Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady tworzenia projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady tworzenia projektu"— Zapis prezentacji:

1 Zasady tworzenia projektu
ul. Chłapowskiego 15/1, 61 – 504 Poznań tel. 61  Zasady tworzenia projektu Marek Gruchalski Sierpień 2013 r.

2 Przedmiot szkolenia Zdefiniowanie pomysłu na projekt
Poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków unijnych, krajowych i innych źródeł pomocowych Przygotowywanie i optymalizacja projektów pod kątem pozyskania dofinansowania Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną Sporządzanie wniosku aplikacyjnego w ramach POKL w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych Opracowanie biznesplanu oraz planowanie finansowe

3 Zdefiniowanie pomysłu na projekt
Od czego zacząć? określ swoje możliwości, posiadane zasoby, potrzeby rynku, konkurencję określ adresatów projektu- grupę docelową sprawdź czy podobne projekty były już realizowane; zbierz informacje uzasadniające powodzenie- pomocne źródła: dane GUS, literatura, prasa lokalna, badania marketingowe, własne badania Czego należy unikać? zbyt ogólne opisywanie grupy docelowej zbyt ogólna analiza cech grupy docelowej zbyt ogólne określenie celów 

4 Pomysł na projekt Pomysł na produkt 3. Analiza rynku
5. Planowanie strategiczne 6. Analiza i plan zarządzania 7. Analiza i plany finansowe 8. Przedstawienie rezultatów 2. Analiza branży 2. Analiza konkurencji

5 Analiza SWOT przedsięwzięcia
Analiza SWOT silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia dzieli się na zidentyfikowane czynniki mające charakter: wewnętrzny (mocne i słabe strony), zewnętrzny (szanse i zagrożenia) oraz wywierające wpływ pozytywny i negatywny na przedsiębiorstwo.

6 Zdefiniowanie celów projektu:
SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined) Projekt powinien być: Prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, Mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji, Osiągalny – inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji, Istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

7 Opracowanie planu działania (kto, co, kiedy, gdzie i jak)
ustalenie konkretnych działań koniecznych dla osiągnięcia celu projektu. uporządkowanie działań w odpowiedniej kolejności oraz określenie ich realizacji w czasie ustalenie kolejności działań ustalenie kto za co odpowiada

8 Poszukiwanie partnera

9 Dostępne źródła: Środki unijne:
Poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków unijnych, krajowych i innych źródeł pomocowych Dostępne źródła: Środki unijne: Projekt programowy: Założenia realizacji Programów Operacyjnych

10

11 Środki krajowe Budżety Ministerstw, jednostek administracji rządowej
Budżety jednostek samorządu terytorialnego

12 Dotacje na własny biznes.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej regulują: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozporządzenie MPiPS w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

13 Wysokość dotacji (maksymalna):
Wniosek o przyznanie dotacji składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (albo siedzibę spółdzielni socjalnej). W przypadku bezrobotnych zakładających spółdzielnię socjalną, dopuszczalne jest złożenie jednego wspólnego wniosku, z tym że wymagane oświadczenia składa się indywidualnie. Wysokość dotacji (maksymalna): sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni, w przypadku podejmowania działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. wnioskowane środki mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego bądź wkładu do spółdzielni socjalnej, na pomoc prawną, konsultacje oraz doradztwo w związku z podjęciem działalności.

14 Przygotowywanie i optymalizacja projektów pod kątem pozyskania dofinansowania
Dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową Ogłoszenie Regulamin konkursu Wzory dokumentów- przede wszystkim wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy, wzór biznesplanu Odpowiedz na pytanie: Czy spełniam przesłanki warunkujące otrzymanie dotacji? Czy zdążę złożyć aplikację w terminie? Czy sprostam wymaganiom formalnym i merytorycznym stawianym kandydatom? Czy sprostam wymaganiom formalnym i merytorycznym, od których zależy prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie dotacji?

15 Przygotowanie projektu to przede wszystkim:
Prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie Przygotowanie dobrego biznesplanu Przygotowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego Ale również: Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu dotacji Udział w szkoleniach przygotowujących kandydatów do prawidłowego wydatkowania dotacji (warunek obecności na zajęciach)

16 Ryzyko związane z nieprawidłowym wydatkowaniem dofinansowania:
Zwrot dotacji wraz z ustawowymi odsetkami; Wykluczenie z możliwości starania się o środki zewnętrzne w ramach innych konkursów

17 Odpowiedzialność związana z otrzymaniem dofinansowania:
Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność karna

18 Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną- warsztaty

19 Sporządzanie wniosku aplikacyjnego w ramach POKL w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych- warsztaty

20 Opracowanie biznesplanu oraz planowanie finansowe
Pojęcie biznes plan jest bezpośrednim tłumaczeniem angielskiego określenia business plan, które składa się z dwóch słów: business – oznaczającego firmę, problem, sprawę plan – oznaczającego program, projekt, zamierzenie.

