Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH"— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH
Opracowała: Aleksandra Napierała

2 Informacje wstępne Zespoły wyrównawcze i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne należą do grupy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych organizowanych w szkole dla uczniów mających trudności w nauce szkolnej. Funkcjonowanie tych zajęć w szkole regulują odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia następująco definiuje się te rodzaje zajęć: •zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8; •zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5. Pomocą na zespołach wyrównawczych w klasach IV-VI objęci są uczniowie mający trudności z opanowaniem materiału programowego z języka polskiego i matematyki. Natomiast na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kwalifikowani są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno pedagogicznej stwierdzającą, że przyczyną ich trudności w nauce są zaburzenia wynikające z nieharmonijnego rozwoju poszczególnych funkcji. Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie, nawet jeśli pod jakimś względem odstaje od rówieśników. Ważne jest, aby jak najwcześniej poznać przyczynę problemów dziecka, po to by móc mu jak najszybciej i jak najskuteczniej przyjść z pomocą, oszczędzając jednocześnie stresu i zniechęcenia do nauki. Tymczasem często niesłusznie przykleja się takim dzieciom etykietkę „lenia” czy „nieuka”. Jest to bardzo krzywdzące, dlatego że problemy tych uczniów nie mają nic wspólnego z ich motywacją do pracy. Niejednokrotnie wkładają oni bardzo wiele wysiłku w to, aby dorównać swoim kolegom w klasie, a efekty ich pracy są niewspółmierne do tego ile czasu poświęcają na naukę. Nie jest też prawdą, że nie mogą opanować nauki czytania czy pisania dlatego , że są „mało inteligentni”. Badania psychologiczne potwierdzają, że wiele dzieci mających dobrą, a nawet wysoką normę intelektualną, może mieć kłopoty z nauką szkolną. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice i wychowawcy potrafili jak najwcześniej zauważyć, czy dziecko rozwija się prawidłowo, czy też w jego zachowaniu jest coś niepokojącego i w porę podjęli właściwe kroki. Ważne jest, aby zacząć pracę jak najwcześniej, zanim uczniowie ukończą pierwszy etap edukacyjny i trafią do klasy IV, kiedy sytuacja może ich przerosnąć. Przybędą nowe przedmioty, obowiązki, zmienią się nauczyciele i niepowodzenia szkolne mogą się jeszcze bardziej nasilić.

3 JAK ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE W NASZEJ SZKOLE?
W naszej szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, najczęściej w zakresie języka polskiego i matematyki. Uczęszczają na nie również uczniowie posiadający opinię PPP. Na zajęciach uczniowie mają zagwarantowaną możliwość wyrównania braków w zakresie dydaktyki. 1. Na zajęcia uczniowie kierowani są na wniosek nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych lub na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na prośbę rodziców 2. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. 3. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. 4. Za zgodą nauczyciela prowadzącego, na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wyjątkowych przypadkach mogą uczęszczać uczniowie, którzy z usprawiedliwionych powodów opuścili część zajęć edukacyjnych. Na zajęcia uczęszczają do momentu uzupełnienia zaległości. 5. Uczniowie wytypowani do uczestnictwa w zajęciach są zobowiązani do regularnego uczęszczania na w/w zajęcia. 6. Zajęcia wyrównawcze odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 7. Uczniowie posiadają pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach. 8. Tematy zajęć oraz frekwencja uczniów odnotowywana jest w dzienniku. 9. Tematyka zajęć dobierana jest w zależności od potrzeb uczniów i jest związana z realizowanym na zajęciach edukacyjnych materiałem programowym.

4 Rola nauczyciela na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych:
indywidualizuje środki i metody pracy usprawnia zaburzone funkcje powtarza i utrwala materiał programowy stwarza atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji

5 Główne cele zajęć wyrównawczych to:
pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych podstawą programową dla danego etapu edukacji, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności szkolnych wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych.

6 PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI

7 Cele ogólne: kształcenie sprawności komunikacyjnych, wypowiadania się, czytania i pisania w języku ojczystym wyrównywanie braków w podstawowych wiadomościach umacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości

8 Cele szczegółowe rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
kształcenie sprawności mówienia zgodnie z intencją, doskonalenie umiejętności pisania zgodnie z poleceniem, wykorzystanie umiejętności czytania, mówienia i pisania w praktyce ćwiczenie sprawności językowej i ortograficznej ćwiczenie estetyki pisma

9 Metody pracy: praca z tekstem,
praca z innymi źródłami wiedzy (słowniki, Internet) ćwiczenia ortograficzne, językowe i redakcyjne gry i zabawy dydaktyczne

10 Treści nauczania Czytanie:
Doskonalenie techniki czytania głośnego i cichego. Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu (udzielanie odpowiedzi na wskazane pytania, układanie pytań do tekstu, nadawanie tytułów akapitom, cytowanie odpowiednich fragmentów, wskazywanie elementów świata przedstawionego, układanie planu wydarzeń )

11 Pisanie: Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne.
Redagowanie pism użytkowych. Doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej ( opis, opowiadanie, list, charakterystyka). Ćwiczenia pisemne w osiąganiu spójności, logiczności i zgodności z tematem wypowiedzi.

12 Mówienie Wypowiadanie się na konkretny temat.
Udzielanie precyzyjnych odpowiedzi. Poszerzanie zakresu słownictwa.

13 PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI

14 Cele ogólne: przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły. ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych. uzupełnienie zaległości i braków. umacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości

15 Cele szczegółowe: • praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, • rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, • rozwijanie sprawności rachunkowej, • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, • wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości, • wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędnie wykonanych zadań • wdrażanie do samokształcenia i samokontroli

16 Metody pracy: rozwiązywanie zadań i ćwiczenia utrwalające
gry i zabawy dydaktyczne objaśnienie materiału za pomocą pytań z wykorzystaniem wiedzy ucznia,

17 Treści nauczania Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków, ułamki dziesiętne. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych. Obliczanie procentu danej liczby. Symbole literowe, zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości liczbowych. Zapisywanie treści prostych zadań w postaci równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą. Zaznaczanie punktów o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych. Rysowanie figur i określanie ich własności; skala i plan. Kąt, porównywanie i mierzenie kątów; rodzaje kątów. Obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów. Przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury. Prostopadłościan, graniastosłup prosty - modele brył, właściwości, siatki, pola powierzchni wielościanów, objętość graniastosłupów prostych.

18 WSKAZANIA DLA RODZICÓW
Starać się zrozumieć możliwości i ograniczenia dziecka oraz fakt, że potrzebuje ono pomocy Wzmacniać poczucie wartości dziecka, koncentrując się na jego mocnych stronach Rozwijać systematycznie zainteresowania dziecka Zapewnić codzienną zabawę, ruch na świeżym powietrzu Wzmacniać i nagradzać Nie porównywać dziecka z innymi rówieśnikami Zachęcać do systematycznego czytania ulubionych książek i czasopism Dbać o to, aby wykonywało zalecenia nauczyciela oraz terapeuty Wdrażać do systematycznej pracy, obowiązkowości oraz samodzielności Nie wyręczać dziecka w odrabianiu prac domowych

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google