Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie własności Ograniczone prawa rzeczowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie własności Ograniczone prawa rzeczowe"— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie własności Ograniczone prawa rzeczowe

2 Prawa rzeczowe Zasada zamkniętej listy praw rzeczowych
Prawa rzeczowe jako prawa bezwzględne są skuteczne wobec wszystkich Możliwość umownego kształtowania tresci praw rzeczowych w sposób odmienny od określonego w ustawie jest bardzo ograniczona

3 Typy praw rzeczowych Własność – zapewnia uprawnienie do korzystanie z rzeczy i rozporządzania rzeczą Art KC Pozostałe prawa rzeczowe są prawami na cudzej rzeczy. Prawo własności leży u podstaw tworzenia się innych praw rzeczowych

4 Typy praw rzeczowych Użytkowanie wieczyste art. 233 KC
Prawa rzeczowe ograniczone – są prawami na cudzej rzeczy. Dają osobie uprawnionej ściśle określony zakres uprawnień

5 Rodzaje praw rzeczowych
Prawa bezterminowe – wieczyste , np. własność i terminowe np. użytkowanie wieczyste Prawa podzielne – które mogą należeć do kilku osób np. własność Prawa odpłatne – za wynagrodzeniem, prawa nieodpłatne powstają bez wynagrodzenia Prawa zbywalne i niezbywalne

6 Pojęcie własności Konstytucja, KC – art. 140 Własność Prywatna
Państwowa Samorządowa Skarb Państwa – (art. 40 , 34 KC)

7 Treść i granice prawa własności
Korzystanie z rzeczy Rozporządzanie rzeczą Czasowe granice prawa własności Prawo bezterminowe Art par. 4 KC nieruchomość nie może być przeniesiona pod warunkiem ani zastrzeżeniem terminu

8 Stosunki sąsiedzkie Ograniczenie oddziaływania na nieruchomości sąsiednie (art. 144 i 147 KC) Przepisy określające korzystanie sąsiadów z przygranicznych pasów ziemi (art. 144 – 147 KC) Przepisy dające możliwość ustanowienia służebności (art.145,146 i 151 KC) Przepisy regulujące problemy związane z granicami (art KC)

9 Nabycie i utarta własności
Pojęcie przeniesienia własności Podwójny skutek umów zobowiązujących do przeniesienia własności (art. 155 , 535 KC) art. 157 par.2 KC (2 umowy zobowiązująca i przenosząca własność nieruchomości) Konsensualność umów przenoszących własność – sama umowa a nie wpis do księgi wieczystej czy zapłata cany

10 Przeniesienie własności
Rzeczy ruchomej – może być pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu Spółka z o.o. prowadzi hotel , który stanowi jej majątek. Kupuję nieruchomość (Hotel) lub udziały (100 % czyli prawa)

11 Przeniesienie własności
Nabycie własności od osoby nieuprawnionej Ochrona nabywcy w dobrej wierze – rękojmia publiczna ksiąg wieczystych (art.5-9 u.k.w.h) Art. 169 par.1 i par.2 KC nabycie od niewłaściciela – w dobrej wierze – 3 lata

12 zasiedzenie Przedmiot zasiedzenie Nieruchomości Rzeczy ruchome
Przesłanki zasiedzenia Posiadanie samoistne (nie zależne) Dobra / zła wiara

13 zasiedzenie Nieruchomości – posiadacz samiostny Dobra wiara 20 lat
Zła wiara 30 lat Bieg terminu (zawieszenie 121 KC , przerwanie art. 123 KC) Skutki zasiedzenia – z mocy prawa / sąd może stwierdzić to swoim orzeczeniem

14 zasiedzenie Rzeczy ruchome – posiadacz samoistny Dobra wiara - 3 lata

15 Inne sposoby utraty własności
Zrzeczenie się prawa własności Zawłaszcenie Inne przypadki

16 Współwłasność Łączna i w częściach ułamkowych Powstanie
Relacje pomiędzy „współwłaścicielami” Pobieranie pożytków Zniesienie wspólwłasności

