Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROREGION KARPATY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROREGION KARPATY."— Zapis prezentacji:

1 EUROREGION KARPATY

2 Położenie geograficzne
Euroregion Karpaty o powierzchni ok. 160 tys.km2, na którym mieszka ponad 16 mln ludzi, łączy regiony pięciu państw: Polski (województwo podkarpackie - przed reformą województwa: rzeszowskie, krośnieńskie, przemyskie, tarnowskie), Słowacji (regiony jednostek administracyjnych Koszyc i Preszowa), Ukrainy (obwody: Iwano-Frankowsk, Lwów, Czerniowice, Zakarpacie), Węgier (regiony: Borsod-Abauj-Zemplen, Heves, Hajdu-Bihar, Jasz-Nagykun-Szolnok, gminy Szabolcs-Szatmar-Bereg i miasta grodzkie na prawach powiatu: Debrecen, Eger, Miszkolc, Nyiregyhaza), Rumunii (okręgi: Bihor, Botosani, Maramures, Suecava, Satu Mare, Zilah i Harghita).  Jest to pierwszy w Europie Euroregion powołany do życia przez regiony państw byłego bloku wschodniego, bez udziału państw członkowskich Unii Europejskiej.

3 Historia Euroregion Karpacki został utworzony w lutym 1993 roku, kiedy to ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Węgier oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Słowacji, podpisali w Debreczynie porozumienie o stworzeniu Euroregionu Karpaty Wschodnie. Później, w 1997 roku, dołączyła również Rumunia.  W lipcu 2000 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Na Rzecz Euroregionu Karpackiego "Euro-Karpaty", a rok później odbyła się inauguracja Euroregionalnego Systemu Współpracy. Pierwszą wspólną konferencję poświęcono budowie społeczeństwa informacyjnego w Euroregionie. Utworzenie Euroregionu umożliwiło zinstytucjonizowanie współpracy transgranicznej przede wszystkim w dziedzinie gospodarki, turystyki i kultury. Największy nacisk położono na otwarcie nowych i modernizację istniejących przejść granicznych oraz rozwój bazy hotelowej, sieci sklepów i kantorów. Za bardzo istotną uznano rozbudowę dróg i ulepszenie telekomunikacji. Planowano otwarcie szkół biznesu oraz wymianę i szkolenie przedstawicieli lokalnych mediów. 

4 Działalność Główne cele Euroregionu to m.in. budowa zaufania i dążenie do lepszego zrozumienia między społecznościami różnej narodowości, pochodzenia etnicznego i wyznania zamieszkującymi obszar Karpat i regiony doń przyległe; budowanie dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy narodami; stymulowanie rozwoju Regionów Członkowskich poprzez współpracę transgraniczną i promocję całego regionu.  Euroregion Karpacki to obszar o niespotykanych walorach przyrodniczych i kulturowych oraz bogatych, a słabo wykorzystywanych zasobach gospodarczych i społecznych. Działania Euroregionu zmierzają do aktywizacji tego potencjału i dostosowania do standardów stawianych nowoczesnym strukturom transgranicznym i międzynarodowym.  Współpraca w regionie dotyczy m.in. integracji europejskiej, ochrony środowiska, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony zdrowia i rozwoju regionalnego, a także administracji, edukacji, kultury, turystyki oraz sportu i rekreacji.  Jej istotą jest tworzenie partnerstwa podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego ponad granicami pięciu państw, na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów tworzących Euroregion Karpacki.

5 Szczególną rolę w tym procesie pełnią samorządy terytorialne, które umożliwiają prezentację problemów społeczności lokalnych na forum międzynarodowym, promocję potencjału gmin i powiatów, a także gwarantują skuteczność wspólnych działań i lepsze wykorzystanie unijnych środków przeznaczonych na współpracę transgraniczną.  Jednym z głównych zadań w Euroregionie jest tworzenie możliwości dla świata biznesu, ponieważ w rozwoju regionu ogromną rolę odgrywa sektor prywatny ze swoją predyspozycją do elastycznego i innowacyjnego działania. Euroregion Karpacki stanowi znaczący rynek zbytu, który jest przedsionkiem do ogromnych i chłonnych rynków wschodnioeuropejskich i azjatyckich.  Istotnym elementem współpracy jest też tworzenie systemu gromadzenia, opracowania i wymiany informacji, prezentacja interesów społeczności lokalnych zamieszkujących obszary przygraniczne, promocja zasobów Euroregionu oraz przygotowanie społeczności lokalnych do efektywnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej. 

6 fax (13) 436-49-28 e-mail: pl_office@carpathian.euroregion.org
Biuro Polskie Euroregionu Karpackiego ul. Prochownia 4  Krosno  tel. (13) , fax (13)   FUNDACJA KARPACKA  Fundusz Rozwoju Euroregionu Karpackiego ul. 3-go Maja 23/1c  SANOK  tel./fax. (13)  

7 Stowarzyszenie Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty/ Association in Support of the Carpathian Euroregion EURO-CARPATHIANS ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów tel

8 Od marca 2001 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty jest formalnym reprezentantem strony polskiej EK. Naszą misją jest aktywizacja tego potencjału i dostosowanie strony polskiej EK do europejskich standardów transgranicznych i międzyregionalnych.

