi programy edukacyjne dla uczniów oraz szkoli nauczycieli i rady pedagogiczne. Wspiera szkoły w lepszym i ciekawszym uczeniu, wzbogacając ofertę zajęć lekcyjnych o projekty związane z edukacją kulturalną, europejską, poświęcone różnorodności społecznej i kulturowej oraz globalnym problemom współczesnego świata. Serwis internetowy fundacji:

14 Polskie organizacje humanitarne, działające na skalę światową

15 Polski Czerwony Krzyż ochrania życie i zdrowie,
zapewnia poszanowanie istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, działa na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijania pomocy społecznej, aktywizuje pracę wolontariuszy i jest w stałej gotowości do niesienia pomocy, buduje uniwersalne poczucie solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

16 Dar Serca Organizacja charytatywna , która powstała w 1988r.
Pomaga niepełnosprawnym i ciężko chorym dzieciom z Polski i Europy. Zajmuje się w szczególności wadami kręgosłupa i innymi schorzeniami układu kostnego. Sponsoruje wyjazdy chorych dzieci do USA. Zapewnia: mieszkanie, utrzymanie, transport, pomoc językową, sprzęt rehabilitacyjny, leki.

17 Grupa Zagranica Do najważniejszych celów Grupy należy:
wymiana informacji między organizacjami działającymi za granicą, udział w formułowaniu i realizowaniu polskiej polityki pomocy, współpraca z administracją publiczną, współpraca z pokrewnymi porozumieniami w innych krajach, upowszechnianie informacji o międzynarodowej działalności polskich organizacji pozarządowych, uwrażliwianie polskiej opinii publicznej na kwestie pomocy międzynarodowej. Komitet Wykonawczy: Krzysztof Filcek, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Ilona Iłowiecka-Tańska, Fundacja "Partners" Polska Przemysław Radwan-Roehrenschef, Stowarzyszenie Szkoła Liderów Anna Szymańska-Klich, Instytut Studiów Strategicznych Wojciech Tworkowski, Fundacja im. Stefana Batorego o. Roman Zioła, Dom Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana M. Kolbego.

18 Fundacja im. Stefana Batorego
Wspiera rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do najważniejszych zadań Fundacji należy : -wzmacnianie roli organizacji pozarządowych i zwiększanie aktywności obywateli, -propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym, -rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

19 Stowarzyszenie "Jeden Świat"
Organizacja pozarządowa, która rozszerza idee pokoju i porozumienie między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat i edukację. Cele realizowane są poprzez: -międzynarodowy wolontariat krótkoterminowy i długoterminowy -Program Edukacyjny -szkolenia i seminaria, -rozszerzanie bezinteresownej pomocy oferowanej drugiemu człowiekowi.

20 Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Organizacja humanitarna, która udziela pomocy w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w innych regionach świata. Głównym celem organizacji jest niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej w najtrudniejszych regionach świata. Działalność w kraju skupia się na edukacji humanitarnej i rozwojowej oraz przygotowaniu informacji prasowych na temat sytuacji humanitarnej w krajach dotkniętych wojnami i klęskami żywiołowymi.

21 Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST
Organizacja pozarządowa. Stowarzyszenie to wspiera osoby chore na nowotwór podścieliska przewodu pokarmowego, zwany GIST, i ich rodziny, aby zwiększyć szanse chorych na powrót do normalnego życia i wyleczenie z choroby. Wspiera i podtrzymuje na duchu.

22 Fundacja Forum Dialogu między Narodami
Fundacja, której celem jest upowszechnienie tolerancji i kultury demokratycznej i działanie na rzecz zbliżenia między narodami. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: -organizowanie konferencji i sympozjów, -realizację programów edukacyjnych, -organizowanie wystaw, pokazów, festiwali.

23 Polsko – Słowiańskie Stowarzyszenie Charytatywne
Udziela nieodpłatnej pomocy i informacji w różnego rodzaju sprawach najbardziej potrzebującym - w niezbędnych przypadkach służy osobistym wstawiennictwem. Stowarzyszenie niesie pomoc emigrantom, chorym i opuszczonym.

24 Fundacja La Strada Działa przeciwko handlowi kobietami. Pomaga w poszukiwaniu zaginionych, udziela pomocy prawnej poszkodowanym. Prowadzi akcje uświadamiające zagrożenia, jakie czyhają na dziewczęta i kobiety we współczesnym świecie.

25 Fundacja Ronalda McDonald’a (Ronald McDonald House Charities RMHC)
Zajmuje się działaniami mającymi jeden cel – pomóc dzieciom, by żyły w zdrowiu i pomyślności. Działanie fundacji ukierunkowane jest na najmłodszych obywateli świata.

