Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. Władysław Lange, prof. UG ( )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. Władysław Lange, prof. UG ( )"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Władysław Lange, prof. UG (1945 - 2005)
Prodziekan ds. Nauczania Wydz. BGiO UG ( ) Przewodniczący Rady Kierunku Geografii UG ( ) Kierownik Zakładu Limnologii ( ) i Katedry Limnologii UG ( ) Kierownik Stacji Limnologicznej UG w Borucinie ( ) Członek: Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1970) Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1987) Komitetu Gospodarki Wodnej PAN – Sekcji Hydrologii (1990–1993) Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (od 2002) dr hab. Władysław Lange, prof. UG ( )

2 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
Profesor Władysław Lange urodził się 19 września 1945 r. w Więcborku. Wierny tradycji rodzinnej rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Studia geograficzne ze specjalizacją z zakresu hydrografii ukończył w roku 1969. Bezpośrednio po studiach zatrudniony został na stanowisku asystenta w Zakładzie Hydrografii i Klimatologii Uniwersytetu Gdańskiego.

3 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
Specjalizacja naukowa prof. Władysława Langego od początku jego kariery naukowej w głównej mierze dotyczyła problematyki limnologicznej i stanowiła jego podstawowy kierunek badawczy.

4 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
Od początku swojej kariery naukowej żywił też Profesor przekonanie o nadrzędności eksperymentu terenowego.

5 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
Zebrany w latach 1971–1975 materiał dokumentacyjny obejmujący wyniki samodzielnych pomiarów i obserwacji hydrograficznych na jeziorach Pojezierza Kaszubskiego stał się podstawą rozprawy doktorskiej pt. “Próba ustalenia typologii termiczno-dynamicznej wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego”. Promotorem pracy (wyróżnionej Nagrodą Ministra III stopnia) był doc. dr hab. Michał Żurawski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk geograficznych na Wydziale BiNoZ UG uzyskał prof. Władysław Lange w roku 1976.

6 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
Jako adiunkt kontynuował swoje dotychczasowe zainteresowania naukowe. Tematyka jego publikacji oraz referatów naukowych z tego okresu koncentrowała się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z oceną przyrodniczych uwarunkowań funkcjonowania systemów jeziornych oraz poziomem ich tolerancji. Najszerzej problematyka ta rozwinięta została w rozprawie habilitacyjnej “Fizyczno-limnologiczne uwarunkowania tolerancji systemów jeziornych Pomorza”.

7 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
W pracy tej zdefiniowane zostały szczegółowe zasady funkcjonowania jezior jako przyrodniczych systemów akumulacji energii i masy, a zawarte w niej schematy funkcjonalne oraz wnioski badawcze przywoływane są powszechnie w publikacjach limnologicznych. Po przeprowadzonym na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1987 roku przewodzie, Centralna Komisja Kwalifikacyjna zatwierdziła w roku 1988 przyznany Profesorowi stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu hydrologii.

8 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
W ostatnich 15. latach swojego życia Profesor koncentrował się na badaniach fizycznolimnologicznych uwarunkowań współczesnych przemian jezior i diagnozie współczesnego stanu środowisk wodnych.

9 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
Oprócz kontynuacji badań zbiorników Pojezierza Kaszubskiego prowadził Profesor wraz z zespołem pomiary na jeziorach: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ; 2004) (1998)

10 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
Dużą uwagę przywiązywał także do badań jezior lobeliowych – zarówno tych położonych na Pojezierzu Bytowskim, jak i tych tych z dorzecza Łyny i Drwęcy, oraz Borów Tucholskich.

11 Życie i działalność naukowa prof. Władysława Lange
W całej swojej karierze geografa-limnologa prowadził Profesor badania na blisko 250 jeziorach. Był autorem około 100 publikacji o tematyce hydrologicznej i limnologicznej, z czego 6. o charakterze książkowym. Ostatnia pozycja w dorobku naukowym Profesora, Podsumowująca ostatnie lata Jego badań i spinająca ponad czterdzieści lat istnienia Stacji Limnologicznej w Borucinie.

12 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Oprócz działalności stricte naukowej Profesor dużą wagę przywiązywał do edukacji studentów, zwłaszcza do edukacji limnologicznej

13 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
W latach opracowywał założenia i przygotowywał programy studiów dla kierunku geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie też uczestniczył w kształtowaniu programu specjalizacji z zakresu hydrologii i klimatologii. Jako twórca i kierownik pierwszej w Polsce Katedry Limnologii był inspiratorem w gdańskim ośrodku geograficznym bogatej oferty kursów fakultatywnych uszczegóławiających wybrane dziedziny badań jeziornych.

14 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Obecnie studenci ścieżki specjalizacyjnej z hydrologii i klimatologii na Uniwersytecie Gdańskim mogą uczestniczyć w takich zajęciach jak: Ochrona i rekultywacja jezior Hydrologia jezior Morfologia jezior Metody badań limnologicznych Limnologia regionalna

15 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Autor rozdziału poświęconego badaniu jezior i zbiorników w “Przewodniku do hydrograficznych badań terenowych” pod redakcją M. Gutry-Koryckiej i H. Werner-Więckowskiej, którego pierwsze wydanie ukazało się w roku 1989.

16 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Redaktor naukowy oraz autor większości rozdziałów wydanego w roku 1993 podręcznika: “Metody badań fizycznolimnologicznych” będącego pierwszą polską “instrukcją” prowadzenia badań limnologicznych.

17 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Przejawem aktywności pedagogicznej Profesora była również wieloletnia współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Geografów, której efektami były liczne obozy naukowe, wspólne publikacje, a także wyprawy badawcze.

18 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Zainicjowane w roku 1974 przez Studenckie Koło Naukowe badania jezior w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, przekształciły się z czasem w cykl wieloletnich badań limnologicznych gdańskiego ośrodka geograficznego, które objęły swym zakresem terytorialnym wszystkie największe zbiorniki tatrzańskie.

19 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Dotyczyły one astrefowej fizycznolimnologicznej odrębności stawów tatrzańskich, zagadnień antropopresji – przejawiających się w procesach acydyfikacji i eutrofizacji, a także ogólnych przemian jakie zachodzą współcześnie w jeziorach Tatr Polskich.

20 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Profesor Władysław Lange sprawował opiekę promotorską czterech przewodów doktorskich, w tym dwóch zakończonych. Od 1989 roku, kiedy to po raz pierwszy objął opieką własną grupę seminaryjną, był promotorem 139 prac magisterskich.

21 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Inicjator cyklicznych w założeniu spotkań w ramach “Warsztatów limnologicznych”, dedykowanych młodym adeptom limnologii: magistrantom, asystentom oraz doktorantom.

22 Działalność edukacyjna prof. Władysława Lange
Ich pierwsza edycja, która odbyła się w 2004 roku na Stacji Limnologicznej UG w Borucinie, poświęcona została badaniom osadów dennych oraz wód interstycjalnych.

23 Integracja środowiska geografów-limnologów
Konferencje limnologiczne zorganizowane przez prof. A. Choińskiego w Poznaniu (1997) oraz prof. W. Langego w Borucinie (1998) dały impuls do dalszych corocznych spotkań, oraz przyczyniły się do powołania w roku 2002 Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, którego wiceprezesem był aż do śmierci.

24 „Jeżeli nie wiesz, to zmierz”
Pożegnanie „Jeżeli nie wiesz, to zmierz” Profesor Władysław Lange odszedł od Nas niespodziewanie 18 sierpnia 2005 r.


Pobierz ppt "dr hab. Władysław Lange, prof. UG ( )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google