Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramowy plan nauczania dzień dzisiejszy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramowy plan nauczania dzień dzisiejszy"— Zapis prezentacji:

1

2 Ramowy plan nauczania dzień dzisiejszy
Ramowy plan nauczania przyszłość Autor: Karol Małolepszy 7 grudnia 2011 r.

3 Co to jest ramowy plan nauczania ?
Ramowe plany nauczania określają tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania (etapów edukacyjnych). Opisane w nim są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych(to tylko przy dotychczasowej podstawie programowej), zajęcia z religii/etyki

4 Stan przed 1 września 2009 RAMOWY PLAN NAUCZNIA :
Określa liczby godzin w trzyletnim cyklu nauczania edukacyjnego – nie można bezpośrednio modyfikować ramówki służą do tego GDD Nie uwzględnia liczby tygodni zajęć w poszczególnych latach nauki Nie jest powiązany z podstawą programową kształcenia ogólnego Organ prowadzący i kuratorium sprawdzają wyłącznie pod kątem wyłącznie liczby godzin a nie realizacji podstawy programowej

5 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Klasy I - III Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1 Język polski 14 2 Historia 6 3 Wiedza o społeczeństwie 4 Język obcy nowożytny 9 + (od 6 do 9) b) 5 Matematyka 12 Fizyka i astronomia 7 Chemia 8 Biologia 9 Geografia 10 Plastyka c) 11 Muzyka c) Technika 13 Informatyka Wychowanie fizyczne 9+3 d) 15 Godziny z wychowawcą Razem 82 + (od 6 do 9) Religia/Etyka Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia e) godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X f) a) dotyczy także gimnazjum specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, b) dotyczy oddziałów dwujęzycznych, c) (uchylony), d) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2005 r., określają odrębne przepisy,

6 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA KLASy I, II, III GIMNAZJUM NR 6 BEZ KLAS SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 6 ROK SZKOLNY 2003/2004 KLASY I-III ZAJĘCIA EDUKACYJNE KOLEJNE LATA W CYKLU TRZYLETNIM Liczba godzin w cyklu I II III Liczba godzin tygodniowo Jezyk Polski 5 4 14 Historia 2 6 Wiedza i społeczeństwo 1 3 Język obcy nowożytny 9 Matematyka 12 Fizyka z astronomią Chemia Biologia Geografia Plastyka/Muzyka Technika Informatyka Wychowanie Fizyczne "9/3 Godzina z wychowwcą Razem godzin edukacyjnych 82 Religia/Etyka Godziny do dyspozycji Dyrektora Łącznie 30 31 94

7 Zmiany w szkole Od dnia 1 września 2009 r. obowiązuje:
nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Nową podstawę programową będzie się stosować począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum, nowe ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego

8 Zmiany w szkole – należy wiedzieć
o tym że, przedmioty wymienione w ramowym planie nauczania są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i mogą być realizowane blokowo lub okresowo, o tym, że w klasach I-III szkoły podstawowej nie należy wydzielać „na siłę” niektórych rodzajów zajęć, o tym, że edukacja dla bezpieczeństwa może być realizowana w zblokowanym wymiarze godzin (np. dopiero po egzaminie gimnazjalnym).

9 Co to jest ramowy plan nauczania ?
odpowiada za to, aby łączna liczba godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu nie była mniejsza niż określona w ramowym planie nauczania; odpowiada, by efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte; może inaczej niż do tej pory planować rok szkolny – np. nierytmicznie, decydując o różnej organizacji pracy szkoły w niektóre dni czy tygodnie.

10 GODZINY do dyspozycji dyrektora
„Dwa rodzaje” godzin do dyspozycji dyrektora godziny, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 KN dotychczasowe godziny 10 10

11 Zmiany w ramowym planie nauczania szkoła podstawowa
dotychczasowy plan nowy plan tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia: 60 godz. edukacyjnych w cyklu kształcenia: 60 godz. tygodniowa liczba godzin do dyspozycji dyrektora: 6 godz. tygodniowa liczba godzin do dyspozycji dyrektora: 3 godz.

12 Ramowy plan nauczania dla klas I – III SP
I ETAP EDUKACYJNY ( klasy I – III) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godz. tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Edukacja wczesnoszkolna 60 Alternatywne metody komunikacji dot. szkół specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem 6 Religia / Etyka Godziny do dyspozycji dyrektora 3 Godziny przeznaczone na realizację zajęć (art. 42 ust.2 pkt 2 KN) ustala dyrektor Zajęcia rewalidacyjne dot. szkół specjalnych 30 12 12

13 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
edukacja polonistyczna; język obcy nowożytny; edukacja muzyczna; edukacja plastyczna; edukacja społeczna; edukacja przyrodnicza; edukacja matematyczna; zajęcia komputerowe; zajęcia techniczne; wychowanie fizyczne. W trzyletnim okresie nauczania klasa powinna mieć co najmniej: 190 godz. języka obcego nowożytnego; 95 godz. edukacji muzycznej; 95 godz. edukacji plastycznej; 95 godz. zajęć komputerowych; 290 godz. wychowania fizycznego mogą realizować specjaliści O podziale godz. na pozostałe obowiązkowe zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej decyduje nauczyciel. 13 13

14

15 ZMIANY w ramowych planach nauczania GIMNAZJUM
dotychczasowy plan nowy plan tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia 82 godz. tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia: 88 godz. tygodniowa liczba godzin do dyspozycji dyrektora:6 godz. tygodniowa liczba godzin do dyspozycji dyrektora: 3 godz. określona liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu 15 15

