Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Art. 107. § 1.  Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

2 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 lipca 1981 r. , sygn
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 lipca 1981 r., sygn. SA 1163/81: „Pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decyzji są decyzjami, pomimo nieposiadania w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 k.p.a., jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako decyzji. Do takich elementów należy zaliczyć:. oznaczenie organu administracji państwowej wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji”.

3 Oznaczenie organu administracji publicznej - polega na podaniu pełnej nazwy organu i jego siedziby; - brak oznaczenia organu pozbawia dany akt charakteru decyzji administracyjnej;

4 Data wydania decyzji jest to data wydania decyzji na piśmie lub data ogłoszenia decyzji ustnie, datą wydania decyzji pisemnej jest dzień podpisania decyzji zawierającej wszystkie obligatoryjne składniki przez właściwy organ ; datą wydania decyzji ustnej jest dzień jej ogłoszenia stronie,

5 Oznaczenie strony lub stron
w odniesieniu do osób fizycznych – podanie imienia (imion), nazwiska i miejsca zamieszkania, ewentualnie innych danych (np. PESEL, NIP), w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - podanie nazwy oraz siedziby ;

6 Powołanie podstawy prawnej
polega na przytoczeniu przepisów prawa materialnego, na podstawie których organ wydał rozstrzygnięcie, spośród przepisów proceduralnych (przede wszystkim Kpa) powinno się powoływać tylko przepisy mające szczególny związek z daną decyzją (najczęściej art. 104 i 107 Kpa);

7 Rozstrzygnięcie (osnowa decyzji, sentencja decyzji)
NSA: w sentencji decyzji wyrażona jest wola organu administracji publicznej załatwiającego sprawę w tej formie; Doktryna: - wiążące ustalenie konsekwencji stosowanego przepisu prawa materialnego - jest to zadanie lub zespół zdań, wyrażających uprawnienia i obowiązki adresata decyzji przy użyciu pewnych zwrotów konwencjonalnych np. „zezwala się”, „przyznaje się”, „nakłada się”, „udziela się”, „wyraża się zgodę”, „nakazuje się”, „zakazuje się”, „określa się”, cofa się”, „uchyla się”.

8 Uzasadnienie faktyczne
- zazwyczaj rozpoczyna się od krótkiego zreferowania przebiegu danej sprawy; - powinno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej

9 Uzasadnienie prawne polega na wyjaśnieniu podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa i jego wyjaśnieniu (interpretacji), Innymi słowy: należy wskazać, jakie przepisy organ wziął pod uwagę ze względu na ustalony stan faktyczny sprawy i w jaki sposób dokonał ich wykładni. Organ administracji publicznej może odstąpić od uzasadnienia decyzji wydanej w pierwszej instancji, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, a w razie wielości stron postępowania, gdy uwzględnia w całości żądania wszystkich stron

10 Pouczenie czy i w jakim trybie służy od decyzji odwołanie,
w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, pouczenie powinno zawierać informację o dopuszczalności wniesienia powództwa albo skargi;


Pobierz ppt "ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google