Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termomodernizacja 2009 – źródła finansowania i opłacalność inwestycji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termomodernizacja 2009 – źródła finansowania i opłacalność inwestycji"— Zapis prezentacji:

1 Termomodernizacja 2009 – źródła finansowania i opłacalność inwestycji

2 Co roku ogólna ilość budynków powiększa się o ok. 1%.
Nowe budynki charakteryzują się coraz częściej niskim zużyciem energii, co pozwala ich mieszkańcom znacznie obniżyć koszty, a przy tym ogranicza niekorzystne zmiany środowiska. Nowe budynki stanowią jednak niewielką część ogólnej liczby budynków. Do 2030 roku przybędzie ich zaledwie ok. 25%. Nowoczesne technologie i materiały budowlane umożliwiają zredukowanie zużycia energii starych budynków do poziomu domów energooszczędnych, a więc nawet o 70-80%. Tak więc prawdziwą szansą zredukowania globalnego zużycia energii jest ograniczenie jej strat w istniejących budynkach, czyli termomodernizacja

3 Z licznych opracowań wynika, że UE mogłaby w uzasadniony ekonomicznie sposób obniżyć obecne zużycie energii o co najmniej 20%, co odpowiada kwocie 60 mld euro rocznie lub sumarycznemu obecnemu zużyciu energii przez Niemcy i Finlandię. Oszczędność energii stanowi bez wątpienia najszybszy, najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny sposób ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza, szczególnie na terenach gęsto zaludnionych

4 Wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich latach

5

6 Przeciętne roczne zużycie energii [kWh/m2] powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych zbudowanych w Polsce w różnych okresach czasu oraz w budowanych obecnie w Niemczech i Szwecji.

7 Oszczędność energii w budynkach
Ograniczenie strat ciepła Uszczelnienie okien Wprowadzenie nowego typu oszklenia Uszczelnienie drzwi wejściowych Wymiana stolarki okiennej

8 Oszczędność energii w budynkach
Pełne wykorzystanie działania grzejników Grzejniki bez obudowy Grzejniki nie zasłonięte firankami itp. Ekrany zagrzejnikowe

9 Oszczędność energii w budynkach
Regulacja przy pomocy zaworów termostatycznych Nastawienie na umiarkowaną temperaturę Ograniczenie ogrzewania w czasie nieobecności użytkowników i w nocy

10 Oszczędność energii w budynkach
Racjonalne wietrzenie Otwieranie okien – na krótko, przy intensywnej wymianie powietrza W czasie wietrzenia – zakręcać zawory grzejnikowe Regulacja przepływu powietrza przez kratki wywiewne

11 ROZKŁAD ZUŻYCIA ENERGII w GOSPODARSTWIE DOMOWYM

12 Przyczyny wysokiego zużycia energii na ogrzewanie
Niska izolacyjność cieplna ścian, dachów, okien i drzwi Kształt bryły budynku i jego usytuowanie Niska sprawność źródeł ciepła Wysokie straty w sieciach przesyłowych i instalacjach wewnętrznych Brak automatycznej regulacji Niska motywacja do oszczędzania energii (brak liczników i urządzeń regulacyjnych

13 Przyczyny wysokich kosztów ogrzewania:
nadmierne straty ciepła, niesprawne instalacje grzewcze, brak pomiaru zużycia ciepła, brak rozliczenia kosztów ogrzewania pomiędzy poszczególnych odbiorców.

14 Najtaniej kosztuje energia …, której nie wytworzono w celu pokrycia zbędnych strat.

15 Z czego wynikają straty ciepła w budynkach?

16 To właśnie ograniczenie strat ciepła jest najprostszym sposobem zmniejszenia zużycia energii. Poza ewidentnymi korzyściami ekonomicznymi, działania termomodernizacyjne poprawiają komfort życia mieszkańców i podnoszą wartość domu. Jak tego dokonać??

17 Termomodernizacja – czyli poprawianie cech struktury budowlanej i instalacyjnej:
Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”, jak to się dzieje obecnie, a osiąga się to poprzez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Doświadczenia zagraniczne, a także coraz liczniejsze przykłady krajowe pokazują, że znaczne zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynków jest w pełni możliwe i realne .

