Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Integracja dla samodzielności Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy - polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Dotyczy dofinansowania zadań publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) i przez jednostki wskazane w tych przepisach Projekt systemowy

4 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej Cel priorytetu: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (…) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

5 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizator (beneficjent): Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Beneficjent projektu jako realizator zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej dla Miasta Stołecznego Warszawy Komu pomagamy: – Dzieci bez opieki – Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek – Osoby starsze i przewlekle chore – Osoby niepełnosprawne – Osoby w sytuacji kryzysowej – Cudzoziemcy

6 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdefiniowany przez Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zdefiniowane zadania, ramy czasowe projektu, narzędzia i instrumenty realizacji zadań. Instrumenty aktywnej integracji – Instrumenty aktywizacji zawodowej – Instrumenty aktywizacji edukacyjnej – Instrumenty aktywizacji zdrowotnej – Instrumenty aktywizacji społecznej Sposób realizacji projektu

7 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ramy czasowe realizacji projektu 1 marca 2009 – 31 grudnia 2009

8 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet projektu Całość budżetu: – 10 692 904 PLN Wkład własny: – 1 122 755 PLN Wydatki na aktywną integrację: – 6 401 000 PLN

9 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel ogólny projektu: to przybliżenie do osiągnięcia samodzielności w zaspokajaniu życiowych potrzeb grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - klientów pomocy społecznej Cele szczegółowe projektu to: - Zwiększenie szans na uniknięcie marginalizacji społecznej i satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych przez uczestników projektu - Zwiększenie szans na podjęcie pracy adekwatnej do posiadanego potencjału przez uczestników projektu Cele projektu

10 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młodzież opuszczająca rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze– ok. 130 osób: – Wsparcie indywidualne (tutorzy) – Grupy wsparcia – Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne – Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne – kursy językowe i komputerowe Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu

11 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prawo jazdy –kategoria B, C, C+E Specjalista ds. HR Realizator dźwięku Masaż leczniczy i specjalistyczny Kurs dla kierowców wózka podnośnikowego Kurs barmański I stopnia Kurs stylizacji wizerunku Kurs na patent żeglarza jachtowego Kurs stylizacji paznokci Kurs stylizacji rzęs Kurs kosmetyczny Praktyczne zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej ABC Przedsiębiorczości - kursy zawodowe: (dotychczas zorganizowane)

12 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaawansowany kurs Adobe Photoshop Kurs asystencko - sekretarski Kurs kadrowo-płacowy Kurs księgowości komputerowej I stopnia Kurs pilotów wycieczek Kursy językowe Kursy pedagogiczne w tym: Kurs wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - elementarny Wykorzystywanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - kursy zawodowe: (dotychczas zorganizowane –cd.)

13 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu Młodzież pozostająca pod opieką rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych (akcja wakacyjna): -Warsztaty wyjazdowe -Szkolenie z rozwoju osobistego -Warsztaty dziennikarskie

14 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu Młodzież pozostająca pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych (grupa ogólna): – Wsparcie indywidualne (tutorzy) – Zajęcia stacjonarne grupowe – warsztaty: Zachowania ryzykowne Relacje partnerskie – Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne

15 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu Młodzież pozostająca pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych (grupa matki): – Zajęcia warsztatowe – Grupa wsparcia – Wsparcie psychologiczne – Wsparcie indywidualne specjalistyczne Prawnik Położna Pielęgniarka Asystent rodzinny – Doradztwo zawodowe indywidualne

16 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młodzież niepełnosprawna (ok. 235 os.) objęta systemem szkolnictwa specjalnego (współpracujemy z 14 szkołami): – turnusy rehabilitacyjne – ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo – treningi kompetencji społecznych – treningi kompetencji życiowych – doradztwo zawodowe – grupy wsparcia – zajęcia logopedyczne – kursy: ceramiki, komputerowe, pomocnika pracownika biurowego, bukieciarstwa, manicure, wizażu, masażu, galanterii papierniczej, pomocniczych prac usługowych, prac porządkowych, pomocy domowej Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu

17 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepełnosprawne osoby dorosłe, nieobjęte systemem szkolnictwa specjalnego (578 os.) – działania w projekcie prowadzą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu

18 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizacje wyłonione w konkursie Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nie tylko" "Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych "Ożarowska" Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA" Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!"

19 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy osób niepełnosprawnych objętych działaniami projektu: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną Osoby z zaburzeniami psychicznymi Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach Osoby niesprawne ruchowo Osoby niepełnosprawne z różnymi rodzajami niepełnosprawności

20 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typy podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych: Turnus rehabilitacyjny, zajęcia usprawniające psychoruchowo, Treningi: kompetencji społecznych, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem Usługi: doradcy zawodowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera pracy, brokera edukacyjnego Kursy: zawodowe, języka angielskiego, komputerowe, obsługi urządzeń biurowych Szkolenia w przyszłym miejscu pracy Opieka psychologiczna nad uczestnikami projektu Grupy wsparcia Warsztaty: samokształcenia, aktywizacji zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy, psychologiczne, wykłady o tematyce zdrowotnej Poradnictwo prawne Coaching Terapia grupowa i indywidualna

21 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cudzoziemcy – uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą (ok. 80 os.) – Doradca zawodowy – Poradnictwo specjalistyczne: Asystent ds. rodziny Asystent ds. rynku pracy Doradca prawny Psycholog / doradca kulturowy – Wsparcie indywidualne (tutorzy) – Szkolenia warsztatowe: W drodze do pracy Znam swoje prawa Lato w mieście Mama w wielkim mieście Ja z dzieckiem Gotowe na sukces Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu

22 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kasy fiskalne Spawania Wózka widłowego Układania glazury u terakoty DJ-ski Działalności gospodarczej Gotowania Krawiecki Obsługi kasy fiskalnej Elektryczny - Kursy zawodowe: (dotychczas zorganizowane)

23 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty twarde projektu: 1265 zawartych kontraktów, indywidualnych programów usamodzielnienia i indywidualnych programów integracji 759 (60%) osób które ukończy udział w zaplanowanych dla nich formach wsparcia w roku 2009 - osoby wobec których zastosowane zostaną co najmniej 3 dobrane do potrzeb danej grupy i jednostki instrumenty aktywnej integracji. Spodziewane rezultaty

24 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Kontakt: jerzy.jonczyk@wcpr.pl 691 91 84 25 Więcej o projekcie: www.samodzielnosc.wcpr.pl


Pobierz ppt "Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google