Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki chemiczne w użytkowaniu zawodowym. środki chemiczne / chemikalia Substancje i preparaty chemiczne (Ustawa o substancjach...) Inne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki chemiczne w użytkowaniu zawodowym. środki chemiczne / chemikalia Substancje i preparaty chemiczne (Ustawa o substancjach...) Inne."— Zapis prezentacji:

1 Środki chemiczne w użytkowaniu zawodowym

2 środki chemiczne / chemikalia Substancje i preparaty chemiczne (Ustawa o substancjach...) Inne

3 Substancje chemiczne pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego.... Preparaty to mieszaniny substancji chemicznych sporządzone wg...

4 Wykluczenia z Ustawy o substancjach chemicznych źródła promieniotwórcze (Prawo atomowe) odpady (Ustawa o odpadach) leki (Prawo farmaceutyczne) środki spożywcze (Ustawa o żywności...)

5 pasze (Ustawa o środkach żywienia zwierząt....) środki ochrony roślin (Ustawa o ochronie roślin uprawnych...) kosmetyki (przepisy o środkach kosmetycznych) Wykluczenia z Ustawy o substancjach chemicznych

6 środki odurzające i substancje psychotropowe (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) amunicja (Ustawa o broni i amunicji) nawozy (Ustawa o nawozach...) Wykluczenia z Ustawy o substancjach chemicznych

7 Substancje i preparaty chemiczne Substancje istniejące EINECS Substancje nowe

8 własności fizykochemiczne, Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne działanie na zdrowie, oddziaływanie na środowisko Ocena zagrożenia Substancje i preparaty chemiczne

9 Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych Rozporządzenia: klasyfikacja substancji niebezpiecznych karty charakterystyki... opakowanie i oznakowanie... oznakowanie rurociągów, zbiorników

10 o właściwościach wybuchowych, o właściwościach utleniających, skrajnie łatwopalne, wysoce łatwopalne, łatwopalne, A. Substancje stwarzające zagrożenie ze względu na własności fizykochemiczne

11 Rozp. w/s. klasyfikacji substancji niebezpiecznych a)substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych: ciała stałe, ciecze i materiały, które w wyniku reakcji egzotermicznej gwałtownie wydzielają gazy, lub - w określonych warunkach badania -detonują, ulegają szybkiej deflagracji, lub wybuchają podczas podgrzewania w częściowo zamkniętej przestrzeni;

12 R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

13 Rozp. w/s. klasyfikacji substancji niebezpiecznych c) substancje skrajnie łatwo palne: substancje w stanie ciekłym o wyjątkowo niskiej temperaturze zapłonu i wyjątkowo niskiej temperaturze wrzenia oraz substancje w stanie gazowym, które w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury palą się w kontakcie z powietrzem;

14 R12 Produkt skrajnie łatwo palny. Substancje ciekłe o temperaturze zapłonu pon.0 °C oraz temperaturze wrzenia niższej lub równej 35 °C. Substancje w postaci gazu, palne w kontakcie z powietrzem przy ciśnieniu atmosferycznym i w temperaturze otoczenia.

15 R10 Produkt łatwo palny. Substancje i preparaty w stanie ciekłym, o temperaturze zapłonu od 21 °C do 55 °C.Preparatów o temperaturze zapłonu równej lub wyższej niż 21 °Ci niższej lub równej 55 °C nie klasyfikuje się jako łatwo palnych, jeżeli nie mogą podtrzymać palenia oraz jeżeli nie stwarzają zagrożenia dla ich użytkowników i dla innych osób.

16 B. Substancje szkodliwe dla zdrowia bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające na rozrodczość, Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne

17 Substancje i preparaty niebezpieczne C. Substancje i preparaty o własnościach ekotoksycznych Substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska

18 bezpieczeństwo transportu, Opakowanie: bezpieczeństwo użytkownika (przechowywanie, wielokrotne otwieranie i zamykanie,...) zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci Substancje i preparaty niebezpieczne

19 Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej nazwa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację substancji; nazwy substancji niebezpiecznych w preparacie odpowiednie znaki ostrzegawcze i napisy,

20 informacje o postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, dane osoby wprowadzającej substancję do obrotu (wypukły piktogram) Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej

