Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowana reforma systemu edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowana reforma systemu edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Planowana reforma systemu edukacji
Szkoła przyjaźnie wymagająca, skuteczna i nowoczesna Planowana reforma systemu edukacji w Polsce Wyboru treści do niniejszej prezentacji spośród dostępnego materiału dokonał i przeredagował zespół w składzie: Urszula Wojsław-Kozłowska, Dorota Majchrzyk, Bożena Wróbel, Beata Niziołek

2 Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej?

3 Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju
Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce – na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Powody, dla których warto realizować wczesną edukację przedszkolną dzieci: znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia, wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole - dzieci będą osiągać lepsze wyniki nauczania, uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza, zwłaszcza jedynakom, szczególną okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej,

4 wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się, wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników, obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej, przygotować do uczenia się przez całe życie i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne, inwestycja w edukację przedszkolną to inwestycja w przyszłość społeczeństwa – lepiej wykształcone społeczeństwo to lepsza sytuacja gospodarcza i mniejsze obciążenia społeczne.

5 Najważniejsze zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące edukacji przedszkolnej to:
upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3–5 lat, zagwarantowanie każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji przedszkolnej, przygotowującej do nauki w szkole, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez realizowanie całej podstawy programowej we wszystkich formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego, dostosowanie form wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska.

6 Dla podkreślenia znaczenia wychowania przedszkolnego, a także aby osiągnąć zakładane cele – rok szkolny 2008/2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem Przedszkolaka.

7 Co warto wiedzieć, organizując formy wychowania przedszkolnego?

8 Tradycyjne przedszkola najpełniej realizują zasadę powszechnej dostępności oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. To właśnie przedszkola powinny, po uzupełnieniu ich sieci innymi formami wychowania przedszkolnego, stać się bazą do prowadzenia spójnej, perspektywicznej polityki oświatowej gminy w zakresie wczesnej edukacji. Wychowanie przedszkolne może być prowadzone: w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w następujących innych formach: w zespołach wychowania przedszkolnego – gdzie zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; w punktach przedszkolnych – gdzie zajęcia są prowadzone codziennie.

9 Szczegółowa procedura zakładania wszystkich form wychowania przedszkolnego jest zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. W szkołach podstawowych, gdzie są odpowiednie warunki, można również tworzyć oddziały przedszkolne dla dzieci od 3 do 5 lat.

10 Proces wprowadzania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego został rozłożony na dwa lata. Od dnia 1 września 2009 r. dzieci w wieku 5 lat będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego, co oznacza, że samorząd gminny będzie miał obowiązek zapewnienia bezpłatnej edukacji przedszkolnej tym pięciolatkom, których rodzice będą sobie tego życzyć. Od dnia 1 września 2010 r. prawo dzieci w wieku 5 lat do rocznego wychowania przedszkolnego zostanie przekształcone w obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Podobnie, jak w przypadku prawa dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek będzie realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego i rozpocznie się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

11 Sześciolatek w szkole 2009/2010

12 Obecna sytuacja istnieje od dawna obowiązek wysyłania dzieci do „zerówek”; panuje chaos – rodzice i samorządy pozostawieni są z tym obowiązkiem sami sobie; są opłaty – rodzice muszą płacić za „zerówkę” w przedszkolu; brakuje bezpieczeństwa – rodzice wysyłają sześciolatki do bezpłatnej, ale słabo przygotowanej do tego szkoły; jest to strata czasu – dzieci tracą rok na naukę w „zerówce”, bo w I klasie uczą się od nowa tego samego.

13 Po zmianach będzie bezpłatna edukacja dla wszystkich sześciolatków;
stworzymy równe szanse wszystkim dzieciom bez względu na zamożność; zapewnimy równy dostęp – ulga szczególnie dla rodzin wielodzietnych; zapewnimy wszystkim bezpieczeństwo – dobra opieka we wszystkich szkołach; będzie edukacja dostosowana do wieku – wkomponowana w program szkolny; wprowadzimy ład i porządek – każdy wie gdzie, kiedy i po co wysłać dziecko.

14 Dlaczego teraz?

15 Wprowadzanie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie będzie rozłożone na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). W okresie tym rodzice dzieci będą mogli — na swój wniosek, bez konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczyć lub przyśpieszyć o jeden rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, zgodnie z zamieszczonym w tabeli harmonogramem.

16 Projektowany harmonogram obniżenia wieku szkolnego – które sześciolatki zaczną chodzić do pierwszej klasy?

17

18 W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego (dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola) będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Dzieci, które nie chodzą do przedszkola będą zapraszane do wyznaczonych szkół/przedszkoli w celu przeprowadzenia takiej samej diagnozy przez przeszkolonego nauczyciela. Diagnoza nie jest badaniem dojrzałości szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: Rodzicom poznać stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i móc je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać, nauczycielom przedszkola/ szkoły opracować i realizować indywidualny program wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole, pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola/ szkoły potrzeby pogłębionej diagnozy związanej z jakiegoś rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

19 Bezpieczeństwo dla wszystkich
Skierowanie sześciolatków z obowiązkowych „zerówek” do klas pierwszych w szkołach będzie połączone z przeniesieniem do szkoły przedszkolnego standardu opieki nad nimi. MEN chce by wysokie standardy opieki nad małymi dziećmi obowiązywały we wszystkich szkołach. Dzięki temu rodzice będą mogli czuć się spokojni o bezpieczeństwo swojego dziecka. Priorytetem MEN jest zapewnienie takiej jak w przedszkolu opieki po zajęciach szkolnych nad najmłodszymi uczniami. Dobra opieka nad dziećmi, to również szansa dla ich rodziców czy opiekunów na podjęcie pracy.

