Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Krzysztof Stradomski Specjalista ds

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Krzysztof Stradomski Specjalista ds"— Zapis prezentacji:

1 OBRONA PRACOWNIKÓW W RUCHU SŁUŻBOWYM SZKOLENIE PREZESÓW OKRĘGÓW I ODDZIAŁÓW ZNP WARSZAWA 2013
Autor: Krzysztof Stradomski Specjalista ds. prawnych Zespół Komunikacji Społecznej ZG ZNP

2 Skuteczna obrona pracowników
uwarunkowana jest dopełnieniem przez oddział ZNP wymogu informacji pracodawcy o liczbie członków (art. 251 ZwZawU)

3 Niektórzy pracownicy Objęci są szczególną ochroną trwałości stosunku pracy: Na podstawie ustawy Na podstawie decyzji zarządu oddziału ZNP Istnieje ochrona powszechna

4 Ochrona związkowa Poprzedza kroki służbowe pracodawcy
Pracodawca ma o niej wiedzę Musi być udzielona zgodnie z prawem

5 Ochronę związkową może przyznać
Imiennie wskazanemu w uchwale zarządu oddziału ZNP członkowi tego zarządu Innemu pracownikowi będącemu członkiem ZNP który jest upoważniony do reprezentowania oddziału ZNP wobec pracodawcy

6 Ochrona związkowa polega na:
Niemożności rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia i Braku możliwości jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika Jeśli nie uzyskał zgody organizacji związkowej

7 Prezes ogniska Nie podlega ochronie związkowej z samego faktu kierowania ogniskiem ZNP Dla skutecznej ochrony musi być członkiem zarządu oddziału wskazanym do ochrony w uchwale lub Mieć kompetencje do reprezentowania oddziału w zakresie wskazanym uchwałą

8 Przed wypowiedzeniem Pracodawca wnosi o informację dotyczącą przynależności związkowej Konsultuje zamiar wypowiedzenia

9 Zwolnienie Określenie potoczne Przepisy mówią o:
wygaśnięciu stosunku pracy rozwiązaniu bez wypowiedzenia, rozwiązaniu za wypowiedzeniem rozwiązaniu za kilkudniowym uprzedzeniem

10 Zwolnienie Oznacza skuteczne zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy Pracownik otrzymał informację w ten sposób że mógł się z nią zapoznać

11 Legalność zwolnienia Oznacza że pracodawca mógł zgodnie z prawem zwolnić pracownika Skuteczne wypowiedzenie nie zawsze jest zgodne z prawem

12 Legalność Pracodawca skonsultował zamiar wypowiedzenia
Uzyskał zgodę organizacji związkowej na zwolnienie osoby chronionej szczególnie Zastosował powszechną ochronę stosunku pracy (wskazał na piśmie prawdziwą, konkretną i rzeczywistą przyczynę zwolnienia) Prawidłowo zastosował kryteria do zwolnienia Wskazał prawidłowo okres wypowiedzenia

13 Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia
Właściwy w tej sprawie jest sąd pracy Istnieją niekiedy komisje pojednawcze, których praca poprzedza sprawę sądową

14 Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych
Odrębne jednostki organizacyjne w sądach powszechnych (tworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości) Sądy pracy w sądach rejonowych Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądach apelacyjnych Wydział wewnętrzną jednostką sądu (skutki wskazania niewłaściwego wydziału)

15 Właściwość sądu Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy (art. 15 § 1 KPC) Właściwość rzeczowa (wartość przedmiotu sporu) – art. 17 pkt 4, art. 231 i 1261 § 3 KPC Właściwość miejscowa (ogólna i przemienna) – zamieszkanie (art. 25 KC), w okręgu sądu, gdzie praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (art. 461 § 1 KPC) Właściwość wyłączna – sprawy niedotyczące stosunków pracy (spadki, prawa rzeczowe i inne)

16 Sądy rejonowe Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy: o ustalenie istnienia stosunku pracy o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane

17 Roszczenia pracownika
Uznanie bezskuteczności wypowiedzenia Przywrócenie do pracy Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

18 Pisma procesowe Sporządzane w języku polskim
Każde pismo procesowe powinno zawierać (art. 126 § 1 KPC): oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oznaczenie rodzaju pisma osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika wymienienie załączników Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna Urzędowe formularze

19 Koszty procesu Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu) – art. 98 § 1 KPC Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata (radcę prawnego) zalicza się wynagrodzenie zależnie od przy wartości przedmiotu sprawy: do 500 zł – 60 zł powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł powyżej 200 000 zł – 7 200 zł. Za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy o: nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 60 zł; wynagrodzenie za pracę lub inne odszkodowanie – 75% stawki obliczonej od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy; inne roszczenia niemajątkowe – 60 zł; ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 120 zł; świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

20 Wnoszenie pism procesowych
Termin ustawowy (art. 264 KP) lub sądownie określony (rygory) Wnoszenie bezpośrednio w sekretariacie (biurze podawczym sądu) Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 165 § 2 KPC) W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami (art. 132 § 1 KPC) Przywrócenie terminu (art. 167 – 172 KPC) - równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej Uzupełnianie braków formalnych – jeżeli powodem jest pracownik, tylko jeżeli braki te nie dadzą się usunąć w toku czynności wyjaśniających (art. 467 § 3 KPC)

21 Koszty sądowe W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową (5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia) W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

22 Zwolnienie od kosztów sądowych
Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów poprzez: - zwolnienie od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części - zwolnienie od poniesienia określonej ich kwoty - zwolnienie od poniesienia niektórych opłat lub wydatków - przyznanie zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie

23 Zasady postępowania Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) – art. 467 i 468 KPC Zasada ograniczonego formalizmu w postępowaniu (art. 466, 467 § 3, 472 KPC) Zasada ochrony słusznego interesu pracownika (art. 465, 469 KPC, art. 45 KP) Zasada zwolnienia pracownika od kosztów sądowych (art. 35 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

24 Postępowanie Wniesienie powództwa (art. 464 KPC)
Przygotowanie rozprawy (art. 467 KPC) Rozprawa (art. 471 – 473 KPC) Wyrokowanie (art. 4771, KPC) Środki odwoławcze od wyroku (apelacja, zażalenie, sprzeciw, zarzuty, skarga kasacyjna, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) Wykonanie wyroku (art KPC)

25 Począwszy od 03 maja 2012 roku Koniec postępowania gospodarczego
Zgłaszanie dowodów Wyższe grzywny Informacje o egzekucji z nieruchomości Podstawa prawna: Ustawa z dnia  r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 233, poz. 1381)

26 Przekazanie szkoły przez JST
Dla pracowników oznacza przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 KP Nie może być przyczyną zwolnienia pracowników, lecz zmiany warunków zatrudnienia

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Autor: Krzysztof Stradomski Specjalista ds"

Podobne prezentacje


Reklamy Google