Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMAGANIA SANITARNE DOTYCZĄCE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Małgorzata Pechta Kielce, 21.04.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMAGANIA SANITARNE DOTYCZĄCE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Małgorzata Pechta Kielce, 21.04.2012r."— Zapis prezentacji:

1 WYMAGANIA SANITARNE DOTYCZĄCE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Małgorzata Pechta Kielce, 21.04.2012r.

2 Wymagania sanitarne Obecnie brak jest wymagań sanitarno- higienicznych ustalonych dla gospodarstw agroturystycznych (w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia). Obecnie brak jest wymagań sanitarno- higienicznych ustalonych dla gospodarstw agroturystycznych (w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia). Brak wymagań prawnych nie powoduje jednak całkowitej dowolności w zakresie wymagań sanitarnych przy sprzedaży posiłków domowych. Brak wymagań prawnych nie powoduje jednak całkowitej dowolności w zakresie wymagań sanitarnych przy sprzedaży posiłków domowych.

3 Aktualny stan prawny Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2010 Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) ( Dz.U. z 2010 Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) Rozporządzenie 852/2004 Parlamentu Rozporządzenie 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1, Dz.U.UE-sp.13-34- 319 z późn. zm.) Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1, Dz.U.UE-sp.13-34- 319 z późn. zm.)

4 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawy nie stosuje się do: Środków spożywczych produkowanych, przetwarzanych i przechowywanych w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego spożycia w tym gospodarstwie; Środków spożywczych produkowanych, przetwarzanych i przechowywanych w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego spożycia w tym gospodarstwie;

5 Obowiązki wynikające z Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Rejestracja gospodarstw agroturystycznych (Art.63ust.2) W przypadkach wymienionych poniżej podmiot działający na rynku spożywczym jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów,( tj. między innymi):

6 Rejestracja gospodarstw agroturystycznych działalność w zakresie dostaw bezpośrednich; działalność w zakresie dostaw bezpośrednich; gospodarstwa agroturystyczne; gospodarstwa agroturystyczne; podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną

7 Podmioty działające na rynku spożywczym składają pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności: wniosek o wpis do rejestru zakładów lub wniosek o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów Uwaga! Właścicieli gospodarstw agroturystycznych obowiązuje tylko wniosek o wpis do rejestru zakładów w przypadku zmiany danych podmiot składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany. w przypadku zmiany danych podmiot składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany. Rejestracja gospodarstw agroturystycznych (Art.64 ust.1 ustawy o bż i ż)

8 Rejestracja gospodarstw agroturystycznych W celu rejestracji należy złożyć wniosek, który powinien zawierać: imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w gospodarstwie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu; określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w gospodarstwie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu; określenie lokalizacji zakładu (przygotowywania i wydawania posiłków domowych). określenie lokalizacji zakładu (przygotowywania i wydawania posiłków domowych).

9 Rejestracja gospodarstw agroturystycznych Do wniosku dołącza się: numer identyfikacji podatkowej (NIP); numer identyfikacji podatkowej (NIP); numer REGON, jeżeli gospodarstwo taki numer posiada; numer REGON, jeżeli gospodarstwo taki numer posiada; zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

10 Rejestracja gospodarstw agroturystycznych Brak wniosku i wpisu do rejestru po 11.09.2010r. skutkuje wnioskiem do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o nałożenie kary pieniężnej. Brak wniosku i wpisu do rejestru po 11.09.2010r. skutkuje wnioskiem do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o nałożenie kary pieniężnej. Wniosek i kara pieniężna jest obligatoryjna – nie ma wyłączeń. Wniosek i kara pieniężna jest obligatoryjna – nie ma wyłączeń.

11 Obowiązki wynikające z Rozporządzenia 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorstwa branży spożywczej uczestniczące w którymkolwiek etapie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności, poza produkcją pierwotną, obowiązane są przestrzegać przepisów zawartych w załączniku nr II do rozporządzenia (Ogólne wymogi dla wszystkich przedsiębiorstw sektora przedsiębiorstwa branży spożywczej uczestniczące w którymkolwiek etapie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności, poza produkcją pierwotną, obowiązane są przestrzegać przepisów zawartych w załączniku nr II do rozporządzenia (Ogólne wymogi dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego ). spożywczego ).