20 Szkoła powinna zorganizować opiekę po obowiązkowych zajęciach według następujących standardów:
Do 25 uczniów pod opiekę jednego nauczyciela. Tworzyć świetlice skupiające dzieci w podobnym wieku, przynajmniej na czas kiedy tych dzieci jest najwięcej. Miejscem dla takich dodatkowych grup mogą być sale lekcyjne (szczególnie te wyposażone w dywany). Tworzyć świetlice tematyczne np. świetlica „cicha”, w której można odrobić lekcje, świetlica „plastyczna” itp.

21 Sposób organizacji pracy świetlic może także być bardzo różny, np.:
konkretna grupa dzieci znajduje się pod opieką stałej opiekunki, realizującej pewien plan spędzania przez nich czasu, odpowiednio podzielony na posiłki, zabawę, cichą naukę, spacery, rekreację ruchową. dzieci mają do wyboru sale i opiekunów oferujących poszczególne rodzaje aktywności, jak: aktywność rekreacyjno-ruchowa, aktywność plastyczna, pomoc w nauce z matematyki, pomoc w nauce z polskiego, tematyczne kąciki zabawowe. Przy takim rozwiązaniu konieczna jest osoba koordynująca aktywność uczniów, świetnie będzie się to sprawdzać przy stosunkowo niedużej szkole. rozwiązanie pośrednie dopuszczające zarówno uczestnictwo uczniów w ofercie dodatkowej szkoły, jak i stałą opiekunkę odpowiedzialną za konkretną grupę uczniów — wówczas stale jakaś część z nich znajduje się na zajęciach wybranych.

22 Reasumując, rodzic oddając dziecko letnie szkole ma się czuć bezpieczny, ma być przekonany, że opieka nad jego dzieckiem jest profesjonalna.

23 Jak organizować edukację najmłodszych dzieci
Jak organizować edukację najmłodszych dzieci? Organizacja przestrzeni szkolnej Zadaniem dyrektora szkoły i nauczycieli kształcenia zintegrowanego jest przekonanie rodziców, że edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to proces przyjazny i radosny — odkrywania nowych możliwości, nabywania przez dziecko różnorodnych umiejętności. Dyrektor i nauczyciele powinni spotykać się z rodzicami indywidualnie i w grupie — w zależności od potrzeb, by uświadomić rodzicom, jak będzie organizowana nauka dzieci, jakie nauczyciel zastosuje formy i metody pracy, a szczególnie, że będzie indywidualizował pracę dzieci, różnicował wymagania, uważnie obserwował i wzmacniał mocne ich strony. Dla rodzica powierzającego swoje dziecko szkole, poza zaufaniem do nauczyciela, ważna jest przestrzeń w jakiej dziecko będzie przebywać. Przestrzeń ta powinna umożliwić realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i być bezpieczna dla dziecka.

24 W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa będzie pełniła funkcję punktu informacyjnego dla rodziców, natomiast dyrektor szkoły winien stać się profesjonalnym i rzeczowym promotorem reformy edukacyjnej.

25 Dyrektor szkoły w pierwszej kolejności jest zobowiązany:
przeanalizować strukturę bazy lokalowej szkoły podstawowej, podjąć decyzję, gdzie najlepiej wyodrębnić przestrzeń lokalową dla najmłodszych, przedstawić organowi prowadzącemu swoje propozycje oraz wynikające z nich trudności w realizacji pomysłów (finansowe, związane z adaptacją pomieszczeń, doposażeniem - konkretnie).

26 Przestrzeń w szkole dla najmłodszych dzieci powinna być odpowiednio dostosowana tzn. najmłodsi uczniowie powinny mieć „kąciki” nadające się do wypoczynku i zabawy, dobrze jest jeśli korytarz szkolny jest miejscem tylko dla najmłodszych, wyglądającym ciepło i przyjaźnie.

27 Na I etapie edukacyjnym bardzo ważna jest organizacja przestrzeni nauczania dla ucznia.
Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej — wyposażonej w tablicę i stoliki oraz rekreacyjnej — przestrzeni wolnej, nadającej się do zabawy. Pożądane jest także dodatkowe wyposażenie w: sprzęt audiowizualny, komputer z dostępem do Internetu, projektor, mapy, gry i zabawki dydaktyczne, tematyczne kąciki zabaw, biblioteczkę. Uczniowie powinni mieć również zapewnioną możliwość pozostawiania w szkole przynajmniej części podręczników lub przyborów szkolnych, by nie dźwigać codziennie ciężkiego tornistra. Jeżeli klasa jest na tyle duża, że udaje się wyodrębnić część lekcyjną wyposażoną w ławki i rekreacyjną — dywanową, wtedy nauczyciel ma swobodę, które zagadnienia uczeń powinien realizować w ławkach, a które może siedząc na dywanie.

28 Nauczyciel pierwszego etapu edukacyjnego powinien zwracać uwagę, aby w klasie pierwszej dziecko więcej czasu spędzało ucząc się przez zabawę, natomiast w następnych klasach stopniowo wydłużać czas spędzony w ławce szkolnej.

