Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi Podsumowanie roku 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi Podsumowanie roku 2009."— Zapis prezentacji:

1 1 Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi Podsumowanie roku 2009

2 Cykl spotkań konsultacyjno – informacyjnych 2010 2 Płock 7 maja, godz. 11:00, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, ul. 1 Maja 7b Ciechanów 11 maja, godz. 11:00, Aula Wykładowa Instytutu Ochrony Zdrowia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 51 Radom 14 maja, godz. 11:00, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a Warszawa 18 maja, godz. 11:00, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterze. Siedlce 21 maja, godz. 11:00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 w Siedlcach Ostrołęka 7 czerwca, godz. 11:00,Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, ul. Parkowa 6

3 Tematyka spotkań konsultacyjno – informacyjnych 2010 Omówienie współpracy w roku 2009 – osiągnięte efekty Perspektywa współpracy w roku 2010 w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Plan działania PO KL na rok 2011 w Województwie Mazowieckim Informacja dotycząca możliwości pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe w ramach PO KL i RPO w Województwie Mazowieckim Sprawy różne – pytania i dyskusja 3

4 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy na rok 2009 Informacja w sprawie realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 została przyjęta przez Zarząd Województwa w dniu 4 maja 2010 r. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl oraz w BIP.www.dialog.mazovia.pl Sprawozdanie omawia realizację celów współpracy, przebieg współpracy finansowej i pozafinansowej w poszczególnych obszarach, osiągnięte rezultaty. 4

5 Współpraca finansowa 2009 Współpraca finansowa realizowana była poprzez wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Oferty wybierane były w drodze otwartych konkursów ofert. Zasady, na podstawie których przeprowadzane są konkursy, wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dodatkowo Marszałek Województwa wydał Zarządzenie w sprawie Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - w celu ujednolicenia procedur i przybliżenia oferentom reguł udziału w konkursach 5

6 Współpraca finansowa 2009 – nowa rola delegatur Włączenie delegatur do współpracy przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert: Możliwość osobistego składania ofert i sprawozdań w delegaturach Możliwość skorzystania z pomocy pracownika delegatury w sprawdzeniu formalnej poprawności oferty Włączenie delegatur w proces kontroli realizowanych zadań – wizytacje, kontrole dokumentów księgowych po zakończeniu realizacji zadania. 6

7 Współpraca finansowa 2009 - liczby 7 Obszar współpracy Liczba ogłoszonych konkursów Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach ogłaszanych konkursów ofert Liczba ofert, które złożono w ramach otwartych konkursów ofert Liczba podmiotów którym przyznano dotację Kwota przyznanych dotacji Wykorzystana kwota dotacji Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego 1500 000,0014726500 000,00479 862,71 Ochrona i promocja zdrowia 32 300 000,00139402 228 200,002 224 294,18 Polityka Społeczna62 755 390,004311072 740 488,002 720 858,18 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 11250000217721 250 000,001 205 719,56 Sport, kultura fizyczna i ratownictwo 19 477 000,005181389 473 150,009 392 917,53 Kultura12 000 000,007733382 000 000,001 940 808,57 Turystyka11 500 000,003621521 499 975,001 474 032,12 Ochrona Środowiska 1200 000,006214200 000,00195 949,54 Rolnictwo i modernizacja terenów wiejskich 1300 000,00229184 794,64167 012,40 Ogółem 1620 282 390,002 67189620 076 607,6419 801 454,79

8 Współpraca finansowa 2009 a lata poprzednie 8 Og ó lna kwota środk ó w spadła poniżej poziomu z roku 2006.

9 Współpraca finansowa 2009 – konsekwencje zmniejszenia środków 9 Z braku środków nie ogłoszono konkursów na realizację: 6 zadań w obszarze Ochrona i promocja zdrowia 2 zadań w obszarze Kultura. Mimo to w ocenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Departamentu Kultury Promocji i Turystyki – prowadzących współpracę w wymienionych wyżej obszarach, udało się osiągnąć zakładane rezultaty.