12 Minimalne wymagania higieniczno- sanitarne określone w załączniku II dotyczą: -stanu technicznego budynków, pomieszczeń i instalacji - jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów gospodarczych oraz pary wodnej i lodu używanych do produkcji żywności - gromadzenia i przechowywania odpadów z żywności - narzędzi, urządzeń i wyposażenia zakładu - transportu żywności - osób wykonujących prace przy produkcji i obrocie żywnością – ich stanu zdrowia i kwalifikacji.

13 Art. 5 nakłada na przedsiębiorstwa sektora spożywczego obowiązek opracowania wykonania i utrzymania stałych procedur na podstawie zasad Systemu HACCP. Procedury te stosuje się na każdym etapie produkcji przetwarzania i dystrybucji żywności, ale po produkcji podstawowej i określonych działaniach powiązanych (transport, składowanie, przetwarzanie surowców w miejscu produkcji pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru).

14 Art. 6 rozporządzenia nakłada na przedsiębiorców – obowiązek powiadamiania organów urzędowej kontroli żywności o fakcie prowadzenia działalności, obejmującej jakikolwiek etap produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności, w celu rejestracji lub zatwierdzenia przez ten organ przedsiębiorstwa. Obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie dotyczą również zgłaszania organom urzędowej kontroli żywności każdej istotnej zmiany w tej działalności oraz faktu zakończenia działalności.

15 Bezpieczeństwo żywności Żywność produkowana i wprowadzana do obrotu musi być bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Żywność produkowana i wprowadzana do obrotu musi być bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponosi przedsiębiorca. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponosi przedsiębiorca. Podstawa - art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Podstawa - art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

16 Wymagania sanitarne W gospodarstwie agroturystycznym muszą być przestrzegane: Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP; Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP; Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP dostosowane do specyfiki przygotowywania domowych posiłków i przetworów – czyli elastyczne podejście do systemu HACCP. dostosowane do specyfiki przygotowywania domowych posiłków i przetworów – czyli elastyczne podejście do systemu HACCP.

17 Wymagania sanitarne Również wymóg dokumentowania stosowanych procedur musi być stosowany elastycznie, aby nie powodował nadmiernego obciążenia małych przedsiębiorstw (gospodarstw ) Również wymóg dokumentowania stosowanych procedur musi być stosowany elastycznie, aby nie powodował nadmiernego obciążenia małych przedsiębiorstw (gospodarstw )

18 Wymagania sanitarne W agroturystyce powinna być zachowana tradycyjna, wiejska kuchnia, oparta na własnych produktach i przetworach, ale także umożliwiająca higieniczne przygotowywanie i sprzedaż posiłków wykonanych w warunkach domowych. W agroturystyce powinna być zachowana tradycyjna, wiejska kuchnia, oparta na własnych produktach i przetworach, ale także umożliwiająca higieniczne przygotowywanie i sprzedaż posiłków wykonanych w warunkach domowych.

19 GHP 1.Lokalizacja, otoczenie i stan sanitarny gospodarstwa lub obiektu. 2.Układ funkcjonalny kuchni, jadalni, spiżarni, pomieszczeń pomocniczych, ich wyposażenie i stan higieniczny. 3.Procesy mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu. 4.Zaopatrzenie w wodę pitną.

20 GHP 5.Maszyny i urządzenia 6.Usuwanie odpadów i śmieci. 7.Zabezpieczenie przed szkodnikami (owadami i gryzoniami). 8. Higiena personelu i wymagania zdrowotne 8.Szkolenia osób obsługujących gości. 9.Dokumentacja.

21 Lokalizacja, otoczenie i stan sanitarny gospodarstwa lub obiektu. Utwardzone dojścia i dojazdy wewnętrzne, Utwardzone dojścia i dojazdy wewnętrzne, Oddzielenie w ramach posesji żywopłotem lub innym ogrodzeniem części gospodarstwa niosących ze sobą zagrożenia Oddzielenie w ramach posesji żywopłotem lub innym ogrodzeniem części gospodarstwa niosących ze sobą zagrożenia Utrzymanie ładu i czystości w całym gospodarstwie, a w szczególności w miejscach związanych z prowadzeniem usług turystycznych. Utrzymanie ładu i czystości w całym gospodarstwie, a w szczególności w miejscach związanych z prowadzeniem usług turystycznych.

