Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

* Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie w analizie farmakoekonomicznej Marcin Czech Polsko- Rosyjskie Forum Farmakoekonomiczne Moskwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "* Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie w analizie farmakoekonomicznej Marcin Czech Polsko- Rosyjskie Forum Farmakoekonomiczne Moskwa."— Zapis prezentacji:

1 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie w analizie farmakoekonomicznej Marcin Czech Polsko- Rosyjskie Forum Farmakoekonomiczne Moskwa 3-4.06.2013

2 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone 1. Definicja kosztów pośrednich w ocenie ekonomicznej w ochronie zdrowia 2. Koszty pośrednie w gospodarce i koszty pośrednie wybranych jednostek chorobowych 3. Koszty pośrednie w wytycznych HTA 4. Metody szacowania kosztów pośrednich 5. Absenteizm i prezenteizm 6. Uwagi końcowe Plan wystąpienia

3 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone BEZPOŚREDNIE POŚREDNIENIEMIERZALNE (NIEWYMIERNE) MEDYCZNENIEMEDYCZNE Związane ze zmniejszoną produktywnością Związane bezpośrednio z leczeniem Inne koszty powstałe bezpośrednio w wyniku choroby lub jej leczenia Koszty związane z bólem i cierpieniem Koszty w opiece zdrowotnej Leki Badania diagnnostyczne Konsultacje lekarskie Opieka pielęgniarska Koszty szpitalne... Zwolnienia lekarskie Koszty zredukowanej produktywności... Straty zdrowotne: fizyczne psychiczne... Koszty transportu...

4 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie: koszty absencji w pracy koszty obniżonej produktywności pracownika zmniejszenie PKB/ utrata zarobków koszty ponoszone przez krewnych pacjenta koszty związane z wpływem na długość życia (przedwczesna śmiertelność szczególnie w wieku produkcyjnym) i koszty związane z wpływem na jakość życia (niepełnosprawność) Koszty zwiazane z przyszłym zapotrzebowaniem na usługi medyczne Koszty w opiece zdrowotnej

5 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Ocena programu ochrony zdrowia Programy ochrony zdrowia KosztyRezultatyPerspektywa Horyzont czasowy WejścieWyjście

6 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia) Definicja zdrowia WHO

7 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszt absencji chorobowej wg przyczyny (dane ZUS, w oparciu o przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej)

8 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Schorzenie Udział leków w całkowitych medycznych kosztach leczenia Medyczne koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Choroba niedokrwienna9%75%25% Nadciśnienie tętnicze 1 11%74%26% Depresja 2 17%29%71% Przewlekła niewydolność żylna 3 21%24%76% Cukrzyca 4 17%26%74% Zaostrzenia astmy oskrzelowej (amb.) 5 38%42%58% CukrzycaZależnie od źródła32% 68% Zaostrzenia astmy oskrzelowej (szpital) 5 20%90%10% 1. Kiejna A, Rybakowski J, Czech M, Faluta T, Pachocki R. Psychiatria Polska 2001; 2: 181-86 2. Hermanowski T, Jaworski R, Czech M, Pachocki R. Nadciśnienie tętnicze 2001; 5(2): 83-91 3. Czech M, Faluta T, Pachocki R. Value in Health 2001; 6: 493-4 (abstrakt) 4. Kinalska I, Niewada M, Glogowski C et al. Koszty cukrzycy typu 2 w Polsce (badanie CODIP). Diabetologia Praktyczna 2004, 5(1):1-8 5. Kokot M, Głogowski C, Szewczak A. Badanie oceniające koszty zaostrzeń astmy oskrzelowej w Polsce. Cost of Asthma Exacerbation (COAX); Alergia Astma Immunologia 2004, 9(2):106-112

9 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty choroby niedokrwiennej serca w Polsce społeczny punkt widzenia

10 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Ref. Czech M. POLKARD Grupa kosztów NYHA I-IV, Specjalista I SpecII SpecIII SpecIV Spec PLN% % % % Zwolnienia szpitalne 32,474,146,046,632,724,0256,4816,7 Zwolnienia poszpitalne 98,7512,487,9812,762,597,7395,0025,6 Pomoc osób trzecich 666,5683,6561,3280,7713,5088,2888,7557,7 OGÓŁEM: 797,78100,0695,34100,0808,81100,01540,23100,0 Koszty pośrednie związane z leczeniem chorych na niewydolność serca z podziałem na klasy NYHA u lekarzy specjalistów

