Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edycja 2012. Badanie Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego Holdingu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edycja 2012. Badanie Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego Holdingu."— Zapis prezentacji:

1 Edycja 2012

2 Badanie Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (KHK S.A.) w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych. Badanie dotyczyło zebrania opinii mieszkańców Krakowa na temat świadczonych usług oraz postrzegania miejskich spółek komunalnych: Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK S.A), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (MPEC S.A.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (MPWiK S.A.), Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. (MPK S.A.).

3 Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców Krakowa na temat jakości usług świadczonych przez miejskie spółki komunalne. Dodatkowo badanie miało na celu: zbadanie stopnia znajomości mieszkańców Krakowa odnośnie działalności poszczególnych miejskich spółek komunalnych oraz rozpoznawalności ich logotypów, zbadanie stopnia obciążenia budżetów gospodarstw domowych mieszkańców Krakowa wydatkami na usługi komunalne (dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, komunikacja miejska, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej), zbadanie postaw mieszkańców dotyczących nowych rozwiązań i usług proponowanych przez poszczególnych mieszkańców, zbadanie opinii dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej na terenie miasta oraz postaw dotyczących budowy ekospalarni, symulację efektów ewentualnych podwyżek cen usług komunalnych.

4 Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu techniki jaką jest bezpośredni wywiad kwestionariuszowy PAPI; Badaną populację stanowili dorośli mieszkańcy Krakowa reprezentujący każdą z 18 dzielnic; Badanie objęto 1300 losowo wyłonionych gospodarstw domowych z obszaru Krakowa; Dobór przeprowadzono warstwowo dla każdej z 18 dzielnic samorządowych, proporcjonalnie do liczby mieszkańców dzielnicy (losowo warstwowa metoda doboru próby); Przy doborze próby zastosowano metodę random walking;

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Wszystkie usługi komunalne w Krakowie oceniane w 2012 roku otrzymały noty, które uznać należy za bardzo korzystne. Z przeprowadzonego badania wynika, iż: najlepiej oceniono dostarczanie zimniej wody (9,08), następnie odprowadzanie ścieków (9,04), ciepłą wodę użytkową (8,88), wywóz i składowanie odpadów (8,80), centralne ogrzewanie z sieci miejskiej (8,78) zaś najniższą notę, aczkolwiek nadal korzystną, otrzymała komunikacja miejska (tj. 7,92).

21

22 Z przeprowadzonego badania wynika, iż najbardziej rozpoznawalnym logotypem był symbol Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A., rozpoznało go bowiem aż 87,2%, zaś najmniej rozpoznawanym był logotyp Krakowskiego Holdingu Komunalnego, który skojarzyło zaledwie 5,2% badanych. Logotypy pozostałych spółek rozpoznane zostały przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 68,4% Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej S.A. – 58,8% Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – 82,8%

23

24 Na podstawie wyników uzyskanych w niniejszej edycji badania, należy stwierdzić, iż respondenci, którzy rozpoznali logotypy poszczególnych spółek, w większości prawidłowo określali obszar działania analizowanych firm: MPWiK S.A. – 99,8%, MPK S.A. – 100,0%, MPEC S.A. – 99,6%, KHK S.A. – 82,3% MPO Sp. z o.o. – 98,5%).

25

26 Nieodmiennie od pierwszej edycji badania opłaty czynszowe stanowią najbardziej pokaźny wydatek w budżetach respondentów – w obecnej edycji stanowiło to średnio aż 15,4% dochodów. Nakłady na wszystkie usługi komunalne odnotowały delikatny spadek w stosunku do roku poprzedniego. Średnie wydatki na usługi komunalne w 2012 r. wynosiły: woda i ścieki – 97,16 zł (3,0% dochodu), centralne ogrzewanie MPEC S.A. – 130,69 zł (4,0% dochodu), wywóz odpadów – 25,89 zł (0,8% dochodu), czynsz w lokalach komunalnych – 409,43 zł (15,4% dochodu), komunikacja miejska – 91,84 zł (2,8% dochodu).

27

28

29

30

31

32

33 Dostarczanie ciepła

34 Z badania wynika, iż większość gospodarstw domowych korzysta z ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC S.A. Oferowane przez MPEC S.A. usługi ocenione zostały przez większość badanych bardzo wysoko – 95% respondentów przyznało, iż jest zadowolonych z usług MPEC S.A. Ponadto średnia ocen respondentów w bieżącej edycji badania jest najwyższa. Z badania wynika również, iż idealne ogrzewanie powinno się cechować niskimi cenami, możliwością regulacji temperatury oraz bezpieczeństwem. Jako mocne strony MPEC S.A. uznano: termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego, właściwa temperatura powietrza w mieszkaniu, możliwość regulacji poszczególnych grzejników, bezawaryjność dostarczania ciepła oraz stałość temperatury w mieszkaniu (brak wahań). Jako słabe strony MPEC uznano: system rozliczania za zużyte ciepło, informacja dla klienta, termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego oraz możliwość włączenia ogrzewania poza sezonem.