18 CO MOŻEMY ZROBIĆ???

19 TERMOMODERNIZACJA Docieplenie ścian i stropów
Wymiana lub remont okien i drzwi Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej Modernizacja lub wymiana źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej Usprawnienie systemu wentylacji Modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową

20 CO UZYSKASZ W EFEKCIE PODJĘCIA TRUDÓW REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI?
radykalne polepszenie warunków i komfortu zamieszkania (mikroklimat, estetyka), przeciętnie ponad 50% mniejsze koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego, również tego najbliższego Zdecydowanej poprawie ulegną warunki cieplno wilgotnościowe wielu mieszkań, zwłaszcza narożnych, położonych na ostatnich kondygnacjach i  parterach Zmniejszenie ilości ciepła zużywanego do ogrzania mieszkania to w  konsekwencji mniejsze koszty opłat za ogrzewanie mieszkania. Po ociepleniu i wykonaniu nowej kolorystyki budynków znacznie poprawi się komfort zamieszkania, a rynkowa wartość mieszkań zwiększy się na pewno więcej niż koszty termomodernizacji.

21 CO UZYSKASZ W EFEKCIE PODJĘCIA TRUDÓW REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI?
…ponadto… satysfakcję, oraz pomoc i wsparcie finansowe z Funduszu Termomodernizacji w postaci premii termomodernizacyjnej,

22 Co to jest Fundusz Termomodernizacji i premia termomodernizacyjna
Są to wydzielone z Budżetu Państwa środki finansowe, którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczone na wsparcie wszystkich uprawnionych podmiotów w realizacji działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii i jej nośników w zasobach komunalnych

23 Co to jest Fundusz Termomodernizacji i premia termomodernizacyjna
Jeżeli dokonasz kompleksowej termomodernizacji i zaciągniesz na jej realizację kredyt, otrzymasz z Funduszu Termomodernizacji zwrot 25% wartości tego kredytu. Resztę kredytu spłacisz z oszczędności w kosztach ogrzewania. Jeśli dysponujesz własnymi środkami na modernizację, kredyt możesz spłacić również natychmiast po wykonaniu prac modernizacyjnych. Premia staje się wtedy po prostu zwrotem części poniesionych przez Ciebie kosztów.

24 Wykorzystanie Funduszu Termomodernizacyjnego w latach 1999-2007

25 Jak sfinansować działania termomodernizacyjne?

26 Jak sfinansować działania termomodernizacyjne?
W przypadku prac termomodernizacyjych istnieje wiele możliwych źródeł finansowania. Ich dostępność zależy w dużym stopniu od formy organizacyjnej inwestora. Urząd gminy lub powiatu ma znacznie większe możliwości uzyskania kredytu lub dotacji. Oferujemy pomoc w pozyskaniu środków na sfinansowanie inwestycji, we współpracy z inwestorem opracowujemy wszelkie wnioski i dokumenty potrzebne do uzyskania dokumentacji.

27 Kredyt termomodernizacyjny
Dla kogo: W zasadzie dla wszystkich pragnących przeprowadzić proces termomodernizacji. Korzyści: Kredyt do wysokości 80% wartości zadania, premia termomodernizacyjna płacona przez Skarb Państwa w wysokości 25% wykorzystanego kredytu. Oprocentowanie kredytu około 8-10% w stosunku rocznym. Warunki: Wykonanie i weryfikacja audytu energetycznego, wypełnienie i złożenie wniosku do banku.

28 Lista banków mających prawo do podpisywania kredytów termomodernizacyjnych
- Bank Handlowy w Warszawie S.A, - Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. w Krakowie, - ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, - BRE Bank S.A. w Warszawie, - Millennium Bank S.A., - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, - LG Petro Bank S.A. w Łodzi, - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, - Krakowski Bank Spółdzielczy S.A. w Krakowie, - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie, - Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy, - Kredyt Bank S.A. w Warszawie, - Bank Zachodni WBK S.A. w Poznaniu, - Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie, - Raiffeisen Bank Polska S.A., - Bank Przemysłowy S.A.