29 Trudniejsza sytuacja jest w szkole, w której sale dydaktyczne są małe
Trudniejsza sytuacja jest w szkole, w której sale dydaktyczne są małe. Wtedy dobrze, jest jeżeli jedną z sal wyodrębni się jako rekreacyjną. Sytuacja ta jest trudniejsza organizacyjnie dla nauczycieli, którzy muszą umawiać się w jakich godzinach, która klasa korzysta z sali rekreacyjnej. Przy czym zakładamy, że nie jest to dodatkowa sala lekcyjna, a sala z której rotacyjnie korzysta na przykład jedna z trzech klas, w trakcie gdy pozostałe dwie mają lekcje w ławkach szkolnych.

30 Szanowni Dyrektorzy Szkół!
Jeszcze w tym roku zostanie podpisane rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązujące od roku szkolnego 2009/2010: w przedszkolach w pierwszej klasie szkoły podstawowej, w pierwszej klasie gimnazjum Nowe programy i podręczniki będą powstawać i wchodzić do kolejnych klas przez sześć lat. Przygotowane zostanie również nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Niektóre elementy nowej wizji programowej szkoły — jak m.in. sposób organizacji pracy na: językach obcych lekcjach wychowania fizycznego — na podstawie uchwały rady pedagogicznej będą mogły być wdrażane już wcześniej, nawet od razu w całej szkole.

31 Nowa podstawa programowa została opracowana przez zespół ponad 100 ekspertów, złożony z wybitnych przedstawicieli polskiego świata nauki oraz doświadczonych nauczycieli, metodyków i pracowników systemu egzaminacyjnego. Przygotowana przez ten zespół wstępna wersja projektu została poddana szerokiej konsultacji społecznej. Eksperci przeanalizowali i starali się uwzględnić ponad ,5 tys. opinii, uwag i recenzji. Projekt został opracowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III.

32 Istota zmiany zastosowanej w nowej podstawie programowej polega na zastąpieniu deklaratywnie określonych treści, które powinny być nauczane, ściśle zdefiniowanymi standardami wiedzy i umiejętności, które będą wymagane na koniec każdego etapu edukacji. Dzięki temu, zakres treści nauczania został istotnie doprecyzowany. Oprócz korzyści płynących z precyzyjnego określenia wiedzy i umiejętności, które uczeń zdobywa na każdym etapie kształcenia, celem tej zmiany jest także osiągnięcie spójnego programowo procesu kształcenia, dostosowanego do możliwości i indywidualnych potrzeb uczniów oraz uwzględniającego zwiększone aspiracje edukacyjne młodzieży.

33 Dlatego już teraz wszyscy nauczyciele powinni zapoznać się jak najszybciej z całością nowej podstawy programowej. Szczególnie ważne jest, aby ci, którzy uczą na I etapie edukacyjnym wiedzieli również co będzie wymagane od ich uczniów po edukacji przedszkolnej oraz na II etapie, zaś ci, którzy uczą na II etapie dowiedzieli się, co uczeń ma umieć po I etapie edukacyjnym oraz czego się będzie uczył w gimnazjum. W ten sposób nauczycielom będzie łatwiej zaplanować swoją pracę oraz rozważyć, czy jakieś elementy nowego sposobu podejścia do ich dziedzin można zacząć wdrażać już wcześniej.

34 Do nowych, określonych w podstawie programowej wymagań, zostanie również dostosowany system egzaminów zewnętrznych. Szkoły podstawowe zostaną tym zmienionym systemem objęte od 2015 roku. Na egzaminach będzie mogło być wymagane wszystko to, co jest określone — jako wymagane po poszczególnych etapach — w podstawie programowej.

35 Proponowane zmiany w podstawie programowej mają sprawić,
że dyrektor szkoły wraz ze swoimi nauczycielami będzie w większym stopniu niż obecnie decydował o tym, jak będzie zorganizowana praca w jego szkole.

36 Zajęcia zintegrowane Wskazane jest, aby edukacja wczesnoszkolna przynajmniej w pierwszej i drugiej klasie miała charakter zajęć zintegrowanych. W klasie trzeciej można już wprowadzać naukę przedmiotową. To dyrektor i nauczyciel powinni decydować o zakresie nauczania zintegrowanego. Jeżeli w szkole są nauczyciele specjaliści w zakresie np. muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, którzy już w klasie pierwszej w sposób optymalny podprowadza zajęcia, a nauczyciel prowadzący pierwszą klasę uzna, że takie rozwiązanie jest korzystne dla uczniów, to oczywiście można wyodrębnić te zajęcia edukacyjne z nauczania zintegrowanego i realizować ją w formie przedmiotowej. Przyjęło się, że nauka języka obcego jest prowadzona poza nauczaniem zintegrowanym przez nauczyciela języka obcego, jednak coraz więcej nauczycieli kształcenia zintegrowanego ma uprawnienia do nauki języka obcego i wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet jest wskazane, aby nauczanie języka obcego przybrało formę zintegrowaną.

37 Przykładem przedmiotu, który trudno nauczać jako przedmiot zintegrowany jest matematyka. Dlatego można wyodrębnić nauczanie matematyki jako samodzielny przedmiot, ale można zachować integrację organizacyjną — czyli nie wyodrębniać specjalnie godziny na matematykę, a wkomponować ją maksymalnie trafnie w dzień nauki.

38 Stopniowe wycofywanie się z nauczania zintegrowanego powinno w zasadzie następować w klasie trzeciej i stanowić łagodne oswajanie dziecka z faktem, iż począwszy od klasy czwartej przedmioty będą nie tylko wyodrębnione czasowo ale również nauczane przez różnych nauczycieli. Szkoła poza zajęciami opiekuńczymi zapewniającymi dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo, powinna również organizować: • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów, którzy mają szczególne potrzeby (np. wada wymowy, wada postawy) lub mają trudności w sprostaniu wymaganiom szkoły, zajęcia rozwijające szczególne zdolności i zainteresowania uczniów.

