Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu – główne informacje o projekcie realizowanym na terenie województwa opolskiego. Urszula Kiraga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu – główne informacje o projekcie realizowanym na terenie województwa opolskiego. Urszula Kiraga."— Zapis prezentacji:

1 Badania ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu – główne informacje o projekcie realizowanym na terenie województwa opolskiego. Urszula Kiraga - koordynator projektu Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego „VisitOpolskie” Ostrava, r.

2

3 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

4 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna powstała 24 czerwca 2003 roku. OROT jest stowarzyszeniem i działa dzięki pracy społecznej swoich członków. OROT zrzesza ponad 130 członków, w tym samorządy, firmy, stowarzyszenia, uczelnie wyższe oraz osoby fizyczne.

5 OROT została powołana i działa w celu:
kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą, opracowania i rozwijania działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki województwa opolskiego, inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki, inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, integracji gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie turystyki, koordynacji wszelkich działań proturystycznych,

6 OROT została powołana i działa w celu c.d.:
stwarzania warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych, propagowania i podejmowania działań na rzecz ekologii ochrony środowiska, doskonalenia kadr, prowadzenia badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analizy, prowadzenia i koordynowania systemu informacji turystycznej w województwie, propagowanie działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

7 Projekty obecnie realizowane przez OROT z funduszy Unii Europejskiej
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (poddziałanie 8.1.1): „Przewodnik terenowy po województwie opolskim II” – kurs przewodnika turystycznego zgodnie z Ustawą oraz branżowy kurs języka angielskiego i niemieckiego innowacyjną metodą „ACCUEIL” (specjalistyczny kurs turystyczny, dyplomy honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej) dla 60 osób pracujących, z terenu województwa opolskiego, posiadających maksymalnie średnie wykształcenie (w tym 55% kobiet), wartość projektu: ,00 PLN. Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu marcu 2012 roku. Zakończenie realizacji kursu przewidziane jest na miesiąc maj 2013 r. Projekt ma na celu wyszkolenie kadry profesjonalnych przewodników terenowych po województwie opolskim.

8 Projekty obecnie realizowane z funduszy
Unii Europejskiej 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 (poddziałanie 1.4.2): „Opolskie kwitnące muzycznie” (partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, partnerami wspierającymi: OROT i Miasto Opole). Projekt po stronie OROT zakłada realizację zadań związanych z poprawą funkcjonalności i unowocześnieniem portalu VisitOpolskie.pl oraz innych działań promocyjnych Województwa Opolskiego. Planowany termin realizacji projektu: wrzesień 2012 r. – listopad 2013 r.

9 Przykładowe projekty zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej przez OROT 1. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” (poddziałanie 8.1.1): „Przewodnik terenowy po województwie opolskim” –wartość projektu: 695 168,00 PLN. Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu marcu 2010 roku, a zakończyła w miesiącu marcu 2011 r W ramach RPO WO na lata 2007 – 2013 projekt pn. Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej. Termin realizacji: – r. Wartość projektu: 490 996,17 PLN

10

11

12 Projekty zrealizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej
przez OROT we współpracy z partnerami z Czech: 1. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Czechy projekt pn. Promocja atrakcji turystycznych województwa opolskiego i ołomunieckiego Termin realizacji: – r. Całkowita wartość projektu: 146 489,30 PLN 2. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Czechy projekt pn. System informacji turystycznej dla regionu opolskiego i ołomunieckiego. Termin realizacji: – r. Całkowita wartość projektu: 230 539,89 PLN

13 Projekty zrealizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej
przez OROT we współpracy z partnerami z Czech: 3. W ramach PO WT RCz- RP projekt pn. Szlacheckie rezydencje i ruch turystyczny. Projekt został zrealizowany przy współpracy OROT (woj. opolskie) z Revitalizace KUKS o.p.s. (Hradec Kralove). Termin realizacji: XI 2009 r. – X 2010 r. 4. W ramach PO WT RCz- RP projekt pn. Militarne zabytki jako cele turystyczne (Vojenské památky a pevnosti jako turistické cíle) Projekt został zrealizowany przy współpracy OROT (woj. opolskie) z Revitalizace KUKS o.p.s. (Hradec Kralove). Termin realizacji: XI 2010 r. – X 2011 r.

