Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 grudnia 2011 r. Ramowy plan nauczania dzień dzisiejszy Autor: Ramowy plan nauczania przyszłość Karol Małolepszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 grudnia 2011 r. Ramowy plan nauczania dzień dzisiejszy Autor: Ramowy plan nauczania przyszłość Karol Małolepszy."— Zapis prezentacji:

1

2 7 grudnia 2011 r. Ramowy plan nauczania dzień dzisiejszy Autor: Ramowy plan nauczania przyszłość Karol Małolepszy

3 3 Co to jest ramowy plan nauczania ? Ramowe plany nauczania określają tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania (etapów edukacyjnych). Opisane w nim są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych(to tylko przy dotychczasowej podstawie programowej), zajęcia z religii/etyki

4 4 Stan przed 1 września 2009 RAMOWY PLAN NAUCZNIA : Określa liczby godzin w trzyletnim cyklu nauczania edukacyjnego – nie można bezpośrednio modyfikować ramówki służą do tego GDD Nie uwzględnia liczby tygodni zajęć w poszczególnych latach nauki Nie jest powiązany z podstawą programową kształcenia ogólnego Organ prowadzący i kuratorium sprawdzają wyłącznie pod kątem wyłącznie liczby godzin a nie realizacji podstawy programowej

5 5 Klasy I - III Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1Język polski14 2Historia6 3Wiedza o społeczeństwie3 4Język obcy nowożytny9 + (od 6 do 9) b) 5Matematyka12 6Fizyka i astronomia4 7Chemia4 8Biologia4 9Geografia4 10Plastyka c) 3 11Muzyka c) 12Technika2 13Informatyka2 14Wychowanie fizyczne9+3 d) 15Godziny z wychowawcą3 Razem82 + (od 6 do 9) Religia/Etyka6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia e) 6 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X f) a) dotyczy także gimnazjum specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, b) dotyczy oddziałów dwujęzycznych, c) (uchylony), d) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2005 r., określają odrębne przepisy,

6 6 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA KLASy I, II, III GIMNAZJUM NR 6 BEZ KLAS SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 6ROK SZKOLNY 2003/2004KLASY I-III ZAJĘCIA EDUKACYJNE KOLEJNE LATA W CYKLU TRZYLETNIM Liczba godzin w cyklu IIIIII Liczba godzin tygodniowo Jezyk Polski 545 14 Historia 222 6 Wiedza i społeczeństwo 111 3 Język obcy nowożytny 333 9 Matematyka 444 12 Fizyka z astronomią 121 4 Chemia 121 4 Biologia 211 4 Geografia 112 4 Plastyka/Muzyka 111 3 Technika 11 2 Informatyka 11 2 Wychowanie Fizyczne 333 "9/3 Godzina z wychowwcą 111 3 Razem godzin edukacyjnych 82 Religia/Etyka 2226 Godziny do dyspozycji Dyrektora 2226 Łącznie30313094

7 7 Zmiany w szkole Od dnia 1 września 2009 r. obowiązuje: nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Nową podstawę programową będzie się stosować począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum, nowe ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego

8 8 Zmiany w szkole – należy wiedzieć o tym że, przedmioty wymienione w ramowym planie nauczania są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i mogą być r ealizowane blokowo lub okresowo, o tym, że w klasach I-III szkoły podstawowej nie należy wydzielać na siłę niektórych rodzajów zajęć, o tym, że edukacja dla bezpieczeństwa może być realizowana w zblokowanym wymiarze godzin (np. dopiero po egzaminie gimnazjalnym).

9 9 Co to jest ramowy plan nauczania ? odpowiada za to, aby łączna liczba godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu nie była mniejsza niż określona w ramowym planie nauczania; odpowiada, by efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte; może inaczej niż do tej pory planować rok szkolny – np. nierytmicznie, decydując o różnej organizacji pracy szkoły w niektóre dni czy tygodnie.

10 GODZINY do dyspozycji dyrektora 10 Dwa rodzaje godzin do dyspozycji dyrektora dotychczasowe godziny godziny, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 KN

11 11 Zmiany w ramowym planie nauczania szkoła podstawowa dotychczasowy plan nowy plan tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia: 60 godz. tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia: 60 godz. tygodniowa liczba godzin do dyspozycji dyrektora: 6 godz. tygodniowa liczba godzin do dyspozycji dyrektora: 3 godz.

