Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 2 W arkuszach (zestawach) egzaminacyjnych mogą znaleźć się następujące rodzaje zadań testowych: ZADANIA PISEMNE, ZADANIA PISEMNE, ZADANIA PRAKTYCZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 2 W arkuszach (zestawach) egzaminacyjnych mogą znaleźć się następujące rodzaje zadań testowych: ZADANIA PISEMNE, ZADANIA PISEMNE, ZADANIA PRAKTYCZNE."— Zapis prezentacji:

1

2 1

3 2 W arkuszach (zestawach) egzaminacyjnych mogą znaleźć się następujące rodzaje zadań testowych: ZADANIA PISEMNE, ZADANIA PISEMNE, ZADANIA PRAKTYCZNE ZADANIA PRAKTYCZNE (w przypadku egzaminu zawodowego). (w przypadku egzaminu zawodowego).

4 3 PISEMNE ZADANIA TESTOWE dzielimy na: OTWARTE ZAMKNIĘTE

5 4 ZAMKNIĘTE prawda-fałsz wielokrotnego wyboru na dobieranie z luką OTWARTE krótkiej odpowiedzi rozszerzonej odpowiedzi KLASYFIKACJA PISEMNYCH ZADAŃ TESTOWYCH

6 5 ZADANIA OTWARTE Zadanie otwarte to takie, które wymaga samodzielnego sformułowania odpowiedzi.

7 6 KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI Z LUKĄ ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI FORMY ZADAŃ OTWARTYCH

8 7 Rodzaj zadania otwartego wymagającego od ucznia rozwiniętej, wieloelementowej i odpowiednio uporządkowanej odpowiedzi w postaci słownej (np. wypracowania), złożonych wyrażeń matematyczno-fizycznych, reakcji chemicznych, schematów, procesów itp. Do tej grupy zadań zalicza się zarówno zadania pisemne jak i wypowiedzi ustne. ZADANIE OTWARTE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI

9 8 CZYNNOŚCI NA SYMBOLACH TYPY ZADAŃ ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI CZYNNOŚCI SŁOWNE

10 9 W formie rozprawki rozwiń podany temat: Kultura rycerska – zaginęła czy przetrwała do czasów współczesnych? Uzasadnij odpowiedź, odwołując się na przykład do literatury, filmu, życia. PRZYKŁAD ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI

11 10 Ewa usiadła na ławce w odległości 6 m od domu Adama. Odbity od kałuży słoneczny promień poraził ją w oczy. To Adam z okna swego pokoju przesłał Ewie zajączka. Oblicz, na jakiej wysokości Adam błysnął lusterkiem, jeżeli promień odbił się w odległości 0,75 metra od Ewy, a jej oczy znajdowały się na wysokości 1 metra nad ziemią. Zrób rysunek pomocniczy. Zapisz obliczenia. PRZYKŁAD ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI

12 11 ZADANIE OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI Rodzaj zadania otwartego wymagającego od ucznia udzielenia zwięzłej odpowiedzi w postaci jednego słowa, liczby, symbolu, zdania (lub kilku zdań), wyrażenia matematycznego, prostego rysunku, wyliczenia elementów itp.

13 12 TYPY ZADAŃ KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI ODPOWIEDŹ POJEDYNCZA WYLICZANIE

14 13 PRZYKŁAD ZADANIA KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI Na łódkę poruszającą się ruchem jednostajnym po jeziorze działają cztery siły: siła ciężaru łódki, siła wyporu, siła ciągu silnika, siła oporu ruchu kierunek ruchu łódki jezioro łódka Na powyższym schemacie narysuj wektory wymienionych sił i podpisz je zgodnie z oznaczeniami podanymi w nawiasach.

15 14 ZADANIE OTWARTE Z LUKĄ Rodzaj zadania otwartego wymagającego od ucznia wstawienia w pozostawioną przez konstruktora lukę pojęcia, związku wyrazowego, liczby itp.

16 15 TYPY ZADAŃ Z LUKĄ UZUPEŁNIANIE KOREKTA

17 16 PRZYKŁAD ZADANIA Z LUKĄ W czasie wycieczki dzieci przypomniały sobie, czego rośliny potrzebują do życia. Uzupełnij zdania: Wychylam się do słońca bo potrzebuję Jest mi zimno potrzebuję odpowiedniej Aby nie zwiędnąć potrzebuję Wydalam potrzebny ludziom Lubię żyzną i dobrze uprawioną

18 17 PRZYKŁAD ZADANIA Z LUKĄ Przed wyjazdem na wycieczkę wychowawczyni przypomniała dzieciom niektóre zasady ruchu drogowego. Uzupełnij zdania. Baw się z dala od.............................................. Poza miastem, tam, gdzie nie ma chodników, chodź zawsze..........................................stroną jezdni. Chodzenie po torach jest................................................... Przechodź na drugą stronę jezdni przy........................................................świetle.