14

15 Projekty zrealizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej
przez OROT we współpracy z partnerami z Czech: 5. W ramach PO WT RCz- RP projekt pn. Woda jako cel turystyczny (Voda a cestovní ruch). Projekt zrealizowany przy współpracy OROT (woj. opolskie) z Revitalizace KUKS o.p.s. (Hradec Kralove) – głównym wnioskodawcą projektu. Dalszymi partnerami są: województwo dolnośląskie , region kralovehradecki (Czechy), bańsko bystrzycki region (Słowacja). Termin realizacji: XI 2011 r. – X 2012 r. 6. W ramach PO WT RCz- RP projekt pn. Kobieta w turystyce (Žena a cestovní ruch) Projekt jest aktualnie realizowany przez Revitalizace KUKS o.p.s. (Hradec Kralove) – głównym wnioskodawcą projektu przy współpracy m.in. z OROT. Partnerem zagranicznym jest również Gmina Bardo (województwo dolnośląskie). Termin realizacji: XI 2012 r. – X 2013 r.

16

17 Projekty zrealizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej
przez OROT we współpracy z partnerami z Czech: 7. PO WT 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska: Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych. Projekt został zrealizowany przy współpracy OROT z KLACR o.s (czeskim klastrem turystycznym Kraju Morawsko – Śląskiego w Ostravie). Głównym celem projektu było utworzenie klastra turystycznego po stronie polskiej (województwo opolskie) oraz wzmocnienie pozycji klastra turystycznego po stronie czeskiej, a także wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt został zrealizowany w okresie: listopad 2011 r. – czerwiec 2012 r.

18

19

20

21 Partner wiodący projektu: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Partner zagraniczny projektu: KLACR o.s. (klaster turystyczny Kraju Morawsko-Śląskiego) Partner merytoryczny projektu: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu Obszar oddziaływania projektu: Województwo Opolskie, Kraj Morawsko-Śląski Harmonogram: 01/2012 – 12/2012 Finansowanie projektu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (85%) budżet państwa (10%) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (5%) Wartość projektu: , 00 euro

22 Opis projektu: Projekt ukierunkowany jest na usprawnienie i profesjonalizację ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna jako stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju i promocji turystyki województwa opolskiego, doskonale zdaje sobie sprawę, iż bez szczegółowych danych statystycznych oraz jakościowych, merytorycznych, dotyczących ruchu turystycznego, instytucje i firmy prowadzące działalność proturystyczną nie będą w stanie profesjonalizować oferty turystycznej oraz przekazu marketingowego.

23 Cele projektu: Celem strategicznym projektu jest profesjonalizacja oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego w pasie: Kraj Morawsko – Śląski, Województwo Opolskie oraz dostosowanie jej do zidentyfikowanych oczekiwań turystów oraz potrzeb rozwojowych branży turystycznej.

24 Cele operacyjne projektu:
wzmocnienie kontaktów transgranicznych mieszkańców obu Regionów, będących często odbiorcami oferty turystycznej pogranicza polsko – czeskiego; stworzenie profesjonalnego zaplecza oraz opracowanie atrakcyjnej oferty na podstawie dostarczonego dzięki projektowi narzędzia analizującego dane jakościowe; poprawa skuteczności wykorzystania położenia i walorów turystycznych Regionów do ich rozwoju; określenie grup odbiorców oferty turystycznej, do których powinna być adresowana oferta pogranicza polsko – czeskiego polepszenie warunków społeczno – ekonomicznych mieszkańców obu Regionów.