12 Ramowy plan nauczania dla klas I – III SP 12 I ETAP EDUKACYJNY ( klasy I – III) Obowiązkowe zajęcia edukacyjneLiczba godz. tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Edukacja wczesnoszkolna 60 Alternatywne metody komunikacji dot. szkół specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem 6 Religia / Etyka6 Godziny do dyspozycji dyrektora3 Godziny przeznaczone na realizację zajęć (art. 42 ust.2 pkt 2 KN) ustala dyrektor Zajęcia rewalidacyjne dot. szkół specjalnych............30

13 13 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA edukacja polonistyczna; język obcy nowożytny; edukacja muzyczna; edukacja plastyczna; edukacja społeczna; edukacja przyrodnicza; edukacja matematyczna; zajęcia komputerowe; zajęcia techniczne; wychowanie fizyczne. W trzyletnim okresie nauczania klasa powinna mieć co najmniej: 190 godz. języka obcego nowożytnego; 95 godz. edukacji muzycznej; 95 godz. edukacji plastycznej; 95 godz. zajęć komputerowych; 290 godz. wychowania fizycznego mogą realizować specjaliści O podziale godz. na pozostałe obowiązkowe zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej decyduje nauczyciel.

14 14

15 ZMIANY w ramowych planach nauczania GIMNAZJUM 15 dotychczasowy plan nowy plan tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia 82 godz. tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia: 88 godz. tygodniowa liczba godzin do dyspozycji dyrektora: 6 godz. tygodniowa liczba godzin do dyspozycji dyrektora: 3 godz. określona liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu

16 16 RAMOWY PLAN NAUCZNIA GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY ( klasy I – III) Obowiązkowe zajęcia edukacyjneLiczba godz. tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny *, muzyka, plastyka, historia, wos, geografia, biologia chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, godziny z wychowawcą. 88 + 6 (oddziały dwujęzyczne) 83 (gimnazja specjalne) Alternatywne metody komunikacji dot. szkół specjalnych6 Religia / Etyka6 Godziny do dyspozycji dyrektora 3 + 5 3 + 5 (gimnazja specjalne) Godziny (art. 42 ust.2 pkt 2 KN) ustala dyrektor Zajęcia rewalidacyjne dotyczy szkół specjalnych30

17 17 W trzyletnim okresie nauczania w gimnazjum klasa powinna mieć co najmniej: 450 godz. j. polskiego; 450 godz. dwa języki obce nowożytne; 30 godz. muzyki; 30 godz. plastyki; 190 godz. historii; 65 godz. wos -u; 130 godz. geografii; 130 godz. biologii; 130 godz. chemii; 130 godz. fizyki; 385 godz. matematyki; 65 godz. informatyki; 385 godz. wychowania fizycznego; 30 godz. edukacji dla bezpieczeństwa; 60 godz. zajęć artystycznych; 60 godz. zajęć technicznych; 95 godz. z wychowawcą.

18 wydzielenie zajęć językowych z systemu klasowo-lekcyjnego grupa językowa = grupa klasowo - lekcyjna 18 Języki obce nowożytne Grupy językowe – zbliżony poziom umiejętności językowych lepsza klasa gorsza klasa

19 W szkole podstawowej i gimnazjum - 4 godziny wychowania fizycznego, z których, dwie godziny można realizować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych form realizacji trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego; Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów; Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub grup międzyklasowych; 19 Wychowanie fizyczne

20 W gimnazjum wprowadzono nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa, na który w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania zaplanowano 30 godzin w cyklu kształcenia; Przedmiot ten kontynuowany będzie w szkole ponadgimnazjalnej, dlatego można rozważyć taką organizację pracy, by przedmiot ten nauczany był w klasie III gimnazjum; Może on być zblokowany, np. po egzaminie gimnazjalnym; 20 Edukacja dla bezpieczeństwa

21 Organizując zajęcia należało przemyśleć: listę modułów do wyboru; minimalną liczebność grupy; zasady rekrutacji; 21 Zajęcia artystyczne i techniczne

