Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE CENTRALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE CENTRALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE CENTRALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Warszawie

2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Wszelkie działania, które mają na celu wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, podtrzymywanie i doskonalenie ich umiejętności zawodowych - organizowane we wszystkich dostępnych formach.

3 Doradztwo metodyczne Wspieranie adaptacji zawodowej Doskonalenie W ramach WDN Samodoskonalenie Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Poza szkołą W szkole Doskonalenie na odległość Dokształcanie (w uczelni) Doskonalenie (w placówce doskonalenia) Inne formy kształcenia ustawicznego

4 Doradztwo metodyczne Wspieranie adaptacji zawodowej Doskonalenie W ramach WDN Samodoskonalenie Poza szkołą W szkole Doskonalenie na odległość Dokształcanie (w uczelni) Doskonalenie (w placówce doskonalenia) Inne formy kształcenia ustawicznego Poza szkołą W szkole Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

5 Poza szkołą W szkole Nauczyciel z własnej inicjatywy pozyskuje materiały dydaktyczne, zapoznaje się z literaturą metodyczną, prowadzi badania oświatowe. Indywidualne samokształcenie nauczycieli wspierane jest odpowiednią polityką wydawniczą i dostępnością do sieci bibliotek pedagogicznych. Samodoskonalenie Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

6 Nauczyciel stażysta przez rok, a nauczyciel kontraktowy przez trzy lata mają zapewnioną opiekę doświadczonego kolegi - Opiekuna Stażu. Jego zadaniem jest wspieranie podopiecznego w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wspieranie adaptacji zawodowej Poza szkołą W szkole Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

7 Poza szkołą W szkole Proces oparty na wymianie doświadczeń między nauczycielami tej samej szkoły w ramach zespołów przedmiotowych lub zadaniowych. Uczenie się w zespołach nauczycielskich skoncentrowane jest wokół wspólnie wypracowanych wizji, celów i zadań szkoły. Koordynatorem tych działań jest tzw. Lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Dba on o pozyskiwanie wiadomości, umiejętności i rozwijanie kompetencji rady pedagogicznej niezbędnych do funkcjonowania w szkole. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

8 Poza szkołą W szkole Istotą doradztwa metodycznego jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, które polega na: zidentyfikowaniu i zrozumieniu problemów grupy, wspólnym szukaniu rozwiązań, pomaganiu nauczycielom w podejmowaniu decyzji w sprawach zawodowych. Doradca metodyczny to nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę. Doradztwo metodyczne Doradca metodyczny Wspomaga nauczycieli oraz rady pedagogiczne w: planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwijaniu umiejętności metodycznych, podejmowaniu działań innowacyjnych. Realizuje zadania poprzez: udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

9 Poza szkołą W szkole Polega na : Korzystaniu z oferty kursów, warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne i niepubliczne), uczelnie wyższe, biblioteki pedagogiczne, organizacje i stowarzyszenia oświatowe. Zajęcia te prowadzone są najczęściej przez edukatorów. Edukator to nauczyciel dysponujący wiedzą specyficzną dla danego obszaru działania, posiadający wykształcenie wyższe oraz umiejętności z zakresu andragogiki i dydaktyki ogólnej. Doskonalenie pozaszkolne Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

10 Placówki centralne Organem prowadzącym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a obszarem działania jest cały kraj Placówki centralne Organem prowadzącym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a obszarem działania jest cały kraj Do obowiązkowych zadań centralnych placówek doskonalenia należy: 1.przygotowywanie ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowywanie kadry dla realizacji tych programów, 2.realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli publicznych placówek doskonalenia, zakładów kształcenia nauczycieli oraz nadzoru pedagogicznego, 3.współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi, 4.współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, 5.tworzenie i rozwijanie ogólnokrajowego systemu informacji pedagogicznej, 6.opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, 7.wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Placówki Centralne Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

11 Placówki Centralne Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN) Al. Ujazdowskie Warszawa Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli CODN wspiera systemowo instytucje i organizacje oświatowe oraz kadry działające w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli.