26 Pomost Pomaga Polakom na Wschodzie w różny sposób:
wymiana doświadczeń i wspieranie przedsiębiorczości na Ukrainie i Białorusi, pomoc charytatywna i intelektualna, edukacja, pomoc humanitarna, wspieranie organizacji pozarządowych.

27 Emmanuel Fundacja zawiesiła swoją działalność w 2007r. z powodu kłopotów finansowych. Członkowie zajmowali się bezinteresowną, charytatywno-opiekuńczą pomocą chorym, osamotnionym i najuboższym dzieciom, z rodzin rozbitych, wielodzietnych oraz patologicznych.

28 Międzynarodowe Organizacje Humanitarne

29 Amnesty International
Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Członek tejże organizacji dobrowolnie poświęca swój czas i energię, pomagając ofiarom naruszeń praw człowieka. W bezie danych naruszenia te są dokumentowane i publikowane w postaci raportów. Członkowie AI podejmują wszelkie możliwe starania, aby zmniejszyć liczbę tych naruszeń. Wolontariusze są różnych narodowości i kultur, mają inne poglądy, ludzie wobec siebie są solidarni i łączy ich jeden cel: pomoc tym, którzy zostali niesłusznie osądzeni. AI dąży do tego, by wszystkie prawa, które znajdują się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, były przestrzegane. Logo Amnesty International. Jego powstanie zawdzięczamy jednemu z chińskich przysłów „lepiej zapal świecę, niż byś miał przeklinać ciemność”. Znak ten jest nadzieją dla ludzi, którzy zostali pozbawieni jakichkolwiek wartości ludzkich.

30 Międzynarodowa Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ang. International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), pozarządowa organizacja międzynarodowa, utworzona w 1982; siedziba ma w Wiedniu; członkami są narodowe komitety helsińskie, kontrolujące przestrzeganie praw człowieka przez władze państwowe, zgodnie z zobowiązaniami KBWE ( Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ).

31 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Organizacja ta ma na celu popieranie i przestrzeganie praw człowieka. Jej główne cele: -równe prawa dla kobiet i mężczyzn, -zwalczanie nietolerancji i ksenofobii, -walka z dyskryminacją rasową. Flaga ONZ. Przedstawia zarysy wszystkich kontynentów, co ma pokazywać, że organizacja ta działa na całym świecie.

32 Organizacja Jedności Afrykańskiej
Potocznie jest nazywana klubem dyktatorów. Celami organizacji są: likwidacja kolonializmu, umacnianie solidarności, rozwijanie wzajemnej współpracy gospodarczej i politycznej, zapobieganie sporom oraz dążenie do szybkiego rozwoju kontynentu afrykańskiego.

33 The Alliance for Conflict Transformation (ACT)
Celami organizacją są: zapewnienie wolności indywidualnej, wprowadzenie tańszych podatków, zmniejszenie ilość stanowisk rządowych.

34 Association mondiale pour l'école instrument de paix (EIP)
Światowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz pokoju i rozpowszechniania praw człowieka.

35 Caritas Internationalis
Skupia organizacje pracujące dla polepszenia warunków życia biednych i uciskanych na całym świecie. Jest jedną z największych na świecie organizacji humanitarnych, udzielających pomocy dla rozwoju, budowania warunków dla pokoju, ochrony praw człowieka, zarządzania środowiskiem i w sytuacjach nagłych.

36 European Council on Refugees and Exiles
Jest to organizacja zrzeszająca ok. 80 organizacji działających na rzecz uchodźców w ok. 30 krajach. Głównym celem ECRE jest działanie na rzecz godnego traktowania uchodźców oraz osób starających się o azyl.

37 FAO Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa,
ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO ma na celu: - polepszenie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, - zachowanie zasobów naturalnych, - podnoszenie konsumpcji, - poprawę warunków życia na wsi. Siedziba FAO znajduje się w Rzymie.

38 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
The Organization for Security and Co-operation in Europe Na jej forum omawia się europejską politykę bezpieczeństwa oraz gospodarcze i polityczne prawa człowieka.

39 Linki do polskich organizacji humanitarnych działających na skalę światową

40 Źródła

41 Linki do polskich organizacji humanitarnych

42 Linki do międzynarodowych organizacji humanitarnych

43 Źródła Przygotowując się do prezentacji, korzystaliśmy z powyższych źródeł, które znaleźliśmy w internecie. Dodatkowe materiały są również w naszej szkolnej bibliotece w postaci encyklopedii, leksykonów oraz broszur wydawanych przez EFS. Przydały się nam rónież lekcje języka polskiego, historii, a także wiedzy o społeczeństwie. Co nieco mieliśmy również w głowach Dziękujemy za uwagę i życzymy uważnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość uczniowie kl. II i III


Pobierz ppt "Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google