39 Wykaz dziedzin edukacyjnych i informacja o projekcie ramowego planu nauczania w szkole podstawowej

40 I etap edukacyjny (klasy I-III)
Na edukację wczesnoszkolną (klasy I-III) składają się następujące zajęcia obowiązkowe: edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia praktyczno-techniczne, wychowanie fizyczne. Na wyżej wymienione zajęcia przeznacza się 63 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia w tym na: język obcy nowożytny należy przeznaczyć 6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia, edukację muzyczną i edukację plastyczną należy przeznaczyć po 3 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia wychowanie fizyczne należy przeznaczyć 12 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia

41 O podziale godzin na pozostałe zajęcia obowiązkowe decyduje nauczyciel prowadzący te zajęcia, bo to właśnie on będzie rozliczany z efektów nauczania. Ponadto uczniowie klas I-III mogą uczęszczać na religię Ci uczniowie, którzy nie będą korzystać z lekcji religii powinni uczęszczać na zajęcia z etyki. Przewiduje się do dyspozycji dyrektora 6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Godziny te powinny być wykorzystane na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów klas I-III. Jak z powyższego wynika, uczniowie klas I-III powinni mieć w poszczególnych klasach od 22 do 25 godzin zajęć tygodniowo.

42

43

44 II etap edukacyjny (klasy IV-VI)
W klasach IV-VI obowiązkowymi zajęciami są: język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia praktyczno-techniczne, wychowanie fizyczne, w tym połowa zajęć w grupach fakultatywnych, spotkania klasowe. Na wyżej wymienione obowiązkowe zajęcia przeznacza się 74 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na religię oraz na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (te drugie w wymiarze 14 godzin rocznie) Ci uczniowie, którzy nie będą korzystać z lekcji religii powinni uczęszczać na zajęcia z etyki. Poza wyżej wymienionymi zajęciami przewiduje się do dyspozycji dyrektora 4 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. Godziny te powinny być wykorzystane na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów klas IV-VI.

45

46

47 Uczeń II etapu edukacyjnego podczas swojej trzyletniej nauki powinien mieć zorganizowane co najmniej: 450 godzin języka polskiego, po 240 godzin języka obcego i przyrody, po 90 godzin muzyki, plastyki, zajęć komputerowych i zajęć praktyczno-technicznych, 120 godzin historii i społeczeństwa, 360 godzin matematyki, 360 godzin wychowania fizycznego, w tym połowa tych zajęć w grupach fakultatywnych, 90 godzin spotkań klasowych (z wychowawcą klasy), 90 godzin etyki dla uczniów nieuczęszczających na religię.

48 Jak organizować wychowanie fizyczne?
Poprzez dobrze zorganizowane i prowadzone wychowanie fizyczne można także wzmacniać wiele pozytywnych cech uczniów: wytrwałość, odpowiedzialność za siebie i innych, wolę walki, umiejętność pracy w grupie. W celu lepszego dostosowania zajęć wychowania fizycznego do potrzeb i możliwości uczniów obowiązkowy wymiar tego przedmiotu realizowany będzie, począwszy od II etapu edukacyjnego w dwóch formach: 1) w systemie klasowo-lekcyjnym (2 godziny tygodniowo), w którym realizowane są wymagania określone w podstawie programowej z możliwością ich ewentualnego poszerzania, 2) w formie fakultetów (2 godziny tygodniowo), które mogą być prowadzone w systemie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obowiązkowych co do udziału, ale umożliwiających wybór treści i form zajęć. Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i warunki, a także potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców ustala formy aktywności fizycznej w ramach fakultetów. Różnorodność fakultetów powinna gwarantować możliwość udziału uczniów w zajęciach dostosowanych do ich możliwości i zainteresowań.

49 Sposób udokumentowania podejmowania przez ucznia pozaszkolnej aktywności fizycznej określa statut szkoły. Fakultet sportowy umożliwia uprawianie dyscypliny sportu oraz udział w systemie szkolnej i pozaszkolnej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. Szkoła przedstawia uczniom oraz ich rodzicom wykaz dyscyplin do wyboru. Fakultet rekreacyjno-zdrowotny umożliwia aktywność fizyczną służącą zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie oraz udział w systemie wewnątrzszkolnej rywalizacji sportowej. Realizacja tego fakultetu jest nastawiona na przygotowywanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym, ze świadomością wynikających z tego korzyści zdrowotnych. Fakultet taneczny umożliwia udział w tanecznych formach aktywności fizycznej połączonej z elementami wiedzy o muzyce. Fakultet może obejmować jedną lub kilka form tańca. Fakultet turystyczny umożliwia udział w aktywności fizycznej połączonej z elementami krajoznawstwa i ekologii. Uczeń w ramach fakultetu turystycznego zdobywa odznaki turystyczne.

50 Jak organizować fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego?
Oferta zajęć fakultatywnych szkoły ze założenia powinna uwzględniać zróżnicowany poziom sprawności fizycznej uczniów; część zajęć fakultatywnych (zwłaszcza o charakterze rekreacyjnym i turystycznym) może być dostępna dla tej grupy uczniów, która z powodów zdrowotnych nie uczestniczy w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego. Aby uczniowie faktycznie mogli dokonywać wyboru najbardziej interesującej dla nich formy aktywności fizycznej wskazane jest by maksymalnie powiązać ofertę fakultetów z tygodniowym planem lekcji. Układając plan fakultetów sportowych warto pamiętać, iż przynajmniej część z nich może odbywać się w soboty i że dopuszczalne jest łączenie godzin zajęć w określonych przez dyrektora ramach (zwłaszcza w przypadku fakultetu turystycznego, który może na przykład obejmować udział w kilkugodzinnym rajdzie).

