Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IBC GROUP Central Europe Holding

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IBC GROUP Central Europe Holding"— Zapis prezentacji:

1 IBC GROUP Central Europe Holding
Spółka Akcyjna

2 Informacje korporacyjne
IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PL Warszawa, Rondo ONZ 1, 26 piętro, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS Spółka posiada numer identyfikacyjny REGON: , do którego przypisane są między innymi następujące informacje: Szczególna forma prawna: 16 Spółki Akcyjne, Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 74.14A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, branża: firmy konsultingowe. Informacje o Spółce, wykaz zrealizowanych projektów, aktualności oraz komunikaty prasowe wraz z pełną ofertą doradztwa dla 6 sektorów gospodarki, dane prawne oraz wyniki finansowe znajdują się w portalu informacyjnym IBC GROUP

3 Warszawa, Panel Ekspertów 15 grudnia 2009 r.
Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań pracodawców Prezentacja wyników badania przeprowadzonego na zlecenie MNiSW Warszawa, Panel Ekspertów 15 grudnia 2009 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Podstawowe wyniki badania i wnioski; Rekomendacje.
Plan prezentacji Cele badania; Metodologia badania; Podstawowe wyniki badania i wnioski; Rekomendacje.

5 CEL BADANIA Zidentyfikowanie braków lub niedostosowania w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw absolwenta, ważnych z punktu widzenia oczekiwań pracodawców. Ocena dostosowania programów studiów oraz standardów kształcenia do oczekiwań pracodawców Ocena standardów kształcenia w zakresie ich realizacji w szkołach wyższych Ocena oferty dydaktycznej uczelni w świetle oczekiwań rynku pracy Analiza możliwości dostosowania kształcenia do wyzwań rynku pracy

6 TERMIN REALIZACJI: lipiec - październik 2009 r.
Metodologia badania (1) OBSZAR BADANIA: 27 kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych realizowanych na uczelniach wyższych w Polsce; TERMIN REALIZACJI: lipiec - październik 2009 r. Biotechnologia, Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska, Technologia żywności i żywienie człowieka, Chemia, Fizyka, Fizyka techniczna, Biofizyka, Automatyka i robotyka, Budownictwo, Energetyka, Geodezja i kartografia, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Lotnictwo i kosmonautyka, Informatyka (inżynierska), Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, Inżynieria biomedyczna, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Wzornictwo, Technologia chemiczna, Teleinformatyka, Technologia ochrony środowiska, Transport

7 Metodologia badania (2)
Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI). indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z prorektorami właściwymi ds. kształcenia, indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Centrów Transferu Technologii, Biur Karier, indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedsiębiorcami, indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami organizacji pracodawców.

8 Metodologia badania (3)
Fokusy z absolwentami studiów, Przeprowadzono 2 fokusy z absolwentami badanych kierunków studiów. Ze względu na miejsce prowadzonego fokusu uczestnicy tychże w większości byli absolwentami uczelni warszawskich. Ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy (CAWI) skierowana do studentów, W ramach badania CAWI na portalu zamieszczona została ankieta internetowa. Założyliśmy wypełnienie ankiety przez studentów i przedstawicieli samorządów studenckich na poziomie 200. Pomimo licznych prób popularyzacji badania poprzez samorządy studenckie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, fora internetowe wypełnione zostały 184 ankiety, co stanowi 92% zakładanej próby. Badanie forów internetowych wśród absolwentów i studentów, Badanie forów internetowych polegało na moderowaniu na ich forum wśród studentów i absolwentów badanych kierunków dyskusji na temat oceny standardów kształcenia. Badanie internetowe nie było badaniem reprezentatywnym w statystycznym sensie, jednakże dostarczyło cennego materiału do analiz jakościowych.

9 Metodologia badania (4)
Kwestionariuszowe badanie telefoniczne (CATI). Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI) z prorektorami ds. dydaktyki, Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI) z prodziekanami ds. dydaktyki, Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI) z przedsiębiorcami.

10 Metodologia badania (5)
Analiza dokumentów. Analizą objęto opracowania i dokumenty dotyczące problematyki organizacji kształcenia, jak również dostępne raporty, analizy oraz ekspertyzy dotyczące badanego obszaru głównie miedzynarodowe. Analiza prawa o szkolnictwie wyższym i innych aktów prawnych. Ocena przepisów prawnych w aspekcie elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy

11 Wyniki badania i wnioski (1)
Wybór kierunków studiów które są najsłabiej dopasowane do wyzwań rynku pracy (1)

12 Wyniki badania i wnioski (2)
Wybór kierunków studiów które są najsłabiej dopasowane do wyzwań rynku pracy (2) biotechnologia – ze względu na opinię pracodawców oraz rozwojowy charakter tej dziedziny i prognozy w zakresie zapotrzebowania na pracowników o wykształceniu biotechnologicznym ochrona środowiska – ze względu na słabe oceny pracodawców dopasowania kierunku do potrzeb pracodawców, dużą liczbę szkół prowadzących ten kierunek studiów, oraz trudności absolwentów w znalezieniu pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia automatyka i robotyka – ze względu na słabe oceny pracodawców dopasowania kierunku do potrzeb pracodawców informatyka – ze względu na prognozy w zakresie zapotrzebowania na pracowników o tym wykształceniu oraz opinie pracodawców inżynieria środowiska – ze względu na prognozy w zakresie zapotrzebowania na pracowników o tym wykształceniu oraz bardzo krytyczną opinie dziekanów o obowiązujących standardach budownictwo – ze względu na duże zapotrzebowanie pracodawców na pracowników z tym wykształceniem