22 Układ funkcjonalny, wyposażenie i stan higieniczny. Zaplanowanie ciągów technologicznych w zależności od możliwości konkretnego gospodarstwa. Zaplanowanie ciągów technologicznych w zależności od możliwości konkretnego gospodarstwa. Stanowiska prac czystych i brudnych nie mogą krzyżować się i nie mogą być wykonywane w tym samym czasie prace brudne i czyste. Stanowiska prac czystych i brudnych nie mogą krzyżować się i nie mogą być wykonywane w tym samym czasie prace brudne i czyste.

23 Układ funkcjonalny, wyposażenie i stan higieniczny. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń: okap nad kuchenką, łatwe do otwierania okna zabezpieczone siatką przeciw owadom, systematycznie udrażniana wentylacja. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń: okap nad kuchenką, łatwe do otwierania okna zabezpieczone siatką przeciw owadom, systematycznie udrażniana wentylacja. Blaty robocze, stoły, szafki, szczególnie te mające bezpośredni kontakt z żywnością, powinny być wykonane solidnie, z materiałów umożliwiających częste zmywanie i dezynfekcję. Blaty robocze, stoły, szafki, szczególnie te mające bezpośredni kontakt z żywnością, powinny być wykonane solidnie, z materiałów umożliwiających częste zmywanie i dezynfekcję.

24 Układ funkcjonalny, wyposażenie i stan higieniczny. Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego podłóg, ścian, okien, drzwi; Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego podłóg, ścian, okien, drzwi; Odpowiednie oświetlenie, na punktach świetlnych osłony Odpowiednie oświetlenie, na punktach świetlnych osłony

25 Procesy mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu. Stanowisko lub pomieszczenie do zmywania należy utrzymywać w czystości, powinno mieć wodę bieżącą zimną i ciepłą; Stanowisko lub pomieszczenie do zmywania należy utrzymywać w czystości, powinno mieć wodę bieżącą zimną i ciepłą; Środki myjące i dezynfekujące należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w wydzielonej szafce; Środki myjące i dezynfekujące należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w wydzielonej szafce;

26 Procesy mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu. Po wymyciu i wysuszeniu naczynia i urządzenia należy schować do szafek, szuflad, kredensów; Po wymyciu i wysuszeniu naczynia i urządzenia należy schować do szafek, szuflad, kredensów; Mycie i dezynfekcja urządzeń i sprzętu używanego w kuchni powinno odbywać się systematycznie i na bieżąco; Mycie i dezynfekcja urządzeń i sprzętu używanego w kuchni powinno odbywać się systematycznie i na bieżąco; Resztki żywności usuwamy do wydzielonego pojemnika. Resztki żywności usuwamy do wydzielonego pojemnika.

27 Zaopatrzenie w wodę pitną. Jeśli gospodarstwo posiada własne ujęcie wody – studnię przydomową – obowiązek jej badania spada na właściciela obiektu. Jeśli gospodarstwo posiada własne ujęcie wody – studnię przydomową – obowiązek jej badania spada na właściciela obiektu. Jeśli gospodarstwo posiada podłączenie do wodociągu wiejskiego, powinno posiadać co najmniej umowę z firmą dostarczającą wodę oraz aktualne zaświadczenie o jakości wody. Jeśli gospodarstwo posiada podłączenie do wodociągu wiejskiego, powinno posiadać co najmniej umowę z firmą dostarczającą wodę oraz aktualne zaświadczenie o jakości wody.

28 Urządzenia i sprzęt Wszystkie powierzchnie maszyn, urządzeń i sprzętu kontaktujące się z żywnością muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Wszystkie powierzchnie maszyn, urządzeń i sprzętu kontaktujące się z żywnością muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Blaty stołów, urządzenia, sprzęt muszą być wykonane z materiału gładkiego, trwałego i łatwego do utrzymania w czystości. Blaty stołów, urządzenia, sprzęt muszą być wykonane z materiału gładkiego, trwałego i łatwego do utrzymania w czystości.

29 Usuwanie odpadów i śmieci. Odpady i śmieci powinny być gromadzone w miejscach do tego wyznaczonych. Odpady i śmieci powinny być gromadzone w miejscach do tego wyznaczonych. Pojemniki powinny być odpowiednio oznakowane, utrzymane w czystości i dezynfekowane. Pojemniki powinny być odpowiednio oznakowane, utrzymane w czystości i dezynfekowane. Systematyczne porządkowanie i dezynfekcja miejsc na składowanie odpadów i śmieci będzie zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodników, owadów i przykrego zapachu. Systematyczne porządkowanie i dezynfekcja miejsc na składowanie odpadów i śmieci będzie zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodników, owadów i przykrego zapachu.

