Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces produkcyjny CKP Zamość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces produkcyjny CKP Zamość."— Zapis prezentacji:

1 Proces produkcyjny CKP Zamość

2 Proces produkcyjny Proces wytwarzania określonego przedmiotu, w którym materiały wyjściowe przetwarzane są w gotowe wyroby nazywa się procesem produkcyjnym. W skład procesu produkcyjnego wchodzi: przygotowanie produkcji, obróbka materiału mająca na celu nadanie mu właściwych kształtów i własności, transport, kontrola oraz magazynowanie produktu po zakończeniu pewnych etapów wytwarzania i po zakończeniu produkcji. Czynności te noszą nazwę operacji produkcyjnych. Mogą one występować jako: technologiczne, transportowe, kontrolne i magazynowe

3 CD Ze względu na ilość w produktu wyróżnia się produkcję Jednostkową,
seryjną, masową.

4 Produkcja jednostkowa
Produkcję jednostkową cechuje mała liczba wykonywanych przedmiotów oraz jednorazowość wykonania. Znaczy to, że zamówienie na taki sam produkt już się nie powtórzy lub powtórzy się po upływie dłuższego czasu. Z tego powodu produkcję jednostkową wytwarza się na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia, stosując w zasadzie oprzyrządowanie uniwersalne. Części wykonane taką metodą nie spełniają, zazwyczaj, warunku zamienności i w związku z tym są dopasowywane do określonego urządzenia. Produkcja jednostkowa wymaga najczęściej zatrudnienia wszystkich niemal pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

5 Produkcja seryjna Produkcję seryjną cechuje średnia liczba wytwarzanych produktów oraz systematyczne powtarzanie się takich samych serii. Produkcję seryjną przeprowadza się na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia oraz częściowo na obrabiarkach specjalizowanych. Stosuje się przy tym szereg przyrządów i narzędzi specjalnych. W produkcji seryjnej osiąga się znaczny stopień zamienności części przy częściowym zachowaniu pasowania. Dzięki dobremu przygotowaniu produkcji i podzieleniu jej na czynniki proste można zatrudnić przy tym systemie wytwarzania obok pracowników o wysokich kwalifikacjach znaczny procent pracowników niewykwalifikowanych.

6 Produkcja masowa Produkcję masową cechuje wielka liczba wytwarzanych przedmiotów oraz ciągłość produkcji. Produkcję masową przeprowadza się na obrabiarkach specjalizowanych i specjalnych z zastosowaniem specjalnych przyrządów i na narzędzi upraszczających obsługę urządzeń. Produkcję masową przygotowuje się bardzo dokładnie a proces wytwarzania dzieli się na bardzo proste czynności. Często zamiast podziału na operacje proste stosuje się automatyzację produkcji. Dzięki temu zmniejsza się udział człowieka w procesie wytwarzania oraz skraca się czas wytwarzania produktu. Przy obsłudze urządzeń w produkcji masowej są zatrudnieni, w charakterze nastawiaczy, pracownicy o bardzo wysokich kwalifikacjach, a obok nich operatorzy przyuczeni do wykonywania prostych czynności.

7 CD PP Najważniejszą częścią procesu produkcyjnego jest proces technologiczny, podczas którego następuje zmiana kształtu materiału wyjściowego lub zmiana jego własności. W ślad za tym następuje proces technologiczny montażu, polegający na łączeniu poszczególnych części w całość. Im bardziej skomplikowana (pod względem kształtu) jest dana część oraz wyższa żądana dokładność wykonania, tym bardziej złożony i rozbudowany jest jej proces technologiczny.

8 Operacja Jedną z głównych części składowych procesu technologicznego jest operacja stanowiąca podstawową jednostkę przy planowaniu produkcji. Operacja jest częścią procesu technologicznego wykonywaną bez przerwy” na określonym przedmiocie (lub na grupie jednocześnie obrabianych przedmiotów) przez jednego robotnika (lub grupę robotników) na jednym stanowisku roboczym.

9 CD Jeżeli powstaje konieczność wykonania po operacji toczenia innej operacji (wiercenia, frezowania) i następnie ponownie operacji toczenia, to w takim przypadku występują dwie operacje toczenia. Gdyby jednak toczenie nie było przedzielone inną operacją, to uważano je za jedną operację. Główną częścią składową operacji jest zabieg.

10 Przykładowe operacje W celu wykonania wałka o kształcie przedstawionym na rysunku proces technologiczny należy podzielić na szereg operacji. Są to: • obcięcie materiału na pile mechanicznej: • nakiełkowanie na nakiełczarce; • toczenie na tokarce; • frezowanie na frezarce; • szlifowanie na szlifierce; • zdjęcie zadziorów na stanowisku ślusarskim.

11 Zabieg Zabieg jest to część operacji, w której następuje zmiana kształtu, wymiarów, chropowatości, własności fizycznych lub stanu fizycznego określonego elementu (lub całości) obrabianej części, przy stałych parametrach obróbki charakterystycznych dla danego procesu. Jest to najdrobniejsza część procesu technologicznego, która zachowuje wszystkie jego własności. W operacjach obróbki skrawaniem rozróżnia się zabiegi proste i złożone. Zabieg prosty jest częścią operacji odnoszącą się do obróbki jednej powierzchni jednym narzędziem przy stałych parametrach obróbki. Zabieg złożony jest częścią operacji odnoszącą się do obróbki zespołu powierzchni jednym narzędziem wykonującym ruchy posuwowe według określonego programu (np. obróbka kopiowa) lub do obróbki zespołu powierzchni zespołem narzędzi o sprzężonych ruchach posuwowych przy stałym nastawieniu parametrów skrawania (np. toczenie wałka stopniowego kilkoma nożami zamocowanymi w suporcie przednim tokarki wielonożowej

12 Dokumentacja technologiczna
Zbiór wszystkich materiałów precyzujących dany proces technologiczny nazywamy dokumentacją technologiczną. W jej skład wchodzą: dokumenty określające przebiegi procesów technologicznych obróbki części i ich montażu; dokumenty pomocy i urządzeń specjalnych, potrzebnych do realizacji procesów technologicznych; normy i warunki techniczne, na które powołują się wyżej wymienione dokumenty. W szczególności należy wymienić dokumenty podstawowe takie, jak: karta technologiczna dla poszczególnych części; karta instrukcyjna dla poszczególnych operacji; karta normowania czasów roboczych dla poszczególnych operacji.

13 CD Karta technologiczna jest dokumentem zawierającym cały przebieg obróbki - od materiału wyjściowego do gotowego przedmiotu. Ujęte są W niej wszystkie operacje technologiczne i kontrolne dotyczące danej części. W produkcji wielkoseryjnej i masowej karta technologiczna ma charakter spisu operacji z dołączonymi kartami instrukcyjnymi poszczególnych operacji. Karta instrukcyjna daje bardzo szczegółowe informacje dla wykonania danej operacji. Na szkicu przedmiotu zaznaczone są (grubymi liniami) powierzchnie obrabiane, sposób ustalenia i mocowania. Podaje się kolejność zabiegów, parametry obróbki, użyte narzędzia, przyrządy oraz wymiary otrzymane w wyniku danej operacji.


Pobierz ppt "Proces produkcyjny CKP Zamość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google