Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w dobie polskich przemian oświatowych –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w dobie polskich przemian oświatowych –"— Zapis prezentacji:

1 Wyższa szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w dobie polskich przemian oświatowych – raport z badań prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek

2 1 IX 2009 roku minęło 10 lat od momentu wprowadzenia reformy systemu oświaty w Polsce Zmiany: -organizacyjne -programoweDyskursy -metodycznewymiana -strukturalnepoglądów

3 6 filarów reformy systemu oświaty: I filar – Nowa struktura systemu szkolnego -przygotowanie do szkoły – przedszkole -klasy I-III – I etap -klasy IV-VI – II etap -gimnazjum – 3 letnie -liceum, technikum, szkoła zawodowa – 3 letnie -wyższe studia zawodowe -magisterskie studia wyższe -studia doktoranckie II filar – Zewnętrzny system egzaminacyjny III filar – Oddzielenie zarządzania od nadzoru IV filar – Zmiana stosunku zawodowego nauczyciela 1. Nauczyciel stażysta 2. Nauczyciel kontraktowy 3. Nauczyciel mianowany 4. Nauczyciel dyplomowany 5. Honorowy profesor oświaty V filar – Nowe zasady finansowania szkolnictwa VI filar – Reforma programowa

4 Badania empiryczne – lata 2003-2008 80 szkół podstawowych – małe, średnie, większe na terenie woj. Świętokrzyskiego 1200 nauczycieli klas I-III 2000 rodziców 960 oddziałów klasy I – 260 klasy II – 320 klasy III – 380 Metoda badawcza sondaż diagnostyczny Techniki badawcze: ankieta, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów Dobór grupy badawczej: losowy Narzędzia badawcze: 1. Kwestionariusz dla nauczycieli klas I-III Opinie nauczycieli realizujących założenia nowej koncepcji w edukacji wczesnoszkolnej 2. Arkusz oceny programu do kształcenia zintegrowanego 3. Arkusz oceny podręcznika dla kas I-III

5 4. Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela klas I-III Ocena programu wychowawczego szkół 5. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli klas I-III dotyczący oceny opisowej 6. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli klas I-III dotyczący samooceny kompetencji zawodowych 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami i dziećmi na temat profilu nauczyciela klas I-III Osobowość nauczyciela -oczekiwania rodziców Nauczyciel nowej epoki – sprostający wszelkim innowacyjnym wyzwaniom edukacyjnym Talent pedagogicznykunszt Wzór osobowyi mistrzostwo Ideał wychowawczytego zawodu

6 Cechy osobowościowe nauczyciela klas I-III Rozpoznawanie komunikatów pozawerbalnych Twórczość innowacyjna Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji Zaufanie wiarygodność szacunek Inteligencja, krytycyzm Wiedza, kompetencje edukacyjne Wspomaganie rozwoju ucznia, troskliwość Poczucie humoru Umiejętność prowadzenia dialogu edukacyjnego Szczerość, lojalność autentyczność Empatia Rozwijanie wrażliwości uczniów Konstruktywna aktywność Dobry przewodnik, doradca Przyjaciel dziecka Pedagog z duszą Szczery Spontaniczny Modernistyczny posłannik wiedzy i umiejętności Altruizm

7 Kompetencje nauczyciela klas I-III Zgodnie ze standardami kompetencji zawodowych nauczycieli Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wyszczególnił 5 grup kompetencji: 1. Kompetencje pragmatyczne – skuteczność w planowaniu, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych 2. Kompetencje współdziałania – skuteczność zachowań prospołecznych, sprawność działań integracyjnych 3. Kompetencje komunikacyjne – skuteczność zachowań językowych w sytuacjach edukacyjnych 4. Kompetencje kreatywne – innowacyjność, twórczość w działaniu edukacyjnym 5. Kompetencje informatyczno – medialne – umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł informacji

8 Poziom kompetencji interpretacyjno – komunikacyjnych badanych nauczycieli klas I-III Poziom kompetencji interpretacyjno – komunikacyjnych Badani nauczyciele L% Bardzo wysoki836,9 Wysoki19015,8 Przeciętny29624,7 Niski37931,6 Bardzo niski25221 Ogółem1200100 Potrzeba podniesienia poziomu kształcenia nauczycieli w zakresie: -wysokiej komunikacji z uczniem, -zdolności do samokorygowania i modyfikacji własnego zachowania -umiejętności antycypowania wyników poczynań pedagogicznych -kreatorstwa podjęcia dialogu edukacyjnego -doskonalenia poprawności, czytelności, wyrazistości zachowań językowych (etyka mowy)

9 Poziom kompetencji kreatywnych badanych nauczycieli klas I-III Poziom kompetencji kreatywnych Badani nauczyciele L% Bardzo wysoki1159,6 Wysoki19015,8 Przeciętny48840,7 Niski30325,2 Bardzo niski1048,7 Ogółem1200100 Nauczyciel powinien: -wyzwalać kreatywność zachowań i samodzielność myślenia na zajęciach, -stymulować rozwój aktywności twórczej -myśleć krytycznie -stosować metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów.