30 Zabezpieczenie przed szkodnikami (owadami i gryzoniami). Odpowiednie zabezpieczenie budynków i pomieszczeń przed dostaniem się do nich szkodników; Odpowiednie zabezpieczenie budynków i pomieszczeń przed dostaniem się do nich szkodników; Do pomieszczeń kuchennych i jadalnych nie należy wpuszczać zwierząt domowych (psy, koty), które na sierści przynoszą zanieczyszczenia mechaniczne i zarazki zagrażające zdrowiu; Do pomieszczeń kuchennych i jadalnych nie należy wpuszczać zwierząt domowych (psy, koty), które na sierści przynoszą zanieczyszczenia mechaniczne i zarazki zagrażające zdrowiu; Pułapki, lampy wabiące, lepy należy systematycznie i często czyścić. Pułapki, lampy wabiące, lepy należy systematycznie i często czyścić.

31 Higiena personelu i wymagania zdrowotne Stan zdrowia osób obsługujących gości powinien być udokumentowany aktualnymi orzeczeniami lekarskimi do celów sanitarno-epidemiologicznych, czyli takimi, jakie są wymagane do pracy z żywnością nieopakowaną. Stan zdrowia osób obsługujących gości powinien być udokumentowany aktualnymi orzeczeniami lekarskimi do celów sanitarno-epidemiologicznych, czyli takimi, jakie są wymagane do pracy z żywnością nieopakowaną.

32 Higiena personelu i wymagania zdrowotne Przy obsłudze gości i przygotowaniu posiłków nie mogą brać udziału osoby chore, z infekcją dróg oddechowych, zmianami ropnymi, biegunkami, itp..; Przy obsłudze gości i przygotowaniu posiłków nie mogą brać udziału osoby chore, z infekcją dróg oddechowych, zmianami ropnymi, biegunkami, itp..; Należy nosić odpowiednie ubranie: fartuch zakrywający osobistą odzież, nakrycie głowy uniemożliwiające wpadnięcie włosów do potraw, w razie skaleczeń dłoni rękawiczki jednorazowe; Należy nosić odpowiednie ubranie: fartuch zakrywający osobistą odzież, nakrycie głowy uniemożliwiające wpadnięcie włosów do potraw, w razie skaleczeń dłoni rękawiczki jednorazowe;

33 Higiena personelu i wymagania zdrowotne Przed przystąpieniem do pracy należy zadbać o higienę osobistą, w tym czystość rąk; Przed przystąpieniem do pracy należy zadbać o higienę osobistą, w tym czystość rąk; Do kuchni nie należy wpuszczać osób postronnych, jeżeli goście chcą pomagać, należy zadbać o ich prawidłową higienę. Do kuchni nie należy wpuszczać osób postronnych, jeżeli goście chcą pomagać, należy zadbać o ich prawidłową higienę.

34 Szkolenia personelu Osoby przygotowujące posiłki powinny zostać przeszkolone z zakresu znaczenia stosowania Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) opracowanych dla danego gospodarstwa. Osoby przygotowujące posiłki powinny zostać przeszkolone z zakresu znaczenia stosowania Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) opracowanych dla danego gospodarstwa.

35 Dokumentacja Każde gospodarstwo agroturystyczne powinno posiadać zbiór instrukcji, określających jak w konkretnym gospodarstwie spełnia się wymogi higieniczne przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków domowych. Każde gospodarstwo agroturystyczne powinno posiadać zbiór instrukcji, określających jak w konkretnym gospodarstwie spełnia się wymogi higieniczne przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków domowych.

36 GMP 1. Dostawy, zakupy, przyjęcie towaru; 2. Przechowywanie surowców i składników; 3. Obróbka wstępna (mycie, obieranie, rozmrażanie, patroszenie, itp.); 4. Obróbka zasadnicza (gotowanie, smażenie, pieczenie, itp.);

37 GMP 5. Porcjowanie i wydawanie gotowych potraw; 6. Schładzanie i przechowywanie potraw; 7. Postępowanie z produktami wysokiego ryzyka (jaja kurze, ubój i patroszenie drobiu oraz ryb);