17 Ochrona własności Środki i formy realizacji ochrony Art.. 222 – 231 KC
Windykacyjne i negatoryjne Uzupełniające O rozliczenie nakładów O wykup zabudowanego gruntu art. 231 KC

18 Prawa rzeczowe ograniczone
Użytkowanie Służebności Zastaw Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu hipoteka

19 Prawa rzeczowe ograniczone użytkowanie
Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania pożytków art. 252 KC Używanie rzeczy Pobieranie pożytków Przedmiot użytkowania rzecz – nieruchomość jak i rzecz ruchoma Przedmiotem użytkowania mogą być prawa ,art. 265 KC – prawa zbywalne

20 Użytkowanie- powstanie i wygaśnięcie prawa
Powstanie prawa – najczęściej umowa. Ustanowienie użytkowania na nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego .245 KC Wygaśnięcie prawa: 246, 247, 255,293, 294 Zniesienie – jednostronne oświadczenie woli Konfuzja – przejdzie na właściciela, lub własność przejdzie na użytkownika Upływ czasu Niewykonywanie 255 KC Orzeczenie sądu np. znoszace służebność

21 Użytkowanie przez osoby fizyczne
Mając na uwadze ochronę interesu właściciela, ustawodawca w sposób istotny ograniczył prawa użytkownika – przeznaczenie rzeczy art. 267 KC Jest prawem terminowym

22 Służebności Jest prawem zezwalającym na korzystanie z nieruchomości w ograniczonym zakresie Służebność gruntowa – służebność drogowa, czerpania wody, wypasu bydła. Służebność osobista – prawo związane z określoną osobą fizyczną Służebność przesyłu 305¹ KC (49 KC) urządzenia techniczne doprowadzenie i odprowadzenie gazu, pyłów, elektryczności

23 Hipoteka Hipoteka jest prawem rzeczowym akcesoryjnym. Nie może powstać bez wierzytelności. Hipotekę regulują przepisy ustawy z 6 lipca 1982 r. o0 księgach wieczystych i hipotece W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można obciążyć nieruchomość prawem

24 Treść hipoteki - uprawnienia
Pierwszeństwo zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Skuteczność obciążenia względem każdoczesnego właściciela

25 Przedmiot hipoteki Nieruchomość
Udział współwłaściciela we własności nieruchomości Użytkowanie wieczyste Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

26 Hipoteka – wierzytelności zabezpieczone hipotecznie
Wierzytelności tylko pieniężne Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie ma wpływu na uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej (art. 77 u.k.w.h.) – chroni przed przedawnieniem Dochodzenie wierzytelności hipotecznej.

27 Hipoteka - uprawnienia - wygaśnięcie
Wierzycielowi hipotecznemu przysługuje ochrona przed dewastacją nieruchomości przez właściciela (art u.k.w.h.) Wygaśnięcie hipoteki wraz z wygaśnięciem roszczenia Wierzyciel obowiązany jest dokonać czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

28 Zastaw zastawnik - zastawca
Prawo akcesoryjne związane z wierzytelnością Rzecz ruchomą można obciążyć prawem w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelnosci Możliwość zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem bez względu na to kto jest jej włascicielem Pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi

29 Zastaw umowa Przedmiot – rzeczy mające wartość majątkową
Prawa zbywalne np. wierzytelności, obligacje, akcje. Powstanie zastawu i jego rodzaje Sytuacja prawna zastawcy i zastawnika

30 Zastaw rejestrowy Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( t.jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zmian.) Ustanowienie zastawu Umowa Wpis do rejestru zastawów Przedmiot zastawu rejestrowego Rzeczy oznaczone co do tożsamości i gatunku Wierzytelności Papiery wartościowe i inne.

31 Rejestr zastawów Rejestr prowadzą sądy rejonowe (gospodarcze)
Zasada formalnej jawności rejestru zastawów


Pobierz ppt "Pojęcie własności Ograniczone prawa rzeczowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google