Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krasnogruda Zostawszy na tydzie ń słomianym wdowcem i to w dodatku pozbawionym samochodu, przedsi ę bram wyprawy rowerowe w najbli ż sze okolice. Dzisiaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krasnogruda Zostawszy na tydzie ń słomianym wdowcem i to w dodatku pozbawionym samochodu, przedsi ę bram wyprawy rowerowe w najbli ż sze okolice. Dzisiaj."— Zapis prezentacji:

1 Krasnogruda Zostawszy na tydzie ń słomianym wdowcem i to w dodatku pozbawionym samochodu, przedsi ę bram wyprawy rowerowe w najbli ż sze okolice. Dzisiaj zajrzałem do Krasnogrudy…

2 Krasnogruda – wie ś nad jeziorem Ho ł ny w Polsce po ł o ż ona w województwie podlaskim, w powiecie sejne ń skim, w gminie Sejny. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa suwalskiego. We wsi znajduje si ę dworek z ko ń ca XVII wieku - dawna siedziba Macieja Eysmonta - fundatora ko ś cio ł a w Ż egarach. We dworze cz ę sto przebywa ł Czes ł aw Mi ł osz, którego matka by ł a córk ą w ł a ś ciciela. W okresie wakacyjnym organizowane s ą przez O ś rodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach liczne spektakle.

3 Krasnogruda jest sławna z powodu Czesława Miłosza, który spędzał tutaj wakacje w latach trzydziestych (dwór należał do jego ciotek), przeżywał tajemnicze uniesienia miłosne, pływał w jeziorze Hołny i napisał kilka istotnych wierszy. Kułem przez całe lato - to było w Krasnogrudzie - do tej poprawki [z prawa rzymskiego], a jednocześnie tak dużo pływałem w jeziorze Hołny, że dostałem bardzo silnej anginy i jakichś szmerów w sercu. To był okres moich wielkich, niesłychanych wyczynów. Ciągle, w zimną pogodę itd. No, a pływałem z powodu nieszczęśliwej miłości. Czesław Miłosz

4 Krasnogruda

5 Historię dworu i majątku w Krasnogrudzie można znaleźć tutaj… Zacytuj ę fragment (J. Szumski, Krasnogruda, "Ja ć wie ż " nr 14/2001): Do po ł owy ubieg ł ego wieku dwór [datowany na koniec XVII w.] sta ł niezmieniony. (...) Jeszcze w roku 1959 jego stan oceniano jako dobry. Krytyczne okaza ł y si ę lata sze ść dziesi ą te; zawali ł y si ę wówczas stropy i wi ęź ba dachowa, niszcza ł y pod ł ogi i ś ciany. W roku 1967 przeprowadzono remont kapitalny budynku, zmieniaj ą c mi ę dzy innymi pokrycie dachowe, szaluj ą c z zewn ą trz ś ciany (w miejsce tynku). W roku 1987 zmieniono uk ł ad wn ę trz, wyburzaj ą c dawne ś cianki i przysposabiaj ą c go na trzy mieszkania dla pracowników Nadle ś nictwa Pomorze; nie zachowano ż adnych elementów dawnego wyposa ż enia. Z czasów Kunatów, Syruciów i Mi ł oszów pozosta ł y jedynie piwnice i kamienne fundamenty.

6 Miłosza miejsce na Ziemi … Gdy Czesław Miłosz skończył 80 lat, bardzo żywo zaangażował się w kulturalną rewitalizację rodzinnego dworu w Krasnogrudzie. To tam, przy polsko-litewskiej granicy, spędzał dziecięce wakacje, tam przeżył pierwsze miłosne rozczarowanie i tam przed wojną napisał wiersze do przedwojennego tomiku "Trzy zimy". - Jako dziecko był bardzo samodzielny. Kiedy matka próbowała mu coś narzucić mówił "Siam, siam kapitan". Już wtedy ta cecha indywidualności się w nim zrodziła - opowiadał w reportażu "Album Rodzinny" brat poety Andrzej Miłosz. Mały Czesław Miłosz spędzał każde lato w położonym przy polsko-litewskiej granicy dworze w Krasnogrudzie. Chodził tam oczywiście swoimi ścieżkami. Wałęsał się po okolicznych lasach sosnowych, łowił z innymi dziećmi okonie i przechadzał się po terenie rodzinnej posiadłości ziemskiej z dubeltówką (miała służyć mu do polowania na kaczki, choć podobno nikt go nigdy z upolowaną zwierzyną nie widział). Do dziś obok dworu zachowała się stara lipa, która pamięta jeszcze lata przedwojenne. Nastoletni Miłosz z powodu swojej ogromnej nieśmiałości, zupełnie się już w Krasnogrudzie nie odnajdywał. Bardzo silnie przeżywał wtedy swoje towarzyskie wykluczenie i pierwsze zawody miłosne.

