Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uchwała Nr 286/04 Uchwała Nr 286/04 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie: powołania składu osobowego Zespołu Konsultacyjno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uchwała Nr 286/04 Uchwała Nr 286/04 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie: powołania składu osobowego Zespołu Konsultacyjno."— Zapis prezentacji:

1 Uchwała Nr 286/04 Uchwała Nr 286/04 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie: powołania składu osobowego Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego, określenia Regulaminu Pracy Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego, przyjęcia jednolitych Arkuszy Kontroli i Ocen Programów oraz Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert. Na podstawie art. 4 ust.1pkt. 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z dnia 2001 r. Nr.142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz. 873) oraz Uchwały Nr XIV/31/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego Uchwala, co następuje:

2 Zespół Konsultacyjny w następującym składzie: Z ramienia Powiatu: 1. Andrzej MarciniakWicestarosta jako Przewodniczący zespołu; 2. Stanisław Bartoszewicz Główny Spec. ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jako Sekretarz zespołu; 3. Jan JóskowskiRadny Rady Powiatu Wałbrzyskiego; 4. Sławomir GromniakRadny Rady Powiatu Wałbrzyskiego; 5. Zygmunt NowaczykRadny Rady Powiatu Wałbrzyskiego; 6. Eugeniusz StanisławekRadny Rady Powiatu Wałbrzyskiego; 7. Pracownik merytoryczny wydziału Powiatu w zależności od omawianej sprawy. Z ramienia Organizacji Pozarządowych: 1. Henryka Szczawińska- członek 2. Jerzy Siatkowski- członek 3. Zofia Sikora- członek 4.Jan Filipowski- członek 5. Adam Żuraw- członek 6. Marek Malinowski- członek 7. Krzysztof Paciepnik- członek

3 § 2 Posiedzenia Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego są nieodpłatne. § 3 W celu unormowania prac Zespołu Konsultacyjnego, oraz jednolitej oceny i kontroli programów złożonych do realizacji przez Powiat Wałbrzyski wprowadza się w formie załączników do niniejszej uchwały: -załącznik nr 1 Regulamin pracy Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego; -załącznik nr 2 Arkusz Oceny Projektów i Propozycji Działań Złożonych w Formie Ofert konkursowych; -załącznik nr 3 Arkusz Kontroli Zlecanych Projektów i Propozycji Działań Złożonych do Realizacji Przez Powiat Wałbrzyski; -załącznik nr 4 Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na zadania publiczne realizowane przez Powiat Wałbrzyski.

4 Załącznik nr 1do Uchwały nr 286/04 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2004r. REGULAMIN PRACY ZESPOŁU KONSULTACYJNO – OPINIUJĄCEGO PODSTAWA PRAWNA: Art.5 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku Rozdział II § 6 pkt. 2 w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego Art.5 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku Rozdział II § 6 pkt. 2 w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego

5 Załącznik do Regulaminu Załącznik do Regulaminu Zespołu Konsultacyjno- Opiniującego Zespołu Konsultacyjno- OpiniującegoOŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU KONSULTACYJNO – OPINIUJĄCEGO Oświadczam, co następuje: 1. W terminie od 1 stycznia 2004 roku do dnia dzisiejszego byłem/am/* (jestem) związany/a/ stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: a/..................................................................................................................... b/........................................................................................................................ c/........................................................................................................................... d/..........................................................................................................................

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 286./04 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. R E G U L A M I N Otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowanego przez Powiat Wałbrzyski: § 1 Konkurs ofertowy na zadania Powiatu ogłasza na podstawie uchwały Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. §2 W celu uporządkowania przydzielania dotacji na zadania publiczne konkurs ofertowy przeprowadzany będzie w sposób następujący: 1.zadania które mają być realizowane od początku roku, dla tych zadań rozpisanie konkursu ofert nastąpi na początku miesiąca listopada, tak aby podpisanie umowy było możliwe przed końcem grudnia; 2.zadania które mają być realizowane od połowy roku, dla tych zadań rozpisanie konkursu ofert nastąpi na początku miesiąca maja, tak aby podpisanie umów nastąpiło przed końcem czerwca. §3 Ogłoszenie konkursu rozpowszechnia się poprzez: umieszczenie w lokalnej prasie;umieszczenie w lokalnej prasie; umieszczenie na tablicy ogłoszeń Powiatu Wałbrzyskiego;umieszczenie na tablicy ogłoszeń Powiatu Wałbrzyskiego; umieszczenie w BIP.umieszczenie w BIP.