38 Dostawy, zakupy, przyjęcie towaru Kupować produkty od znanych i wiarygodnych dostawców; Kupować produkty od znanych i wiarygodnych dostawców; Przechowywać dowody zakupu (monitoring dostaw); Przechowywać dowody zakupu (monitoring dostaw); Pojemniki do transportu powinny być szczelne, dostosowane do kontaktu z żywnością, czyste; Pojemniki do transportu powinny być szczelne, dostosowane do kontaktu z żywnością, czyste; Do żywności schłodzonej i zamrożonej należy stosować pojemniki z lodem, lodówki przenośne, itp.; Do żywności schłodzonej i zamrożonej należy stosować pojemniki z lodem, lodówki przenośne, itp.;

39 Dostawy, zakupy, przyjęcie towaru Podczas zakupów oddzielne pakowanie produktów brudnych i czystych; Podczas zakupów oddzielne pakowanie produktów brudnych i czystych; Produkty powinny posiadać czytelne etykiety. Produkty powinny posiadać czytelne etykiety.

40 Przechowywanie surowców i składników Przechowywanie produktów zgodnie z deklaracją producenta; Przechowywanie produktów zgodnie z deklaracją producenta; Należy zapewnić przechowywanie produktów czystych bez możliwości zanieczyszczeń wtórnych; Należy zapewnić przechowywanie produktów czystych bez możliwości zanieczyszczeń wtórnych; Konieczne jest systematyczne sprawdzanie terminu przydatności do spożycia i kierowanie się zasadą FI-FO – pierwszy na wejściu – pierwszy na wyjściu. Konieczne jest systematyczne sprawdzanie terminu przydatności do spożycia i kierowanie się zasadą FI-FO – pierwszy na wejściu – pierwszy na wyjściu.

41 Obróbka wstępna Prawidłowe mycie, czyszczenie, obieranie warzyw i owoców; Prawidłowe mycie, czyszczenie, obieranie warzyw i owoców; Prawidłowe patroszenie ryb i drobiu Prawidłowe patroszenie ryb i drobiu Prowadzenie obróbki wstępnej w wydzielonym pomieszczeniu z punktem wodnym; Prowadzenie obróbki wstępnej w wydzielonym pomieszczeniu z punktem wodnym; Rozdział czasowy obróbki wstępnej poszczególnych asortymentów; Rozdział czasowy obróbki wstępnej poszczególnych asortymentów; Można dopuścić obróbkę wstępną warzyw i owoców w kuchni, zapewniając rozdział czasowy i wydzielając stanowisko do jej przeprowadzenia. Można dopuścić obróbkę wstępną warzyw i owoców w kuchni, zapewniając rozdział czasowy i wydzielając stanowisko do jej przeprowadzenia.

42 Obróbka zasadnicza Czas obróbki cieplnej powinien być prawidłowy, ma zniszczyć nieprzetrwalnikujące mikroorganizmy: temperatura w środku wołowiny powinna wynosić 63 st. C, a w środku tuszek drobiowych 74 st. C, przez co najmniej 2 minuty. Czas obróbki cieplnej powinien być prawidłowy, ma zniszczyć nieprzetrwalnikujące mikroorganizmy: temperatura w środku wołowiny powinna wynosić 63 st. C, a w środku tuszek drobiowych 74 st. C, przez co najmniej 2 minuty.

43 Porcjowanie i wydawanie gotowych potraw Porcjowanie potraw podawanych na gorąco powinno odbyć się tuż przed podaniem na stół; Porcjowanie potraw podawanych na gorąco powinno odbyć się tuż przed podaniem na stół; Żywność rozmrożona i podgrzana, nie może być powtórnie zamrożona; Żywność rozmrożona i podgrzana, nie może być powtórnie zamrożona; Do porcjowania i serwowania gotowych potraw używamy naczyń i sprzętu odpowiednio do tego przygotowanych i czystych. Do porcjowania i serwowania gotowych potraw używamy naczyń i sprzętu odpowiednio do tego przygotowanych i czystych.

44 Schładzanie i przechowywanie potraw Produkty poddane obróbce cieplnej, których nie spożywamy tego samego dnia, powinny zostać szybko schłodzone i odpowiednio przechowane lub zamrożone. Produkty poddane obróbce cieplnej, których nie spożywamy tego samego dnia, powinny zostać szybko schłodzone i odpowiednio przechowane lub zamrożone. Potrawy schłodzone przechowujemy w temperaturze 4 C. Potrawy schłodzone przechowujemy w temperaturze 4 C.

