Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Aleksandra Napierała. Informacje wstępne Zespoły wyrównawcze i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne należą do grupy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Aleksandra Napierała. Informacje wstępne Zespoły wyrównawcze i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne należą do grupy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Aleksandra Napierała

2 Informacje wstępne Zespoły wyrównawcze i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne należą do grupy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych organizowanych w szkole dla uczniów mających trudności w nauce szkolnej. Funkcjonowanie tych zajęć w szkole regulują odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia następująco definiuje się te rodzaje zajęć: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8; zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5. Pomocą na zespołach wyrównawczych w klasach IV-VI objęci są uczniowie mający trudności z opanowaniem materiału programowego z języka polskiego i matematyki. Natomiast na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kwalifikowani są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno pedagogicznej stwierdzającą, że przyczyną ich trudności w nauce są zaburzenia wynikające z nieharmonijnego rozwoju poszczególnych funkcji. Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie, nawet jeśli pod jakimś względem odstaje od rówieśników. Ważne jest, aby jak najwcześniej poznać przyczynę problemów dziecka, po to by móc mu jak najszybciej i jak najskuteczniej przyjść z pomocą, oszczędzając jednocześnie stresu i zniechęcenia do nauki. Tymczasem często niesłusznie przykleja się takim dzieciom etykietkę lenia czy nieuka. Jest to bardzo krzywdzące, dlatego że problemy tych uczniów nie mają nic wspólnego z ich motywacją do pracy. Niejednokrotnie wkładają oni bardzo wiele wysiłku w to, aby dorównać swoim kolegom w klasie, a efekty ich pracy są niewspółmierne do tego ile czasu poświęcają na naukę. Nie jest też prawdą, że nie mogą opanować nauki czytania czy pisania dlatego, że są mało inteligentni. Badania psychologiczne potwierdzają, że wiele dzieci mających dobrą, a nawet wysoką normę intelektualną, może mieć kłopoty z nauką szkolną. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice i wychowawcy potrafili jak najwcześniej zauważyć, czy dziecko rozwija się prawidłowo, czy też w jego zachowaniu jest coś niepokojącego i w porę podjęli właściwe kroki. Ważne jest, aby zacząć pracę jak najwcześniej, zanim uczniowie ukończą pierwszy etap edukacyjny i trafią do klasy IV, kiedy sytuacja może ich przerosnąć. Przybędą nowe przedmioty, obowiązki, zmienią się nauczyciele i niepowodzenia szkolne mogą się jeszcze bardziej nasilić.

3 JAK ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE W NASZEJ SZKOLE? W naszej szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, najczęściej w zakresie języka polskiego i matematyki. Uczęszczają na nie również uczniowie posiadający opinię PPP. Na zajęciach uczniowie mają zagwarantowaną możliwość wyrównania braków w zakresie dydaktyki. 1. Na zajęcia uczniowie kierowani są na wniosek nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych lub na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na prośbę rodziców 2. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. 3. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. 4. Za zgodą nauczyciela prowadzącego, na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wyjątkowych przypadkach mogą uczęszczać uczniowie, którzy z usprawiedliwionych powodów opuścili część zajęć edukacyjnych. Na zajęcia uczęszczają do momentu uzupełnienia zaległości. 5. Uczniowie wytypowani do uczestnictwa w zajęciach są zobowiązani do regularnego uczęszczania na w/w zajęcia. 6. Zajęcia wyrównawcze odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 7. Uczniowie posiadają pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach. 8. Tematy zajęć oraz frekwencja uczniów odnotowywana jest w dzienniku. 9. Tematyka zajęć dobierana jest w zależności od potrzeb uczniów i jest związana z realizowanym na zajęciach edukacyjnych materiałem programowym.

4 Rola nauczyciela na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych: indywidualizuje środki i metody pracy usprawnia zaburzone funkcje powtarza i utrwala materiał programowy stwarza atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji

5 Główne cele zajęć wyrównawczych to: pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych podstawą programową dla danego etapu edukacji, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności szkolnych wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych.

6 PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI

7 Cele ogólne: kształcenie sprawności komunikacyjnych, wypowiadania się, czytania i pisania w języku ojczystym wyrównywanie braków w podstawowych wiadomościach umacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości

8 Cele szczegółowe rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, kształcenie sprawności mówienia zgodnie z intencją, doskonalenie umiejętności pisania zgodnie z poleceniem, wykorzystanie umiejętności czytania, mówienia i pisania w praktyce ćwiczenie sprawności językowej i ortograficznej ćwiczenie estetyki pisma

9 Metody pracy: praca z tekstem, praca z innymi źródłami wiedzy (słowniki, Internet) ćwiczenia ortograficzne, językowe i redakcyjne gry i zabawy dydaktyczne

10 Treści nauczania Treści nauczania Czytanie: Doskonalenie techniki czytania głośnego i cichego. Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu (udzielanie odpowiedzi na wskazane pytania, układanie pytań do tekstu, nadawanie tytułów akapitom, cytowanie odpowiednich fragmentów, wskazywanie elementów świata przedstawionego, układanie planu wydarzeń )

11 Pisanie: Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne. Redagowanie pism użytkowych. Doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej ( opis, opowiadanie, list, charakterystyka). Ćwiczenia pisemne w osiąganiu spójności, logiczności i zgodności z tematem wypowiedzi.

12 Mówienie Wypowiadanie się na konkretny temat. Udzielanie precyzyjnych odpowiedzi. Poszerzanie zakresu słownictwa.

13 PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI

14 Cele ogólne: przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły. ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych. uzupełnienie zaległości i braków. umacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości

15 Cele szczegółowe: praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności rachunkowej, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości, wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędnie wykonanych zadań wdrażanie do samokształcenia i samokontroli

16 Metody pracy: rozwiązywanie zadań i ćwiczenia utrwalające gry i zabawy dydaktyczne objaśnienie materiału za pomocą pytań z wykorzystaniem wiedzy ucznia,

17 Treści nauczania Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków, ułamki dziesiętne. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych. Obliczanie procentu danej liczby. Symbole literowe, zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości liczbowych. Zapisywanie treści prostych zadań w postaci równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą. Zaznaczanie punktów o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych. Rysowanie figur i określanie ich własności; skala i plan. Kąt, porównywanie i mierzenie kątów; rodzaje kątów. Obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów. Przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury. Prostopadłościan, graniastosłup prosty - modele brył, właściwości, siatki, pola powierzchni wielościanów, objętość graniastosłupów prostych.

18 WSKAZANIA DLA RODZICÓW Starać się zrozumieć możliwości i ograniczenia dziecka oraz fakt, że potrzebuje ono pomocy Wzmacniać poczucie wartości dziecka, koncentrując się na jego mocnych stronach Rozwijać systematycznie zainteresowania dziecka Zapewnić codzienną zabawę, ruch na świeżym powietrzu Wzmacniać i nagradzać Nie porównywać dziecka z innymi rówieśnikami Zachęcać do systematycznego czytania ulubionych książek i czasopism Dbać o to, aby wykonywało zalecenia nauczyciela oraz terapeuty Wdrażać do systematycznej pracy, obowiązkowości oraz samodzielności Nie wyręczać dziecka w odrabianiu prac domowych

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowała: Aleksandra Napierała. Informacje wstępne Zespoły wyrównawcze i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne należą do grupy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google