Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE
CENTRALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Warszawie

2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Wszelkie działania, które mają na celu wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, podtrzymywanie i doskonalenie ich umiejętności zawodowych - organizowane we wszystkich dostępnych formach.

3 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Inne formy kształcenia ustawicznego Doskonalenie na odległość Dokształcanie (w uczelni) Doradztwo metodyczne Doskonalenie (w placówce doskonalenia) Doskonalenie W ramach WDN Samodoskonalenie Wspieranie adaptacji zawodowej Poza szkołą W szkole

4 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Poza szkołą W szkole Doradztwo metodyczne Wspieranie adaptacji zawodowej Doskonalenie W ramach WDN Samodoskonalenie Poza szkołą W szkole na odległość Dokształcanie (w uczelni) (w placówce doskonalenia) Inne formy kształcenia ustawicznego

5 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Poza szkołą W szkole Samodoskonalenie Nauczyciel z własnej inicjatywy pozyskuje materiały dydaktyczne, zapoznaje się z literaturą metodyczną, prowadzi badania oświatowe. Indywidualne samokształcenie nauczycieli wspierane jest odpowiednią polityką wydawniczą i dostępnością do sieci bibliotek pedagogicznych.

6 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Poza szkołą W szkole Wspieranie adaptacji zawodowej Nauczyciel stażysta przez rok, a nauczyciel kontraktowy przez trzy lata mają zapewnioną opiekę doświadczonego kolegi - Opiekuna Stażu. Jego zadaniem jest wspieranie podopiecznego w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

7 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Poza szkołą W szkole Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli Proces oparty na wymianie doświadczeń między nauczycielami tej samej szkoły w ramach zespołów przedmiotowych lub zadaniowych. Uczenie się w zespołach nauczycielskich skoncentrowane jest wokół wspólnie wypracowanych wizji, celów i zadań szkoły. Koordynatorem tych działań jest tzw. Lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Dba on o pozyskiwanie wiadomości, umiejętności i rozwijanie kompetencji rady pedagogicznej niezbędnych do funkcjonowania w szkole.

8 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Poza szkołą W szkole Doradca metodyczny Doradztwo metodyczne Istotą doradztwa metodycznego jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, które polega na: zidentyfikowaniu i zrozumieniu problemów grupy, wspólnym szukaniu rozwiązań, pomaganiu nauczycielom w podejmowaniu decyzji w sprawach zawodowych. Doradca metodyczny to nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę. Wspomaga nauczycieli oraz rady pedagogiczne w: planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwijaniu umiejętności metodycznych, podejmowaniu działań innowacyjnych. Realizuje zadania poprzez: udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

9 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Poza szkołą W szkole Doskonalenie pozaszkolne Polega na : Korzystaniu z oferty kursów, warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne i niepubliczne), uczelnie wyższe, biblioteki pedagogiczne, organizacje i stowarzyszenia oświatowe. Zajęcia te prowadzone są najczęściej przez edukatorów. Edukator to nauczyciel dysponujący wiedzą specyficzną dla danego obszaru działania, posiadający wykształcenie wyższe oraz umiejętności z zakresu andragogiki i dydaktyki ogólnej.

10 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Do obowiązkowych zadań centralnych placówek doskonalenia należy: przygotowywanie ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowywanie kadry dla realizacji tych programów, realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli publicznych placówek doskonalenia, zakładów kształcenia nauczycieli oraz nadzoru pedagogicznego, współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi, współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, tworzenie i rozwijanie ogólnokrajowego systemu informacji pedagogicznej, opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Placówki centralne Organem prowadzącym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a obszarem działania jest cały kraj

11 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN) CODN wspiera systemowo instytucje i organizacje oświatowe oraz kadry działające w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli. Al. Ujazdowskie 28 Warszawa

12 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych. ul. Spartańska 1B Warszawa

13 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPP-P) CMPP-P inicjuje i kreuje systemowe rozwiązania na rzecz wspierania rozwoju dziecka w systemie edukacji. ul. Polna 46a Warszawa

14 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN) Zadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim. ul. 3 Maja 18/5a Lublin

15 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Do obowiązkowych zadań wojewódzkich placówek doskonalenia należy: opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór, pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie, przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych, przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą, organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek, organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli; organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: a) przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności, b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych, tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. Placówki wojewódzkie Organem prowadzącym jest Samorząd województwa, a obszarem działania województwo

16 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Liczba wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (łącznie z oddziałami) 2 1 3 4 5 9

17 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Powiatowe i Gminne placówki doskonalenia prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Placówki powiatowe i gminne Organem prowadzącym są: Samorząd Powiatu lub Samorząd Gminy

18 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Liczba lokalnych placówek doskonalenia nauczycieli 8 5 1 2 3 22 6

19 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Liczba nauczycieli przypadająca na jednego doradcę metodycznego w poszczególnych województwach Placówki Powiatowe i Gminne 425 397 314 450 153 330 429 427 413 294 210 288 253 485 303 268

20 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Niepubliczne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Placówki niepubliczne prowadzone są przez osoby prawne lub osoby fizyczne

21 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Niepubliczne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Liczba niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli 27 12 15 9 11 17 26 10 22 36 35 31 39 20 97

22 Finansowanie doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Niepubliczne Placówki Wojewódzkie Powiatowe i Gminne Poziom centralny MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ prowadzi centralne placówki doskonalenia nauczycieli zleca wykonanie ogólnokrajowych zadań doskonalenia nauczycieli. Przeznacza na ten cel średnich pensji nauczyciela stażysty

23 Finansowanie doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Niepubliczne Placówki Wojewódzkie Poziom regionalny Placówki Powiatowe i Gminne WOJEWODA zleca wykonanie zadań w zakresie doskonalenie nauczycieli na obszarze województwa. Przeznacza na ten cel 5000 średnich pensji nauczyciela stażysty. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA prowadzi wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli

24 Finansowanie doskonalenia nauczycieli
Placówki Centralne Placówki Niepubliczne Placówki Wojewódzkie Poziom lokalny Placówki Powiatowe i Gminne SAMORZĄD LOKALNY Dysponuje 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, które przeznacza na: dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizację doradztwa metodycznego

25 Finansowanie doskonalenia nauczycieli
Poziom szkolny Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli który uwzględnia: 1) program rozwoju szkoły lub placówki związane tym potrzeby kadrowe, 2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 3) wnioski nauczycieli dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. roczny plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli SZKOŁA ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ sprawozdanie wykorzystania dofinansowania

26 NAUCZYCIEL – źródła finansowania doskonalenia
KURATORIUM OŚWIATY SAMORZĄD TERYTORIALNY MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ wojewódzkie programy doskonalenia nauczycieli (system grantów) doradztwo metodyczne refundowanie indywidualnych wydatków na szkolenia (całkowite lub częściowe) centralne programy doskonalenia nauczycieli

27 Zależności w systemie doskonalenia nauczycieli
Polityka oświatowa państwa Regionalna polityka oświatowa Lokalna polityka oświatowa Program rozwoju szkoły Program rozwoju zawodowego nauczycieli Strategia kształcenia ustawicznego nauczycieli w Polsce Wojewódzki system doskonalenia nauczycieli Lokalny plan wspierania doskonalenia nauczycieli Wewnątrzszkolny plan doskonalenia nauczycieli Indywidualny program doskonalenia zawodowego

28 Prezentacja została opracowana na podstawie następujących aktów prawnych
Ustawa z 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 70a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

29 System Doskonalenia Nauczycieli w Polsce
Dziękuję za uwagę Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli


Pobierz ppt "SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google