Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zmiany oceny z zachowania w Statucie Gimnazjum nr 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zmiany oceny z zachowania w Statucie Gimnazjum nr 2"— Zapis prezentacji:

1 zmiany oceny z zachowania w Statucie Gimnazjum nr 2

2 OCENA Z ZACHOWANIA UWZGLĘDNIA:
wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom, reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach sportowych, w innych imprezach organizowanych przez szkołę na rzecz środowiska lokalnego, udział w realizacji projektu gimnazjalnego.

3 OCENĘ Z ZACHOWANIA UCZNIA:
ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów samorządu klasowego oraz samooceny ucznia Oceną wyjściową dla ucznia jest ocena dobra

4 Oceny z zachowania ucznia ustala się w oparciu o poniższe kryteria w pkt:
Frekwencja Aktywność, obowiązkowość Zachowanie i kultura osobista Projekt gimnazjalny Wystawiając ocenę z zachowania, zwraca się uwagę na to, czy uczeń spełnia większość z kryteriów oceny.

5 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. i. ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności oraz spóźnień i były one niezamierzone ( nie dotyczy ewidentnych wagarów) 2. i. w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, osiąga wyniki dobre i w razie potrzeby uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji ii. zazwyczaj jest przygotowany do zajęć i stara się w nich aktywnie uczestniczyć;; iii. nie uchyla się od prac na rzecz zespołu klasowego, iv. stara się wywiązywać z obowiązków ucznia; posiada prawidłowo prowadzony zeszyt korespondencji v. zwykle dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień itp.), wykonuje powierzone mu prace i zadania, 3. i. dba o honor i tradycje szkoły; postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności; ii. jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa iii. dba o swój wygląd – jest czysty i ubrany w schludny strój; iv. zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła; , prawidłowo reaguje na przejawy przemocy, agresji i wulgarności, v. stara się nie uchybiać godności osobistej własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i własność prywatną; vi. stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a jeśli nieświadomie zdarzyło mu się spowodować zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, to zareagował na zwróconą mu uwagę; vii. nie stwierdzono u niego żadnych nałogów czy uzależnień 4. i. współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania (dotyczy ucznia klasy drugiej),

6 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą określone w punktach 2 i 3, a ponadto: 1. i. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 2. i. uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań, lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągać wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania; ii. pracuje na rzecz klasy i szkoły, godnie ją reprezentując 3. i. prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji; ii. szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej, iii. jest tolerancyjny; pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych; iv. przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 4. i. był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością (dotyczy ucznia klasy drugiej),

7 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
2. i. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań, prowadzi intensywne samokształcenie albo w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach; ii. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, , inicjuje różne działania na rzecz społeczności szkolnej i aktywnie w nich uczestniczy 4. i. wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego ( lider grupy) wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością krytycznej samooceny i wyciągania wniosków (dotyczy ucznia klasy drugiej),

8 Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą ponieważ:
1. i. czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień nie przekracza 25) 2. i. nie jest zbyt zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go, uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce; ii. zdarza mu się być nie przygotowanym do zajęć, pracuje na lekcji bez większej aktywności; iii. nie wywiązuje się rzetelnie z obowiązków ucznia: nie dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; w tym zakresie wymaga pomocy ze strony dorosłych, nauczycieli, wychowawcy itd. iv. czasem nie posiada zeszytu korespondencji v. unika pracy na rzecz zespołu szkolnego, lub w jego składzie, 3. i. zdarzyło się, że zachował się nieuprzejmie, nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji; ii. kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę; iii. zdarzyło się, że uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, iv. kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, v. sięgnął po używkę, ale sytuacja taka się nie powtórzyła; vi. nie zawsze prawidłowo reaguje na przejawy przemocy, agresji i wulgarności, 4. i. współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu (dotyczy ucznia klasy drugiej),

9 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą i poprawną ponieważ: 1. i. często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi do 50) 2. i. często jest nieprzygotowany do zajęć i nie wyraża chęci aktywnego uczestniczenia w lekcji; odmawia pracy na lekcji ii. niechętnie korzysta z pomocy w nauce lub pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, by poradzić sobie z problemami; iii. lekceważy obowiązki ucznia: nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, lub się z nich w ogóle nie wywiązuje, sporadycznie ma zeszyt korespondencji 3. i. jest niekulturalny, ordynarny , czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach; bywa nieuczciwy ii. świadomie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych (ma wpisane liczne uwagi dotyczące swojego zachowania) iii. zdarza mu się uczestniczyć w różnych formach agresji, przemocy i wulgarności wobec innych, iv. nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności; v. nie dba o honor i tradycje szkoły; vi. często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi; vii. kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń sięgnął po używkę i tym samym naraził na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły;, i. biernie realizował projekt gimnazjalnego (dotyczy ucznia klasy drugiej)

