Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek akcyzowy Wrzesień 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek akcyzowy Wrzesień 2009."— Zapis prezentacji:

1 Podatek akcyzowy Wrzesień 2009

2 Plan szkolenia I. Wybrane zagadnienia dot. stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz.11/ odnoszące się do obowiązków przedsiębiorców, w tym: obowiązek rejestracji obowiązek powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego przez podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia; obowiązek prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej oraz ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie; obowiązek składania przez sprzedawcę wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy, miesięcznych zestawień oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym; obowiązki wynikające z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2009 r.) II. Zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie III.Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. IV. Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym.

3 I.1.Obowiązek rejestracji
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności objętej zwolnieniem akcyzowym ze względu na przeznaczenie wyrobów (art. 16 ust.1 ustawy)‏

4 Obowiązek rejestracji
Zgłoszenie rejestracyjne: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu adres siedziby lub zamieszkania rodzaj prowadzonej działalności adresy miejsc wykonywania działalności oraz oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego (w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy)‏

5 Obowiązek rejestracji
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy nie podlegają obowiązkowi rejestracji (art.16 ust.5 ustawy)‏

6 I.2.Obowiązek powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego – w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarcza w zakresie wyrobów energetycznych o których mowa w art. 89 ust.2 ustawy, niebędący podmiotem zarejestrowanym w trybie art. 16 ust.1 ustawy, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia (art. 16 ust.8 ustawy)‏

7 I.3.Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art.91 ust.1 i 2
Spoczywa na: podatniku, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu; podatniku zużywającym energię elektryczną w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4; podmiocie reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5; podmiocie dokonującym dostawę wewnatrzwspólnotową energii elektrycznej; podmiocie dokonujący eksportu energii elektrycznej .

8 Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art
Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art.91 ust.1 i 2 Ewidencja ilościowa energii elektrycznej jest prowadzona na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo- rozliczeniowych a w przypadku braku takich urządzeń, na podstawie dokumentów rozliczeniowych.

9 Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art
Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art.91 ust.3 Ewidencja powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych: 1) ilości wyprodukowanej oraz zakupionej energii elektrycznej – w megawatogodzinach (MWh); 2) ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym; 3) ilości energii elektrycznej dostarczonej podmiotom niebędącym nabywcami końcowymi; 4) dat dokonania płatności wynikających z umów właściwych do rozliczeń z tytułu dostaw;

10 Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art
Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art.91 ust.3 5) ilości energii elektrycznej, od których powstał obowiązek naliczenia i zapłaty akcyzy; 6) kwot akcyzy należnej do zapłaty od energii elektrycznej; 7) ilości energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy; 8) ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne; 9) ilości energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo albo wyeksportowanej; 10) ilości strat powstałych w wyniku przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

11 Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art
Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art.91 ust.5 i 6 Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia i powinna być przechowywana przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona)‏

12 określa sposób prowadzenia ewidencji energii elektrycznej
Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – art.91 ust. 7 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej /Dz.U. Nr 32, poz.243/, określa sposób prowadzenia ewidencji energii elektrycznej

13 Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie – art.32 ust.5 pkt 3 Spoczywa na: podmiocie prowadzącym skład podatkowy; zarejestrowanym handlowcu, pomiocie pośredniczącym; podmiocie zużywającym prowadzącym działalność gospodarcza z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

14 papierowej lub elektronicznej,
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie – art.32 ust.7 i 9 Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia i powinna być przechowywana przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona)‏

15 Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie – art.32 ust.7 i 9 Ewidencja powinna zawierać: informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, termin wysłania lub odbioru tych wyrobów, miejsce odbioru w przypadku ich przemieszczania informacje o dokumentach dostawy.