21 CEL TWORZENIA BIZNESPLANU
Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych dotacje kredyty pożyczki fundusze strukturalne

22 PODSTAWOWE CZĘSCI BIZNESPLANU
Część merytoryczna (opisowa) Część finansowa

23 Jakie elementy powinien zawierać biznesplan?
Określające konkurencyjność Sprawdzające zapotrzebowanie rynkowe Określające cenę za usługę/produkt Określające cechy charakterystyczne segmentu Pozwalające oszacować zainteresowanie usługą/produktem

24 Etapy opracowania biznesplanu
1. Analiza firmy 3. Analiza rynku 5. Planowanie strategiczne 6. Analiza i plan zarządzania 7. Analiza i plany finansowe 8. Przedstawienie rezultatów 2. Analiza branży 2. Analiza konkurencji

25 BIZNESPLAN Prawidłowy proces planowania przedsięwzięcia w szczegółach przed rozpoczęciem inwestycji, może uchronić przed niepowodzeniem i stratami Podstawą opracowania BP jest odpowiedni pomysł, którego rentowność należy uzasadnić oraz w odpowiedni sposób przedstawić

26 ANALIZA SWOT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Analiza SWOT silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia dzieli się na zidentyfikowane czynniki mające charakter: wewnętrzny (mocne i słabe strony), zewnętrzny (szanse i zagrożenia) oraz wywierające wpływ pozytywny i negatywny na przedsiębiorstwo.

27

28

29 PRZYKŁADOWE OBSZARY ANALIZY SWOT:
zasoby ludzkie (właściciel, rodzina, pracownicy), zasoby firmowe (usytuowanie, majątek trwały, dostęp do mediów, surowce, produkty), jakość produktu, innowacyjność, dostęp do nowych technologii, udział w rynku, nasycenie rynku, struktura popytu i podaży, moda, fazy życia produktu, zjawisko sezonowości pewność dostaw i odbioru wytworzonych produktów/usług, konkurencja, czynniki ekonomiczne, demograficzne, prawne, polityczne, fiskalne, promocja i reklama.

30 Co powinien zawierać Biznes Plan?
Strona tytułowa Spis treści Streszczenie Organizacja i zespół Rynek Produkt Plan marketingowy Finanse (Cash Flow, przychód, bilans) Ryzyko (szanse i zagrożenia) Załączniki ( np. życiorysy kadry kierowniczej)

31 STRESZCZENIE Jest to najważniejsza część biznes planu
Nie spodziewaj się, że twój plan będzie przeczytany od deski do deski Niektórzy czytają streszczenie i zwykle się na nim zatrzymują W tekście nie przekraczającym pół strony musisz zawrzeć najważniejsze informacje dotyczące twojego przedsięwzięcia Twoje streszczenie musi przykuwać uwagę i być bardzo przekonywujące Streszczenie najlepiej pisać na końcu

32 RYNEK Dobre zrozumienie rynku na który wchodzisz jest niezbędne
Określ branżę i cel twojego przedsięwzięcia Dlaczego wybrałeś akurat ten typ działalności Czy zrobiona została gruntowana analiza rynku Kto będzie twoim klientem Wskaż trendy i szanse rozwoju na danym rynku Jeśli nie ma niszy to jak wyróżnisz się spośród konkurencji Twoja pozycja na tym rynku jeśli już działasz

33 Jak analizować rynek? Dane miękkie Dane twarde Ilościowe tabele
Jakościowe Dane miękkie a) Bariery b) Stymulatory c) przyczyny Ilościowe Dane twarde Ilościowe tabele Komplementarne Miękkie i twarde Suma

34 Na czym polega segmentacja?
Segmentacja rynku polega na jego podzieleniu na mniejsze części zwane segmentami, które różnią się między sobą oczekiwaniami klientów względem produktu, sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po dokonaniu segmentacji firma musi wybrać segment, w którym chce sprzedawać swoje towary.