16 RAMOWY PLAN NAUCZNIA GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY ( klasy I – III)
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godz. tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny *, muzyka, plastyka, historia, wos, geografia, biologia chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, godziny z wychowawcą. 88 + 6 (oddziały dwujęzyczne) 83 (gimnazja specjalne) Alternatywne metody komunikacji dot. szkół specjalnych 6 Religia / Etyka Godziny do dyspozycji dyrektora (gimnazja specjalne) Godziny (art. 42 ust.2 pkt 2 KN) ustala dyrektor Zajęcia rewalidacyjne dotyczy szkół specjalnych 30 16 16

17 W trzyletnim okresie nauczania w gimnazjum klasa powinna mieć co najmniej:
130 godz. fizyki; 385 godz. matematyki; 65 godz. informatyki; 385 godz. wychowania fizycznego; 30 godz. edukacji dla bezpieczeństwa; 60 godz. zajęć artystycznych; 60 godz. zajęć technicznych; 95 godz. z wychowawcą. 450 godz. j. polskiego; 450 godz. dwa języki obce nowożytne; 30 godz. muzyki; 30 godz. plastyki; 190 godz. historii; 65 godz. wos -u; 130 godz. geografii; 130 godz. biologii; 130 godz. chemii; 17 17

18 wydzielenie zajęć językowych z systemu
Języki obce nowożytne wydzielenie zajęć językowych z systemu klasowo-lekcyjnego grupa językowa = grupa klasowo - lekcyjna Grupy językowe – zbliżony poziom umiejętności językowych „lepsza klasa” „gorsza klasa” 18 18

19 Wychowanie fizyczne W szkole podstawowej i gimnazjum - 4 godziny wychowania fizycznego, z  których, dwie godziny można realizować zgodnie z  rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych form realizacji trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego; Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów; Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub grup międzyklasowych; 19 19

20 Edukacja dla bezpieczeństwa
W gimnazjum wprowadzono nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa, na który w  rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania zaplanowano 30 godzin w cyklu kształcenia; Przedmiot ten kontynuowany będzie w szkole ponadgimnazjalnej, dlatego można rozważyć taką organizację pracy, by przedmiot ten nauczany był w klasie III gimnazjum; Może on być zblokowany, np. po egzaminie gimnazjalnym; 20 20

21 Zajęcia artystyczne i techniczne
Organizując zajęcia należało przemyśleć: listę modułów do wyboru; minimalną liczebność grupy; zasady rekrutacji; 21 21

22 Rozkład panu nauczania w gimnazjum
22 22

23 Rozkład panu nauczania w gimnazjum
23 23

24 Kalendarz roku szkolnego
Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Razem Poniedziałęk 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 4 11 18 Wtorek 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 Środa 25 Czwartek 31 Piątek Sobota Niedziela Luty Marzec Kwiecie Maj Czerwiec Poniedziale 36 37 35

25 Kalendarz roku szkolnego
KALENDARZ R.SZK DLA GIMNAZJUM Miesiąc Pn Wt Śr Czw Pt Sb,Nd kolejny tydzień NAUKI Liczba dni NAUKI Liczba dni NAUKI w miesiącu nr kolejnego tygodnia UWAGI IX 1 2 3 4,5 21 6 7 8 9 10 11,12 5 13 14 15 16 17 18, 19 20 22 23 24 25,26 4 27 28 29 30 2,3 X 9,1 11 12 14 DEN 16,17 18 19 23,24 25 26 30, 31 XI 1 WŚ 6,7 11 NŚN 13,14 12.11.do odpracowania ? 20,21 27,28 XII 31 1,2 I 8, 9 15,16 22,23 koniec I półr. i wdżr 29,3 II półrocze II 5,6 ferie zimowe ruchome… 12,13  0 19,2 26,27 III IV 32 sprawdzian w SP 33 3 dni Egz.Gim. 34 ferie wiosenne 25PW 30,1 35 V 3ŚK 7, 8 36 14,15 37 21,22 38 28, 29 39 VI  1 40 11,11 41 42 23 BC 43 uwzględniając 3 dni pseudonauki t.j. 1.09, 14.10, = 183 dni = 36,5 tyg. 180

26 Kalendarz roku szkolnego

27 Kontrola realizacji zajęć

28

29 Czy co się zmieniło ! Zwiększyła się kreatywność szkół co do form prowadzenia zajęć i liczby realizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów Realizowanie zajęć artystycznych czy zajęć z wychowania fizycznego nie jest wszędzie możliwe brak odpowiednie bazy szkolnej Przesuwanie przedmiotów nauczania pomiędzy lata nauki zwiększył różnice programowe przy przechodzeniu ze szkoły do innej szkoły w naszym przypadku jest to duże zjawisko Konieczne stałe sprawdzanie realizacji podstawy programowej – nieobecność nauczyciela w szkole to konieczność organizowania zastępstw ze specjalista z danego przedmiotu 29 29

30 Czy co się zmieniło ! Korzystne dla szkoły jest wprowadzenie konieczności prowadzenia zajęć z art 42Kn - z uwagi na brak godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – jednak ich „bezpłatna” formuła wzbudza niepotrzebne emocje Możliwość nierytmicznego prowadzenia zajęć niektórych przedmiotów np. „wdż” lub edukacji dla bezpieczeństwa nie jest zjawiskiem powszechnym choć bardzo ciekawym z uwagi na organizację pracy szkoły Planowanie podstawy programowej i co za tym idzie na trzy lata w dalszym ciągu jest w sprzeczności z terminami egzaminu gimnazjalnego 30 30

31 Przyszłość ramowych planów nauczania

32


Pobierz ppt "Ramowy plan nauczania dzień dzisiejszy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google