51 Szczególnie ważne jest włączenie do szkolnej oferty związanych ze sportem i rekreacją instytucji samorządowych i stowarzyszeń (np. Miejskie i Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji, PTTK, Domy Kultury i kluby sportowe). Dzięki dobrej współpracy szkół z tymi organizacjami możliwe jest istotne wzbogacenie dostępnej dla uczniów oferty fakultetów, równocześnie mamy okazję pokazania, że aktywność sportowa nie ogranicza się do działań na terenie szkoły. W ten sposób kształtujemy nawyki korzystania z aktywnych form rekreacji i pokazujemy jak w praktyce działają instytucje związane ze sportem zarówno wyczynowym, jak i tak zwanym sportem masowym. Poza skonstruowaniem ciekawej i spełniającej uczniowskie oczekiwania oferty fakultetów sportowych, należy także szczegółowo ustalić formę i zasady zaliczenia przez uczniów poszczególnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zasady zwolnienia z fakultatywnej części wychowania fizycznego. Ze zwolnień tego typu korzystać mogą na przykład osoby trenujące w klubach sportowych.

52 Szkoła podstawowa miejscem zwiększania szans edukacyjnych — diagnozy i terapii dysleksji Dysleksja rozwojowa jako jedna z przyczyn ograniczania szans edukacyjnych Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, mimo stosowania standardowych metod nauczania, inteligencji na poziomie przeciętnym i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych. Nauczyciel ma obowiązek obserwacji i rozpoznania trudności, które napotyka dziecko w swym wszechstronnym rozwoju i zorganizowania oraz udzielania szybkiej i profesjonalnej pomocy.

53 Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją rozwojową
Uczniowie z dysleksją rozwojową mają prawo do diagnozy, terapii, dostosowania form i metod nauczania oraz wymagań do ich możliwości. Szkoła jest zobligowana do udzielania uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się specjalistycznej pomocy, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. Obowiązkiem ucznia ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową jest podjęcie pracy nad swoimi trudnościami oraz dokumentowanie jej (np. w osobnym zeszycie). Stwierdzenie dysleksji nie jest ostatnim, ale pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności ucznia W żadnym wypadku nie można traktować tej diagnozy jako zwolnienia z obowiązków. Szansą skutecznej pomocy jest systematyczna praca.

54 W zreformowanej szkole będzie funkcjonował modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową. Poziomy pomocy uczniowi ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową: Pierwszy poziom: pomoc w domu udzielana przez rodziców pod kierunkiem nauczyciela. Drugi poziom: zespół korekcyjno-kompensacyjny w szkole. Trzeci poziom: terapia indywidualna. Czwarty poziom uczenia się w klasie terapeutycznej Piąty poziom opieka nad dzieckiem w placówce terapeutyczne resortu zdrowia (zaburzenia emocjonalne)

55 Jak organizować edukację w gimnazjum?

56 III etap edukacyjny — gimnazjum
W gimnazjum obowiązkowymi zajęciami są: język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, do wyboru, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zajęcia praktyczno-techniczne, do wyboru, wychowanie fizyczne, w tym połowa zajęć w grupach fakultatywnych, przysposobienie obronne — edukacja dla bezpieczeństwa, spotkania klasowe.

57 Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na religię oraz na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (te drugie w wymiarze 14 godzin rocznie). Ci uczniowie, którzy nie będą korzystali z lekcji religii powinni uczęszczać na zajęcia z etyki. Poza wyżej wymienionymi zajęciami przewiduje się do dyspozycji dyrektora szkoły 4 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. Godziny te powinny być wykorzystane na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Uczniowie gimnazjum powinni mieć w poszczególnych klasach od 30 do 33 godzin zajęć tygodniowo.

58 We wszystkich klasach gimnazjum:
na informatyce ma obowiązywać podział na grupy w zależności od liczby stanowisk komputerowych — przy jednym stanowisku jeden uczeń na lekcjach języków obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka W oddziałach, w których liczba uczniów przekracza 30, połowa zajęć wymagających ćwiczeń, w tym laboratoryjnych prowadzona jest w grupach, na zajęciach wychowania fizycznego liczebność grupy może wynosić od 12 do 26 uczniów. W gimnazjum istnieje możliwość łączenia zajęć w bloki pod warunkiem zrealizowania podstawy programowej każdego z łączonych w blok zajęć. Nauczyciel prowadzący blok musi spełniać wymagania kwalifikacyjne, niezbędne do nauczania każdego z zajęć wchodzących w skład bloku. Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia w bloku jest ustalanie śródrocznych i rocznych ocen z każdego przedmiotu wchodzącego w jego skład.

59 Ponadto uczeń będzie mógł skorzystać z dodatkowych zajęć godzinnych, na które kieruje ucznia szkoła, zależnie od oceny jego potrzeb, a których celem jest zwiększanie szans edukacyjnych z języka polskiego i matematyki (osobne zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, osobne dla potrzebujących nadrobienia zaległości lub mających trudności w nauce) oraz specjalistycznej terapii pedagogicznej, logopedycznej itp., zaleconej na podstawie odpowiedniej diagnozy. Zajęcia z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego i religii lub etyki powinny być rozłożone w poszczególnych latach równomiernie. Pozostałe przedmioty mogą być nierównomiernie rozłożone w cyklu kształcenia. Ewentualne nierównomierne rozłożenie może służyć organizowaniu całych dni poza szkołą, poświęconych na przykład czynieniu obserwacji przyrodniczych w terenie czy realizowaniu projektów podnoszących wrażliwość społeczną i aktywność obywatelską.