22 22 Rozkład panu nauczania w gimnazjum Rozkład panu nauczania w gimnazjum

23 23 Rozkład panu nauczania w gimnazjum Rozkład panu nauczania w gimnazjum

24 Kalendarz roku szkolnego 24 WrzesieńPaździernikListopadGrudzieńStyczeńRazem Poniedziałęk 7142128512192629162330 714212841118 Wtorek18152229613202731017241815222951218 Środa29162330 714212841118252916233061316 Czwartek3101724 181522295121926310172431 71418 Piątek41118252916233061320274111825 181518 Sobota5121926310172431 71421285121926 2916 Niedziela61320274111825 181522296132027 31017 StyczeńLutyMarzecKwiecieMajCzerwiecRazem Poniedziałęk1825 18 1522 181522295121926310172431 714 18 Wtorek1926 29 1623 29162330613202741118251815 19 Środa2027 310 1724 310172431 714212851219262916 19 Czwartek2128 411 1825 4111825 18152229613202731017 18 Piątek2229 512 1926 5121926 29162330 714212841118 Sobota23306132027 6132027 3101724 1815222951219 Niedziela24317142128 7142128 4111825 2916233061320 Poniedziale36 Wtorek37 Środa35 Czwartek36 Piątek36

25 Kalendarz roku szkolnego 25 KALENDARZ R.SZK. 2010-2011 DLA GIMNAZJUM Miesiąc PnWtŚrCzwPtSb,Nd kolejny tydzień NAUKI Liczba dni NAUKI Liczba dni NAUKI w miesiącu nr kolejnego tygodnia UWAGI IX 1234,51 2 21 1 67891011,122 52 131415161718, 193 53 202122232425,264 54 2728293012,35 55 X 456789,16 5 20 6 11121314 DEN 1516,177 47 181920212223,248 58 252627282930, 319 59 XI 1 WŚ 23456,710 4 20 10 89 11 NŚN 1213,1411 4 12.11.do odpracowania ? 151617181920,2112 5 222324252627,2813 5 29301234,514 5 XII 67891011,1215 5 16 15 131415161718, 1916 5 202122232425,26 317 27282930311,2 018 I 345678, 917 5 20 19 101112131415,1618 520 171819202122,23 19 521 koniec I półr. i wdżr 242526272829,320 522 II półrocze II 3112345,6 0 11 23 ferie zimowe ruchome… 789101112,13 024 141516171819,221 525 212223242526,2722 526 III 2812345,623 5 27 789101112,1324 528 141516171819,225 529 212223242526,2726 530 2829303112,327 531 IV 456789,128 5 14 32 sprawdzian w SP 111213141516,1729 233 3 dni Egz.Gim. 181920212223,24 334 ferie wiosenne 25 PW 2627282930,130 335 V 23 ŚK 4567, 8 3 20 36 91011121314,1531 537 161718192021,2232 538 232425262728, 2933 539 VI 3031 1234,534 5 15 40 67891011,1135 541 121315161718, 19 36 542 20212223 BC 2425,26 2 43 uwzględniając 3 dni pseudonauki t.j. 1.09, 14.10, 22.06 = 183 dni = 36,5 tyg. 180

26 Kalendarz roku szkolnego 26

27 Kontrola realizacji zajęć 27

28 28

29 Czy co się zmieniło ! Czy co się zmieniło ! Zwiększyła się kreatywność szkół co do form prowadzenia zajęć i liczby realizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów Realizowanie zajęć artystycznych czy zajęć z wychowania fizycznego nie jest wszędzie możliwe brak odpowiednie bazy szkolnej Przesuwanie przedmiotów nauczania pomiędzy lata nauki zwiększył różnice programowe przy przechodzeniu ze szkoły do innej szkoły w naszym przypadku jest to duże zjawisko Konieczne stałe sprawdzanie realizacji podstawy programowej – nieobecność nauczyciela w szkole to konieczność organizowania zastępstw ze specjalista z danego przedmiotu 29

30 Czy co się zmieniło ! Czy co się zmieniło ! Korzystne dla szkoły jest wprowadzenie konieczności prowadzenia zajęć z art 42Kn - z uwagi na brak godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – jednak ich bezpłatna formuła wzbudza niepotrzebne emocje Możliwość nierytmicznego prowadzenia zajęć niektórych przedmiotów np. wdż lub edukacji dla bezpieczeństwa nie jest zjawiskiem powszechnym choć bardzo ciekawym z uwagi na organizację pracy szkoły Planowanie podstawy programowej i co za tym idzie na trzy lata w dalszym ciągu jest w sprzeczności z terminami egzaminu gimnazjalnego 30

31 Przyszłość ramowych planów nauczania 31

32


Pobierz ppt "7 grudnia 2011 r. Ramowy plan nauczania dzień dzisiejszy Autor: Ramowy plan nauczania przyszłość Karol Małolepszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google