29 Kredyt lub dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego i inne zależne od niego. Źródło nie wskazane dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych. Korzyści: Pożyczka oprocentowana na poziomie około 0.5 stopy redyskonta weksli (ok. 5%), możliwość umorzenia części pożyczki w przypadku wykorzystania (tej części) na cele związane z ochroną środowiska. Możliwość uzyskania dotacji i/lub pożyczki, wartość przyznawanych środków zależy od warunków Funduszu w danym województwie. Wymagania: Złożenie wniosku, wykazanie powstania pozytywnego efektu ekologicznego, niezaleganie z opłatami na rzecz ochrony środowiska. W przypadku środków NFOŚiGW, wspierane są zadania współfinansowane przez WFOŚiGW

30 Fundusze strukturalne.
Dla kogo: Organizacje i osoby fizyczne, również przedsiębiorstwa. W zależności od sektorowego programu operacyjnego beneficjentem projektu może być w zasadzie każdy. Korzyści: Maksymalna kwota dofinansowania (bezzwrotnej dotacji) wynosi ok. 75% kosztów kwalifikowanych. W zależności od programu i specyfiki zadania kwota ta może być niższa. Wymagania: Zgodność projektu z programami wsparcia oraz programami krajowymi i regionalnymi. Konieczność złożenia wniosku oraz studium wykonalności lub biznesplanu projektu.

31 Inne instytucje. Dla kogo: Osoby prawne i fizyczne. W zależności od programu instytucji finansującej beneficjenci otrzymują różne wsparcia. Korzyści: Możliwość uzyskania pożyczki lub/i dotacji, wielkość środków zależy od instytucji. Wymagania: W zależności od wymagań danego banku, stowarzyszenia, fundacji, samorządu udzielających pomocy konieczne jest wypełnienie określonych przez te instytucje dokumentów. Każda instytucja ma określoną swoją specyficzną drogę uzyskiwania środków na zadanie.

32 Zmiany w ustawie termomodernizacyjnej
Inne zasady liczenia premii termomodernizacyjnej: Kredyt można uzyskać na 100% kosztów inwestycji (we wcześniejszej wersji 80%) wysokość premii stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu ( we wcześniejszej wersji 25%) Całościowo wysokość premii w obydwu przypadkach wynosi 20% kosztu inwestycji przewidzianego w audycie. Inne zasady udzielania kredytu: Kredyt może być udzielony na dowolny okres czasu, na dowolną kwotę i nie musi być spłacany z uzyskanych oszczędności kosztów energii. Nie może być natomiast łączony ze środkami unijnymi. Rozszerzenie pomocy z budżetu Państwa o premię remontową i premię kompensacyjną.

33 Premia remontowa Wysokość premii – 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Premia przysługuje, gdy po realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na cele c.o. i c.w.u. o 10%, 15% lub 25% w zależności od zakresu prac określonych w audycie. Premia nie może być łączona ze środkami unijnymi, nie może być przyznana podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej .

34 CERTYFIKACJA

35 Audyt energetyczny Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki
energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

36 Audyt energetyczny Od stycznia 2009 certyfikat będzie obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej), na podstawie której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej (oznaczenia: A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, G).

37 Audyt ma odpowiedzieć na cztery pytania
Co zrobić? - czyli co warto modernizować aby można było osiągnąć korzyści ekonomiczne; Jak to wykonać? - czyli zastosować rozwiązania techniczno-technologiczne, jak zorganizować wykonanie itd.; Kiedy wykonywać? - czyli w jakim terminie, w jakim tempie i w jakiej kolejności realizować założone przedsięwzięcia; Jak to sfinansować? - czyli czy dokonywać inwestycji gotówkowych, czy korzystać z kredytu; jaki wybrać bank biorąc pod uwagę oprocentowanie, sposób spłaty, prowizje, wymagane zabezpieczenia itp.; o jakie rodzaje pomocy finansowej można się starać; jakie specjalne formy finansowania warto wykorzystać.

38 Audyt jest niezbędny jeżeli chcemy mieć pewność, że inwestycja termomodernizacyjna nie tylko zmniejszy ilość energii niezbędnej do uzyskania komfortu cieplnego ale także zaoszczędzi nam pieniędzy; przy staraniach o kredyt bankowy; przy staraniach o środki pomocowe

39 Pamiętajmy!!! ENERGIA ZAOSZCZĘDZONA JEST RÓWNIE DOBRA JAK DOSTARCZONA
ENERGIA ZAOSZCZĘDZONA JEST NIEMAL ZAWSZE TAŃSZA OD WYPRODUKOWANEJ

40 INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Dziękujemy za uwagę INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI


Pobierz ppt "Termomodernizacja 2009 – źródła finansowania i opłacalność inwestycji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google