Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N ARADA DLA DYREKTORÓW - SIERPIEŃ 2012 ROKU Teresa Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N ARADA DLA DYREKTORÓW - SIERPIEŃ 2012 ROKU Teresa Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania."— Zapis prezentacji:

1 N ARADA DLA DYREKTORÓW - SIERPIEŃ 2012 ROKU Teresa Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania

2 Zadania zespołu do spraw wspomagania Problematyka podejmowanych zadań w zakresie wspomagania wynikała z: Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 (Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów). Planu nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz. 1324). Wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru w roku ubiegłym. Zgłaszanych bieżących problemów.

3 Formy wspomagania Organizacja konferencji i narad Upowszechnianie dobrych praktyk Inne inicjatywy

4 Zgodnie z § 17 ust. 4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz. 1324) Organizowanie i współorganizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek

5 6 konferencji 6 narad 4 wydarzenia oświatowe (m.in. Zakończenie Roku 0dkrywania Talentów, Inauguracja Roku Szkoły z Pasją) 4 konferencje 2 szkolenia 3 inne inicjatywy Kuratorium Oświaty w roku 2011/2012 zorganizowało współorganizowało

6 Obszary objęte wspomaganiem w formie konferencji, narad i projektów

7 Wdrażanie zmian w szkolnictwie zawodowym Konferencja Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych, modernizacja szkolnictwa zawodowego. Narada dla dyrektorów gimnazjów pt. Przedstawienie oferty edukacyjnej dla absolwentów gimnazjów wynikającej z reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Cykl narad szkoleniowych dla dyrektorów szkół zawodowych. Konferencja naukowa Szkoła-Zawód-Praca – znaczenie poradnictwa w planowaniu kariery zawodowej. Cykl szkoleń warsztatowych dla dyrektorów szkół/placówek ponadgimnazjalnych Zmiany w szkolnictwie zawodowym organizowanych w ramach projektu MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Konferencje powiatowe pt. System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. Konferencja pt. Stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim. Szkolenie pt. Możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

8 Promowanie obniżania wieku obowiązku szkolnego Gala podsumowująca wojewódzki etap konkursu MEN Mam 6 lat. Konferencja Sześcioletnie dziecko w szkole. Inne działania: Konkurs dla Rad Rodziców Mam 6 lat, Konkurs plastyczny dla dzieci pięcio- i sześcioletnich na projekt okładki książki.

9 Gala podsumowująca Rok Odkrywania Talentów, Konferencja Inaugurująca Roku Szkoły z Pasją, II Świętokrzyska Gala Talentów, Ogólnopolska konferencja inaugurująca w województwie świętokrzyskim obchody Roku Janusza Korczaka Świat wartości, na których wspiera się kultura. Pedagogika Janusza Korczaka jako wyzwanie i inspiracja dla współczesnego nauczyciela, Spotkania dyrektorów Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. Poszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół i placówek

10 Zgodnie z § 17. ust. 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz. 1324) Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk

11 Utworzenie na stronie internetowej działów: Świętokrzyska Szkoła z Pasją publikowanie w zakładce Mapa Inicjatyw przykładów współpracy szkół/placówek z organizacjami pozarządowymi, prezentacji pokonferencyjnych, komunikatów o konkursach i konferencjach. Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka upowszechnienie kampanii oraz dobrych praktyk – Rok Korczaka, organizacja konferencji, konkursów i warsztatów. Salon Kreatywnych Szkół i Placówek wymiana doświadczeń szkół sukcesu ze szkołami, którym przyznano niski poziom spełnienia wymagań – organizacja konferencji, warsztatów, prelekcji oraz publikowanie sprawozdań, komunikatów i przykładów dobrych praktyk lekcji i dni otwartych. Edukacja prawna przeprowadzenie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej programu edukacji prawnej pn. Świadomy swoich praw obywatel, powołanie Świętokrzyskiej Akademii Rodziców, organizacja konferencji.

12 Świętokrzyska Szkoła z Pasją Organizacja konferencji szkoleniowej dla dyrektorów i nauczycieli Inaugurującej Rok Szkoły z Pasją w województwie świętokrzyskim. Podpisanie z 14. organizacjami pozarządowymi Porozumienia o współpracy na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów w województwie świętokrzyskim. Utworzenie na stronie internetowej zakładki Świętokrzyska Mapa Inicjatyw. Opublikowanie 27 inicjowanych i realizowanych przez szkoły/placówki we współpracy z organizacjami pozarządowymi działań z pasją.