7 Krasnogruda - miejsce, do którego si ę wraca … Do Krasnogrudy leżącej na polsko-litewskim pograniczu Czesław Miłosz wracał we wspomnieniach, wierszach, przyjeżdżał tu także po powrocie z emigracji. Dwór po wojnie został włączony do terenów lasów państwowych i popadł w ruinę. - Dwór stał si ę dla mnie miejscem bardzo wielu sprzecznych prze ż y ć … - pisał Czesław Miłosz w "Kronice o Krasnogrudzie". Wyobraźcie sobie młodzieńca, który idzie brzegiem jeziora W upalne przedpołudnie. (...) Ten młody człowiek to ja. Byłem nim, może jestem Choć minęło pół wieku. (Czes ł aw Mi ł osz, Sze ść wyk ł adów wierszem)

8 Najbardziej znanym wierszem napisanym przez Miłosza w Krasnogrudzie jest z pewnością Wieczorem wiatr (1934), zamieszczony w tomie Trzy zimy (1936) Miłosz wrócił do Krasnogrudy po ponad pięćdziesięciu latach, 23 września 1989 roku, podczas swojej drugiej (po wizycie w roku 1981) podróży do Polski. Wrażenia z tego pobytu podsumowywał wiersz Powrót, opublikowany po raz pierwszy w paryskiej "Kulturze" nr 3/1990.

9 Czes ł aw Mi ł osz, W mojej ojczy ź nie Wakacje w Krasnogrudzie zaowocowa ł y kilkoma wczesnymi utworami. Tu powsta ł y wiersze: Wieczorem wiatr (1934) i Ptaki (1935); ciotce Gabrieli zadedykowa ł m ł ody poeta Pie śń, zamieszczon ą, tak jak i poprzednie utwory, w tomie Trzy zimy z 1936 roku. Natomiast prze ż ycia zwi ą zane z ponownym pobytem w tych miejscach znalaz ł y odbicie m. in. w wierszu Powrót (1990), zawieraj ą cym takie wyznanie: A jednak nie zapr ę si ę ciebie, nieszcz ę sny m ł odziku,/ I powodów twoich cierpie ń nie nazw ę g ł upimi. W Szetejniach i Krasnogrudzie W mojej ojczy ź nie, do której nie wróc ę, Jest takie le ś ne jezioro ogromne Chmury szerokie, rozdarte, cudowne Pami ę tam, kiedy wzrok za siebie rzuc ę. (...) Ś pi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam si ę i widz ę tam na dnie Blask mego ż ycia. I to, co straszy mnie, Jest tam, nim ś mier ć mój kszta ł t na zawsze spe ł ni. Czes ł aw Mi ł osz

10 W roku 2003, zgodnie z wolą ostatnich spadkobierców Krasnogrudy: Czesława i Andrzeja Miłoszów oraz Janiny i Andrzeja Jurewiczów, dzieci Marii z Kunatów, siostry matki Miłoszów, dwór w Krasnogrudzie został oddany w dzierżawę sejneńskiej Fundacji Pogranicze, która obecnie stara się o środki na jego rekonstrukcję i utworzenie w tym miejscu Europejskiego Centrum Dialogu. Krasnogruda, lata 60-te XX wieku

11 Dziś w Krasnogrudzie... Dzisiaj z parku niewiele zosta ł o, w wi ę kszo ś ci zamieni ł si ę w las. Dworek wygl ą da na opuszczony, kryje si ę w ś ród wysokich chwastów, jakby zapomniany. Na szcz ęś cie jednak to tylko jedno z oblicz Krasnogrudy, która po latach pustki i zaniedbania bywa te ż miejscem pe ł nym ż ycia i gwaru. W 2003 roku, zgodnie z wol ą spadkobierców, m. in. obu braci Mi ł oszów, dwór oddano w trzydziestoletni ą dzier ż aw ę Fundacji Pogranicze z Sejn, która snuje wielkie plany wobec tego miejsca. Ma tu powsta ć Mi ę dzynarodowe Centrum Dialogu im. Czes ł awa Mi ł osza, z kilkoma rozrzuconymi na do ść rozleg ł ym terenie obiektami, na przyk ł ad skryptorium, austeri ą, wie żą.

12 …KONIEC Opracowała Ewa Kwiecień Klasa III A Gimnazjum w Lipniku


Pobierz ppt "Krasnogruda Zostawszy na tydzie ń słomianym wdowcem i to w dodatku pozbawionym samochodu, przedsi ę bram wyprawy rowerowe w najbli ż sze okolice. Dzisiaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google