Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza 2007 - na podstawie badań organizacji pozarządowych, monitoringu samorządów i danych ze sprawozdań RB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza 2007 - na podstawie badań organizacji pozarządowych, monitoringu samorządów i danych ze sprawozdań RB."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza 2007 - na podstawie badań organizacji pozarządowych, monitoringu samorządów i danych ze sprawozdań RB

2 Ok. 70% organizacji utrzymuje regularne kontakty z administracją publiczną – rządową i samorządową. Dla 60% instytucje administracji należą do najważniejszych partnerów. Również 60% NGO korzysta z krajowych środków publicznych. Z wyjątkiem Warszawy, gdzie istotna część organizacji utrzymuje kontakty z instytucjami rządowymi, najczęstszym partnerem organizacji jest samorząd terytorialny – przede wszystkim szczebla lokalnego. 25% organizacji deklaruje regularne kontakty z Urzędem Marszałkowskim, zaś niespełna 20% z Urzędem Wojewódzkim lub jego agendami. 63% kontaktuje się regularnie z samorządem lokalnym szczebla gminnego lub powiatowego. Skala współpracy miedzy administracją z organizacjami

3 Połowa organizacji uważa, że kontakty z samorządem był najważniejsze z punktu widzenia realizacji ich celów statutowych. Żaden inny partner nie był tak często wskazywany w tym kontekście, jednak 2 lata temu za najważniejszego partnera uznawało samorząd aż 60% organizacji. Najważniejszy partner NGO

4 Według organizacji, ich współpraca z samorządem polegała najczęściej na: uzgadnianiu wzajemnych przedsięwzięć (57%), wymianie informacji (55%), otrzymaniu środków finansowych (52%). Zdecydowanie rzadziej organizacje uczestniczą w przygotowywaniu przez samorząd dokumentów strategicznych (26,6%) czy biorą udział w komisjach / grupach roboczych (26%). 28% organizacji stwierdziło, że samorząd w ich gminie uchwalił roczny program współpracy. Formy współpracy z samorządem lokalnym

5 Barometr Współpracy – dostęp do informacji publicznej 2007: dane o 1500 urzędach, 550 rocznych programów współpracy (na rok 2007), 360 strategii rozwiązywania problemów społecznych 2006: dane o 1200 urzędach, 1600 rocznych programów współpracy (za 2005 i 2006 rok), 250 strategii rozwiązywania problemów społecznych WSZYSTKIE DANE DOSTĘPNE W BAZIE BAROMETR WSPÓŁPRACY WWW.BAZY.NGO.PL

6 Programy współpracy

7 Konsultowanie programów współpracy Coraz częściej urzędy deklarują, że programy zostały poddane konsultacjom społecznym – w 2007 roku stwierdziło to 55% gmin i 75% powiatów. W 2006 roku przeprowadzenie konsultacji zadeklarowało 55% gmin i 64% starostw powiatowych, a w 2005 roku 49% gmin i 59% starostw powiatowych. Zdecydowanie częściej mechanizmy dialogu obywatelskiego stosowane były w gminach miejskich (2005: 74,4%; 2006: 75,5%) i miejsko-wiejskich (2005:55,3%; 2006: 63,7%), niż w wiejskich (2005: 39,9%, 2006: 44,4%).

8 Współpraca finansowa Nie zmienia się procent urzędów przekazujących organizacjom wsparcie finansowe – w 2007 roku zadeklarowało to 69% gmin i 72% powiatów, zaś w 2006 70% gmin i 69% powiatów. Średnia dotacja na jedną organizację wyniosła w 2006 roku 26 tyś. zł. Gminy przekazują organizacjom więcej środków – w 2006 roku połowa tych, które wsparły NGO finansowo, przekazała na ten cel ponad 89 tys. zł (w 2005 ponad 81 tys. zł), podczas gdy w przypadku starostw powiatowych była to w 2007 roku kwota 60 tys. zł (zaś w 2005 roku 42 tyś. zł).

9 Współpraca finansowa – powierzanie i wspieranie 825 urzędów poinformowało, czy przekazuje środki w formie wspierania czy powierzania. 58% z nich całość środków przekazuje w formie wspierania, tylko 16% całość w formie powierzania. W urzędach gmin środki przekazane w formie powierzania stanowiły 27% całości, w starostwach powiatowych 42%.

10 W roku 2005, całkowita kwota środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym i społecznym (jednostkom sektora niekomercyjnego) przez jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli wyniosła prawie 2 mld zł, w tym 676 mln na poziomie gminnym (łącznie z miastami na prawach powiatów), 210 mln zł na poziomie powiatowym oraz ponad 1 mld na poziomie regionalnym. Współpraca finansowa (na postawie sprawozdań RB)

11 Ponad 60% środków zostało zaklasyfikowanych jako dotacje (podmiotowe lub przedmiotowe) dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Tylko nieco ponad 30% to dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom (jednak w praktyce prawdopodobnie gros środków trafiło właśnie do stowarzyszeń lub fundacji). Tylko 2,5% całości tej kwoty to transfery o charakterze majątkowym. Współpraca finansowa (na postawie sprawozdań RB)

12

13

14


Pobierz ppt "Diagnoza 2007 - na podstawie badań organizacji pozarządowych, monitoringu samorządów i danych ze sprawozdań RB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google