16 I.4.Obowiązki sprzedawcy wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy - art.89 ust.14
Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 9, 10 i 15 (tj. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych, olejów opałowych oraz pozostałych paliw opałowych) sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie oświadczeń; oryginały oświadczeń powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

17 Obowiązki sprzedawcy wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy - art
Obowiązki sprzedawcy wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy - art. 89 ust.15 Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać,w przypadku sprzedawcy: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu przekazującego zestawienie, ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej zestawienie, określenie liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców, wynikającej ze złożonych przez nich oświadczeń, miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w oświadczeniach;

18 Niespełnienie warunków określonych
Obowiązki sprzedawcy wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy - art. 89 ust.16 Niespełnienie warunków określonych w art. 89 ust. 5 – 15 ustawy a więc m.in. niezłożenie w wymaganym terminie zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu zakupionych olejów lub paliw jest przesłanka do zastosowania stawki sankcyjnej w wysokości 1.822,00 zł/1000 litrów

19 I.5.Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 rozporządzenia Ministerstwo Finansów z dnia 3 lipca 2009 r.w sprawie zabezpieczeń akcyzowych /Dz.U.Nr 108, poz.902/ podmiot pośredniczący (art.2 pkt.23 ustawy) – podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu

20 Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust
Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust.1 rozporządzenia Ministerstwo Finansów z dnia 3 lipca 2009 r.w sprawie zabezpieczeń akcyzowych /Dz.U.Nr 108, poz.902/ W celu objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie zabezpieczeniem generalnym podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie tego zabezpieczenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, którą stanowi kwota akcyzy przypadająca do zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie.

21 Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust
Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust.1 rozporządzenia Ministerstwo Finansów z dnia 3 lipca 2009 r.w sprawie zabezpieczeń akcyzowych /Dz.U.Nr 108, poz.902/ Obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą odebrania przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęcia takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego

22 Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust
Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust.2 rozporządzenia Ministerstwo Finansów z dnia 3 lipca 2009 r.w sprawie zabezpieczeń akcyzowych /Dz.U.Nr 108, poz.902/ Podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe wygasło lub zobowiązanie podatkowe nie może już powstać. Zwolnienie zabezpieczenia generalnego może nastąpić najwcześniej z chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczący potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmiot zużywający.

23 Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust
Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust.3 i 4 rozporządzenia Ministerstwo Finansów z dnia 3 lipca 2009 r.w sprawie zabezpieczeń akcyzowych /Dz.U.Nr 108, poz.902/ Podmiot pośredniczący powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego przynajmniej raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia generalnego podmiot pośredniczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo wysokość kwoty wolnej zabezpieczenia, najpóźniej dzień przed otrzymaniem przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego.

24 Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust
Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust.5 rozporządzenia MF z dnia 3 lipca 2009 r.w sprawie zabezpieczeń akcyzowych /Dz.U.Nr 108, poz.902/ W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabezpieczenia generalnego, o której mowa w ust. 4, jest niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem kolejnych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, podmiot pośredniczący jest obowiązany do zwiększenia kwoty złożonego zabezpieczenia najpóźniej dzień przed, odpowiednio, otrzymaniem tych wyrobów lub ich objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego.

25 Podmiot pośredniczący
Obowiązki ciążące na podmiocie pośredniczącym wynikające z §8 ust.6 rozporządzenia MF z dnia 3 lipca 2009 r.w sprawie zabezpieczeń akcyzowych /Dz.U.Nr 108, poz.902/ Podmiot pośredniczący powinien przedkładać kartę do saldowania do wglądu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przynajmniej raz w miesiącu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

26 II. Zwolnienia od akcyzy
Ustawa o podatku akcyzowym zawiera wszystkie przypadki obligatoryjnych zwolnień od podatku akcyzowego tj. zwolnień, które wynikają z prawa wspólnotowego i do wprowadzenia których zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie. Zasadniczo, w ramach zwolnień od podatku akcyzowego, wyróżnić można dwie grupy: I grupa - to zwolnienia uregulowane w art.30 (potocznie można je określić jako „ zwolnienia bezwarunkowe”) oraz II grupa - to zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych, uregulowane w art.32, których stosowanie możliwe jest po spełnieniu określonych warunków

27 Wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych:
Zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych – art. 32 ust.1 pkt 1 Wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN , paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN oleje smarowe do silników lotniczych

28 Wyroby akcyzowe używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie:
Zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych – art. 32 ust.1 pkt 2 Wyroby akcyzowe używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie: oleje smarowe oznaczone kodem CN , oleje napędowe oleje opałowe

29 Wyroby akcyzowe używane do celów opałowych:
Zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych – art. 32 ust.1 pkt.3 Wyroby akcyzowe używane do celów opałowych: pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od do

