Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aneksowania umów, oraz obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizacji operacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aneksowania umów, oraz obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizacji operacji."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aneksowania umów, oraz obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizacji operacji w PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Andrzej Adamczyk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. , nr 113 poz.759 z póź. zm. ) Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Książka Procedur zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego – weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji operacji „ Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartych w PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ”

3 Obowiązek stosowania ustawy Pzp
Umowa o dofinansowanie nie zobowiązuje Beneficjenta do bezpośredniego stosowania ustawy p.z.p ( § 7 ust.1 umowy). Obowiązek stosowania ustawy p.z.p wynika wprost z jej treści czyli dotyczy podmiotów określonych w art.3 . W pozostałych przypadkach podmioty (osoba fizyczna, firma prywatna),które realizują operację i nie mają bezpośredniego obowiązku stosowania ustawy, powinni każdorazowo dokonywać zakupu towarów oraz usług w oparciu o najbardziej korzystną ofertę. W celu zachowania zasady uczciwej konkurencji , efektywności, jawności oraz przejrzystości należy zastosować metodę rozeznania rynku poprzez przeprowadzenie postępowania ofertowego. Potwierdzeniem tego postępowania będzie przedstawienie co najmniej trzech ofert ważnych na dzień dokonania zakupu lub złożenia zamówienia. Ostateczna ocena prawidłowości wyboru wykonawcy nastąpi na etapie weryfikacji złożonego wniosku o płatność.

4 Obowiązek stosowania ustawy p. z
Obowiązek stosowania ustawy p.z.p przez Kościół Katolicki, kościoły oraz związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego. Na podstawie art.3 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.Nr 223, poz.1655 z póź.zm) podmiot przyznający środki mógł uzależnić ich przyznanie od zastosowania procedury udzielenia zamówienia określonej w ustawie. Usunięcie powyższego punktu w wyniku nowelizacji ustawy w dniu 29 stycznia 2010r. - oznacza brak podstawy prawnej do wprowadzenia obowiązku stosowania procedury zamówienia określonej w ustawie przez beneficjentów działania "Odnowa i rozwój wsi: PROW : osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389) Obowiązuje od 23 czerwca 2004 roku Elementy które powinien obejmować kosztorys: 1. Stronę tytułową zawierającą: nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i podaniem lokalizacji, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, nazwę i adres zamawiającego, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, wartość kosztorysowa robót, datę opracowania kosztorysu inwestorskiego; 2. Ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

6 Elementy które powinien obejmować kosztorys:
3. Przedmiar robót: L p, podstawa, opis i wyliczenie, wyliczenie jednostek przedmiarowych; 4. Kalkulację uproszczoną: cena jednostkowa, ilość, wartość; 5. Tabelę wartości elementów scalonych: sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 6. załączniki; - założenia wyjściowe do kosztorysowania, - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku

7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art.29 ust. 3 pzp)

8 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przykład prawidłowego zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomimo użycia nazw własnych w przedmiarze. 1. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe,towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producentów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.

9 UJAWNIONE BŁĘDY W TOKU DOTYCHCZASOWEJ WERYFIKACJI ZŁOŻONEJ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Brak aktualizacji kosztorysu inwestorskiego ( art.35 ust.1 Ustawy Pzp- ustalenia wwcześniej niż 6 miesięcy (roboty budowlane) przed wszczęciem postępowania). Zaktualizowany kosztorys stanowi podstawę do ustalenia wartości zamówienia art.33 pzp, Brak potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Brak wpisu w pkt 13 protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informacji o zawarciu umowy – patrz ustalenie daty zakończenia postępowania , Brak poprawnego wypełnienia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz druków dodatkowych (załączników) do protokołu ( art.96 pzp ), Brak ogłoszenia o zamówieniu publicznym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ( art. 40 ust. 1 pzp ), oraz zmiany ( art. 12a. Pzp), Brak ogłoszenia o zamówieniu z adnotacją o zamieszczeniu na stronie internetowej ( art. 40 ust.1 pzp), oraz zmiany ( art. 12a. Pzp), Brak ogłoszenia o zamówieniu z adnotacją o zamieszczeniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego ( art. 40 ust.1 pzp), oraz zmiany ( art. 12a. Pzp), Brak informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z adnotacją o zamieszczeniu na stronie internetowej , oraz w siedzibie zamawiającego ( art.92 ust.2 pzp ),

10 UJAWNIONE BŁĘDY W TOKU DOTYCHCZASOWEJ WERYFIKACJI ZŁOŻONEJ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Brak zwrotek lub dokumentów równoważnych potwierdzających wysłanie do wszystkich wykonawców zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 pzp), Brak zamieszczenia na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie o wyborze najkorzystniejszej oferty (art.92 pzp), Brak kopii formularzy ofertowych wykonawców (nie wybranych, odrzuconych oraz ofert wykonawców wykluczonych) biorących udział w postępowaniu (art.92 pzp), Brak dokumentu powołującego komisję przetargową, Brak zatwierdzonej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia łącznie z wykazem wszystkich załączników oraz załącznikami do niej, Brak zapytań wykonawców do SIWZ łącznie z odpowiedziami na nie oraz potwierdzeniami ich wysłania art. 38 ust. 1 pzp, a także zamieszczenia ich na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieszcza zmianę w Biuletynie Zamówień Publicznych, Brak kopii ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 95 ust.1 pzp).

11 KONSEKWENCJE NARUSZENIA USTAWY WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania, nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub w wyniku oceny stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. , nr 113 poz.759 z póź. zm. ), mającym wpływ na wynik tego postępowania lub niezgodnie z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu lub umowie, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ( § 7 ust.9 umowy o przyznania pomocy). Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust.9 ma prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z uzasadnieniem.

12 KONSEKWENCJE NARUSZENIA USTAWY WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregokolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 3 do umowy.

13 Aneksowanie umowy Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust.1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust.6 ( harmonogramy szkoleń, seminariów, targów itp.) i § 15 ust.4 ( zmiana danych identyfikacyjnych Beneficjenta)

14 Aneksowanie umowy Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku: 1. Zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. 2. Zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. W przypadku niedotrzymania terminu w pkt. 1 i 2 wniosek o zmanę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Samorząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniem zawartej umowy.

15 e-mail: info.prow@umwo.opole.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aneksowania umów, oraz obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizacji operacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google