Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólne dyplomy w ramach programu ERASMUS MUNDUS Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa, 19 października 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólne dyplomy w ramach programu ERASMUS MUNDUS Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa, 19 października 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Wspólne dyplomy w ramach programu ERASMUS MUNDUS Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa, 19 października 2005 r.

2 ERASMUS MUNDUS Założenia Programu Poprawa jakości europejskiego kształcenia, wypracowanie unikalnego, europejskiego produktu - europejskie studia magisterskie Wzmacnianie współpracy z krajami trzecimi, dialog interkulturowy pojęcia kluczowe: konkurencyjność, atrakcyjność, najlepsza jakość, zbliżenie kulturowe

3 ERASMUS MUNDUS Kraje uczestniczące 25 państw członkowskich UE 3 kraje EFTA/EEA: Norwegia, Lichtenstein, Islandia 3 kraje kandydujące (pod warunkiem zakończenia procedury przystąpienia tych krajów do programu): Bułgaria, Rumunia, Turcja Kraje trzecie (wszystkie pozostałe kraje, nie wymienione powyżej)

4 ERASMUS MUNDUS Podstawa prawna - Decyzja 2317/2003/ EC z 5 grudnia 2003 roku (wejście w życie 20 stycznia 2004) Czas trwania: 2004 - 2008 Budżet całkowity: 230MEUR Budżet roczny: od 8MEUR w 2004, do 94MEUR w 2008

5 ERASMUS MUNDUS Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus = Studia Mundusowe Erasmus Mundus Master Courses = EMMC

6 ERASMUS MUNDUS ERASMUS MUNDUS Charakterystyka studiów Mundusowych (1) Istota Programu Erasmus Mundus Unikalne w skali Europy i świata studia II stopnia (magisterskie) Studia w pełni zintegrowane (wspólne); opracowane przez co najmniej 3 uczelnie europejskie z trzech różnych krajów; zastosowanie ECTS - program studiów wyceniony na 60 - 120 punktów ECTS; zastosowanie DS (suplementu do dyplomu) brak ograniczenia dziedzinowego (może być wprowadzone w przyszłości) studia w pełni przygotowane do realizacji lub już realizowane w chwili złożenia wniosku do Komisji Europejskiej

7 ERASMUS MUNDUS ERASMUS MUNDUS Charakterystyka studiów Mundusowych (2) Akceptacja Komisji Europejskiej posługiwania się znakiem Mundusowym na okres 5-ciu lat. Wspólny, uznany przez wszystkie uczelnie konsorcjum program studiów (jointly developed curriculum or full recognition of courses delivered separately, but making up a common Course). Wypracowane przez konsorcjum wspólne kryteria naboru (student przyjmowany jest na studia przez konsorcjum, a nie przez pojedyncze uczelnie), wspólne metody egzaminacyjne. Jednakowa kwota czesnego wpłacanego do konsorcjum (zróżnicowanie czesnego dopuszczalne jedynie dla studentów europejskich i nie- europejskich).

8 ERASMUS MUNDUS ERASMUS MUNDUS Charakterystyka studiów Mundusowych (3) Studia realizowane przez studenta w co najmniej 2 uczelniach wchodzących w skład konsorcjum (obowiązkowy element mobilności wewnątrz Europy) Uzyskanie wspólnego, wielokrotnego lub co najmniej podwójnego dyplomu (spełniającego wymagania legislacyjne danego kraju) Kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi (ale niekoniecznie muszą to być dwa języki wykładowe; język wykładowy nie musi być językiem oficjalnym danego kraju)

9 ERASMUS MUNDUS ERASMUS MUNDUS Charakterystyka studiów Mundusowych (4) studia Mundusowe dostępne zarówno dla studentów europejskich, jak i poza-europejskich z krajów trzecich posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej 1 stopnia; studenci z krajów trzecich mogą ubiegać się o grant z budżetu programu Erasmus Mundus (na pokrycie kosztów utrzymania i nauki) przejrzysta procedura wnioskowania, selekcji i oceny i kandydatów na studia, w tym z krajów trzecich wypracowana wspólnie przez całe konsorcjum wysokie standardy przyjęcia i obsługi studentów i wykładowców z krajów trzecich przez konsorcjum

10 ERASMUS MUNDUS ERASMUS MUNDUS Forma realizacji założeń Akcja 1 Erasmus Mundus Masters Courses - Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus Akcja 2 Stypendia dla studentów i wykładowców/ naukowców z krajów trzecich (zakwalifikowanych na studia Mundusowe Akcja 3 Projekty Partnerskie - wspólne projekty realizowane przez konsorcjum Mundusowe i co najmniej 1 uczelnię z kraju trzeciego Akcja 2 i 3 dostępna jedynie dla konsorcjów (projektów) realizujących Akcję 1 Akcja 4 Projekty zmierzające do poprawy atrakcyjności i dostępności europejskiego szkolnictwa wyższego.