60

61

62

63

64 Jak organizować języki obce?
Po wprowadzeniu projektowanych zmian każdy uczeń gimnazjum będzie uczył się dwóch języków obcych -w tym jednego będącego kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej. Przechodzący na kolejny etap edukacyjny uczeń powinien mieć z jednej strony możliwość kontynuacji nauki wybranego na wcześniejszym etapie języka; z drugiej zaś strony powinien uczyć się w grupie osób reprezentujących zbliżony poziom umiejętności językowych. Spełnienie tych warunków wymaga przyjęcia w gimnazjum odpowiednich rozwiązań organizacyjnych. Najefektywniejszy sposób polega na wydzieleniu zajęć językowych z typowego systemu klasowo-lekcyjnego. Jeśli w przykładowym gimnazjum przyjęto uczniów do 5 klas pierwszych i część z nich zaawansowana jest w nauce języka angielskiego, a część niemieckiego to można przyjąć, że w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcje języków obcych odbywają się dokładnie w tym samym czasie a uczniowie zostali podzieleni na pięć zaawansowanych w różnym stopniu grup językowych (np. trzy zróżnicowane pod względem poziomu grupy języka angielskiego i dwie także zróżnicowane pod kątem umiejętności językowych grupy języka niemieckiego). Przydział do grupy językowej nie jest tożsamy z przydziałem do klasy. Idąc na lekcję angielskiego uczeń spotyka kolegów z rożnych klas, którzy reprezentują podobny do niego poziom znajomości wybranego języka obcego.

65 Przyjmuje się także, że jednym z nauczanych języków powinien być język angielski. Jeśli uczeń nie uczył się go w szkole podstawowej, powinien zacząć naukę tego języka w gimnazjum. Ponieważ w wielu, choć nie we wszystkich, szkołach podstawowych nauczany jest język angielski, prawdopodobnie w gimnazjum wystąpi potrzeba stworzenia jednocześnie dwu grup: grupy rozpoczynającej naukę języka i grupy zaawansowanej.

66 Jakie nowości organizacyjne zawarte są w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego?
W celu lepszego dostosowania zajęć wychowania fizycznego do potrzeb i możliwości młodzieży, obowiązkowy wymiar tego przedmiotu realizowany jest w dwóch formach: 1) w systemie klasowo-lekcyjnym z uwzględnieniem podziału na grupy chłopców i dziewcząt (2 godziny w tygodniu ). 2) w systemie zajęć fakultatywnych (przynajmniej po 2 godziny zajęć). Zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i zajęć pozaszkolnych. Szkoła może organizować fakultety: sportowy, rekreacyjny, taneczny, turystyczny.

67 Zajęcia do wyboru w gimnazjum
Każdy uczeń gimnazjum oprócz fakultetów z wychowania fizycznego będzie zobowiązany do zrealizowania w cyklu kształcenia 60 godzin zajęć artystycznych i 60 godzin zajęć praktyczno-technicznych. Część zajęć modułowych może być uwzględniona w planie zajęć, tak aby np. na jednej godzinie lekcyjnej odbywały się modułowe zajęcia dla całego rocznika (podział rocznika na grupy modułowe). Inne moduły, np. wymagające określonych warunków (dostęp do komputerów, sprzętu sportowego, multimediów, pracowni plastycznej) mogą odbywać się po zakończeniu podstawowych planowych lekcji. Można też proponować w godzinach popołudniowych moduły (warsztaty, wykłady) dla grup łączących uczniów z różnych klas i grup wiekowych. Możliwe jest także oferowanie i realizowanie zajęć również poza terenem szkoły — na przykład w gminnym ośrodku sportu i rekreacji czy miejskim domu kultury lub też na wycieczkach krajoznawczych.

68 Szkoła powinna określić listę modułów, które z uwagi na swoje warunki kadrowe i organizacyjne będzie mogła zaoferować. Uczeń składający, przed początkiem roku szkolnego, zgodnie z wzorem ustalonym przez szkołę, deklarację chęci uczestnictwa w wybranych z podanej listy modułach, uruchamia proces planowania, prowadzący — w miarę możliwości — do zrealizowania jego zamierzeń i sprawnej organizacji pracy szkoły.

69 Proponowane zmiany w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego racjonalna decentralizacja części kompetencji państwa w obszarze oświaty

70 1. Założenie szkoły przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego (JST) lub osobę fizyczną Aktualny stan prawny: Wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty Proponowane zmiany: Nie wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty przy założeniu szkoły. Efekty proponowanych zmian: Założenie wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Oceny zgodności z przepisami ustawy i jej aktami wykonawczymi w odniesieniu do funkcjonowania szkół publicznych dokonuje organ właściwy do wydawania zezwoleń, który wydaje zgodę w drodze decyzji administracyjnej. Organ udzielający zezwolenia zawsze może zwrócić się do kuratora oświaty z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu jakiegoś problemu, co do którego kurator posiada kompetencje i może wspomóc odpowiedni organ JST w podjęciu decyzji. Zmiana przyczyni się do uproszczenia procedury udzielania przez JST zezwolenia na założenie szkoły publicznej.