11 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone s. 27, pkt 4.2. Perspektywa Wykonanie dodatkowej analizy z perspektywy społecznej, z wyodrębnieniem kosztów pośrednich może być uzasadnione, gdy: 1. Wyniki zdrowotne danej technologii medycznej w istotnym stopniu dotyczą nie tylko samego chorego, ale ale również innych członków społeczeństwa (np. rodziny, opiekunów); 2. Pożądanym następstwem analizy ekonomicznej jest optymalna alokacja zasobów na poziomie społecznym. 3. Perspektywa społeczna jest wskazana, gdy autor raportu HTA uważa ją za istotną w procesie formułowania rekomendacji dla podmiotu podejmującego decyzję o finansowaniu technologii s. 33, pkt 4.7.1. Kategorie kosztów W analizie należy wyróżnić: 1. Koszty bezpośrednie medyczne, 2. Koszty bezpośrednie niemedyczne 3. Koszty pośrednie W przypadku perspektywy społecznej wyróżnia się wszystkie ww. kategorie kosztów. Należy oddzielnie przedstawić wyniki z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich. s. 35, pkt 4.7.4. Ustalenie kosztów jednostkowych Utratę produktywności spowodowaną chorobą lub przedwczesną śmiercią zaleca się szacować przy zastosowaniu metody kapitału ludzkiego (np. w oparciu o średnie zarobki). Koszty pośrednie w polskich wytycznych HTA (2009) Ref. www.aotm.gov.pl

12 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Rosja brak wskazania konkretnej metody szacowania kosztów pośrednich Niemcy koszty pośrednie mogą być przedstawione w ramach dodatkowej analizy, można wykorzystywać zarówno metodę kapitału ludzkiego jak i kosztów frykcyjnych Belgia, Portugalia koszty pośrednie mogą być przedstawione w ramach dodatkowej analizy, wówczas wykorzystana metoda ich szacowania musi być uzasadniona Francja Rozważone są problemy związane z szacowaniem kosztów pośrednich, w tym kosztów utraconej produktywności Przedstawione są wady i zalety różnych podejść do szacowania Analizy HTA (w ujęciu anglo- saskim) dopiera zaczynają być stosowane Koszty pośrednie w wytycznych HTA innych krajów

13 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie - szacowanie Perspektywa kapitału ludzkiego (ang. human capital approach, HCA) Metoda kosztów frykcyjnych (ang. friction cost method, FCM) Ocena stanu zdrowia (ang. health state valuation, HSV) Ocena gotowości do płacenia (ang. willingness to pay, WTP)

14 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Metoda kapitału ludzkiego strata społeczna w wyniku choroby jednostki dana jest przez wydajność pracy tej jednostki przez cały okres choroby wydajność pracy przybliżana jest najczęściej przez wynagrodzenia brutto

15 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Metoda kosztów frykcyjnych Rzeczywiste straty są albo zerowe albo stanowią tylko część strat wynikających z zastosowania metody kapitału ludzkiego w firmach występują rezerwy, które w krótkim okresie można uruchomić w przypadku choroby pracownika, w długim okresie chory pracownik może zostać zastąpiony przez nowo przyjętego pracownika Koopmanschap M. A., Rutten F., van Ineveld B. M. et al., The friction cost method for measuring indirect costs of disease., Journal of Health Economics, 1995; 14 (2), ss. 171-189;

16 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Ocena stanu zdrowia Wydajności pracy zawarta jest już w mierze jakości życia pacjenta (spadek wydajności związany jest z brakiem możliwości pełnego wykorzystania własnego czasu) Liljas B. How to calculate indirect costs in economic evaluations. Pharmacoeconomics. 1998 Jan;13(1 Pt 1):1-7.