10 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dobrą, poprawną, a nawet nieodpowiednią, ponieważ: 1. i. nagminnie spóźnia się lub wagaruje (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień przekracza 51), 2. i. notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć i odmawia pracy na lekcji; ii. nie jest zainteresowany uzyskiwaniem nawet przeciętnych wyników w nauce; iii. nie korzysta z pomocy w nauce lub pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, by poradzić sobie z problemami; iv. świadomie nie wypełnia obowiązków ucznia: nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie ma zeszyty korespondencji 3. i. jest arogancki, notorycznie używa wulgaryzmów i jest agresywny słownie; ii. jego zachowanie na lekcjach jest niewłaściwe, niestosowne i uniemożliwia prowadzenie zajęć w odpowiedniej atmosferze ? iii. jego postępowanie zwykle jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami; iv. nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy lub własności; v. popada w konflikty ze społecznością szkolną; popada w konflikty z prawem (np.: inf. z sądu lub policji), vi. zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag, swoim zachowaniem naraża dobre imię szkoły; vii. wiele razy sięgnął po używki; viii. uczestniczy w różnych formach agresji, przemocy i wulgarności wobec innych; nie reaguje na upomnienia i nie wyraża woli poprawy swojego zachowania. 4. i. niechętnie współpracował w projekcie, nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji części zadań przez innych członków zespołu (dotyczy ucznia klasy drugiej)

11 Tryb ustalania oceny zachowania ucznia
a. w dzienniku lekcyjnym każdej klasy wychowawca przygotowuje rubryki z nazwami poszczególnych zajęć edukacyjnych na semestr I i II. Każdy z nauczycieli uczących w danej klasie pod nazwą swojego rodzaju zajęć edukacyjnych wpisuje swoją propozycję oceny zachowania ucznia. (Skróty np. wzorowe- 6 ) b. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego omawia na lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy kryteria oceny zachowania, oraz tryb i zasady jej ustalania, oraz ustala termin lekcji wychowawczej, na której będą ustalane propozycje ocen zachowania. c. w tygodniu poprzedzającym termin ustalenia propozycji ocen klasyfikacyjnych:

12 wychowawca na lekcji do dyspozycji wychowawcy przypomina uczniom kryteria ocen zachowania
każdy z uczniów na przygotowanej karcie podaje propozycję samooceny wg kryteriów oceny zachowania uczniów, zaznaczając. (KARTA SAMOOCENY UCZNIA) samorząd klasowy przygotowuje swoje propozycje ocen dla uczniów danej klasy wg kryteriów oceny zachowania uczniów każdy z nauczycieli uczących w danej klasie wpisuje swoją propozycję oceny zachowania każdego ucznia wystawionej wg kryteriów oceny zachowania uczniów Oceną wyjściową jest ocena dobra. Przewodniczący samorządu danej klasy ma obowiązek przypomnieć nauczycielom o konieczności wpisania propozycji ocen zachowania. Nauczyciele wpisujący bieżące oceny zachowania powinni podpisywać je swoim kodem. Dotyczy to również wpisywanych uwag o zachowaniu uczniów, wychowawca dokonuje oceny każdego ze swoich uczniów wg kryteriów oceny zachowania uczniów

13 wychowawca klasy ustala dla ucznia proponowaną ocenę klasyfikacyjną zachowania stosując średnią ważoną, przy czym stosuje się następującą wagę ocen: ocena ucznia dokonana przez wychowawcę – 2 średnia ocen nauczycieli - 2 samoocena ucznia – 1 ocena ucznia dokonana przez samorząd klasowy – 1 OCENY SĄ WPISYWANE NA KARTĘ OCENY Z ZACHOWANIA po obliczeniu średniej ważonej z ocen składowych wynik stanowi ocenę zachowania ucznia, przyjmując że wynik: od 5,50 to zachowanie wzorowe od 4,50 do 5,49 - bardzo dobre od 3,50 do 4,49 - dobre od 2,50 do 3,49 - poprawne od 1,50 do 2,49 – nieodpowiednie 1,49 i poniżej - naganne

14 e. jeżeli uczeń był nieobecny na lekcji, na której ustalano propozycje ocen zachowania, to wychowawca ustala dla niego propozycję oceny na podstawie pozostałych trzech składników, chyba, że uczeń poprzez samorząd uczniowski danej klasy przekaże swoją samoocenę. f. uczniowi można podwyższyć proponowaną ocenę o 1 stopień, jeżeli jego frekwencja wynosi 100%.

15 Dokumentacja dotycząca ustalania oceny zachowani stanowi:
Karta oceny wg wzoru, gdzie uwzględniono ocenę samorządu klasy, samoocenę ucznia, średnią ocenę nauczycieli i ocenę wychowawcy klasy Karty samooceny ucznia Dziennik lekcyjny z wpisami ocen nauczycieli Udostępnienie dokumentacji z wystawiania oceny odbywa się na prośbę rodzica.

16 Ustalona przez wychowawcę klasy ocena
klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna Tryb poprawiania i odwołania się od proponowanej i ustalonej oceny zachowania- pozostaje bez zmian

17 karta samooceny ucznia
Imię i nazwisko ucznia………….. obszar zachowanie 1. frekwencja 2. aktywność obowiązkowość 3. Zachowanie i kultura osobista 4. Projekt gimnazjalny Wzorowe i ii - bardzo dobre iii iv Dobre v vi vii Poprawne Nieodpowiednie Naganne viii zaznaczyć odpowiednie kryterium: x Uzasadnienie oceny: Slajd 12

18 Karta oceny z zachowania
(imię i nazwisko ucznia) OCENY WAGA OCENY OCENA WYCHOWAWCY (A) 2 ŚREDNIA OCEN NAUCZYCIELI (B) SAMOOCENA UCZNIA (C) 1 OCENA SAMORZĄDU KLASOWEGO (D) ŚREDNIA WAŻONA Z OCEN (E) [ (Ax2) + (Bx2) + C + D] : 6 ZACHOWANIE Slajd 13


Pobierz ppt "zmiany oceny z zachowania w Statucie Gimnazjum nr 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google