71 2. Przekazanie w drodze porozumienia, osobie prawnej niebędącej JST lub osobie fizycznej, prowadzenia szkoły lub placówki publicznej prowadzonej dotychczas przez tę jednostkę. Aktualny stan prawny: brak regulacji w tym zakresie Proponowane zmiany: jednostka samorządu terytorialnego może przekazać, w drodze porozumienia, osobie prawnej niebędącej JST lub osobie fizycznej, prowadzenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej dotychczas przez te jednostkę. W razie przekazania nie stosuje się przepisów dotyczących likwidacji. Efekty proponowanych zmian: Przepis umożliwia przekazanie prowadzenia szkoły prowadzonej przez JST osobom prawnym lub fizycznym. Warunkiem korzystania z tego przepisu przez JST jest to, że szkoła przekazana do prowadzenia innemu organowi dalej funkcjonuje jako szkoła publiczna, czyli wypełnia warunki określone w art. 7 ust. 1 ustawy. Przekazana do prowadzenia szkoła nie może zostać zlikwidowana przez organ, który przejął prowadzenie. W przypadki rezygnacji z prowadzenia szkoły, osoba ją prowadzącą ma obowiązek powrotnego przekazania szkoły właściwej JST. Regulacja ma szansę zapobiec likwidacji szczególnie małych szkół wiejskich. Zgodnie z art.5 ust 5 i 5a ustawy do zadań własnych JST należy zakładanie i prowadzenie wskazanych typów szkół, co oznacza, że JST nie może przekazać wszystkich szkół.

72 3. Ustalanie planów sieci szkół
Aktualny stan prawny: Wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty Proponowane zmiany: Nie wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty Efekty proponowanych zmian: samorząd decyduje o kształcie edukacji według właściwości terytorialnej. Ustalona sieć powinna być zgodna z kierunkami rozwoju wyznaczonymi przez strategie wojewódzkie. Ustalenie planów sieci następuje w drodze uchwały organu stanowiącego danego JST przy zachowaniu obowiązku wojewody sprawdzania zgodności z prawem podejmowanej uchwały. Kwestia zgodności z prawem to m.in. przepisy ustawy o systemie oświaty, które obowiązują samorząd do wypełniania określonych warunków tj. zorganizowania sieci w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, droga dziecka a z domu do szkoły, zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, zwrotów kosztów przejazdu, określenia obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę

73 4. Arkusze organizacji publicznych szkół i placówek
Aktualny stan prawny: Wymagają opinii kuratora oświaty Proponowane zmiany: Nie wymagają opiniowania kuratora oświaty Efekty proponowanych zmian: nie zmieniły się przepisy wykonawcze do ustawy w sprawie tworzenia i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną przedstawiany organowi prowadzącemu. Taki arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do 30 maja. Zrezygnowanie z tego obciążenia pozwoliłoby kuratorowi efektywniej sprawdzać dane zawarte w arkuszu organizacji szkoły oraz ich przestrzeganie w drodze sprawowanego nad nią nadzoru pedagogicznego.

74 5. Likwidacja szkoły publicznej w tym prowadzącej kształcenie w zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego Aktualny stan prawny: Wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty Proponowane zmiany: Nie wymagana opinia kuratora oświaty Efekty proponowanych zmian: samorząd ma obowiązek zapewnienia każdemu dziecku zamieszkałemu na jego terenie możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Decyzję o likwidacji szkoły podejmuje organ stanowiący - JST w formie uchwały. Organem nadzorczym „legalnościowym” stwierdzającym zgodność uchwały z przepisami prawa jest wojewoda. Zmiana wyeliminuje częste nieporozumienia i konflikty pomiędzy organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz doprowadzi do odbiurokratyzowania zadań kuratora i skupienia się nad merytorycznymi treściami kształcenia.

75 6. Włączenie przez organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki do zespołów szkół centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego Aktualny stan prawny: Wymagana zgoda kuratora oświaty Proponowane zmiany: uchylenie przepisu Efekty proponowanych zmian: organ prowadzący powinien decydować o zasadności tworzenia dla celów organizacyjnych takich zespołów do których włączy centra kształcenia lub postanowi o ich samodzielnym funkcjonowaniu (znając potrzeby lokalne, dane demograficzne, oczekiwania rynku) ponieważ placówki te realizują formy pozaszkolne dla wszystkich chętnych do podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji. Jest to odbiurokratyzowanie urzędu kuratora na rzecz pełnionego nadzoru.

76 7. Połączenie w zespół przedszkola ze szkołą podstawową albo z gimnazjum, szkoły podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkołą podstawową i gimnazjum Aktualny stan prawny: Wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty Proponowane zmiany: połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty Efekty proponowanych zmian: Pozytywna opinia kuratora w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum wynika głównie z różnych zadań statutowych tych typów szkół, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz aby nie utrwalać takiego modelu. Zatem kurator oświaty wydaje pozytywną opinię w sytuacjach uzasadnionych wymagających takiego połączenia.

77 8. Kierowanie szkołą lub placówką przez osobę niebędącą nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący. Aktualny stan prawny: Wymagana zgoda kuratora oświaty Proponowane zmiany: Nie wymagana zgoda kuratora oświaty Efekty proponowanych zmian: w komisji konkursowej kurator oświaty ma swoich przedstawicieli, którzy na bieżąco mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do pełnienia funkcji dyrektora przez kandydata

78 9. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący
Aktualny stan prawny: organ sprawujący nadzór ma prawo w terminie do 14 dniu od przedstawienia przez organ prowadzący kandydata na to stanowisko, wnieść zastrzeżenia Proponowane zmiany: stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący. Kandydata na stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Kurator oświaty nie zajmuje stanowiska. Efekty proponowanych zmian: skład komisji konkursowej gwarantuje zgłaszanie zastrzeżeń co do kandydata w trakcie posiedzenia komisji konkursowej. Zmniejszenia zadań administracyjnych kuratora oświaty.