13 Wyniki badania i wnioski (3)
Opinia pracodawców

14 Wyniki badania i wnioski (4)
Opinia uczelni

15 Wyniki badania i wnioski (5)
Opinia studentów

16 Wyniki badania i wnioski (6)
Programy studiów budowane w oparciu o obowiązujące standardy kształcenia służą głównie przekazaniu studentom treści kształcenia nie zaś kompetencji. Programy studiów zawierające zdefiniowane treści kształcenia służą zapewnieniu odpowiedniego pensum dydaktycznego pracownikom uczelni. Podział pomiędzy studia I i II stopnia jest niejasny dla dużej części studentów, pracodawców i środowiska akademickiego.

17 Wyniki badania i wnioski (7)
Ilość oferowanych miejsc na niektórych kierunkach studiów znacząco przekracza zapotrzebowania środowiska społeczno- gospodarczego. Rolą szkolnictwa wyższego jest nie tylko przekazywanie wiedzy kierunkowej, ale również wyposażenie w kompetencje umożliwiające znalezienie zatrudnienia. Rodzaj i kierunek studiów nie determinują dziś w pełni ścieżki zawodowej. Młodzież nie zawsze potrafi zrozumieć oczekiwań pracodawcy i przedstawiać swoje kwalifikacje. Absolwenci szkół wyższych często nie posiadają uprawnień powszechnie przyjętych za kluczowe w wykonywaniu zawodu.

18 Bardziej przejrzyste zdefiniowanie studiów I i II stopnia.
Rekomendacje (1) Zamiana w podejściu do budowy programów studiów: budowa programów studiów w oparciu o efekty kształcenia. Zwiększenie nacisku na kształtowanie kompetencji pożądanych przez pracodawców: szczególnie umiejętności miękkich, oraz wiedzy stosowanej. Bardziej przejrzyste zdefiniowanie studiów I i II stopnia. Zwiększenie jakości kształcenia realizowanego w ramach praktyk.

19 Tworzenie możliwości uzyskania uprawnień zawodowych na etapie studiów.
Rekomendacje (2) Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów wynikającemu z przyjmowania zbyt wielu kandydatów na niektóre kierunki. Stworzenie zachęt systemowych do współpracy między uczelniami a pracodawcami. Tworzenie możliwości uzyskania uprawnień zawodowych na etapie studiów. Wspieranie uczelni i studentów w odpowiadaniu na potrzeby rynku pracy.

20 Tworzenie możliwości uzyskania uprawnień zawodowych na etapie studiów.
Rekomendacje (3) Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów wynikającemu z przyjmowania zbyt wielu kandydatów na niektóre kierunki. Stworzenie zachęt systemowych do współpracy między uczelniami a pracodawcami. Tworzenie możliwości uzyskania uprawnień zawodowych na etapie studiów.

21 Wspieranie uczelni i studentów w odpowiadaniu na potrzeby rynku pracy.
Rekomendacje (4) Wspieranie uczelni i studentów w odpowiadaniu na potrzeby rynku pracy. Zwiększenie autonomii programowej uczelni. Modernizacja bazy maszynowej/ sprzętowej szkół wyższych. Eliminowanie bieżących problemów organizacyjnych i dydaktycznych.

22 Zwiększenie efektywności kształcenia.
Rekomendacje (5) Uwzględnianie w kształceniu zagadnień dotyczących rozwoju nowych technologii. Zwiększenie efektywności kształcenia. Wprowadzenie nowych procedur zapewniania jakości kształcenia.

23 Dziękujemy Państwu za uwagę!
23

24 IBC GROUP Central Europe Holding S.A.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Warszawa Rondo ONZ 1 26 piętro Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny, w związku z czym treści w niej zawarte nie należy interpretować jako wyraźnego lub dorozumianego doradztwa podatkowego i prawnego. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności zaprezentowanych informacji, autorzy nie gwarantują ich poprawności i kompletności, jak również nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ich wykorzystania, a w szczególności za jakiekolwiek szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje. Ponadto, ani Spółka ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (w skutek zaniedbań czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku z  podjęciem decyzji lub działaniem na podstawie informacji zawartych w prezentacji lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Prezentacja może ponadto zawierać odnośniki do określonych ustaw i przepisów, które okresowo podlegają nowelizacji, stąd powinny one być interpretowane jedynie w kontekście okoliczności, w których są cytowane.


Pobierz ppt "IBC GROUP Central Europe Holding"

Podobne prezentacje


Reklamy Google