10 Poziom kompetencji współdziałania badanych nauczycieli klas I-III Poziom kompetencji współdziałaniaBadani nauczyciele L% Bardzo wysoki786,5 Wysoki14311,9 Przeciętny63953,2 Niski22318,6 Bardzo niski1179,8 Ogółem1200100 Zróżnicowanie ogólnych poziomów kompetencji współdziałania Nauczyciel powinien: -rozwiązywać sytuacje konfliktowe przez negocjację i kompromis, -nawiązywać kontakt z wychowankiem, stosując różne techniki, -umieć kształtować postawy społeczne uczniów

11 Poziom kompetencji pragmatycznych badanych nauczycieli klas I-III Poziom kompetencji pragmatycznych Badani nauczyciele L% Bardzo wysoki19416,2 Wysoki37231,0 Przeciętny41534,6 Niski15813,2 Bardzo niski615,0 Ogółem1200100 Nauczyciel powinien: -opracować program pracy z całą klasą, pojedynczym uczniem oraz rodzicami, -znać stan wiedzy ucznia i określać czynnik organizujący poznanie nowych wiadomości, -dokonać operacjonalizacji celów kształcenia i wychowania, -posługiwać się metodami, formami, technikami, środkami dydaktycznymi dobierając je odpowiednio do celów, -ustalić przyczyny niepowodzeń szkolnych i formy ich zapobiegania, -oceniać efekty edukacyjne.

12 Poziom kompetencji informatyczno – medialnych u badanych nauczycieli klas I-III Poziom kompetencji kreatywnych Badani nauczyciele L% Bardzo wysoki524,8 Wysoki16213,5 Przeciętny61451,2 Niski20417,0 Bardzo niski16313,5 Ogółem1200100 Nauczyciele powinni: -umieć posługiwać się komputerem, -znać jeden język obcy, -wykorzystać technologię informacyjną w szkole (baza danych, poczta elektroniczna), -tworzyć autorskie programy edukacyjne i udostępniać ja w sieci.

13 Nauczyciel twórczy: -poszukujący nowych – lepszych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi -przewidujący skutki własnej działalności oraz kierunek i charakter zmian dokonywanych w osobowości ucznia Styl pracy nauczyciela StymulacjaZahamowanie eliminowanie szarzyzny szablonów rutyny

14 Nauczycieluczeń modelmentor (wzór)(opieka nad przyszłym twórcą, steruje rozwojem, doradza, chroni) Twórczy nauczyciel w klasach I-III -bada -eksperymentuje -odkrywa -angażuje się -ponosi odpowiedzialność za powierzone mu zadania -dąży do osiągnięcia celów -dostrzega problemy -dochodzi do najlepszych sposobów rozwiązań

15 -wykazuje się określoną postawą: otwartą i badawczą -wspiera rozwój ucznia -pomaga w poznawaniu nowych wartości -uczy systematyczności, pracowitości, wrażliwości, nowego spojrzenia na świat -rozbudza twórczą wyobraźnię i krytyczną refleksję TolerancyjnośćCechy Odpowiedzialnośćnauczyciela Dojrzałość emocjonalnatwórczego Niezależność intelektualna w pracy z dziećmi W edukacji elementarnej wszelkie działania innowacyjne nauczyciele podejmują nie dla ocen lecz z: -potrzeby serca -poczucia etyki zawodowej -przekonania, że tylko aktywni – kreatywni pedagodzy osiągają doskonałe efekty nauczania

16 Preferowane metody nauczania przez nauczycieli klas I-III Przed reformą do 1999Po wprowadzeniu reformy – po 1999 1.Metody słowne 2.Metody oglądowe 3.Metody działań praktycznych 1.Metody aktywizujące 2.Metody oglądowe 3.Metody słowne

17 Metody nauczania stosowane na zajęciach zintegrowanych w klasach I-III LpRodzaje metod Badani nauczyciele stosujący metody pracy dydaktyczno - wychowawczej częstorzadkobardzo rzadko razem L%L%L%L% 1Metody aktywizujące i twórcze 82568,723219, 3 14612,0120 0 100 2Metody oglądowe 91075,819816, 5 927,7120 0 100 3Metody słowne 32927,45814,829024,2120 0 100 4Klasyczna metoda problemowa 65354,442235, 2 12510,4120 0 100

18 I miejsce – metody oglądowe pokazobserwacja II miejsce – metody aktywizujące, twórcze III miejsce – klasyczna metoda problemowa IV miejsce – metody słowne Najczęściej wykorzystywane przez wychowawców metody aktywizujące to: -drama -metoda projektu -inscenizacji -gry i zabawy ogólnorozwojowe -burza mózgów Za czynniki priorytetowe w procesie edukacyjnym dziecka nauczyciele uważali: -kompetencje -arbitraż etyczny -inteligencję -umiejętność łączenia teorii z praktyką

