Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTALANIE NORM WYDAJNOSCI PRACOWNIKÓW Grudzień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTALANIE NORM WYDAJNOSCI PRACOWNIKÓW Grudzień 2005."— Zapis prezentacji:

1 USTALANIE NORM WYDAJNOSCI PRACOWNIKÓW Grudzień 2005

2 Czym są normy pracy ? Normy pracy - według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności oraz jakości. Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy.Kodeksu pracypracy Przy ustalaniu norm pracy uwzględnia się istniejący poziom techniki i organizacji pracy. W miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień, które zapewniają wzrost wydajności pracy, normy te mogą być zmieniane. Jeżeli przekraczanie norm pracy jest wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracownika lub jego sprawności zawodowej, to nie stanowi to podstawy zmiany norm pracy. O ewentualnej zmianie norm pracy pracownik powinien zostać uprzedzony co najmniej na dwa tygodnie przez jej wprowadzeniem.

3 Zakres stosowania norm Norma zakładowa Stanowi wzorzec dla robót specyficznych dla danego przedsiębiorstwa, Norma branżowa Stanowi wzorzec dla analogicznych robót wykonywanych w różnych przedsiębiorstwach tej samej branży, Norma jednolita Stanowi wzorzec dla analogicznych robót wykonywanych w przedsiębiorstwach różnych działów gospodarki. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się następujące normy pracy

4 Normowanie czasu pracy w warunkach ZPChr. Wydajność pracowników niepełnosprawnych jest pochodną mniejszej sprawności fizycznej i intelektualnej w porównaniu z pełnosprawnymi zatrudnionymi na podobnych stanowiskach pracy. Na zmniejszenie wydajności wpływa schorzenie, którego skutkiem jest niepełnosprawność pracownika..

5 choroby psychiczne i nerwowe, upośledzenie umysłowe, schorzenia wzroku, narządów ruchu i kręgosłupa, narządów słuchu, pozostałe i sprzężone Normowanie czasu pracy w warunkach ZPChr. Ocena wydajności pracownika najczęściej będzie zależna od schorzeń pracownika. Wyróżniamy następujące grupy schorzeń:

6 NORMY PRACY Normy pracy określają niezbędne nakłady pracy na wykonanie wyznaczonych zadań w danych warunkach technicznych i technologicznych przy optymalnej organizacji wykonywanej pracy.

7 Opracowując normy wydajności pracy należy pamiętać o wyposażeniu stanowisk pracy

8 NORMY PRACY Niezbędny nakład pracy oblicza się na podstawie analizy procesów pracy i zjawisk im towarzyszących przy wykorzystaniu odpowiednich normatywów wiążących nakład pracy z warunkami jej wykonywania.

9 NORMY PRACY Ustalone nakłady pracy gwarantują bezpieczną i w normalnym tempie wykonywaną pracę przez pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. Zapewniają również czas niezbędny na odpoczynek potrzeby fizjologiczne i czynności organizacyjne w procesie pracy a także wymaganą jakość wykonywanych wyrobów czy świadczonych usług.

10 Projektowanie normy zakładowej na potrzeby ustalenia produktywności pracownika Identyfikacja czynności podlegających unormowaniu. Ustalenie czasu jednostkowego niezbędnego do wykonania każdej czynności. Ustalenie czasu niezbędnego na przygotowanie i zakończenie pracy. Ustalenie czasu niezbędnego na czynności fizjologiczne i odpoczynek

11 Stanowią największy udział procentowy w wykonywanej pracy przez daną grupę pracowników. Posiadają taki sam stopień trudności wykonania. Posiadają pomiarowe punkty graniczne, które są łatwo zauważalne. Identyfikacja czynności podlegających normowaniu na potrzeby ustalenia produktywności pracownika. W celu zbadania produktywności pracownika należy zidentyfikować wykonywane czynności, które:

12 Ustalenie czasu jednostkowego niezbędnego do wykonania każdej czynności. Czas jednostkowy wykonywanych czynności określamy metodą chronometrażową. Chronometraż – jest to pomiar czasu trwania cyklicznie powtarzających się wyróżnionych elementów procesu pracy lub całego procesu pracy. Pomiar ten powinien być przeprowadzony odpowiednią ilość razy (stosownie do wymaganej dokładności średniej z pomiarów) w normalnych warunkach środowiska pracy, przy właściwym poziomie doświadczenia, wprawy, i intensywności wysiłku pracownika przy ustalonej metodzie pracy.

13 Zapoznać się z treścią pracy, dla której będą wykonywane pomiary. Podzielić proces pracy na elementy składowe i ustalić dla nich odpowiednie punkty graniczne. Przygotowanie pomiaru wydajności metodą chronometrażową. Przed przystąpieniem do pomiarów należy:

14 Karta chronometrażowa

15 Przygotowanie pomiaru wydajności metodą chronometrażową. n_o = 5 dla operacji o czasie trwania powyżej 20 minut lub czasie trwania elementów wyróżnionych powyżej 3 minut n_o = 10 dla operacji o czasie trwania do 20 minut lub czasie trwania elementów wyróznionych do 3 minut. Pomiary wstępne.

16 Obliczenie wskaźnika zawartości szeregu chronometrażowego Ks Wskaźnik zawartości szeregu chronometrażowego pozwala nam upewnić się, że nasze pomiary wstępne są wiarygodne. Wskaźnik Ks obliczamy zgodnie z wzorem Ks = t(max) / t (min) t ( max) czas najwyższy pomiaru t ( min) czas najniższy pomiaru

17 Ustalenie dopuszczalnej wartości wskaźnika szeregu chronometrażowego KsD Dopuszczalną wartość wskaźnika chronometrażowego KsD odczytujemy z tablicy pomocniczej. Porównujemy wskaźnik Ks z obliczonym KsD.

18

19 Ks<= KsD W przypadku kiedy wskaźnik Ks jest mniejszy lub równy wskaźnikowi KsD nasze pomiary możemy uznać za wiarygodne. Możemy obliczyć średni czas wykonania czynności zgodnie ze wzorem tj = tp1+tp2+…..tpn / lp Gdzie: tp – czas pomiaru Lp – liczba pomiarów

20 Ks > KsD W takim przypadku należy odrzucić pomiary odstające czyli te, które znacząco różnią się od średniej. Ustalić zgodnie z tabelą pomocniczą dla danego współczynnika Ks wymaganą ilość pomiarów pomocniczych. Przeprowadzić pomiary pomocnicze. Obliczyć średni czas wykonania czynności.


Pobierz ppt "USTALANIE NORM WYDAJNOSCI PRACOWNIKÓW Grudzień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google