35

36

37

38

39

40

41 Z badania wynika, iż mieszkańcy Krakowa średnio na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej przeznaczają 130,69 zł, co stanowi 4% ich dochodów.

42

43 Ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej jest dostarczana do 8,9% gospodarstw domowych. Z analizy danych wynika, iż procent ten od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Osoby korzystające z możliwości dostawy ciepłej wody z sieci miejskiej MPEC S.A. w większości przypadków są zadowolone z tej usługi – 98,2% badanych wyraziło, iż jest raczej, bądź zdecydowanie zadowolonych

44

45

46 Dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków

47 Analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazała, iż niemalże wszyscy badani korzystają z usług dostarczania zimnej wody przez MPWiK S.A. (99,4%). Natomiast z usług odprowadzania ścieków przez MPWiK S.A. zadeklarowało niecałe 96% badanych. Badani mieszkańcy Krakowa w większości przypadków zużywają do 10m 3 – średnie zużycie wody w przeliczeniu na jedną osobę w 2012 r. wśród badanych gospodarstw domowych wynosiło 3,97m 3. Jako mocne strony usług MPWiK S.A. respondenci najczęściej wskazywali: ciągłość dostaw wody, jakość dostarczanej wody oraz system rozliczania zużytej wody według wskazań wodomierza. Większość badanych mieszkańców Krakowa wskazywało, iż MPWiK S.A. nie ma słabych stron. Jednakże wśród negatywnych ocen dominowały jakość dostarczanej wody oraz informacja klienta.

48

49

50

51

52

53

54 Z badania wynika, iż mieszkańcy Krakowa średnio za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków przeznaczają 98,79 zł, co stanowi 3,1% ich dochodów.

55

56 Wywóz i składowanie odpadów komunalnych

57 Badanie wykazało, iż większość badanych mieszkańców Krakowa w celu odprowadzania odpadów korzysta w usług MPO Sp. z o.o. (88%). Z badania wynika, iż mieszkańcy Krakowa cenią sobie świadczone przez MPO Sp. z o.o. usługi – średnia ocena usług spółki pod każdym względem została oceniona bardzo wysoko.

58

59

60 Z badania wynika, iż mieszkańcy Krakowa średnio wywóz odpadów przeznaczają 25,89 zł miesięcznie, co stanowi 0,8% ich dochodów.

61

62 Z badania wynika, iż większość respondentów zadeklarowała, iż woli, aby odpady wywożone były w godzinach porannych (90,2%), Analiza zebranego materiału badawczego wykazała również, iż jedynie połowa badanych zna zasady i segreguje odpady, a w tym celu najczęściej wykorzystują tzw. dzwony, Jedynie 24,2% badanych oddaje odpady wielkogabarytowe, urządzenia elektryczne i elektroniczne do gminnych instalacji, 58,4% korzysta z akcji wystawki, W opinii ¼ badanych decydujące przy wyborze zarządzającego systemem gospodarki odpadami są aspekty ekologiczne, w tym nowoczesne instalacje zagospodarowania odpadów spełniające wymagania Polski i Unii Europejskiej.

63

64

65

66

67

68 Komunikacja miejska w Krakowie

69 Z badania wynika, iż mieszkańcy Krakowa najczęściej po mieście poruszają się prywatnym samochodem osobowym, bądź korzystają z usług komunikacji miejskiej, Największy odsetek badanych w ogóle nie korzysta z usług komunikacji miejskiej (43,2%), bądź korzysta codziennie (22%) lub kilka razy w tygodniu (17,4%), W niniejszej edycji badania respondenci ocenili zadowolenie z usług komunikacji miejskiej dość wysoko (na pięcio – stopniowej skali nota = 3, 12) – w tym roku w przeciągu ostatnich 5 lat była to najwyższa ocena.

70

71

72

73

74 Z badania wynika, iż mieszkańcy Krakowa średnio na komunikację miejską przeznaczają 91,84 zł miesięcznie, co stanowi 2,75% ich dochodów.

75

76

77

78 Z badania wynika, iż większość badanych mieszkańców Krakowa zamieszkuje w mieszkaniach spółdzielczych, własnościowych, lokatorskich, zakładowych, etc.), Jedynie 4,9% badanej populacji wynajmuje mieszkanie komunalne (własność Gminy Kraków), Analiza danych wykazała, iż mieszkańcy Krakowa średnio na czynsz przeznaczają 285,14 zł. miesięcznie, natomiast na czynsz w lokalach komunalnych 409,43 zł, co stanowi 15,4%.

79

80

81

82

83 Krakowski Holding Komunalny S.A.

84 Z badania wynika, iż większość badanych mieszkańców Krakowa akceptuje budowę spalarni w mieście

85

86

87 General Projekt Sp. z o.o. Ul. Zakole 2 10-699 Olsztyn Tel. 89 526 01 63 www.generalprojekt.pl


Pobierz ppt "Edycja 2012. Badanie Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego Holdingu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google