19 Wybór programów edukacji wczesnoszkolnej przez nauczycieli spośród 127

20 Wybór podręczników do nauczania zintegrowanego przez nauczycieli II grupy podręczników I grupa – kształcenie zintegrowane 63 tytuły w tym: -klasa I – 28 -klasa II – 18 -klasa III – 17 II grupa Podręczniki o charakterze przedmiotowym z elementami kształcenia zintegrowanego – 13 tytułów Respondenci nie mają żadnych szans dokonania analizy porównawczej Kryteria wyboru podręczników przez nauczycieli w klasach I-III I miejsce – szata graficzna II miejsce – zróżnicowanie stopnia trudności zadań

21 III miejsce – przystępność treści IV miejsce – występowanie zadań problemowych V miejsce – duża liczba zadań 21% badanych nauczycieli umie dokonać wyboru podręcznika na gruncie analizy porównawczej Ocena ucznia Sądy i opinie 1200 nauczycieli Ocena opisowa – I semestr, II semestr Zastępniki ocen: -początki -symbole -punkty -słowne LPOpinie nauczycieliL% 1Najwłaściwszą formą oceny jest: a)Ocena opisowa50341,9 b)Ocena cyfrowa25821,5 c)Równoczesne stosowanie obu form43936,6 RAZEM1200100 2Ocena opisowa jest bardziej obiektywna od oceny cyfrowej a)Tak68156,7 b)Nie51943,3 RAZEM1200100

22 Profil zawodowy nauczyciela klas I-III - diagnostyk, konsultant - specjalista w zakresie tworzenia i doboru pomocy naukowych - kreator działań edukacyjnych - osoba kierująca się na co dzień wartościami uniwersalnymi - kompetentny profesjonalista, otwarty na potrzeby, oczekiwania problemy uczniów, - krytyczny, odpowiedzialny za swoje postępowanie, ustawicznie doskonalący swoje kwalifikacje - refleksyjny praktyk i badacz działalności edukacyjnej, umiejący myśleć kategoriami przyszłości, pracujący twórczo - nastawiony na innowacje

23 Nauczyciele narzekają na: - chaos, zagrażający jakości nauczania, wychowania i opieki. - wadliwie zaprojektowany i fatalnie wdrażany awans zawodowy nauczycieli, - produkowanie stosów pism, podań, planów rozwoju - biurokracja zamiast koncentracji na pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi - ilość zamiast jakości – zdobytych zaświadczeń, zaliczonych kursów itd. - setki programów, scenariuszy, zajęć, przewodników metodycznych, hamujących samodzielną i twórczą pracę

24 ZREFORMOWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA BORYKA SIĘ Z WIELOMA DYLEMATAMI, KTÓRE W PRZYSZŁOŚCI NALEŻY ROZWIĄZAĆ MAJĄC NA WZGLĘDZIE TYLKO I WYŁĄCZNIE DOBRO DZIECKA. Jakie podjąć działania? 1. Podjąć skuteczniejszą i efektywniejszą pracę dydaktyczno – wychowawczą w klasach I-III przy współpracy z MEN oraz samorządami terytorialnymi oczekując pomocy i wsparcia. 2. Zaproponować zadania, które zmodernizują ten etap tzn: zwrócić uwagę na właściwe interakcje uczniów, nauczycieli, rodziców, podmiotowość dziecka, nauczyciela i rodzica w edukacji, konieczność poszerzania integracji przedszkola ze szkołą oraz stworzenie szkoły prawdziwie przyjaznej dziecku. 3. Ujednolicić odgórnie system edukacyjny w klasach I-III

25 NAUCZANIE ZINTEGROWANE CZY PRZEDMIOTOWE? 4. Systematycznie weryfikować program i podręczniki, prawidłowo pod względem merytorycznym i zasadą stopniowania trudności, pamiętając o tym, że najwięcej uczniów prezentuje przeciętny poziom zdolności. Pamiętajmy, że idea psychologiczno – pedagogiczna jest inspiracją dla każdej koncepcji programowej i podręcznikowej. Nie potrzebna nam oferta wydawnicza idąca w ilość czyli dziesiątki lub setki propozycji lecz jakość. 5. Umiejętnie dobierać cele ogólne, operacyjne, metody i formy pracy, środki dydaktyczne. 6. Jednakowy system oceniania w klasach I-III na terenia całej Polski. 7. Kształcić i doskonalić nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w uczelniach wyższych (zwiększyć liczbę godzin praktyk pedagogicznych, śródrocznych i ciągłych, podwyższyć jakość nauczania i stawianych wymagań, przygotować do profesjonalnego wykonywania zawodu). 8. Potrzebujemy pedagogów o wysokim poziomie kompetencji: - interpretacyjno – komunikacyjnych - Kreatywnych - współdziałania - pragmatycznych - informatyczno – medialnych 9. Podwyższyć dotacje ministerialne. Korzystać z projektów unijnych. 10. Nie przeciążać nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pracą zawodową w szkole. 11. Modyfikować kierunki i tendencje w edukacji wczesnoszkolnej i zmierzać w stronę dostosowania jej do standardów europejskich i światowych.

26


Pobierz ppt "Wyższa szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w dobie polskich przemian oświatowych –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google