Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

2 CEL PRZEPROWADZENIA MONITORINGU określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, bieżąca korekta poziomu, struktury, treści kształcenia zawodowego i ustawicznego, usprawnienie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy ułatwienie realizacji programów specjalnych.

3 zawód deficytowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. zawód nadwyżkowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy. zawód w równowadze to ten, na który występuje na danym rynku bardzo zbliżone zapotrzebowanie w stosunku do liczby osób poszukujących pracy w tym zawodzie. ZNACZENIE POJĘĆ

4 ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM Struktura bezrobocia według zawodów, Zawody generujące długotrwałe bezrobocie, Napływ bezrobotnych według zawodów, Rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy.

5 Struktura bezrobocia według zawodów Wykres 1. Struktura zawodowa bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych (wraz z osobami bez zawodu) – stan w końcu II półrocza 2010 r.

6 Tabela 1. (Źródło: PUP Radziejów) Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu 2010 r. Nazwa zawoduOgółemKobiety% z ogółu (N=3637) Bez zawodu65042417,9 Sprzedawca2602185,9 Robotnik placowy169494,6 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym135773,7 Murarz10202,8 Robotnik drogowy9042,5 Technik rolnik90472,5 Ślusarz8612,4 Technik ekonomista80602,2 Technik mechanik7522,1 Pozostali rolnicy upraw polowych71411,9 Robotnik budowlany6811,9 Krawiec64631,7 Szwaczka64 1,7 Technik prac biurowych59491,6 Kucharz56521,5 Rolnik52391,4 Technik żywienia i gospodarstwa domowego51391,4 Sprzątaczka biurowa43 1,2 Technik technologii odzieży43421,2 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych4201,1

7 Zawody generujące długotrwałe bezrobocie Długotrwale bezrobotny - osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

8 Tabela 2 (Źródło: PUP Radziejów) Udział osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy wśród ogółu bezrobotnych (wg stanu na 31.12.2010 r.) Zawód Ogół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 m-cy Udział procentowy Pozostali rolnicy upraw polowych714056,3 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym1357152,6 Szwaczka643250,0 Dozorca15746,7 Hydraulik18844,4 Sprzątaczka biurowa431944,2 Robotnik drogowy903943,3 Meliorant17741,2 Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych371540,5 Krawiec642539,1 Technik administracji21838,1 Tokarz w metalu321237,5 Technik technologii odzieży431637,2 Piekarz331236,4 Sprzedawca2609436,1 Stolarz budowlany25936,0 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych20735,0 Kucharz561933,9 Malarz budowlany24833,3

9 cd. Tabela 2 Technik prac biurowych591932,2 Robotnik placowy1695431,9 Murarz1023231,4 Ślusarz862731,4 Stolarz16531,2 Mechanik samochodów osobowych341029,4 Rolnik521426,9 Technik mechanik752026,7 Technik informatyk20525,0 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych421023,8 Robotnik budowlany681522,0 Fryzjer33721,2 Technik rolnik901921,1 Robotnik gospodarczy33618,2 Technik ekonomista801417,5 Kucharz małej gastronomii41614,6 Technik żywienia i gospodarstwa domowego51713,7 Specjalista administracji publicznej18211,8 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko- ciastkarska 18211,1 Bez zawodu650267,4 Pedagog2926,9 Technik handlowiec1616,2

10 Napływ bezrobotnych według zawodów W II połowie 2010 roku łącznie zarejestrowało się 2625 osób bezrobotnych, dominujące zawody to: Sprzedawca, (154), Robotnik placowy (118) Technik ekonomista (73), Robotnik pomocniczy w przem. przetwórczym(71), Robotnik budowlany(64), Murarz (58), Technik rolnik (57), Robotnik drogowy (53) oraz bez zawodu – 512 osób.

11 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy– II półrocze 2009 r. i II półrocze 2010 r. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu 2009 r. Bezrobotni stan w końcu II półrocza 2009 r. Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu 2010 r. Bezrobotni stan w końcu II półrocza 2010 r. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo i rybactwo8716595151 Górnictwo i wydobywanie3322 Przetwórstwo przemysłowe305602295526 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych2436 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją917812 Budownictwo178279214281 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle275449272436 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi42353453 Transport, gospodarka magazynowa41944757 Informacja i komunikacja41257 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa6888 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości1644 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna12381220 Źródło: PUP Radziejów Tabela 3.

