Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I MIEJSCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I MIEJSCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 ROLA I MIEJSCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chojnice 2008

2 DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Podstawą rozwiązywania lokalnych problemów społecznych jest aktywność członków tej społeczności. Mieszkańcy danego miasta, dzielnicy, wsi wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne, znają problemy swojego środowiska. Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 KOMUNIKAT Z BADAŃ NAD STANEM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W LATACH 1998-2006. Podtrzymywanie więzi z członkami społeczności lokalnej ułatwia podjęcie wspólnego działania na jej rzecz. Im wyższa pozycja zawodowa, lepsze wykształcenie, warunki materialne i dochody, tym częstsze przekonanie, iż działając wspólnie można rozwiązać problemy lokalne. Połowa Polaków (49%) deklaruje, że podjęłoby dobrowolną, bezpłatną pracę na rzecz swojego środowiska. Największe zainteresowanie taką pracą wykazali: -Rolnicy (74%) -Przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji (64%) -Osoby praktykujące (72%) -Częściej mężczyźni (65%) niż kobiety (47%) DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 KOMUNIKAT Z BADAŃ NAD STANEM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W LATACH 1998-2006. Najmniejszą aktywność społeczną wykazywali: -Respondenci niepraktykujący (9%) -Gospodynie domowe (10%) -Pracownicy fizyczno-umysłowi (13%) -Robotnicy niewykwalifikowani (16%) -Ludzie starsi 65+ (15%) -Emeryci i bezrobotni (18%) DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 TOŻSAMOŚĆ LOKALNA Tożsamość społeczna jednostki: -Identyfikacja z przestrzenią (więź z zamieszkiwanym terytorium) -Wspólne wartości religijne, kulturowe -Tradycja (łączność z przeszłością danej społeczności, elementy przeszłości mające bezpośredni wpływ na teraźniejszość) DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pracą społeczną zajmują się emeryci, starsze panie za pracę społeczną nie powinno się być wynagradzanym praca społeczna jest działalnością spontaniczną, akcyjną, nie jest systematyczna, planowa społecznicy zajmują się wszystkim, nie potrafią określić celów działania STEREOTYPY SPOŁECZNE UTRUDNIAJĄCE PRACĘ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

7 Stereotypy te wpływają z jednej strony na mały prestiż działań społecznych, z drugiej zobowiązują organizacje pozarządowe do podnoszenia umiejętności organizacji swojej pracy, skuteczności w zdobywaniu środków zewnętrznych, podejmowania działań planowych i systematycznego ich kontynuowania DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODEL ZADANIOWY Podstawowymi cechami modelu zadaniowego są: -jasno określony cel -wyraźna struktura organizacyjna -planowanie działania -współpraca w realizacji projektów -korzystanie z wielu źródeł finansowania

