Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada Kierowników Higieny Komunalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada Kierowników Higieny Komunalnej"— Zapis prezentacji:

1 Narada Kierowników Higieny Komunalnej
26-27 października 2005 r. Kraków

2 Narada Kierowników Higieny Komunalnej
autoklawy w gabinetach kosmetycznych i in. pobieranie opłat za ekshumacje oraz wydanie opinii zezwalającej na sprowadzenie zwłok opinie sanitarne dla samochodów pogrzebowych

3 Narada Kierowników Higieny Komunalnej autoklawy
Opinia PZH „sterylizatorów kulkowych nie należy używać do sterylizacji narzędzi kontaktujących się z uszkodzoną tkanką lub naruszających ciągłość powłok ciała” „Narzędzi (sprzętu) , które można wyjaławiać parą wodną pod ciśnieniem nie należy sterylizować inną metodą”

4 Narada Kierowników Higieny Komunalnej autoklawy
Propozycja HŚr: Wymagania dotyczące sterylizacji należy dostosowywać do rodzajów zabiegów wykonywanych w gabinetach kosmetycznych np: manicure, pedicure- wystarczający sterylizator kulkowy Podstawowe zabiegi kosmetyczne- sterylizator kulkowy, inny sprzęt zalecany jednorazowy zabiegi tzw. „medycyny estetycznej” wykonywane w gabinetach kosmetycznych – wymagana sterylizacja narzędzi poprzez autoklawowanie.

5 Narada Kierowników Higieny Komunalnej - rozporządzenie o zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i in.
Przepis paragrafu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej stanowi, iż do przekłuwania ciała stosuje się wyłącznie pistolety, w których elementy mające kontakt z ciałem są jałowe. Taki ogólny zapis miał na celu podkreślenie obowiązku dezynfekcji i sterylizacji elementów urządzeń stykających się ze skórą w czasie świadczenia usług, w przypadkach, gdy do ww. czynności stosuje się pistolety do przekłuwania. Nie można jednak uznać, iż prawodawca zakazuje stosowania innych metod i narzędzi do przekłuwania ciała, gdyż brak jest przepisu, który stwierdzałby ten fakt w sposób jednoznaczny. Wniosek: Zapis paragrafu 22 nie zakazuje stosowania innych metod i narzędzi do przekłuwania ciała, poza przytoczonym w paragrafie pistoletem.

6 Narada Kierowników Higieny Komunalnej opłaty za ekshumacje
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 98 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wykonywanie zadań z zakresu zdrowia publicznego polega na: 1) sprawowaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 2) sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego, 3) prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, 4) prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. Katalog wymieniony w art. 2 ustawy jest zamknięty, a zatem wydawanie przedmiotowych zezwoleń musi zostać zakwalifikowane jako wykonywanie jednego z powyższych typów działań. Specyfika czynności prowadzących do wydania zezwolenia na dokonanie ekshumacji wskazuje na to, że są one wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, ponieważ przeprowadzane są jednorazowo i mają charakter pierwotny, a więc stanowią one element konieczny do zaistnienia określonych zdarzeń, w tym przypadku – do wyjęcia zwłok z grobu. Jest to kontrola ex ante.

7 Narada Kierowników Higieny Komunalnej opłaty za ekshumacje
Odmienny charakter mają natomiast czynności bieżącego nadzoru sanitarnego. Czynności te są okresowo powtarzane w stosunku do danego przedmiotu kontroli. Jest to kontrola ex post. Jak wynika z powyższej analizy działania podejmowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmierzające do wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji należą do zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Wniosek taki prowadzi do stwierdzenia, że za wydanie przedmiotowego zezwolenia należy pobierać opłatę na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przepis ten ustanawia zasadę pobierania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i nie przewiduje żadnych wyjątków od tej zasady.

8 Narada Kierowników Higieny Komunalnej opłaty za ekshumacje
Postępowanie w tej kwestii toczy się obecnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. Zajęcie merytorycznego stanowiska w przedmiotowej sprawie zasadne będzie po uzyskaniu orzeczenia sądu z uwagi na niejednoznaczność praktyki stosowanej przez organy PIS oraz rozbieżności spotykane w interpretacji art. 36.ust. 1 ustawy o PIS O orzeczeniu WSA, GIS powiadomi wszystkich PWIS na piśmie do tego czasu należy stosować dotychczasową praktykę

9 Narada Kierowników Higieny Komunalnej opinie sanitarne dla samochodów pogrzebowych
Warunki jakim powinien odpowiadać samochód do przewozu zwłok regulowane są rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 38, poz.362) Podczas kontroli zakładów pogrzebowych kontrolujemy samochody pod kątem spełniania wymogów rozporządzenia. Nie ma obowiązku uzyskiwania opinii sanitarnej dla środka transportu do przewozu zwłok


Pobierz ppt "Narada Kierowników Higieny Komunalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google