Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS MUNDUS Istotą programu ERASMUS MUNDUS jest prowadzenie przez europejskie konsorcja uczelni wspólnych studiów magisterskich (studia magisterskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS MUNDUS Istotą programu ERASMUS MUNDUS jest prowadzenie przez europejskie konsorcja uczelni wspólnych studiów magisterskich (studia magisterskie."— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS MUNDUS Istotą programu ERASMUS MUNDUS jest prowadzenie przez europejskie konsorcja uczelni wspólnych studiów magisterskich (studia magisterskie zgodne z definicją przewidzianą w Deklaracji Bolońskiej, czyli studia II stopnia, dostępne dla posiadaczy dyplomu I stopnia). Program ustanowiony Decyzją 2317/2003/EC z 5.12.2003. Decyzja opublikowana w OJ 345/1. Program wszedł w życie 20 stycznia 2004 r. Politechnika Łódzka

2 ERASMUS MUNDUS Geneza Programu - Artykuł 126 Traktatu o UE; - Cele polityczne: Bolonia, Lizbona, Barcelona; - Wzmocnienie współpracy z krajami trzecimi, - Dialog międzykulturowy. Politechnika Łódzka

3 ERASMUS MUNDUS Cele Programu na lata 2004-2008: Promowanie wysokiej jakości programów studiów, których dodatkową zaletą jest wyraźnie europejski charakter, stanowiących atrakcyjną zarówno dla obywateli UE i innych krajów; Zachęcanie wysoko wykwalifikowanych absolwentów i wykładowców z całego świata do zdobywania kwalifikacji i/lub doświadczenia w UE i stworzenie im takich możliwości; Wzmocnienie współpracy między uczelniami w UE i krajach trzecich oraz zwiększenie liczby wyjeżdżających studentów i wykładowców z UE w ramach europejskich programów studiów; Zwiększenie dostępności oraz poprawa wizerunku szkolnictwa wyższego w UE. Politechnika Łódzka

4 ERASMUS MUNDUS Kraje uczestniczące -27 państw członkowskich UE; -3 kraje EFTA/EEA: Norwegia, Lichtenstein, Islandia; -Kraje kandydujące: Turcja oraz Chorwacja i Macedonia Politechnika Łódzka

5 Akcje Programu Erasmus Mundus : Akcja 1.Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Master Courses). Akcja 2.Stypendia dla studentów i wykładowców / uczonych z krajów trzecich (Scholarships for third – country graduate students and teachers). Akcja 3.Projekty Partnerskie (Partnerships with third country universities). Akcja 4.Działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego (Project aimed at enhancing attractiveness). Politechnika Łódzka

6 ERASMUS MUNDUS Akcje 1 – 3 Dostępne jedynie dla uczelni oferujących studia II stopnia / cyklu. Akcja 4 Dostępna dla wszystkich uczelni, instytucji, organizacji, stowarzyszeń zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego. Politechnika Łódzka

7 ERASMUS MUNDUS Akcja 1 Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus: Studia muszą być realizowane (prowadzone) lub co najmniej gotowe do wprowadzenia w momencie złożenia wniosku do KE Studia unikalne, adresowane do wszystkich potencjalnie zainteresowanych Skala finansowania – 15 000 EUR na rok na konsorcjum w celu pokrycia części kosztów związanych z promocją studiów w świecie i kosztami operacyjnymi prowadzenia wspólnych studiów. Politechnika Łódzka

8 ERASMUS MUNDUS Akcja 1 charakterystyka Europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus: Minimalna liczba uczelni zaangażowanych w prowadzenie studiów – 3 uczelnie z trzech różnych krajów; Wspólne kryteria naboru studentów na studia; Wspólne kryteria oceny postępów studentów; Zintegrowany program studiów, przewidujący ich realizację w co najmniej dwóch z zaangażowanych w konsorcjum uczelniach; Prowadzenie zajęć w co najmniej dwóch językach europejskich (jeżeli tylko jeden język wykładowy – drugi język europejski musi być dodatkowo nauczany); Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania dyplomu – 60 do 120 punktów Uzyskanie wspólnego lub co najmniej podwójnego dyplomu. Politechnika Łódzka

9 ERASMUS MUNDUS Akcja 1 – aspekty projektu podlegające ocenie: Jakość samych studiów W porównaniu z innymi studiami w zakresie tej samej tematyki (kierunku studiów/zagadnienia interdyscyplinarnego) istniejącymi na poziomie krajowym i międzynarodowym; Europejska wartość dodana; Jakość spodziewanych rezultatów kształcenia (learning outcomes) i nabytych kompetencji (acquired competencies); Zapewnienie mechanizmów oceny jakości kształcenia i uznawalności Związek studiów z badaniami w danej dyscyplinie akademickiej Politechnika Łódzka