21 Oznakowanie SPN Znaki ostrzegawcze i określenia I pole - własności fizykochemiczne E: Produkt wybuchowy F+: Produkt skrajnie łatwopalny F: Produkt łatwopalny O: Produkt utleniający

22 Oznakowanie SPN Znaki ostrzegawcze i określenia II pole - zagrożenia dla zdrowia T+ Produkt bardzo toksyczny T Produkt toksyczny X n - Produkt szkodliwy X i - Produkt drażniący C - Produkt żrący

23 Oznakowanie SPN Znaki ostrzegawcze i określenia III pole - zagrożenia dla środowiska N – Produkt niebezpieczny dla środowiska

24 Substancje rakotwórcze Kategoria 1 - o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka Kategoria 2 - Substancje, które rozpatruje się jako rakotwórcze dla człowieka T - Produkt toksyczny R45 - może powodować raka lub R49 - może powodować raka (poprzez...) drogą oddechową

25 Substancje rakotwórcze Kategoria 3 -Substancje o możliwym działaniu rakotwórczym na człowieka. Xn - Produkt szkodliwy R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego

26 Stężenie substancji, które uwzględnia się w celu klasyfikacji preparatu (bardzo) toksyczne, rakotwórcze kat. 1 lub 2 itp..: 0,1 % wag. szkodliwe, drażniące, żrące, itp.: 1 % wag. niebezpieczne dla środowiska: 1 % (ex dla warstwy ozonowej: 0,1 %)

27 Znaki ostrzegawcze i napisy na etykiecie substancji niebezpiecznej: Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej S3 Przechowywać w chłodnym miejscu. S47 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej... °C. S14 Nie przechowywać razem z... (materiałami określonymi przez producenta). S15 Przechowywać z dala od źródeł ciepła. S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

28 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 1.Identyfikacja substancji chemicznej: nazwa, nr CAS itp. 2.Skład / informacja o składnikach stwarzających zagrożenie dla zdrowia... 3.Identyfikacja zagrożeń: -skutki niewłaściwego obchodzenia się -objawy zatrucia.

29 4. Pierwsza pomoc. 5.Postępowanie w przypadku pożaru. 6.Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska. 7.Obchodzenie się z substancją i magazynowanie. 8.Kontrola narażenia: -wartości stężeń dopuszczalnych; -zalecane środki ochrony indywidualnej Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

30 9.Właściwości fizykochemiczne (Tw, Tz, DGW - GGW,.....) 10.Stabilność i reaktywność: - niebezpieczne reakcje, -warunki, których należy unikać, -niebezpieczne produkty rozkładu. 11. Informacje toksykologiczne: skutki toksycznego działania substancji, DL, CL i in. 12.Informacje ekologiczne: wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalne stężenia. 13.Postępowanie z odpadami (tu: odesłanie do systemu utylizacji w zakładzie). Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

31 14.Informacje o transporcie – nr ADR, który determinuje sposób transportu substancji. 15.Informacje dotyczące uregulowań prawnych – sposób klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji. 16.Inne informacje istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz dla ochrony środowiska. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

32 Niedopuszczalne jest stosowanie w działalności zawodowej substancji niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

33 (Ustawa o substancjach chemicznych...) Osoba stosująca substancję niebezpieczną ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki.

34 (Ustawa o substancjach chemicznych...) Osoba stosująca substancje niebezpieczne, która wie, na podstawie informacji..., że mogą one stworzyć zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska, ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstaniu zagrożenia.

35 Ograniczenia obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych ścisła ewidencja rozchodu zabezpieczenie przed dostępem dla osób niepowołanych

36 Ograniczenia obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych substancje bardzo toksyczne T+ metanol (T), preparaty zawierające pow. 3 % metanolu; substancje żrące C oznakowane R 35 - wywołuje poważne oparzenia

37 Przykłady żrących C R 35: kwas azotowy pow. 20 % kwas siarkowy pow. 15 % kwas solny pow. 5 % KOH, NaOH pow. 5 % Ograniczenia obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych

38 Rozp. w/s. sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami łatwopalnymi lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze


Pobierz ppt "Środki chemiczne w użytkowaniu zawodowym. środki chemiczne / chemikalia Substancje i preparaty chemiczne (Ustawa o substancjach...) Inne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google