13 Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka Powołanie Świętokrzyskiego Honorowego Komitetu Obchodów Roku Janusza Korczaka. Organizacja konferencji: w ramach Targów Edukacyjnych Świat wartości na których wspiera się kultura. Pedagogika Janusza Korczaka jako wyzwanie i inspiracja dla współczesnego nauczyciela, O prawie dziecka do wypoczynku – konferencja regionalna zorganizowana we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. Współorganizacja z Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem ds. Integracji, Kultury i Nauki – Polonica T.Z. Festiwalu Korczaka w Berlinie.

14 Przyjęcie zgłoszeń z 59. szkół/placówek harmonogramu działań planowanych do podjęcia w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Publikacja 27. sprawozdań jako dobrych praktyk Rok Korczaka.

15 Dobre praktyki – innowacyjne rozwiązania edukacyjne publikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w podziale na powiaty 11220 16 1 8 7 15 11 4 2 3 4 1

16 Dobre praktyki Podział ze względu na typ szkół/placówek 105 dobrych praktyk

17 Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Zgodnie z § 17 ust. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz. 1324)

18 Powołanie Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. Promowanie wybranych działań, dzięki którym szkoła uzyskała w wyniku ewaluacji zewnętrznej najwyższy poziom spełniania wymagań. Indywidualna pomoc szkołom/placówkom, które w wyniku ewaluacji osiągnęły niski poziom wymagań. Zorganizowanie wymiany doświadczeń szkół sukcesu i szkół wymagających wsparcia.

19 Salon Kreatywnych Szkół i Placówek (SKSiP) jako innowacyjna forma promocji ewaluacji Aktualnie do salonu należy 13 dyrektorów, których szkoły/placówki w wyniku ewaluacji zewnętrznej uzyskały bardzo wysoki stopień spełniania wymagań. 10 lutego 2012 r. odbyła się narada wszystkich członków Salonu, na której przyjęto do realizacji Ofertę SKSiP na II semestr roku szkolnego 2011/2012. Do końca roku szkolnego zrealizowano 6 z 7 zadań (szczegółowe informacje – opis, sprawozdania znajdują się w zakładce Salonu ).

20 konsolidacja dyrektorów odnoszących sukcesy w zakresie funkcjonowania szkół, potwierdzone wysokimi wynikami ewaluacji, pozyskiwanie przez dyrektorów szkół oczekujących na ewaluację zewnętrzną praktycznych wskazówek jak należy właściwie przygotować się do procesu badawczego, stworzenie bazy i upowszechnianie Dobrych praktyk. Efekty działalności Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek Utworzenie sieci wsparcia dyrektorów szkół/placówek ściśle współpracujących w różnych, wybranych obszarach życia szkoły.

21 Wnioski z monitoringu działalności profilaktycznej szkół Badanie przeprowadzone po zakończeniu roku szkolnego w czerwcu i lipcu 2012 r. w oparciu o wnioski dyrektorów szkół ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i ewaluacji programów profilaktyki. W roku szkolnym 2011/2012 w monitoringu udział wzięło 38% szkół z terenu województwa świętokrzyskiego.

22 Rozkład udzielonych odpowiedzi powiatami

23 Wnioski z monitoringu działalności profilaktycznej szkół WNIOSKI: Potrzeby uczniów są diagnozowane poprzez obserwacje, wywiady, badania ankietowe i informacje uzyskiwane od instytucji współpracujących ze szkołą. Najskuteczniejszymi formami oddziaływań profilaktycznych są rozmowy indywidualne z uczniami, współpraca z rodzicami oraz wsparcie specjalistów. Standardem pracy szkół w zakresie profilaktyki jest współpraca wielodyscyplinarna z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Policją, jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, samorządem terytorialnym oraz Sanepidem. Z pomocy materialnej w szkole korzystało 21% uczniów szkół podstawowych, 18% gimnazjalistów oraz 5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najskuteczniejszą formą aktywizowania rodziców do współpracy ze szkołą były rozmowy indywidualne, zaangażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły, imprezy integracyjne oraz Akademie Rodziców – czyli zajęcia doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców.

24 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ T ERESA K MIECIK Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to, że mierzymy za nisko i cel osiągamy Michał Anioł


Pobierz ppt "N ARADA DLA DYREKTORÓW - SIERPIEŃ 2012 ROKU Teresa Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google