Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RECYKLING WYNIKI PRAC PANELU ROBOCZEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY MATERIAŁY POLIMEROWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RECYKLING WYNIKI PRAC PANELU ROBOCZEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY MATERIAŁY POLIMEROWE."— Zapis prezentacji:

1 RECYKLING WYNIKI PRAC PANELU ROBOCZEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY MATERIAŁY POLIMEROWE

2 RECYKLING CZ1. Odkrycia naukowe, patenty i licencje. CZ2. Duża ilość ośrodków badawczych. CZ3. Wysoki poziom wiedzy. CZ4. Kontakty z ośrodkami zagranicznymi. CZ5. Silne trendy ekologiczne. CZ6. Dostępność technologii w dziedzinie recyklingu materiałów CZ7. Odzysk i zawrócenie surowca do produkcji. CZ8. Wzrastająca ilość zakładów przetwórczych. CZ9. Dobrze wyszkolona teoretycznie kadra średnia i wyższa w technikach recyklingu. CZ10. Duża ilość recyklerów. CZ11. Opłaty produktowe i depozytowe. CZ12. Niższe koszty pozyskania surowca z recyklingu w stosunku do surowca pierwotnego. CZ13. Oszczędności wynikające z zagospodarowania odpadów CZ14. Otwarcie rynków europejskich. CZ15. Poziom edukacji. CZ16. Zmiana jakości życia. CZ17. Wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącej recyklingu i utylizacji wyrobów zużytych. CZ18. Odkrycia naukowe, wynalazki, patenty. CZ19. Rozwój technologiczny w branży. CZ20. Rozwój technologiczny w branżach pokrewnych. CZ21. Ulgi podatkowe. CZ22. Dostępność kredytów. CZ23. Wzrost nakładów inwestycyjnych. CZ24. Konkurencyjne ceny recyklatów. CZ25. Zwiększenie dostępu do rynku europejskiego. CZ26. Możliwość powtórnego wykorzystania materiałów ze zużytych wyrobów. CZ27. Wprowadzanie technologii przyjaznych dla środowiska CZ28. Wprowadzanie materiałów przyjaznych dla środowiska CZ29. Ustawy i rozporządzenia dotyczące prowadzenia działalności w branży CZ30. Stanowisko polityków do branży. CZ31. Przepisy UE sprzyjające rozwojowi nowych technologii recyklingu CZ32. Systemowe rozwiązanie problemu recyklingu w skali kraju CZ33. Stosunek społeczeństwa do branży. CZ34. Niechęć do kupowania wyrobów z recyklatów. CZ35. społeczeństwa do budowy spalarni. CZ36. Utrudnienia w zakładaniu firm. Czynniki Kluczowe – łączą w sobie siłę oddziaływania z dużym stopniem zależności i wskazują, które działania powinny być uznane za priorytetowe w procesie opracowywania przyszłościowych Planów Strategicznych. Czynniki Decydujące – wywierają bardzo silny wpływ na cały system, czyli mogą być zarówno czynnikami napędzającymi jak i hamującymi. Są bardzo trudne do skontrolowania. Wiedza na ich temat jest niezwykle istotna w procesie obserwowania trendów długoterminowych w badaniach nad przyszłością.

3 S1Odkrycia naukowe, patenty i licencje. S2Duża ilość ośrodków badawczych. S3Wysoki poziom wiedzy. S4Kontakty z ośrodkami zagranicznymi. S5Silne trendy ekologiczne. S6Dostępność technologii w dziedzinie recyklingu materiałów. S7Odzysk i zawrócenie surowca do produkcji. S8Wzrastająca ilość zakładów przetwórczych. S9Dobrze wyszkolona teoretycznie kadra średnia i wyższa w technikach recyklingu. S10Duża ilość recyklerów. S11Opłaty produktowe i depozytowe. S12Niższe koszty pozyskania surowca z recyklingu w stosunku do surowca pierwotnego. S13Oszczędności wynikające z zagospodarowania odpadów. S14Otwarcie rynków europejskich. RECYKLING Najistotniejsze silne strony pozwalające wykorzystać pojawiające się szanse oraz zminimalizować zagrożenia