17 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Pomiar maksymalnej wartości pieniężnej, jaką respondent byłby skłonny zapłacić za obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby lub śmierci. Metoda gotowości do płacenia

18 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie - problemy Metoda kapitału ludzkiego Jak traktować niepracujących i nieletnich? Metoda kosztów frykcyjnych brak podstaw w neoklasycznej teorii ekonomii (Johannesson, Karlsson, 1997; Liljas 1998; Liljas 1998b) abstrahuje od ograniczeń zasobowych w gospodarce analiza na poziomie mikroekonomicznym – brak istotnych danych dla płatnika/decydenta na poziomie makroekonomicznym Gotowość do płacenia metoda uniemożliwia wyodrębnienie z otrzymanych szacunków kosztów pośrednich rozumianych jako strata produktywności brak danych pozwalających na oszacowanie kosztów w oparciu o metodę ujawnionych preferencji, najczęściej wykorzystywana jest metoda deklarowanych preferencji, oparta o badania ankietowe – subiektywność oraz niska wiarygodność odpowiedzi udzielanych przez respondentów, wysokie koszty, różne próby i grupy pacjentów objęte badaniem, metoda mało wiarygodna dla podejmujących decyzje(oprócz krajów skandynawskich)

19 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie – problemy szacowania Przeciętne/ minimalne wynagrodzenie Koszt pracy/ koszt dla pracodawcy Produkt Krajowy Brutto (PKB) per capita? (GDP) Produkt Narodowy Brutto (PNB) per capita? (GNP) Produkt Regionalny Brutto (PRB) per capita? (GRP) Ref: Macioch T.

20 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszt nieobecność w pracy z powodu choroby (absenteizm) Ref: Wrona W. x liczba dni nieobecności wartość jednego dnia pracy Koszt jednego dnia nieobecności w pracy w 2010 r. WD – wartość dodana (tj. PKB minus podatki od produktów)

21 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Zmniejszenie produktywności w pracy związana z aktualnym stanem zdrowia Prezenteizm (ang. presenteeism)

22 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Endicott Work Productivity Scale (EWPS) Health and Labour Questionnaire (HLQ) Health and Work Performance Questionnaire Health and Work Questionnaire MacArthur Health and Performance Questionnaire (MHPQ) Stanford Presenteeism Scale (SPS)/Stanford American Health Association Presenteeism Scale (SAHAPS) Work Limitations Questionnaire (WLQ) Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire (WPAI) Worker Productivity Index Koszty zmniejszenia produktywności w pracy Ref. Macioch T.

23 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Ref. Wrona W. Łączna utrata produktywności max min

24 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Ref. Wrona W. Kompensacja podczas nieobecności Część przejmowanych obowiązków przy krótkiej nieobecności Nieobecność zarządzającego 48% Nieobecność pracownika 61% Część przejmowanych obowiązków przy długiej nieobecności Nieobecność zarządzającego 66% Nieobecność pracownika 77% Czas do osiągnięcia przez nowego pracownika zakładanej produktywności w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i trybu pracy (średnia liczba dni) +27 dni +88 dni +52 dni +46 dni

25 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty zmniejszenia produktywności w pracy Populacja pracująca: 15 990 000 (III/2008) Przeciętna liczba dni pracy: 226 dni Przeciętna liczba godzin pracy (8 h dzień pracy): 1808 godzin Roczna strata godzin pracy/osobę = 361.6 h. Przeciętne wynagrodzenie/godzinę pracy = 27,85 PLN Roczny koszt/osobę: 10 071 PLN Roczna koszt zmniejszenia produktywności w pracy = 161 mld PLN (1 EUR = 4 PLN) Ref. Macioch T.

26 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie- uwagi końcowe Jak zastosowanie technologii medycznej wpływa na zwiększenia liczby pracujących (vs. problem bezrobocia, kosztów transferowych)? Czy zastosowanie technologii medycznej wpłynie na przyszłe koszty, w tym pośrednie (np. koszty opieki ze strony osób trzecich)? Jak traktować wiek chorego w ocenie kosztów pośrednich (wiekowa granica produktywności - punkt odcięcia, płynne przejście?)? Stopa dyskontowa powinna być uzależniona od bieżących wskaźników makroekonomicznych, a nie ustalona na konkretnym poziomie (5% / 3,5%) Publiczne dane dotyczące absenteizmu mogłyby być szerzej dostępne Dane epidemiologiczne powinny być doskonalsze (metodyka, koszty) Problemy szacowania kosztów pośrednich muszą stać się przedmiotem debaty publicznej wśród ekspertów (np. w odniesieniu do problemów demograficznych; niska dzietność, starzenie się społeczeństwa)

27 * Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt: Marcin Czech marcin.czech@wum.edu.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "* Marcin Czech Wszelkie prawa zastrzeżone Koszty pośrednie w analizie farmakoekonomicznej Marcin Czech Polsko- Rosyjskie Forum Farmakoekonomiczne Moskwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google