25 Podstawową i bezpośrednią grupą docelową projektu są:
samorządy lokalne, organizacje pozarządowe o profilu turystycznym, firmy działające w branży turystycznej, szkoły średnie i uczelnie o profilu turystycznym lub kierunkach turystycznych i okołoturystycznych, wszelkie instytucje działające na rzecz rozwoju turystyki Regionów, mieszkańcy obu Regionów, turyści odwiedzający oba Regiony

26 Opis działań projektu 1. Organizacja Polsko-Czeskiej konferencji naukowej rozpoczynającej projekt. 2. Powołanie zespołu projektowego: koordynator projektu i koordynator badań, 20 ankieterów, statystyk. 3. Opracowanie przy współpracy ze stroną czeską, ankiety dostępnej w wersjach językowych: polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej. Ankieta będzie podzielona na 2 części. 1 część – ogólna dot. ruchu turystycznego, 2 część – dot. ruchu turystycznego pomiędzy Województwem Opolskim i Krajem Morawsko-Śląskim.

27 Opis działań projektu c.d.:
4. Uściślenie metodologii badań przez koordynatorów i statystyka. Sporządzenie planu badań po stronie polskiej. 5. Przeprowadzenie badań sondażowych w Województwie Opolskim w okresie od marca do początku września 2012 r. 6. Wprowadzenie pozyskanych danych do arkusza kalkulacyjnego przez ankieterów.

28 Opis działań projektu c.d.:
7. Opracowanie analizy statystycznej przez statystyka. 8. Sporządzenie przez koordynatora badań raportu z badań oraz streszczenia wyników badań w formie artykułu promującego całe przedsięwzięcie. 9. Publikacja raportu z badań będzie dostępna w 2 wersjach językowych (polski, czeski) natomiast streszczenie publikacji będzie przetłumaczone dodatkowo na język angielski.

29 Opracowanie i publikacja sprawozdania z badań oraz bezpłatny kolportaż wśród samorządów lokalnych oraz firm, instytucji, szkół średnich o profilu turystycznym i uczelni działających na rzecz rozwoju w Województwie Opolskim i Kraju Morawsko–Śląskim, pomoże: w lepszym planowaniu wydatków na promocję turystyczną i reklamę walorów turystycznych, w tworzeniu sprofilowanej oferty turystycznej oraz produktowej dla turystów odwiedzających oba Regiony, pozwoli ukierunkować oferty przeznaczone dla polskich i czeskich sąsiadów: przedsiębiorców, samorządów i instytucji.

30 Lokalizacja badań ruchu turystycznego w Województwie Opolskim

31 Gród w Biskupicach k.Byczyny

32 Kluczbork Olesno

33 Brzeg Turawa

34 Krasiejów Opole

35 Kamień Śląski Góra Świętej Anny

36 Moszna Paczków

37 Otmuchów Nysa

38 Prudnik Kędzierzyn-Koźle

39 Głuchołazy Głubczyce

40 Lokalizacja projektu w Województwie Opolskim:
Biskupice Moszna Kluczbork Paczków Olesno Otmuchów Brzeg Nysa Turawa Prudnik Krasiejów Kędzierzyn-Koźle Opole Głuchołazy Kamień Śląski Głubczyce Góra Świętej Anny

41 Dzięki pozyskaniu danych jakościowych dysponujemy informacją wzbogaconą o analizy merytoryczne na temat specyfiki ruchu turystycznego i potrzeb turystów z obu Regionów. Wszystkie zainteresowane podmioty uzyskały wskazówki: jakie działania podejmować, aby skutecznie ulepszać i profesjonalizować ofertę turystyczną – wskazówki dla samorządów i przedsiębiorców jak prowadzić działania promocyjne Województwa Opolskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego, a przez to wpływać znacząco na ich rozwój społeczno-gospodarczy.

42 Dziękuję za uwagę Urszula Kiraga Ostrava, r.


Pobierz ppt "Badania ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu – główne informacje o projekcie realizowanym na terenie województwa opolskiego. Urszula Kiraga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google