7 §4 Ogłoszenie zawiera informacje o: podmiotach uprawnionych do złożenia oferty; podmiotach uprawnionych do złożenia oferty; celach realizowanego zadania; celach realizowanego zadania; przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania; przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania; zasadach przyznawania dotacji; zasadach przyznawania dotacji; wysokościach środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; wysokościach środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; kryteriach jakie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty; kryteriach jakie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty; terminach składania oraz rozpatrywania ofert; terminach składania oraz rozpatrywania ofert; terminach realizacji zadania. terminach realizacji zadania.

8 §5 Do konkursu mogą przystąpić: 1. wszystkie organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz.873); (Dz. U Nr 96 poz.873); 2. spełniające wymogi ustanowione w uchwale Nr XIV/32/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: zasad i Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli trybu przyznawania dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadania zleconego związanego z realizacją zadań wykonania zadania zleconego związanego z realizacją zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego, oraz uchwale Nr XIV/31/04 Rady publicznych Powiatu Wałbrzyskiego, oraz uchwale Nr XIV/31/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami Programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego

9 §6 Oferenci powinni: Złożyć swoje oferty wraz z wszystkimi załącznikami o których jest mowa w ogłoszeniu konkursu, w kopertach zamkniętych opieczętowanych z napisem Konkurs. Na kopercie należy podać dziedzinę oraz numer przedsięwzięcia realizowanego w ramach konkursu ( z § 3 druku ogłoszenia) i przesłać na adres Starostwo Wałbrzyskie 58-300 Wałbrzych ul: Zamkowa 4 - kancelaria ogólna w terminie 30 dni od ogłoszenia konkursu. Kancelaria ogólna następnie przekazuje w nienaruszonym stanie koperty z ofertami Naczelnikowi Wydziału merytorycznego, którego konkurs dotyczy. Konkurs. Na kopercie należy podać dziedzinę oraz numer przedsięwzięcia realizowanego w ramach konkursu ( z § 3 druku ogłoszenia) i przesłać na adres Starostwo Wałbrzyskie 58-300 Wałbrzych ul: Zamkowa 4 - kancelaria ogólna w terminie 30 dni od ogłoszenia konkursu. Kancelaria ogólna następnie przekazuje w nienaruszonym stanie koperty z ofertami Naczelnikowi Wydziału merytorycznego, którego konkurs dotyczy.§7 W celu wyłonienia najlepszej oferty Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje Zespół Konsultacyjno-Opiniujący w skład którego wchodzą przedstawiciele Powiatu Wałbrzyskiego w liczbie 7 oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych również w liczbie 7. Szczegóły pracy Zespołu reguluje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

10 §8 Zespół Konsultacyjno-Opiniujący dokonuje oceny poszczególnych ofert, biorąc przede wszystkim pod uwagę opinie wydziałów merytorycznych Starostwa, oraz następujące kryteria: 1.GLOBALNA OCENA ( bardzo niska do bardzo wysoka) 1.ocena proponowanych metod.................................................... 1.ocena proponowanych metod.................................................... 2.ocena zasadności proponowanych nakładów........................... 2.ocena zasadności proponowanych nakładów........................... 3.ocena innowacyjność działań...................................................... 3.ocena innowacyjność działań...................................................... 4.ocena użyteczności publicznej.................................................... 4.ocena użyteczności publicznej.................................................... 5.ocena merytoryczna jakości projektu......................................... 5.ocena merytoryczna jakości projektu......................................... 6.ocena celowości finansowania.................................................... 6.ocena celowości finansowania.................................................... Ogólna ocena merytoryczna projektu: = §9 Wymagana minimalna ilość punktów uprawniających do zaakceptowania oferty wynosi – 30, przy czym pierwszeństwo mają oferty które uzyskały największą ilość punktów.