10 Porównanie procentowego przeznaczenia środków na poszczególne obszary ostatnich latach 10 20092008

11 Rezultaty współpracy finansowej w 2009 r. 11 W 2009 r. mimo ograniczonego finansowania dzięki zadaniom współfinansowanym przez samorząd województwa pomocą objęto ponad 1 000 000 osób na terenie województwa mazowieckiego. W tym Ponad 3000 osób było beneficjentami szkoleń, konferencji wzmacniających postawy obywatelskie i prospołeczne, poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Opieką objęto ponad 36 000 osób poprzez działania w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, integracji osób niepełnosprawnych. Ponad 6000 osób skorzystało z działań mających na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Około 40 000 zawodników reprezentujących województwo mazowieckie w różnych dyscyplinach sportowych brało udział w treningach i zawodach sportowych.

12 12 Ponad 9 700 osób skorzystało z różnego typu szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji, zajęć rozwijających zainteresowania. Około 900 000 osób wzięło udział w rozmaitych przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak - konferencje, seminaria i konkursy o tematyce kulturalnej, festiwale, przeglądy, plenery i warsztaty artystyczne, wystawy oraz koncerty, Około 3 000 osób wzięło udział w rajdach turystycznych po Mazowszu - pieszych, rowerowych, konnych oraz spływach dolinami rzek. Około 6 000 osób – było adresatami przedsięwzięć promujących ekologiczny styl życia i ochronę przyrody. Około 3 200 osób było beneficjentami zadań poświęconych produktom ekologicznym, tradycyjnym i regionalnym. Rezultaty współpracy finansowej w 2009 r.

13 Współpraca pozafinansowa - kontynuacja sprawdzonych form współpracy: 13 spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w subregionach, wydawanie rekomendacji dla organizacji współpracujących z samorządem, obejmowanie przez Marszałka Województwa honorowym patronatem inicjatyw podejmowanych przez organizacje.

14 Współpraca pozafinansowa – nowe formy współpracy: uruchomienie specjalnej strony poświęconej dialogowi obywatelskiemu na Mazowszu. pierwsze spotkania i konsultacje związane z możliwością powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. zainicjowanie Spotkania Mazowieckich Projektodawców z przedstawicielami Władz Województwa oraz Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Spotkania te będą kontynuowane – w styczniu 2010 odbyło się już drugie z nich. kampania promocyjna zachęcająca mieszkańców Mazowsza do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji działających w województwie. Działanie to również jest kontynuowane w 2010 r. 14

15 Perspektywy dla współpracy w roku 2011 Wejście w życie w 12 marca 2010 r. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in.: otwiera możliwość powołania wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego, szerszego konsultowania aktów prawa miejscowego podejmowanych w sferze działalności pożytku publicznego, tworzy obowiązek włączania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w procesie zlecania zadań organizacjom. 15

16 Konsultacje programu współpracy na rok 2011 Konieczność dostosowania programu do wymogów znowelizowanej ustawy Przygotowane narzędzie - Ankieta: 1)umożliwia ocena programu, 2)możliwość zgłoszenia uwag i propozycji 16 Zasady i plan współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010-2011.

17 Harmonogram prac nad programem na rok 2011 17 07.05.2010 r. przekazanie informacji dot. przystąpienia do opracowania projektu Programu współpracy (informacja na stronie internetowej i BIP). Termin nadsyłania propozycji do dnia 07.06.2010 r. 14.06.2010 r. przekazanie otrzymanych propozycji do Departamentów właściwych merytorycznie po uprzednim posegregowaniu tematycznym 30.06.2010 r. termin przekazania do Departamentu Organizacji opracowanych programów cząstkowych. 30.07.2010 r. opracowanie projektu programu. 03.08.2010 r. zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej celem konsultacji. Termin nadsyłania uwag i propozycji do dnia 20.08.2010 r. 23.08.2010 r. przekazanie uwag i propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe do Departamentów właściwych merytorycznie w celu zaopiniowania. Termin nadsyłania opinii do dnia 30.08.2010 r. 14.09.2010 r. opracowanie projektu programu z uwzględnieniem uwag organizacji pozarządowych. 21.09.2010 r. przedłożenie projektu programu na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

18 Dziękuję za uwagę! Joanna Malarczyk dialog@mazovia.pl www.dialog.mazovia.pl 18


Pobierz ppt "1 Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi Podsumowanie roku 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google