Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZTATY PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZTATY PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH."— Zapis prezentacji:

1 WARSZTATY PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

2 WARSZTATY PODSTAWOWE AKTY PRAWNE – Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906 z późn. zm.) – Rozporządzenie MEN z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046) – Rozporządzenie MEN z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 228, poz. 1491) – Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 228, poz. 1487) – Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. nr 228, poz. 1488)

3 WARSZTATY PODSTAWOWE AKTY PRAWNE a także wchodzące w życie z dniem 1 września 2011 r – Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. nr 228, poz. 1489) – Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 228, poz. 1490).

4 WARSZTATY ZAWARTOŚĆ OPINII 1.Oznaczenie poradni. 2.Dane o uczniu (osobowe, informacje o nim). 3.Rodzaje testów i prób, jakie zostały zastosowane. 4.Ocena poziomu sprawności intelektualnej, wskazanie mocnych stron ucznia. 5.Jakie zaburzenia rozwojowe występują u ucznia: pisanie czytanie trudności w innych przedmiotach szkolnych (rodzaje błędów, pismo, tempo pisania, czytanie, rozumienie teksu)

5 WARSZTATY ZAWARTOŚĆ OPINII cd. 6.Stanowisko poradni i jej uzasadnienie. 7.Określenie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uzasadnienie: zalecenie dla terapeuty, zalecenie dla szkoły, zalecenie dla rodziców. 8.Prognoza rozwoju dziecka. 9.Ukazanie zaleceń egzaminacyjnych: sprawdzian nie wcześniej, niż po ukończenie klasy III SP, egzamin gimnazjalny nie wcześniej, niż po ukończeniu SP, egzamin maturalny nie wcześniej, niż 2 lata przed terminem egzaminu.

6 WARSZTATY RODZAJE TRUDNOŚCI 1.Dysgrafia – syndrom pisma. 2.Dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki. 3.Dysortografia – problemy z opanowaniem poprawnej pisowni.

7 WARSZTATY RODZAJE TRUDNOŚCI cd. 4.Dysleksja rozwojowa – trudności w czytaniu i pisaniu zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych: pamięć wzrokowa, słuchowa analiza i synteza wzrokowa motoryka funkcja językowa orientacja w schemacie ciała, kierunkach i przestrzeni pamięć wzrokowa i słuchowa

8 WARSZTATY DYSKALKULIA prześledzenie toku rozumowania w danym zadaniu brak śledzenia końcowego wyniku określenie oceny pozytywnej za poprawny tok rozumowania

9 WARSZTATY DYSGRAFIA wymagania merytoryczne, takie jak u innych uczniów jeżeli nie można przeczytać pracy, należy poprosić ucznia, aby uczynił to sam, lub odpytać ustnie; można też zwrócić się z prośbą, aby pisał drukowanymi literami lub na komputerze

10 WARSZTATY DYSORTOGRAFIA zamiast dyktand uczeń przedstawia uzasadnienie pisowni wyrazów oceniać głównie merytoryczną stronę pracy

11 WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Język polski 1.Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: –nie wymagać głośnego czytania tekstu przy klasie –dłuższe teksty do opracowania w domu –sprawdziany i kartkówki w formie testów –pozwolić na korzystanie z książek mówionych zamiast czytania lektur –dawać więcej czasu na czytanie tekstów

12 WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Język obcy 1.Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: –dostosować indywidualne zadania do możliwości uczniów –wyznaczyć więcej czasu w trakcie wypowiedzi ustnej (zastanowienie się, przypomnienie słówek i zwrotów) –stosować wyobrażenie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce –pozwolić na korzystanie z podręcznika –wyznaczyć więcej czasu na wypowiedzi pisemne i ustne

13 WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Matematyka 1.Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: –często przypominać i utrwalać tabliczkę mnożenia, definicje, wzory –pozwolić na korzystanie z kalkulatora –udzielać dodatkowych wskazówek, w czasie sprawdzianów zwiększyć czas na rozwiązanie zadań –nie wyrywać do natychmiastowej wypowiedzi –dawać przykłady rozwiązań

14 WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Fizyka, Chemia 1.Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: –wydłużyć czas na sprawdzianie –wyróżniać kolorem treści konieczne do zapamiętania –stosować częściej odpowiedzi ustne zamiast pisemnych –indywidualne przygotowanie wyrazistych tabel –przygotowanie dodatkowych pomocy: plakaty, plansze, bryły, modele itp.

15 WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Biologia, Historia, Geografia 1.Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: –wprowadzić metody aktywizujące (ruch, dotyk, wzrok, słuch) –używać wielu pomocy dydaktycznych –dzielić zadania na etapy – małe kroki –w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać –często oceniać prace domowe –uwzględnić trudności w zapamiętywaniu nazw, nazwisk i dat –częściej powtarzać i utrwalać materiał

16 WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Przedmioty artystyczne i Wychowanie fizyczne 1.Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: –nie zmuszać na siłę do śpiewania czy wykonywania ćwiczeń, które sprawiają trudność –nie krytykować i nie oceniać przy klasie –brać pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu: wysiłek, przygotowanie do zajęć, wyposażenie w materiały itp. –dawać więcej czasu na opanowanie umiejętności, zachować cierpliwość

17 WARSZTATY WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI –ankietowanie –zajęcia otwarte –imprezy szkolne, uroczystości –pogadanki, dyskusje, rozmowy


Pobierz ppt "WARSZTATY PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google