79 10. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora
Aktualny stan prawny: obecny okres nie dłużej niż 6 miesięcy Proponowane zmiany: wydłużenie okresu pełnienia obowiązku Efekty proponowanych zmian: wydłużenie okresu pełnienia obowiązku zapobiegnie dezorganizacji pracy szkoły w czasie roku szkolnego.

80 11. Konkurs na stanowisko dyrektora, nowo zakładanego zespołu szkół
Aktualny stan prawny: komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na dyrektora liczy co najmniej 11 osób Proponowane zmiany: w skład komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu wchodzi 3 przedstawicieli organu prowadzącego, przedstawicieli organu nadzorującego, po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców, zakładowych organizacji związkowych. Efekty proponowanych zmian: znaczne odciążenie urzędu kuratora gdyż czasem skumulowana liczba konkursów powodowała dezorganizację pracy urzedu

81 12. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego przez organ prowadzący
Aktualny stan prawny: wymagana pozytywna opinia kuratora Proponowane zmiany: uchwała organu stanowiącego - JST Efekty proponowanych zmian: nie wymaganie pozytywnej opinii kuratora nie będzie zaburzało procesu natychmiastowego odwołania

82 13. Ocena pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązku dyrektora szkoły Aktualny stan prawny: oceny pracy dokonuje organ sprawujący nadzór w porozumieniu z organem prowadzącym Proponowane zmiany: oceny pracy dokonuje organ prowadzący bez udziału organu sprawującego nadzór Efekty proponowanych zmian: nastąpi uproszczenie procedury oceny pracy dyrektora, zostanie wyeliminowany kolejny czynnik, czasem wpływający na pogorszenie współpracy między organem prowadzącym i organem nadzorującym, które wspólnie powinny dbać o jakość pracy szkół i placówek. Organ prowadzący otrzymuje od kuratora oświaty wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołą (wizytacje, kontrole), od innych organów wyniki zewnętrznych egzaminów, zatem ma niezbędne informacje o efektywności pracy szkoły i jej dyrektora, które m.in. dają podstawę oceny pracy.

83 14. Zobowiązanie nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie
Aktualny stan prawny: organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zobowiązać nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie Proponowane zmiany: organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie może zobowiązać nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie Efekty proponowanych zmian: nie ma potrzeby aby organ nadzoru pedagogicznego w sposób bezpośredni ingerował w sposób zarządzania szkołą przez dyrektora. Jeśli z analizy jakości procesu kształcenia, wychowania i opieki danej szkoły wynika konieczność doskonalenia nauczycieli w określonych obszarach to takie zobowiązanie dla nauczyciela powinien nałożyć jego pracodawca czyli dyrektor szkoły.

84 15. Czas pracy nauczycieli
Aktualny stan prawny: wymaga opinii kuratora Proponowane zmiany: organ prowadzący szkołę bez konieczności uzyskania opinii kuratora określa: 1. zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 2. zasady udzielania i rozmiar zniżek 3 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli Efekty proponowanych zmian: przedmiotowe zagadnienia są regulowane przez organ prowadzący w formie uchwał, które podlegają nadzorowi wojewody pod względem zgodności z prawem. Zatem powielanie tych zadań jest zbędne. Ewentualne wskazania dotyczące zbytniego obciążenia praca nauczycieli kurator oświaty może sformułować i skierować do organu prowadzącego w wyniku sprawowanego nadzoru nad szkołą.

85 Nadzór pedagogiczny będzie strażnikiem jakości kształcenia.
Ocenie podlegać będzie: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w stosunku do możliwości uczniów, Sposób wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu pracy szkoły, Uczestnictwo w programach edukacyjnych (lokalnych, krajowych, międzynarodowych) i ich wpływ na rozwój ucznia, Losy absolwentów, Udział uczniów w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych Zasady przyjęte przy wyborze programów edukacyjnych i podręczników i ich dostosowanie do potrzeb uczniów i zakładanych efektów Efektywność prowadzenia działań naprawczych Procesy ewaluacji wewnętrznej i ich wykorzystanie w doskonaleniu pracy szkoły

86 Drodzy Dyrektorzy Szkół!
Wszelkie refleksje, wątpliwości i propozycje korzystniejszych rozwiązań należy po konsultacjach z radą pedagogiczną przedstawić na spotkaniach z promotorami zmian.

87 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce, ul. Ściegiennego 2.
HARMONOGRAM KONFERENCJI POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Data Powiat Miejsce 26 listopada 2008r. Kielce miasto Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - sala konferencyjna Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 2 grudnia 2008r. kielecki ziemski Wojewódzki Dom Kultury Kielce, ul. Ściegiennego 2. Wszystkie konferencje odbywać się będą w godzinach Skład Wojewódzkiego Zespołu Upowszechniania Podstawy Programowej prowadzącego konferencje: Joanna Piasta - Siechowicz - kierownik Iwona Karaś Lidia Pasich Katarzyna Pluta

88 aby polska szkoła stała się miejscem gdzie uczeń
Dążmy wspólnie do tego, aby polska szkoła stała się miejscem gdzie uczeń będzie nabywał wiedzę i umiejętności , a także miał zaszczepioną chęć i potrzebę uczenia się przez całe życie.

89 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Planowana reforma systemu edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google