30 Przypadki stosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów, o których mowa w art. 32 ust.1 – art.32 ust.3
dostarczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego , dostarczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, dostarczenie od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, nabycie wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający,

31 Przypadki stosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów, o których mowa w art. 32 ust.1 – art.32 ust.3
nabycie wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, import przez podmiot pośredniczący, import przez podmiot zużywający, zużycie przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

32 Zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych – art. 32 ust.4
wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach; alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

33 Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie napoje alkoholowe używane - art. 32 ust.4 pkt.3
do produkcji octu objętego pozycja CN , do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4, do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5, bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych – rozlewanych lub innych, lub jako składnik do połproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych – rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów

34 III. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2009r
III. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2009r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 98 poz. 819)‏ w zakresie: przedmiotu opodatkowania; podatnika akcyzy składów podatkowych; zabezpieczenia akcyzowego; samochodów osobowych; znaków akcyzy

35 Zmiany w zakresie przedmiotu opodatkowania
art. 8 ust. 5 otrzymał brzmienie: przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług, a w przypadku papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy."

36 Zmiany w zakresie podatnika akcyzy
w art. 13 dodano ust. 7 w brzmieniu: w przypadku gdy węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od do bezpośrednio po dokonaniu ich importu i dopuszczeniu do obrotu, są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot inny niż podmiot dokonujący importu, podmiot prowadzący ten skład podatkowy ponosi solidarną odpowiedzialność z podmiotem dokonującym importu za zobowiązania podatkowe powstałe w związku z importem i przemieszczaniem tych wyrobów do składu podatkowego.

37 Zmiany w zakresie składów podatkowych
art. 40 w ust. 1 pkt 2 otrzymał brzmienie: bezpośrednio po dokonaniu przez podmiot prowadzący skład podatkowy importu i dopuszczeniu do obrotu, wyroby akcyzowe są przemieszczane do składu podatkowego tego podmiotu na terytorium kraju, z zastrzeżeniem pkt 3;", dodano pkt 3 w brzmieniu: bezpośrednio po dokonaniu importu i dopuszczeniu do obrotu węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od do są przemieszczane do składu podatkowego

38 Zmiany w zakresie składów podatkowych
art. 53 ust. 4 otrzymał brzmienie: W przypadku importu wyrobów akcyzowych, które bezpośrednio po dopuszczeniu ich do obrotu są przemieszczane do składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, podmiot prowadzący ten skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący i przedstawić ten dokument oraz właściwy dokument potwierdzający złożenie zabezpieczenia akcyzowego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz ze zgłoszeniem do procedury dopuszczenia do obrotu tych wyrobów akcyzowych,

39 Zmiany w zakresie składów podatkowych
w art. 53 po ust.4 dodano ust. 4a i 4b w brzmieniu: "4a. W przypadku importu węglowodorów gazowych w stanie skroplonym o kodach CN od do , które bezpośrednio po dopuszczeniu ich do obrotu są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot inny niż podmiot dokonujący importu, podmiot prowadzący ten skład podatkowy jest obowiązany złożyć naczelnikowi urzędu celnego właściwemu ze względu na import tych wyrobów dodatkowe zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe mogące powstać w związku z importem i przemieszczaniem tych wyrobów do składu podatkowego. 4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy może być złożone zabezpieczenie generalne. Przed zastosowaniem zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu celnego ustala stan jego wykorzystania."

40 Zmiany w zakresie zabezpieczeń akcyzowych
art. 63 ust. 4 otrzymał brzmienie: W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego do składu podatkowego prowadzonego przez osobę trzecią zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy może być, na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym tej osoby trzeciej, złożonym na terytorium kraju w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1-3, za zgodą tej osoby.

41 Zmiany w zakresie zabezpieczeń akcyzowych
art. 65 ust. 8 i 9 otrzymał brzmienie: 8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1 pkt 1-3, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych tego podmiotu. Przepisy art. 64 ust. 3-5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio. 9. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na poziomie 30 % wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego."