35 Proces segmentacji Identyfikacja obecności segmentu Opis segmentu
Przewidywania wielkości sprzedaży w każdym segmencie Analiza konkurencji w każdym segmencie Opracowanie wstępne planu marketingu MIX dla każdego segmentu Prognoza udziału w rynku dla każdego segmentu Ocena przyszłych kosztów i zysku dla każdego segmentu Wybór rynku docelowego spośród segmentów.

36 PRODUKT Co ponad wszystko wyróżnia twój produkt?
Ochrona prawna (patenty, prawa autorskie) Jakie inne cechy on posiada? (opakowanie, jakość, cena, dodatkowe usługi) Jakie korzyści potencjalni klienci będą mogli czerpać? (oszczędność pieniędzy, czasu, lepsze samopoczucie, będą mądrzejsi)

37 produkt, cena, dystrybucja, promocja
MARKETING MIX czyli: produkt, cena, dystrybucja, promocja charakterystyka produktu: co?, do czego?, jakiej jakości? (produktem jest też usługa), marka i opakowanie, usługi dodatkowe: gwarancja, serwis, cykl życia produktu (określenie fazy poszczególnych produktów).

38 CYKL ŻYCIA PRODUKTU Wyróżnia się cztery fazy cyklu życia produktu:
wprowadzenie wzrost nasycenie / dojrzałość spadek

39 MARKETING MIX A CYKL ŻYCIA PRODUKTU
Cena - zapewniająca pokrycie kosztów, stosunkowo wysoka, dostosowana do cen pojawiających się konkurentów, zdecydowana obniżka cen Dystrybucja – selektywna, intensywna, ograniczenie kanałów dystrybucji, likwidacja nierentownych Promocja – reklama, informująca, nakłaniająca, przypominająca, informująca o promocji uzupełniającej Public Relations - działania PR są konieczne podczas całego cyklu * sprzedaż osobista - w zależności od rodzaju produktu * promocja uzupełniająca - nie ma potrzeby?

40 Ćwiczenie Zadanie Opisz swój produkt lub usługę w następujących aspektach: jaki problem rozwiązuje twój produkt lub usługa? czy wprowadzasz produkt nowy czy już obecny na rynku? kto jest klientem tego produktu lub usługi? kto jest albo może stać się Twoją konkurencją?

41 FINANSE Zacznij od wydatków, które dzielą się na jednorazowe (zakup nieruchomości, sprzętu, koszty remontu itd.) i operacyjne (dzierżawa, surowce, płace, ubezpieczenie, promocja, energia itd.) Oszacowanie to pozwoli na określenie sumy potrzebnej na rozruch i pierwszy rok działalności powinieneś również przeprowadzić dogłębną analizę przepływu gotówki, stworzyć bilans i przewidzieć kiedy osiągniesz próg rentowności

42 FINANSE Przepływ gotówki
Odzwierciedla stan twojej gotówki w danym momencie Jeśli wpływy gotówki przewyższają jej odpływy to przepływ gotówki jest pozytywny (płynność finansowa) Brak płynności oznacza większe odpływy niż wpływy gotówki Analiza ta pozwala na zidentyfikowanie gdzie występuje brak gotówki i umożliwia podjęcie odpowiednich działań Unikaj następujących błędów: Zbyt optymistyczne prognozy przychodów ze sprzedaży (lepiej nawet zaniżyć prognozowane przychody) Najczęstszy błąd!!! Lekceważenie sezonowości Niedocenianie wzrostu wydatków związanych ze wzrostem sprzedaży Założenie spływu płatności w ciągu dni

43 FINANSE- CO NALEŻY OSZACOWAĆ?
przychody ze sprzedaży koszty sprzedanych produktów zysk operacyjny koszty pracy amortyzacja wartość aktywów netto (wartości wyrażane w liczbach)

44 RYZYKO Musisz pamiętać, że każdy etap tworzonego biznesu obarczony jest nieprzewidzianymi zdarzeniami zarówno tymi negatywnymi jak i pozytywnymi Postaraj się zidentyfikować te zagrożenia, które są najbardziej prawdopodobne i stwórz plan B na możliwe powikłania Na szczęście oprócz ryzyka istnieją również szanse, które też musisz przewidzieć i być gotowym je wykorzystać

45 Wybór formy rozliczeniowej
Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym: Podatek dochodowy na zasadach ogólnych Podatek dochodowy liniowy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa Forma rozliczeń z ZUS: ZUS pełny ZUS obniżony ZUS jak dla pracujących

46 PROFIL DZIAŁALNOŚCI Kod PKD
Działalność podstawowa Działalność dodatkowa PKD zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Krótka charakterystyka Planowany udział % w ogólnej wartości planowanych przychodów

47 KLIENCI I RYNEK Kim będą klienci docelowi
Jakie są oczekiwania nabywców odnośnie produktów. Czy istnieją bariery wejścia na rynek Czy rynek ma charakter rosnący, stabilny czy malejący. Czy możliwe jest pozyskanie nowych rynków zbytu.

