Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca przedsiębiorstwa z Bankiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca przedsiębiorstwa z Bankiem"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca przedsiębiorstwa z Bankiem
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Studia Podyplomowe mgr Ewa Janiszewska Bank Zachodni WBK S.A.

2 BANK - przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku.

3 PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY
To pojęcie prawne zawarte zawarte w ustawie PRAWO BANKOWE z dnia r.zgodnie z art..4 pkt ustawy pieniądz elektroniczny to wartość pieniądza stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych i : Jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, Jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji, Na żądanie jest wymieniana przez wystawcę na środki pieniężne, Jest wyrażona w jedn.pieniężnych, Jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość.

4 W prawie Unii Europejskiej
Pieniądza elektronicznego dotyczy DYREKTYWA 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z r. W sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.Urz.WE L 275 z r.)

5 Zarówno w prawie polskim jak i unijnym
...pieniądz elektroniczny inkorporuje roszczenia skierowane do emitenta o wydanie odpowiedniej kwoty pieniężnej. Rozwój nowych sposobów płatności wymyka się nierzadko regulacjom prawnym, co prowadzi do trudności w ich kwalifikowaniu, dotyczy to zwłaszcza takich sposobów jak: jednorazowe i wirtualne karty przedpłacone, spersonalizowane płatności on-line płatność za dobra i usługi dokonywane za pomocą sms.

6 Bankowy Fundusz Gwarancyjny USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. Z późn
Bankowy Fundusz Gwarancyjny USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. Z późn.zmianami (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1995 r.)     Deponentem określamy - osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, oraz podmioty, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz i Nr 229, poz oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe", będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, potwierdzoną wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem niedostępności środków,

7 z wyłączeniem: a) - Skarbu Państwa, b) - banków,
c)  - podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), d)  - podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz i Nr 110, poz oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz i Nr 116, poz. 1216), e)  - podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691), f)   - podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), g)  - podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702), h)  

8 - - jednostek organizacyjnych, które zgodnie z treścią art. 50 ust
jednostek organizacyjnych, które zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz i Nr 113, poz. 1186), nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, i)   - akcjonariuszy banku posiadających w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5% akcji, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy, o której mowa w lit. c), j)   - członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji.

9 Środki gwarantowane to środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji (...)

10 Art. 2a. 1. (6) W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spółka.

11 Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych, Art.23
1. Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem zawieszenia działalności banku - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia spełnienia warunku gwarancji):   1)   równowartości w złotych EURO - w 100%,   2)   przekraczającej równowartość w złotych EURO, a nie przekraczającej  równowartości w złotych EURO – w 90 %. 3. Do obliczenia wartości EURO w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez NBP.

12 4. Kwoty, o których mowa w ust
4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, określają maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. 5. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji Art. 24. (28) Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od banku ponad kwotę określoną w art. 23 ust. 1 i 2.

13 Art. 13. 1.  Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne w wysokości sumy iloczynów:   1)   stawki nie przekraczającej 0,4% i sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i poręczeń ważonych ryzykiem,   2)   stawki nie przekraczającej 0,2% i sumy ważonych ryzykiem pozostałych zobowiązań pozabilansowych, z wyłączeniem linii kredytów przyrzeczonych, dla których stawka wynosi 0; przez kredyty przyrzeczone rozumie się wynikającą z umowy kwotę zobowiązania do udzielenia kredytu, pomniejszoną o kwotę jego wykorzystania. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, na kolejny rok określa i przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie później niż do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym opłata ma być wniesiona.

14 ! Art. 31. (50) Środki na wypłatę depozytów, przekazane na podstawie uchwały Zarządu Funduszu syndykowi lub zarządcy masy upadłości, nie wchodzą do masy upadłości i nie mogą być wykorzystane przez syndyka lub zarządcę na żaden inny cel niż wypłata środków gwarantowanych

15 W Polsce są banki bez gwarancji BFG.
UWAGA ! W Polsce są banki bez gwarancji BFG. To te, które nie mają w Polsce centrali, a jedynie zarejestrowały Oddział. Z większych banków to np.POLBANK, który ma centralę w Grecji i to tamtejszy fundusz gwarancyjny trzyma pieczę nad bezpieczeństwem pieniędzy klientów. Zasady jego działania oraz limity są podobne jak w polskim BFG. Informacja, jaka instytucja – polska czy zagraniczna – gwarantuje pieniądze klientów, powinna być w każdym oddziale banku.

16 Powiedz co widzisz ? ....młoda.....stara...?  16

17 Wybór banku – pozycja majątkowa banku
Z większą pozycją kapitałową związane jest mniejsze ryzyko upadłości banku, spowodowanej warunkami zewnętrznymi oraz większa jest możliwość dywersyfikacji źródeł dochodów, profesjonalnego doradztwa dla Klientów, rozszerzania współpracy z innymi bankami, także zagranicznymi

18 Warto zauważyć, że : Oceniąjące banki renomowane agencje ratingowe (Standard&Poors, Moody`s) dużą wagę przypisują j a k o ś c i a k t y w ó w. Jest to najważniejszy czynnik determinujący ryzyko kredytowe. Analiza ta uwzględnia: ocenę aktywów na tle całego systemu bankowego, stopień koncentracji aktywów w poszczególnych sektorach przemysłu oraz w stosunku do pojedynczych klientów.

19 Bezpieczeństwo lokat Stabilność banku, jego egzystencja i prawidlowe funkcjonowanie wpływają bowiem na bezpośrednio na zdolność sprostania przez przedsiębiorstwo wszelkim zobowiązaniom finansowym. Bezpieczeństwo banku jest zatem ważniejsze niż np.wysokość proponowanych przez Bank odsetek.

20 Analizując stopień PŁYNNOSCI należy wziąć pod uwagę:
bieżącą strukturę aktywów i pasywów kondycję finansową możliwość udzielania kredytów umiejętność właściwej oceny ryzyka kredytowego.

21 Wskaźnik udziału płynnych aktywów w ogólnej ich sumie.
Min.10% = płynne aktywa* / aktywa ogółem x 100 *gotówka i śr.n r-ku bieżącym w banku centralnym, krótkoterm.lokaty w bankach, krótkoterm.pap.wart.(NBP lub Skarbu Państwa),zakupione wierzytelności tuż przed terminem ich zapadalności, inne aktywa (do 30 dni przed ich zapadalnością)

22 Współczynnik wypłacalności-
Min. 8% (gdy nowy bank min.15% w 1.roku) Jest to syntetyczna ocena jakości portfela kredytowego. Mówi o zdolności do zaciągania długoterminowych zobowiązań. kapitały własne banku = aktywa i zobow.pozabil.ważone współczynnikiem ryzyka

23 Wskaźnik zyskowności KAPITAŁÓW WŁASNYCH
zysk netto = przeciętny stan kapitałów własnych ...efektywność działania banku Wskaźnik zyskowności AKTYWÓW = przeciętny stan aktywów ...efektywność w tworzeniu zysku

24 Analiza bezpieczeństwa banku również
powinna się odnieść do przewidywanego okresu i zakresu współpracy przedsiębiorstwa z tym bankiem, powinna uwzględnić pozycję banku w krajowym systemie finansowym, z czym wiąże się w razie potrzeby wsparcie ze strony banku centralnego.

25 “Już mi lepiej. Miałem przez chwilę poczucie sensu w życiu – zaraz mi przejdzie.”

26 Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia

27 „Potrzebuję misję życiową, coś chwytliwego i pociągającego.
Potrzebuję ją mieć na biurku do jutra rano.”


Pobierz ppt "Współpraca przedsiębiorstwa z Bankiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google