11 ERASMUS MUNDUS Sposób zarządzania Programem Program scentralizowany zarządzany przez KE Coroczne ogłaszanie Calls for proposals Wnioski projektów składane do KE Studenci z krajów trzecich składają wnioski o stypendia do konsorcjów studiów Mundusowych, na które zostali przyjęci Biura krajowe (punkty informacyjno-kontaktowe National Strucures) we wszystkich krajach uprawnionych do uczestnictwa w Programie

12 ERASMUS MUNDUS Zakładane rezultaty 2004-2008 115 Erasmus Mundus Master Courses (studiów Mundusowych 6.000 stypendiów dla studentów z krajów trzecich 1.000 stypendiów dla wykładowców/ naukowców z krajów trzecich Informacja o zaakceptowanych projektach – strona: http://europa.eu.int/erasmus-mundus

13 ERASMUS MUNDUS Wyniki selekcji 2004, 2005, 2006 57 Erasmus Mundus Masters Courses 21 krajów europejskich zaangażowanych w konsorcja 940 studentów z krajów trzecich 170 wykładowców/ naukowców z krajów trzecich 56,7% obywateli Azji, 16,8% - Ameryki Północnej lub Południowej, 12,6% - Afryki, 12,4% - Europy, 1,5% - Oceanii

14 ERASMUS MUNDUS Rozkład dziedzinowy studiów Mundusowych

15 ERASMUS MUNDUS Udział polskich uczelni w EMMC European Master in Global Studies Niemcy, UK, Austria, Uniwersytet Wrocławski GEM: Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management Holandia, UK, Szwecja, Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i studiów Regionalnych) Molecular nano- and bio-phonics for telecommunications and biotechnologies Francja, Hiszpania, Politechnika Wrocławska (Wydział Chemii), Uniwersytet Wrocławski (Wydział Chemii)

16 ERASMUS MUNDUS U dział polskich uczelni w EMMC Europubhealth – European Public Health Master Francja, Dania, Hiszpania, UK, Collegium Medicum UJ (Wydział Ochrony Zdrowia) M.E.S.C. – Materials for Energy Storage and Conversion Francja, Hiszpania, Politechnika Warszawska (Wydział Chemii)

17 ERASMUS MUNDUS Wspólne dyplomy (Joint Degrees) w Europie: Prawo dopuszcza wydawanie wspólnych dyplomów: Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Włochy, Cypr, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Wielka Brytania, Lichtenstein, Norwegia Wydawanie wspólnych dyplomów nie jest możliwe: Estonia, Litwa, Łotwa, Holandia, Słowacja, Szwecja, Islandia Indywidualne podejście do wydawanie wspólnych dyplomów (case-by-case basis) w: Dania, Francja, Irlandia, Węgry (ostatnie uaktualnienie – informacja z biur krajowych, marzec 2005)

18 ERASMUS MUNDUS Wspólne dyplomy w Polsce: (zapis w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (art.168) 1.Studia mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie zawartego przez nie porozumienia. 2. Zasady i tryb organizacji studiów, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wydawania wspólnego dyplomu ukończenia tych studiów, określa regulamin tych studiów ustalony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1

19 ERASMUS MUNDUS Wspólne dyplomy w Polsce: (zapis w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (art.168) 3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, może być wydany dyplom jednej uczelni. Informację o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do dyplomu. 4. Zawarcie porozumienia oraz wydanie dyplomu przez uczelnię nie spełniającą wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

20 ERASMUS MUNDUS Adresy internetowe: http://europa.eu.int/erasmus-mundus www.socrates.org.pl/mundus


Pobierz ppt "Wspólne dyplomy w ramach programu ERASMUS MUNDUS Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa, 19 października 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google