48 GŁÓWNI KONKURENCI Strategia konkurencji Opis konkurenta
Obszar działania konkurenta Reakcja konkurentów na pojawienie się nowej firmy Metoda opisu 3 głównych konkurentów

49 - PLANOWANIE FINANSOWE
BIZNES PLAN - PLANOWANIE FINANSOWE

50 PLAN FINANSOWY Źródła i przeznaczenie funduszy
Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykaz środków trwałych Bilans otwarcia Prognoza zysków i strat Zestawienie trzyletnie Szczegółowe zestawienie miesięczne dla pierwszego roku oraz kwartalne dla drugiego i trzeciego roku Prognoza przepływów pieniężnych Szczegółowe zestawienie miesięczne dla pierwszego roku oraz kwartalne dla drugiego i trzeciego roku Planowane przychody i sposób ich wyliczenia, Koszty prowadzonej działalności gospodarczej, Wysokość obciążeń fiskalnych, Próg rentowności przedsięwzięcia – tj. granicę opłacalności przedsięwzięcia.

51 BILANS Podstawowy element sprawozdania finansowego. Statyczne zestawienie majątku czyli aktywów oraz źródeł jego finansowania czyli pasywów sporządzany na ściśle określony dzień, najczęściej na koniec roku.

52 BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny
Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterm. rozliczenia międzyokresowe A. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy Udziały (akcje) własne Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. B. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa razem

53 Dokładne oznaczenie podmiotu dla którego jest sporządzony
Oznaczenie momentu bilansowego-czyli daty na którą jest bilans sporządzony Wyszczególnienie nazw i wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów Sumy pośrednie grup aktywów i pasywów Podpisy osób odpowiedzialną za gospodarkę finansową jednostki Datę sporządzania bilansu

54 Część A - działalność operacyjna
wpływy wydatki głównie ze sprzedaży związane z podstawową działalnością Część B - działalność inwestycyjna wpływy wydatki z likwidacji wcześniejszych inwestycji z dochodów z wcześniejszych inwestycji wydatki na inwestycje Część C - działalność finansowa wpływy wydatki pozyskiwanie środków finansowych spłata zaciągniętych zobowiązań wynagrodzenie dla inwestorów

55 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje strumienie pieniężne. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni: przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych z kosztami tej działalności Rachunek zysków i strat pokazuje wyniki finansowe na przestrzeni jednego roku. Jest to lista wszystkich wydatków i przychodów firmy, która spełnia dwa zadania. Po pierwsze pokazuje wynik (zysk lub stratę) działalności firmy w danym okresie czasu. Pokazuje również, jakie elementy składają się na wyniki firmy i w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Możemy na przykład zobaczyć, jaki procent całości kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników lub jaką część całych przychodów stanowią koszty materiałowe.

56 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody: Przychody ze sprzedaży Inne przychody Koszty: Zużycie materiałów: Zakup półproduktów Zakup materiałów do działalności produkcyjnej Zakup materiałów do działalności usługowej Narzuty na wynagrodzenia: ZUS Składka zdrowotna Amortyzacja Usługi obce: Obsługa księgowa Obsługa prawna Usługi transportowe Usługi reklamowe i promocyjne Koszty wynajmu lokalu Usługi telekomunikacyjne Zakup materiałów promocyjnych Materiały biurowe

57 KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Kosztem prowadzonej działalności są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem tych, które zgodnie z ustawą podatkową nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kosztem zatem będą wydatki, które przedsiębiorca będzie ponosił prowadząc działalność gospodarczą, a których do chwili jej uruchomienia nie ponosił.

58 ANALIZA KOSZTÓW Koszt to pieniężny wyraz zużycia czynników produkcji niezbędnych dla wytworzenia dobra lub usługi. To wszystkie wydatki, które ponosi się, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty dzielimy na stałe i zmienne. Koszty stałe nie są zależne od wielkości produkcji. (np.: amortyzacja, płace kierownictwa i administracji, koszty konserwacji, itp.). Koszty zmienne stanowią grupę kosztów które rosną wraz ze wzrostem produkcji (płace pracowników produkcyjnych, wartość zużytych surowców i materiałów, itp.).