4 O1Poziom edukacji. O2Zmiana jakości życia. O3Wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącej recyklingu i utylizacji wyrobów zużytych. O4Odkrycia naukowe, wynalazki, patenty. O5Rozwój technologiczny w branży. O6Rozwój technologiczny w branżach pokrewnych. O7Ulgi podatkowe. O8Dostępność kredytów. O9Wzrost nakładów inwestycyjnych. O10Konkurencyjne ceny recyklatów. O11Zwiększenie dostępu do rynku europejskiego. O12Możliwość powtórnego wykorzystania materiałów ze zużytych wyrobów O13Wprowadzanie technologii przyjaznych dla środowiska. O14Wprowadzanie materiałów przyjaznych dla środowiska. O15Ustawy i rozporządzenia dotyczące prowadzenia działalności w branży. O16Stanowisko polityków do branży. O17Przepisy UE sprzyjające rozwojowi nowych technologii recyklingu. O18Systemowe rozwiązanie problemu recyklingu w skali kraju. RECYKLING Najistotniejsze szanse, które należy wykorzystać celem umocnienia silnych stron oraz przezwyciężenia słabości

5 T1Stosunek społeczeństwa do branży. T2Niechęć do kupowania wyrobów z recyklatów. T3Niechęć społeczeństwa do budowy spalarni. T4Utrudnienia w zakładaniu firm. RECYKLING Najistotniejsze zagrożenia mogące osłabić posiadane silne strony oraz spotęgować występujące słabości

6 WIZJE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO RECYKLING Technologie identyfikacji i sortowania Wizja 1: Wizja rozwoju systemu w całym obszarze identyfikacji i sortowania obejmuje zrównoważony rozwój wszystkich technologii identyfikacji i sortowania, z wyjątkiem flotacji i metody pływa-tonie, które uznano za technologie dojrzałe. Wizja ta pomija rozwój prototypowych i innych metod separacji, wykorzystujących różnicę w temperaturze topnienia oraz rozpuszczalności. Wizja 2: Identyfikacja i sortowanie z wykorzystaniem metod analizy spektralnej będzie najpowszechniej wykorzystywaną techniką w technologiach sortowania. Metody spektroskopowe w podczerwieni należą do najszerzej stosowanych metod analitycznych służących do identyfikacji różnego typu tworzyw sztucznych, a w niektórych przypadkach również do określania ich jakości i/lub rodzaju dodatków w nich obecnych. Technika ta jest bardzo szybka i niezawodna, co pozwala zautomatyzować proces separacji i wyeliminować błędy w identyfikacji. Wizja 3: Wizja rozwoju technologii opartych na różnicy gęstości, wykorzystujących do rozdziału odpadów strumień powietrza (separacja powietrzna), ciecz (metoda pływa-tonie), zasadę działania siły odśrodkowej (hydrocyklony, wirówki) czy też różnice w zwilżalności (flotacja). Wymagają niemałych nakładów finansowych oraz stosunkowo dużych instalacji. Wizja 4: Wizja rozwoju technik elektrostatycznych i dielektrycznych, wykorzystujących różnicę podatności materiałów na naelektryzowanie (triboelektryczna separacja bębnowa) lub różnice w przenikalności dielektrycznej.