11 §10 Oceny merytoryczno - formalnej złożonych ofert dokonują Wydziały merytoryczne Starostwa na podstawie druku arkusza oceny projektów i propozycji działań złożonych w formie ofert konkursowych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Następnie wypełniony arkusz oceny oraz oferta podmiotu zostaje protokolarnie (wzór protokołu jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu), w terminie 7 dni liczonych od daty zakończenia składania ofert konkursowych przekazana do sekretarza Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego. §11 1. Sekretarz Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego przedkłada do rozpatrzenia i wydania stosownej opinii Zespołowi Konsultacyjno-Opiniującemu i wydania stosownej opinii Zespołowi Konsultacyjno-Opiniującemu dokumentację konkursową otrzymaną z Wydziałów. Zespół Konsultacyjno dokumentację konkursową otrzymaną z Wydziałów. Zespół Konsultacyjno - Opiniujący w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji konkursowej - Opiniujący w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji konkursowej rozpatruje złożone oferty oraz sporządza z posiedzenia Zespołu protokół rozpatruje złożone oferty oraz sporządza z posiedzenia Zespołu protokół ( wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). ( wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Przy sporządzaniu protokołu uczestniczą wszyscy obecni na posiedzeniu Przy sporządzaniu protokołu uczestniczą wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu oraz dokonują stosownych podpisów pod treścią członkowie Zespołu oraz dokonują stosownych podpisów pod treścią protokołu; protokołu; 2. Protokół z posiedzenia zespołu sporządza pracownik merytoryczny Wydziału uczestniczący w posiedzeniu Zespołu;

12 3. Następnie protokół zostaje przedłożony Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego, który podejmuje w formie uchwały decyzję o udzieleniu Wałbrzyskiego, który podejmuje w formie uchwały decyzję o udzieleniu lub odmowie dotacji; lub odmowie dotacji; 4. Wydziały merytoryczne Starostwa po podjęciu decyzji przez Zarząd na podstawie wyciągu z protokołu posiedzenia Zarządu, udzielają pisemnej podstawie wyciągu z protokołu posiedzenia Zarządu, udzielają pisemnej odpowiedzi oferentom, powiadamiając ich o wynikach konkursu. odpowiedzi oferentom, powiadamiając ich o wynikach konkursu. Jednocześnie Wydziały Starostwa przygotowują stosowne umowy do Jednocześnie Wydziały Starostwa przygotowują stosowne umowy do podpisania z podmiotami które zostały zakwalifikowane do realizacji zadań. podpisania z podmiotami które zostały zakwalifikowane do realizacji zadań. 5. Dokumentacja w postaci: - arkuszy ocen /kopia dla Sekretarza Zespołu/ - arkuszy ocen /kopia dla Sekretarza Zespołu/ - arkuszy kontroli /kopia dla sekretarza Zespołu/ - arkuszy kontroli /kopia dla sekretarza Zespołu/ - umów - umów - protokołu przekazania /kopia dla Sekretarza Zespołu/ - protokołu przekazania /kopia dla Sekretarza Zespołu/ - oferty konkursowe - oferty konkursowe pozostaje w Wydziałach merytorycznych, inne dokumenty przejmuje pozostaje w Wydziałach merytorycznych, inne dokumenty przejmuje Sekretarz Zespołu. Sekretarz Zespołu.§12 Informacje o wyniku konkursu w raz z protokołem, Sekretarz Zespołu podaje do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie w BIP.


Pobierz ppt "Uchwała Nr 286/04 Uchwała Nr 286/04 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie: powołania składu osobowego Zespołu Konsultacyjno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google