10 ERASMUS MUNDUS Akcja 1 – aspekty projektu podlegające ocenie: B. Jakość organizacji pracy konsorcjum (sposób organizacji studiów prowadzonych przez konsorcjum, a nie jedną uczelnię) Sprawność współpracy; Zapewnienie odpowiedniej kadry i finansowania strony merytorycznej i administracyjnej studiów; Stopień zintegrowania studiów i pełnej ich uznawalności w każdym kraju; Struktura organizacyjna studiów w tym mechanizmy zapewniające mobilność studentów i wykładowców pomiędzy uczelniami; Informacja i promocja; Stosowanie wspólnych procedur i standardów; Zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi beneficjentów z krajów trzecich; Aspekt językowy; Mechanizmy wewnętrznej oceny. Politechnika Łódzka

11 ERASMUS MUNDUS Finansowanie: - Brak dofinansowania fazy przygotowania programu studiów; - Roczna kwota zryczałtowana 15 tys. Euro na konsorcjum (niezależnie od liczby uczelni wchodzących w jego skład na promocję i koszty operacyjne; - Coroczne wnioski o kontynuację dofinansowania Politechnika Łódzka

12 ERASMUS MUNDUS Selekcja i ocena wniosków - Sprawdzenie kryteriów formalnych- Executive Agency; - Ocena jakości projektów- eksperci akademiccy; - Konsultacje z biurami krajowymi (uprawnienia do wydawania dyplomów); - Spotkanie Rady Selekcyjnej; - Opinia oraz akceptacja Komitetu Programu Erasmus Mundus; -Przedłożenie propozycji do Parlamentu Europejskiego; -Przyjęcie decyzji przez Komisję Europejską. Politechnika Łódzka

13 ERASMUS MUNDUS Kryteria selekcji: -Wartość akademicka i stopień zintegrowania studiów-50 %; - Sposób naboru i organizacja mobilności- 10 %; - Studenci i naukowcy z krajów trzecich oraz aspekty językowe- 15%; - Metody zapewnienia jakości i metody ewaluacji projektu:10 %; - Zarządzanie i wykonywalność założeń- 10 %; - Inne- 5 %. Politechnika Łódzka

14 ERASMUS MUNDUS Akcja 4 Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego Politechnika Łódzka

15 ERASMUS MUNDUS Kto może się ubiegać: - -szkoły wyższe i inne instytucje działające aktywnie w sferze szkolnictwa wyższego; - -Przynajmniej trzy instytucje z trzech krajów europejskich; - -Możliwe uczestnictwo uczelni z krajów trzecich Projekt może być realizowany w dowolnym miejscu. Politechnika Łódzka

16 ERASMUS MUNDUS Typy projektów: A. Promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego w świecie; B. Rozszerzenie dostępności i usprawnienie studiów oferowanych przez europejskie szkoły wyższe studentom z krajów trzecich; C. Projekty związane z zapewnieniem jakości, akredytacją, uznawalnością akademicką, uznawaniem kwalifikacji europejskich za granicą, wzajemnym uznawaniem kwalifikacji z krajami trzecimi, rozwojem programów studiów, zmianami zachodzącymi w społeczeństwach i systemach edukacyjnych, opracowywaniem studiów i analiz. Politechnika Łódzka

17 ERASMUS MUNDUS -Termin składania wniosków: 30 maja 2007 roku. - początek realizacji działań: od 11 listopada 2007- 15 grudnia 2007. - długość trwania projektu: od roku do trzech lat. Politechnika Łódzka

18 ERASMUS MUNDUS Z kim się kontaktować? W Polsce: - Biuro Krajowe Programu Erasmus Mundus; Fundacja Rozwoju Edukacji - Beata Skibińska: beata.skibinska@frse.org.plbeata.skibinska@frse.org.pl - Anna Bielecka: anna.bielecka@frse.org.planna.bielecka@frse.org.pl W Brukseli: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu W Politechnice Łódzkiej: Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz Dział Współpracy z Zagranicą Intrel@p.lodz.plIntrel@p.lodz.pl; tel: 20 80 Politechnika Łódzka

19 ERASMUS MUNDUS Dziękuję za uwagę! Politechnika Łódzka


Pobierz ppt "ERASMUS MUNDUS Istotą programu ERASMUS MUNDUS jest prowadzenie przez europejskie konsorcja uczelni wspólnych studiów magisterskich (studia magisterskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google