7 Metody zagospodarowania Wizja 6: Wizja rozwoju instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych metodą mechaniczno-biologiczną. Metoda jest kombinacją technologii mechanicznych i procesów biologicznych. W procesie mechanicznym następuje separacja materiałów nie nadających się do recyklingu biologicznego, w tym tworzyw sztucznych, które kierowane są następnie do instalacji recyklingu materiałowego lub chemicznego. Materiały organiczne kierowane są do instalacji kompostowania a pozostałości na składowiska lub do instalacji przetwarzania termicznego. Metodę tą można dostosować do lokalnych warunków i dostępnej infrastruktury regionalnej. Wizja 7: Recykling chemiczny jest procesem w którym podczas temperatury lub reakcji chemicznej (piroliza, hydroliza) następuje rozrywanie łańcucha polimeru do małocząsteczkowych produktów, którymi mogą być oleje, gazy. W procesie recyklingu chemicznego można przetwarzać mieszaniny tworzyw sztucznych, jak również określony asortyment polimerów, zaś w wyniku otrzymuje się produkty małocząsteczkowe. Wizja 8: Strategia recyklingu materiałowego opiera się na zintegrowanym systemie, przy użyciu wszelkich dostępnych technik sortowania i przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych. Wizja 10: Spalanie odpadów z odzyskiem energii. Wysoce wydajna i ekologiczna metoda redukcji odpadów połączona z efektywnością ekonomiczną poprzez odzysk energii zawartej w odpadach. Opłacalność instalacji przy przetwarzaniu minimum 150 000 Mg odpadów. WIZJE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO RECYKLING

8 CELE DO UZYSKANIA zmniejszenie ilości odpadów nie poddawanych odzyskowi spełnienie wymagań odnośnie poziomu odzysku i recyklingu odpadów polimerowych wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa zwiększenie kultury technicznej w zakładach recyklingu poprawa jakości recyklatów oraz produkowanych z nich wyrobów unowocześnienie systemu odzysku i recyklingu odpadów polimerowych RECYKLING

9 SCENARIUSZ REALISTYCZNY KORZYSTNY

10 RECYKLING SCENARIUSZ REALISTYCZNY NIEKORZYSTNY

11 RECYKLING KLUCZOWE KIERUNKI BADAWCZE Metody identyfikacji Ocena zasadności inwestycji w instalacje sortujące nowej generacji oparte na metodach spektroskopowych i elektrostatycznych Analiza możliwości merytorycznych i opłacalności opracowania krajowych rozwiązań nowej generacji w ramach projektów badawczych B+R Porównanie jakości i efektywności stosowania instalacji sortujących nowej generacji oraz baterii prostych urządzeń sortujących. Technologie zagospodarowania odpadów Intensyfikacja recyklingu mechaniczno-biologicznego Rozwój recyklingu mechanicznego przez kompatybilizację mieszanin polimerów Rozwój metod recyklingu mechanicznego przez wprowadzanie kompozytów Rozwój degradowalnych tworzyw polimerowych umożliwiających recykling organiczny Opanowanie technologii kompostowania odpadów ulegających biodegradacji Intensyfikacja odzysku przez spalanie z odzyskiem energii Wdrożenie narzędzi pozwalających na ocenę efektów ekologicznych i ekonomicznych w cyklu życia wyrobów (ang. Life Cycle Assessment).

12 RECYKLING REKOMENDACJE DLA WDROŻENIA Ogłosić konkurs na grant zamawiany mający na celu wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej instalacji sortujących odpady polimerowe i wskazanie rozwiązań zalecanych w polskich warunkach Intensyfikować badania w kierunku rozwoju tworzyw biodegradowalnych oraz infrastruktury sprzyjającej recyklingowi mechaniczno-biologicznemu Intensyfikować badania mające na celu poprawę jakości recyklatów przez kompatybilizację, tworzenie kompozytów i innowacyjne metody przetwórstwa Intensyfikować prace zmierzające do uruchomienia instalacji do spalania odpadów z odzyskiem energii SPOSÓB MONITOROWANIA WDRAŻALNOŚCI WYNIKÓW Ustalić wykaz priorytetowych zadań i harmonogram ich realizacji, z finansowaniem etapów zależnym od realizacji postawionych zadań Zalecić realizację przez konsorcja złożone z instytucji badawczych i przemysł


Pobierz ppt "RECYKLING WYNIKI PRAC PANELU ROBOCZEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY MATERIAŁY POLIMEROWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google