9 CEL Podejmując decyzję o wspólnym działaniu grupa musi sformułować cel: DALEKI, który chce osiągnąć za kilka lat oraz BLISKI, KONKRETNY, który chce osiągnąć już. Podjęcie decyzji co do celów akceptowanych przez całą grupę jest podstawą planowania działań. Na każdym etapie realizacji celów niezbędna jest wiedza, co chcemy osiągnąć. DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA - LIDER W czasie tworzenia się grupy pojawia się osoba, która pełni rolę lidera. Jego wpływ na grupę zależy od predyspozycji, umiejętności, zdobytych doświadczeń związanych z kierowaniem zespołem ludzi. Zadania lidera: -jest odpowiedzialny za koordynację pracy grupy, -pomaga rozwiązywać trudne sytuacje i konflikty, -na ogół jest twórczy i pomaga grupie stawać się taką, -mobilizuje do działania, -pilnuje zgodności działań z planem i założonymi celami, -reprezentuje grupę na zewnątrz DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 STRUKTURA ORGANIZACYJNA - GRUPA Precyzyjne określenie oczekiwań wobec siebie nawzajem i wobec lidera, określenie zasad współpracy na początku działania Po co nam zasady: -ułatwiają komunikowanie się, -ograniczają pojawienie się niekorzystnych zjawisk w grupie, np. krytykowania, dominowania, rywalizacji -pozwalają zadbać o prawa wszystkich członków grupy do wypowiadania się, zgłaszania pomysłów, wpływu na decyzję, -ograniczają pracę grupy DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA - GRUPA Należy unikać zbyt sztywnych reguł współpracy, mogą one hamować spontaniczność i twórcze myślenie. Należy pozostawić swobodę uczestnikom grupy, aby dobrze się w niej czuli. Trzeba uważać, aby zasady i normy grupowe nie stały się narzędziem nacisku i kontrolowania innych DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 PLANOWANIE DZIAŁANIA Źródłem wszystkich działań na rzecz innych ludzi i społeczności lokalnej jest niezgodna na istniejącą rzeczywistość. Chcąc tę rzeczywistość zmienić działamy spontanicznie, ale też często chaotycznie, bez planu. Efekt końcowy będzie więc niewspółmierny do włożonego wysiłku, co doprowadzi do zniechęcenia. Trzeba działać planowo. Trzeba postawić właściwą diagnozę – zebrać dane dotyczące potrzeb mieszkańców. DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 PLANOWANIE DZIAŁANIA Wiedzę o lokalnej społeczności należy uzupełnić o informacje na temat organizacji pozarządowych działających na waszym terenie, instytucjach rządowych, samorządowych, przedsiębiorcach, kościołach, grupach nieformalnych – potencjalnych sojusznikach i partnerach. DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM Współpraca z samorządem i korzyści z niej płynące: -dotowanie przedsięwzięć (etaty, lokal) -wsparcie przedsięwzięć autorytetem władzy -wsparcie merytoryczne (eksperci) -uzyskiwanie informacji (dostęp do dokumentów, badań) -pomoc w nawiązywaniu kontaktów z mediami, instytucjami, lokalnym biznesem DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM Współpraca z biznesem i korzyści z niej płynące: -wymiana wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania -wymiana umiejętności -dofinansowanie przedsięwzięć -Wyzwania płynące ze współpracy z biznesem: -złożoność umów -potrzeba stałej gotowości do podnoszenia kwalifikacji grupy -praca w napiętych terminach -znalezienie platformy porozumienia dla biznesu i lokalnej społeczności DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła finansowania - Samorząd Gmin, Powiatów (konkursy grantowe) - Wojewoda (konkursy grantowe) - Zarząd Województwa - PFRON - Środki unijne - Mechanizm Finansowy Norweski - Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

18 UPOWSZECHNIANIE DZIAŁALNOŚCI I RZECZNICTWO INTERESÓW Organizacje coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z tworzenia mechanizmów wspólnego rzecznictwa interesów zarówno lokalnych, jak i branżowych. Powstają także ogólnopolskie reprezentacje organizacji. Budowany jest rzetelny wizerunek całego ruchu pozarządowego DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROPOZYCJE OBSZARÓW PROBLEMOWYCH: -POLITYKA PRORODZINNA -OCHRONA ZDROWIA -UZALEŻNIENIA -EDUKACJA PUBLICZNA -WSPACIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -BEZROBOCIE I RYNEK PRACY -BUDOWNICTWO SOCJALNE -RÓWNY STATUS MĘŻCZYZN I KOBIET -PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI -PROMOCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ BIZNESU -KULTURA, TURYSTYKA, SPORT -WSPOLPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

20 WAŻNE STRONY www.ngo.pl www.ngo.prawo.pl www.rci.org.pl DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę Agnieszka Cysewska a.cysewska@woj-pomorskie.pla.cysewska@woj-pomorskie.pl Maciej Kisała m.kisala@woj-pomorskie.plm.kisala@woj-pomorskie.pl Kontakt: tel. 058/32 68 811


Pobierz ppt "ROLA I MIEJSCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google