45 Schładzanie i przechowywanie potraw Czas przechowywania gotowych potraw od ich przygotowania do momentu spożycia nie może być dłuższy niż 5 dni. Czas przechowywania gotowych potraw od ich przygotowania do momentu spożycia nie może być dłuższy niż 5 dni. Przechowywanie w chłodziarkach i zamrażarkach powinno odbywać się w sposób prawidłowy, w pojemnikach, na tacach, w woreczkach i itp.. Przechowywanie w chłodziarkach i zamrażarkach powinno odbywać się w sposób prawidłowy, w pojemnikach, na tacach, w woreczkach i itp..

46 Postępowanie z produktami wysokiego ryzyka Jaja i drób są uznane za produkty wysokiego ryzyka ze względu na występowanie na nich bakterii z grupy salmonella. Jaja i drób są uznane za produkty wysokiego ryzyka ze względu na występowanie na nich bakterii z grupy salmonella. Należy myć ręce przed i po każdym kontakcie z mięsem drobiowym lub jajkami. Należy myć ręce przed i po każdym kontakcie z mięsem drobiowym lub jajkami.

47 Postępowanie z produktami wysokiego ryzyka Skorupy jaj pasteryzować przed użyciem jajka. Skorupy jaj pasteryzować przed użyciem jajka. Potrawy z użyciem surowych jaj lub obróbce termicznej nie zapewniającej zabicie pałeczek Salmonella należy przygotowywać z jaj pochodzących z gospodarstwa wolnego od Salmonelli. Potrawy z użyciem surowych jaj lub obróbce termicznej nie zapewniającej zabicie pałeczek Salmonella należy przygotowywać z jaj pochodzących z gospodarstwa wolnego od Salmonelli.

48 Próbki kontrolne Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego mogą przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie. Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego mogą przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie.

49 Próbki kontrolne - cd W przypadku gospodarstw agroturystycznych prowadzących żywienie gości W przypadku gospodarstw agroturystycznych prowadzących żywienie gości przechowywanie próbek żywności przechowywanie próbek żywności stanowi zabezpieczenie przed stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieuzasadnionymi ewentualnymi nieuzasadnionymi roszczeniami gości. roszczeniami gości.

50 Próbki kontrolne - cd Próbki żywności (150g) przechowuje się przez 72 godziny, w wydzielonej części lodówki, w temperaturze nie przekraczającej 4 st.C. Próbki żywności (150g) przechowuje się przez 72 godziny, w wydzielonej części lodówki, w temperaturze nie przekraczającej 4 st.C. Próbki lodów przechowujemy w temperaturze poniżej 0 st. C. Próbki lodów przechowujemy w temperaturze poniżej 0 st. C. Pojemniki do próbek powinny być niewielkie, szczelne i łatwe do utrzymania czystości Pojemniki do próbek powinny być niewielkie, szczelne i łatwe do utrzymania czystości

51 GMP Zasadnym jest opracowanie w gospodarstwie agroturystycznym harmonogramu wykonywanych prac przy przygotowywaniu i wydawaniu potraw z uwzględnieniem pomieszczeń i czasu. Zasadnym jest opracowanie w gospodarstwie agroturystycznym harmonogramu wykonywanych prac przy przygotowywaniu i wydawaniu potraw z uwzględnieniem pomieszczeń i czasu.

52 Poradniki Przy opracowywaniu procedur dotyczących GHP/GMP w gospodarstwach agroturystycznych można korzystać Przy opracowywaniu procedur dotyczących GHP/GMP w gospodarstwach agroturystycznych można korzystać z Poradników GHP/GMP i systemu HACCP zaopiniowanych przez organy PIS, których wykaz znajduje się na stronie internetowej z Poradników GHP/GMP i systemu HACCP zaopiniowanych przez organy PIS, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl/?dep=288 www.gis.gov.pl/?dep=288

53 Poradniki FAPA- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa www.fapa.com.pl www.fapa.com.pl Zakładka –Zasoby biblioteczne Między innymi darmowy poradnik: Przewodnik do wdrażania zasad GMP GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego Autor: Turlejska Halina Pelzner Urszula

54 Agroturystyka - podręcznik Bezpieczeństwo zdrowotne żywności w gospodarstwach groturystycznych. Autor: Mariola Platte Bezpieczeństwo zdrowotne żywności w gospodarstwach groturystycznych. Autor: Mariola Platte Publikację przygotowała Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne, w ramach cyklu szkoleń HACCP Publikację przygotowała Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne, w ramach cyklu szkoleń HACCP

55 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYMAGANIA SANITARNE DOTYCZĄCE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Małgorzata Pechta Kielce, 21.04.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google