12 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy– II półrocze 2009 r. i II półrocze 2010 r. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu 2009 r. Bezrobotni stan w końcu II półrocza 2009 r. Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu 2010 r. Bezrobotni stan w końcu II półrocza 2010 r. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca24443240 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne218345265352 Edukacja8897129100 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna13361834 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją101358 Pozostała działalność usługowa65846079 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby0312 Organizacje i zespoły eksterytorialne0053 Działalność nie zidentyfikowana219220375430 OGÓŁEM1602255418892611 Źródło: PUP Radziejów cd. Tabela 3.

13 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM Napływ ofert pracy według zawodów W okresie II półrocza 2010 roku zgłoszono ogółem 733 oferty pracy: Robotnik gospodarczy – 107 ofert, Sprzedawca – 67 ofert, Referent (asystent) bankowości – 61 ofert, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 41 ofert, Technik prac biurowych – 39 ofert, Sprzątaczka biurowa – 30 ofert, Technik administracji – 29 ofert, Magazynier – 15 ofert, Kierowca samochodu ciężarowego –15 ofert, Sekretarka –13 ofert.

14 Napływ ofert pracy według sekcji PKD Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 167, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle – 155, Przetwórstwo przemysłowe – 133, Edukacja – 95, Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybołówstwo – 29, Budownictwo – 28, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 25, Pozostała działalność usługowa – 20, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 14, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 12, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 11 Transport i gospodarka magazynowa – 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 11, Organizacje i zespoły eksterytorialne – 9, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby – 6, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 3, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 3, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 1.

15 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH W RÓWNOWADZE I NADWYŻKOWYCH zawody deficytowe – do PUP wpływa więcej ofert pracy w danym zawodzie niż rejestruje się osób bezrobotnych Tabela 4. Zawody deficytowe w powiecie radziejowskim w II półroczu 2010 r. Zawód Średniomiesięczny napływ ofert pracy w II półroczu 2010 r. Wskaźnik intensywności deficytu,,W Opiekunka środowiskowa1,083313,0048 Sekretarka1,16667,0024 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych0,41665,0012 Robotnik gospodarczy8,91664,1154 Zaopatrzeniowiec cieśla0,253,0012 Nauczyciel nauczania początkowego0,253,0012 Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny)0,253,0012 Pomoc kuchenna0,83332,5001 Nauczyciel przedszkola0,16662,0008 Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów 0,16662,0008 Technik ochrony środowiska0,16662,0008 Robotnik magazynowy0,33332,0006 Elektromonter instalacji elektrycznych0,16662,0 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego0,16662,0 Technik administracji2,41661,6110 Księgowy0,251,5006 Kierowca samochodu ciężarowego1,251,3637 Sprzątaczka biurowa2,51,1111 Magazynier1,251,0714

16 zawody w równowadze – do PUP wpływa zbliżona liczba ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się osób bezrobotnych. Tabela 5. Zawody w równowadze w powiecie radziejowskim w II półroczu 2010 r. ZawódWskaźnik intensywności,,W Doradca klienta 1 Szatniarz 1 Doradca rolniczy 1 Pielęgniarka 1 Pedagog szkolny 1 Technik fizjoterapii 1 Technik masażysta 1 Blacharz samochodowy 1 Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć 1 Serwisant sprzętu komputerowego 1 Kierowca operator wózków jezdniowych 1 Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 1

17 Zawody nadwyżkowe – do PUP wpływa mniejsza ilość ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się bezrobotnych. Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w powiecie radziejowskim w II półroczu 2010 r. Zawód Wskaźnik intensywności nadwyżki,,W Technik mechanik0,0196 Krawiec0,0399 Pedagog0,0476 Robotnik placowy0,0593 Brukarz0,0999 Murarz0,1034 Fryzjer damski0,1249 Piekarz0,1428 Pakowacz0,1537 Mechanik samochodów osobowych0,1538 Nauczyciel języka polskiego0,1561 Technik informatyk0,1875 Kucharz0,1922 Hydraulik0,1999 Mechanik maszyn rolniczych0,1999 Chemik0,1999 Specjalista ds. marketingu i handlu0,1999 Palacz pieców zwykłych0,2221 Robotni budowlany0,2343

18


Pobierz ppt "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google