42 Zmiany w zakresie zabezpieczeń akcyzowych
art. 66 ust. 1 otrzymał brzmienie: Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1, oraz sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych. ust. 2 pkt 1 otrzymał brzmienie: inne niż określone w art. 63 ust. 4 przypadki, w których zobowiązania podatkowe podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 1, mogą być, na ich wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym osoby trzeciej, za zgodą tej osoby,"

43 Zmiany w zakresie samochodów osobowych
w art.104 dodano ust. 6a w brzmieniu: w przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego

44 Zmiany w zakresie znaków akcyzy
art.135 ust.1 otrzymał brzmienie: zwracającemu niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy przysługuje, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 8, bezzwłocznie zwrot wpłaconych kwot stanowiących odpowiednio wartość podatkowych znaków akcyzy lub należności za legalizacyjne znaki akcyzy.

45 Zmiany w zakresie znaków akcyzy
art.136 ust.1 otrzymał brzmienie: podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia wewnatrzwspolnotowego - sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi znakami.

46 Zmiany w zakresie znaków akcyzy
art.136 ust.2 otrzymał brzmienie: po upływie terminu, o którym mowa w ust.1, znaki akcyzy tracą ważność dla podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie mogą być nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie.

47 Zmiany w zakresie znaków akcyzy
ust. 3, 4 i 5 art.136 otrzymał brzmienie: ust 3 znaki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia utraty ich ważności, podmiotowi, który je wydał. ust 4 podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych jest obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach. ust.5 od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.

48 Zmiany w zakresie znaków akcyzy
ust. 6 i 7 art.136 otrzymał brzmienie: 6. znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. 7. znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.

49 Zmiany w zakresie znaków akcyzy
ust. 9 art.136 otrzymał brzmienie: na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy na wyroby tytoniowe z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym następnemu rokowi kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych znaków akcyzy oraz wydanie znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

50 Zmiany w zakresie znaków akcyzy
ust. 10 art.136 otrzymał brzmienie: znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą być nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, z tym że wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów ze składu podatkowego poza procedura zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie wewnatrzwspolnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

51 IV.Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3, poz. 11) został opracowany w związku z wejściem w życie Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dotychczasową tzw. dyrektywę horyzontalną 92/12/EWG, której implementacji do prawa krajowego trzeba dokonać do oraz w związku z koniecznością wprowadzenia zmian uwzględniających potrzeby praktyki stosowania prawa w zakresie akcyzy.

52 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Unormowanie elektronicznego systemu obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i potwierdzenia odbioru wyrobów za pośrednictwem systemu

53 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Uregulowanie kwestii związanych z elektroniczną obsługą zabezpieczeń akcyzowych w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych

54 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Ograniczenie zakresu podmiotów, które mogą złożyć zabezpieczenie akcyzowe w miejsce podatnika

55 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Wprowadzenie instytucji ,,zarejestrowanego wysyłającego”, w celu umożliwienia zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do importowanych wyrobów akcyzowych

56 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Umożliwienie uproszczenia zasad opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych używanych do budowy i utrzymania mostów transgranicznych

57 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Zwolnienie od akcyzy produkowanego na terytorium kraju alkoholu etylowego całkowicie skażonego skażalnikami wskazanymi tylko przez Polskę w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993r., w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

58 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia w celu określenia nie tylko minimalnej ale również maksymalnej ilości znacznika w wyrobie energetycznym, zgodnie z Decyzją Komisji 2006/428/WE

59 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Opodatkowanie zużycia dokupowanej na własne potrzeby energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej

60 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Wprowadzenie regulacji mającej na celu zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu akcyzą energii elektrycznej w sytuacji, gdy energia elektryczna od której akcyza została zapłacona w należnej wysokości, stałaby się ponownie przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu

61 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Wprowadzenie regulacji dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w przypadku nieprowadzenia ewidencji przez ,,podmioty zużywające” prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na ich przeznaczenie

62 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Wydawanie zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od większej partii nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych

63 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Nadanie wiążącej mocy przed organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy, wiążącym informacjom taryfowym (WIT) dotyczącym klasyfikacji taryfowej, wydawanym w oparciu o Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Rozporządzenie Rady ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego

64 Projektowane zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
Wprowadzenie obowiązku dla właściwego naczelnika urzędu celnego do doręczenia kopii decyzji o zmianie lub cofnięciu zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z którego następowało wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określonego w zezwoleniu wyprowadzenia

65 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podatek akcyzowy Wrzesień 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google