19 18 ZADANIA OTWARTE FORMATYP rozszerzonej odpowiedzi czynności słowne czynności na symbolach krótkiejodpowiedzi odpowiedź pojedyncza wyliczanie z luką uzupełnianie korekta PODSUMOWANIE

20 19 łatwość konstrukcji niepodatność na zgadywanie odpowiedzi sprawdzają kreatywność zdającego, pozwalają na samodzielność pracy i swobodę wypowiedzi pokazują tok pracy ucznia wymagają poprawnego stosowania zwrotów i wyrażeń typowych dla danego przedmiotu ZADANIA OTWARTE zalety

21 20 trudność w obiektywnej ocenie zadań udzielanie odpowiedzi zajmuje dużo czasu słaba reprezentacja treści nauczania (liczba zadań jest zwykle niewielka) trudna konstrukcja modelu oceniania czasochłonny proces sprawdzania i oceniania czasochłonna analiza trudna interpretacja wyników ZADANIA OTWARTE wady

22 21 ZADANIA ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie zamknięte to zadanie wymagające wybrania jednej (rzadziej kilku) z gotowych odpowiedzi.

23 22 FORMY ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH NA DOBIERANIE WYBORU WIELOKROTNEGO PRAWDA-FAŁSZ

24 23 Rodzaj zadania zamkniętego wymagającego od ucznia poprawnego zestawienia ze sobą dwóch informacji (najczęściej pojęć, definicji, liczb itp.). ZADANIE ZAMKNIĘTE NA DOBIERANIE

25 24 PRZYPORZĄDKOWANIEKLASYFIKACJA UPORZĄDKOWANIE TYPY ZADAŃ NA DOBIERANIE

26 25 PRZYKŁAD ZADANIA NA DOBIERANIE Zestaw tytuły baletów z nazwiskami ich twórców. W tym celu przyporządkuj cyfrom odpowiednie litery. 1 Kopciuszek 2 Pan Twardowski 3 Święto wiosny 4 Harnasie A L. Różycki B K. Szymanowski C S. Prokofiew D I. Strawiński 1.............. 2.............. 3.............. 4..............

27 26 PRZYKŁAD ZADANIA NA DOBIERANIE Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie cyfry od 1 do 8. powstanie styczniowe................... powstanie warszawskie................ powstanie Chmielnickiego............ powstanie wielkopolskie............... powstanie krakowskie.................. powstanie kościuszkowskie.......... powstanie listopadowe................. I powstanie śląskie.......................

28 27 Rodzaj zadania zamkniętego wymagającego od ucznia wybrania jednej lub większej liczby odpowiedzi spośród kilku podanych w zadaniu. Odpowiedziami mogą być wyrazy, zdania, zwroty, wyrażenia matematyczne, symbole fizyko-chemiczne, rysunki, itp. ZADANIE ZAMKNIĘTE WYBORU WIELOKROTNEGO

29 28 TYPY ZADAŃ WYBORU WIELOKROTNEGO JEDNA ODPOWIEDŹ PRAWDZIWA JEDNA ODPOWIEDŹ FAŁSZYWA NAJLEPSZA ODPOWIEDŹ ZMIENNA LICZBA PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI

30 29 PRZYKŁAD ZADANIA WYBORU WIELOKROTNEGO Marta przygotowała prowiant na wycieczkę rowerową. Pakowane przez nią produkty żywnościowe zawierają ważne dla organizmu związki chemiczne. Które z nich są dla organizmu głównie źródłem energii? A. Białka B. Cukry C. Sole mineralneD. Witaminy

31 30 PRZYKŁAD ZADANIA WYBORU WIELOKROTNEGO Zamieszczona obok figura ma: A. dokładnie 4 osie symetrii i ma środek symetrii B. co najmniej 4 osie symetrii i nie ma środka symetrii C. dokładnie 2 osie symetrii i nie ma środka symetrii D. dokładnie 2 osie symetrii i ma środek symetrii

32 31 Rodzaj zadania zamkniętego, którego rozwiązanie polega na rozstrzygnięciu, czy zawarte w nim twierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe lub czy spełnia ono określone kryterium, np. poprawności. ZADANIA ZAMKNIĘTE TYPU PRAWDA-FAŁSZ