12 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) ul. Spartańska 1B Warszawa KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych.

13 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPP-P) ul. Polna 46a Warszawa CMPP-P inicjuje i kreuje systemowe rozwiązania na rzecz wspierania rozwoju dziecka w systemie edukacji.

14 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN) ul. 3 Maja 18/5a Lublin Zadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim.

15 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Placówki wojewódzkie Organem prowadzącym jest Samorząd województwa, a obszarem działania województwo Placówki Wojewódzkie Do obowiązkowych zadań wojewódzkich placówek doskonalenia należy: 1.opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór, pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie, 2.przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych, 3.przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą, 4.organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek, 5.organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, 6.współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli; 7.organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: a) przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności, b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych, 8.tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, 9.wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli.

16 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Liczba wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (łącznie z oddziałami) Placówki Wojewódzkie

17 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Placówki powiatowe i gminne Organem prowadzącym są: Samorząd Powiatu lub Samorząd Gminy Powiatowe i Gminne placówki doskonalenia prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

18 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Liczba lokalnych placówek doskonalenia nauczycieli

19 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Liczba nauczycieli przypadająca na jednego doradcę metodycznego w poszczególnych województwach

20 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Placówki niepubliczne prowadzone są przez osoby prawne lub osoby fizyczne Placówki Niepubliczne

21 Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Liczba niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Placówki Niepubliczne

22 Finansowanie doskonalenia nauczycieli MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ prowadzi centralne placówki doskonalenia nauczycieli zleca wykonanie ogólnokrajowych zadań doskonalenia nauczycieli. Przeznacza na ten cel 5000 średnich pensji nauczyciela stażysty Poziom centralny Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne Placówki Centralne Placówki Niepubliczne

23 WOJEWODA zleca wykonanie zadań w zakresie doskonalenie nauczycieli na obszarze województwa. Przeznacza na ten cel 5000 średnich pensji nauczyciela stażysty. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA prowadzi wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli Poziom regionalny Placówki Centralne Placówki Powiatowe i Gminne Placówki Wojewódzkie Placówki Niepubliczne Finansowanie doskonalenia nauczycieli

24 Placówki Centralne Placówki Wojewódzkie Placówki Powiatowe i Gminne SAMORZĄD LOKALNY Dysponuje 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, które przeznacza na: dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizację doradztwa metodycznego Poziom lokalny Placówki Niepubliczne Finansowanie doskonalenia nauczycieli

25 SZKOŁA ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli który uwzględnia: 1) program rozwoju szkoły lub placówki związane tym potrzeby kadrowe, 2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 3) wnioski nauczycieli dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. roczny plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli sprawozdanie wykorzystania dofinansowania Poziom szkolny Finansowanie doskonalenia nauczycieli

26 NAUCZYCIEL – źródła finansowania doskonalenia MINISTERSTW O EDUKACJI NARODOWEJ KURATORIUM OŚWIATY centralne programy doskonalenia nauczycieli wojewódzkie programy doskonalenia nauczycieli (system grantów) SAMORZĄD TERYTORIALN Y doradztwo metodyczne refundowanie indywidualnych wydatków na szkolenia (całkowite lub częściowe)

27 Zależności w systemie doskonalenia nauczycieli Polityka oświatowa państwa Strategia kształcenia ustawicznego nauczycieli w Polsce Regionalna polityka oświatowa Wojewódzki system doskonalenia nauczycieli Lokalna polityka oświatowa Lokalny plan wspierania doskonalenia nauczycieli Program rozwoju szkoły Wewnątrzszkolny plan doskonalenia nauczycieli Program rozwoju zawodowego nauczycieli Indywidualny program doskonalenia zawodowego

28 Prezentacja została opracowana na podstawie następujących aktów prawnych Ustawa z 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 70a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

29 System Doskonalenia Nauczycieli w Polsce Dziękuję za uwagę Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli


Pobierz ppt "SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE CENTRALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google