59 KOSZTY „ZMIENNE” Mianem „zmiennych” ujmuje się te koszty, których wielkość okazuje się być proporcjonalna do poziomu działalności firmy. Do tej kategorii zalicza się więc koszty surowców (im większa jest produkcja, tym bardziej one rosną), koszty prowizji handlowych (ściśle zależne od poziomu sprzedaży), a także koszty robocizny – w przypadku pracowników wynagradzanych „na akord” (im więcej pracują, tym znaczniejsze są dla firmy z tym związane obciążenia finansowe).

60 KOSZTY „STAŁE” nie zależą od poziomu działalności firmy i ich typowym przykładem są wynagrodzenia stałe (np. miesięczne) pracowników (bez względu na ich procent obciążenia pracą otrzymują tę samą pensję), a także koszty wynajmu pomieszczeń oraz ubezpieczenia (nie zależą one bowiem ani od wielkości produkcji, ani od wielkości sprzedaży). Ponieważ z definicji koszty stałe nie zależą od poziomu działalności przedsiębiorstwa, więc ujmuje się je zawsze w odniesieniu do całej firmy – w przeciwieństwie do kosztów zmiennych, które podawane być mogą nie tylko dla całej jej działalności, ale także na przykład dla jednej jednostki wytwarzanego albo sprzedawanego produktu. W tym ostatnim przypadku definiuje się tzw. koszt zmienny jednostkowy, w odróżnieniu od sumy kosztów zmiennych całego przedsiębiorstwa.

61 AMORTYZACJA Amortyzacja - wyrażona w pieniądzu równowartość zużycia środka trwałego. Amortyzacja może dotyczyć także wartości niematerialnych i prawnych: licencji, znaków towarowych czy praw autorskich. Amortyzacja jest kosztem ale nie jest wydatkiem. Wysoki poziom amortyzacji obniża podstawę podatku dochodowego, natomiast nie powoduje zmniejszenia środków pieniężnych firmy. Mierzy zmniejszanie się początkowej wartości środka trwałego na skutek jego zużywania się w procesie produkcji (umorzenie). Jest narzędziem tworzenia funduszy pieniężnych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji odtworzeniowych (zastąpienie zużytego majątku nowym).

62 AMORTYZACJA- STAWKI i OKRESY
Wartość środka trwałego do zł – jednorazowa amortyzacja 100% Stawki od 1,5 (budynki i budowle) do 100% (niskocenne składniki MT) Wartości niematerialne i prawne – tak długo jak licencja lub max. 10 lat Środki transportu, maszyny, urządzenia – 30 miesięcy Budynki, budowle (min. musi być 60 m-cy) – 10 lat Używane środki trwałe – skrócona amortyzacja

63 ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI
Przeprowadzanie analizy rentowności sprzedawanych produktów stanowi podstawowe zadanie zarządzającego przedsiębiorstwem. Wykonywane jest ono periodycznie w czasie, rentowność produktów zależy bowiem od poziomu ich zbytu i od kosztów, a te zazwyczaj nie są niezmienne. Na podstawie wyników analizy rentowności ustalane są w firmach budżety i, jednocześnie, definiowane ceny sprzedaży. Analiza rentowności wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach także podczas podejmowania decyzji strategicznych dotyczących wyboru różnych rodzajów działalności.

64 BADANIE RENTOWNOŚCI oparte jest na rozgraniczeniu pomiędzy kosztami zmiennymi i stałymi.

65 Próg rentowności oblicza się wg poniższych wzorów:
BEP ilościowy = (koszty stałe)/(cena – koszt jednostkowy zmienny) BEP wartościowy = (koszty stałe)/((cena – koszt jednostkowy zmienny)/cena), lub KS/(marża jednostkowa/cena) BEP procentowy = (koszty stałe)/(popyt)*100

66 Cechy dobrego, profesjonalnego biznes planu
Realizm prognoz i szacunków Interesująca treść dokumentu Ładna oprawa graficzna Brak błędów Czytelność

67 Biznes plan - podsumowanie
„Pisanie biznes planu zmusza do dyscypliny umysłowej, jeśli chce się wykonać intelektualnie uczciwą robotę. Pomysł może się wydawać wspaniały, ale gdy spisze się wszystkie szczegóły i liczby, pomysł może się załamać”. „Inwestuję w ludzi, a nie w pomysły”

68 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zasady tworzenia projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google