9 Powstanie stowarzyszenia stało się więc możliwe m. in
Powstanie stowarzyszenia stało się więc możliwe m.in. dzięki pozytywnej opinii Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w tej sprawie. Przy poparciu innych radnych, parlamentarzystów, starostów (powiatów przemyskiego, rzeszowskiego) doprowadziło to w konsekwencji do powołania i zarejestrowania z dniem 4 lipca 2000 r. Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2000 r., skutkująca podpisaniem umowy w dniu 15 lutego 2001 r. o przekazaniu Stowarzyszeniu zadania prowadzenia Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego, rozpoczyna de facto działalność naszego stowarzyszenia.

10 W tym momencie, aby maksymalizować potencjalne korzyści płynące ze współpracy transgranicznej i euroregionalnej oraz efektywnie realizować cele Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki, Zarząd Stowarzyszenia Euro-Karpaty przyjął założenia systemu umownie nazwanego „Euroregionalny System Współpracy”. W jego ramach działania operacyjne Stowarzyszenia Euro-Karpaty (wraz z podległym mu Biurem Polskim Euroregionu Karpackiego) podzielone zostały na 12 Akcji Tematycznych. Każda z akcji dotyczy odrębnego obszaru aktywności Euroregionu Karpackiego, a ich wyodrębnienie służyć ma: - ułatwieniu koordynacji i orientacji w działaniach Biura Polskiego Euroregionu Kaprackiego ; - realizacji celów Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki ; - ułatwieniu konstruowania euroregionalnego partnerstwa

11 Wydzielone Akcje Tematyczne to:
1.  Młodzież i edukacja 2.  Turystyka 3.  Administracja i rozwój regionalny 4.  Sport i rekreacja 5.  Społeczeństwo informacyjne 6.  Kultura i tradycja 7.  Polityka społeczna i ochrona zdrowia 8.  Współpraca międzynarodowa i integracja europejska 9.  Zarządzanie, gospodarka i handel 10. Nauka i innowacja 11. Ekologia i ochrona środowiska 12. Rozwój obszarów wiejskich

12 MISJA STOWARZYSZENIA Realizacja celów Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki poprzez organizację partnerstwa obejmującego podmioty sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego Euroregionu Karpackiego na trzech poziomach współpracy, w wyniku działań podejmowanych w ramach akcji tematycznych w oparciu o zgodność ze „Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego...” i priorytety współpracy międzynarodowej Województwa Podkarpackiego.

13 Od dnia 1 marca 2001 roku Biuro Polskie Euroregionu Karpackiego rozpoczęło funkcjonowanie w ramach struktury Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego „Euro-Karpaty”. DZIAŁALNOŚĆ Z uwagi na odmienność zastosowanej metodologii oraz odmienną specyfikę działań, aktywność Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego podzielić należy równolegle na trzy podstawowe kategorie: działania koncepcyjne, organizacyjne i operacyjne.

14 DZIAŁANIA KONCEPCYJNE
Z uwagi na zmianę sytuacji formalno-prawnej Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego polegającej na reprezentacji Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego przez niezależną organizację – Stowarzyszenie „Euro-Karpaty” (tym samym uzyskanie podmiotowości prawnej), zaistniała pilna potrzeba określenia podstaw działania Biura oraz opracowania nowej koncepcji funkcjonowania Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego. W celu doboru optymalnej metodologii działania i wdrożenia najlepszej strategii przeprowadzono pogłębioną analizę systemową dotychczasowego funkcjonowania Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego. Wnioski płynące z analizy posłużyły do opracowania Euroregionalnego Systemu Współpracy jako metody reorganizacji i aktywizacji Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego oraz propozycji koordynacji współpracy transgranicznej i euroregionalnej województwa podkarpackiego.

15 DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE
Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy było stwierdzenie konieczności przeprowadzenia REORGANIZACJI zasad funkcjonowania Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego w celu dostosowania jej do wymogów i standardów stawianych nowoczesnym i sprawnie zarządzanym strukturom transgranicznym i euroregionalnym.

16 DZIAŁANIA OPERACYJNE Bieżąca działalność operacyjna Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego w pierwszej połowie 2001 roku (od marca) opierała się na zaakceptowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego „Euro-Karpaty” Ramowym Planie Pracy Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego oraz na założeniach Euroregionalnego Systemu Współpracy w części dotyczącej działań operacyjnych w ramach 12 Akcji Tematycznych.

17 Stowarzyszenie Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty/ Association in Support of the Carpathian Euroregion EURO-CARPATHIANS ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów tel


Pobierz ppt "EUROREGION KARPATY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google