33 32 WYBÓR ALTERNATYWNY WYBÓR SKALOWANY TYPY ZADAŃ PRAWDA-FAŁSZ

34 33 PRZYKŁAD ZADANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ Zapoznaj się z planem osiedla, na którym mieszka Kasia. Zaznacz TAK przy zdaniach prawdziwych, NIE przy zdaniach fałszywych. 1. Na osiedlu rosną drzewa. TAK NIE 2. Ulice Słoneczna i Radosna są równoległe. TAK NIE 3. Plac zabaw znajduje się na północ od ulicy Słonecznej. TAK NIE

35 34 ZADANIA ZAMKNIĘTE FORMATYP na dobieranie przyporządkowanie klasyfikacja uporządkowanie wielokrotnego wyboru jedna odpowiedź prawdziwa jedna odpowiedź fałszywa najlepsza odpowiedź zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi prawda-fałsz wybór alternatywny wybór skalowany PODSUMOWANIE

36 35 szeroki zakres zastosowań obiektywne punktowanie wyników sprawność pomiarowa wdrażanie do podejmowania decyzji udzielanie odpowiedzi zajmuje mało czasu łatwa konstrukcja klucza punktowania punktowanie zadań zajmuje mało czasu i jest obiektywne (zadania może sprawdzać czytnik) prostsza analiza wyników ZADANIA ZAMKNIĘTE zalety

37 36 niemożność tworzenia syntez przez uczniów, samodzielnego formułowania hipotez, projektowania eksperymentów, wyrażania własnych opinii fałszywy obraz świata i wiedzy ludzkiej jako zamkniętych systemów o stałych czytelnych prawidłowościach przewaga form zadań nad treścią podatność na zgadywanie trudność konstruowania ZADANIA ZAMKNIĘTE wady

38 37 ZADANIA PRAKTYCZNE

39 38 Jest zadaniem testowym wymagającym od ucznia celowego oddziałania na otaczający świat materialny. Przynosi wynik, czyli produkt, który może być oceniany osobno lub w przypadku bardziej złożonych czynności ucznia, łącznie z zarejestrowanym przebiegiem, to jest procesem działania praktycznego. Produkt pozbawiony wartości rynkowej będziemy nazywać wytworem działania. ZADANIE PRAKTYCZNE

40 39 FORMY ZADAŃ PRAKTYCZNYCH PRÓBA PRACY ZADANIA WYSOKO SYMULOWANE ZADANIA NISKO SYMULOWANE

41 40 Zadanie wykonywane na w pełni wyposażonym stanowisku pracy, w zasadzie bez symulacji. Nieautentyczne mogą być jedynie potrzeba wykonania tej właśnie pracy oraz organizacja próby, odbiegająca od zwyczajnej działalności tego typu. PRÓBA PRACY

42 41 Zadanie wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków naturalnych, z wykorzystaniem odpowiedniego wyposażenia i uzyskaniem wartościowego produktu. Stopień symulacji jest niewielki. Na przykład szkolne ćwiczenia warsztatowe dają możliwość stosowania takich zadań ZADANIA NISKO SYMULOWANE

43 42 Zadanie wykonywane w całkowicie sztucznych warunkach, np. w izbie szkolnej. Przykładem takich zadań są gry i inscenizacje, działania na modelach, stosowanie urządzeń symulacyjnych do tworzenia umownej rzeczywistości. ZADANIA WYSOKO SYMULOWANE

44 43 PRZYKŁAD ZADANIA PRAKTYCZNEGO Przygotuj stoisko z przetworami spożywczymi z tradycyjną formą sprzedaży i obsłuż niezdecydowaną klientkę, która chce kupić produkty niezbędne do samodzielnego przygotowania: Zaproponuj klientce co najmniej dwa towary z każdej grupy, by mogła dokonać wyboru. Klientka zapłaci za towar gotówką i poprosi o fakturę. szybkiego obiadu i deseru dla 12 – miesięcznego dziecka, szybkiego obiadu dla siebie.

45 44 Materiał zebrały i opracowały: Katarzyna Koletyńska i Halina Sitko Wydział Ewidencji Egzaminatorów i Programów Doskonalenia Nauczycieli W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: B. Niemierko Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999, Arkusze egzaminacyjne sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z lat 2002 i 2003, Syllabus z historii muzyki 2002, Warszawa 2000, Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca, Warszawa 2003.


Pobierz ppt "1 2 W arkuszach (zestawach) egzaminacyjnych mogą znaleźć się następujące rodzaje zadań testowych: ZADANIA PISEMNE, ZADANIA PISEMNE, ZADANIA PRAKTYCZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google