Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH. Pozwolenia zintegrowane dla instalacji przemysłowych - praktyczne problemy wdrażania dyrektywy IPPC w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH. Pozwolenia zintegrowane dla instalacji przemysłowych - praktyczne problemy wdrażania dyrektywy IPPC w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH

2 Pozwolenia zintegrowane dla instalacji przemysłowych - praktyczne problemy wdrażania dyrektywy IPPC w Polsce Ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, szanse i zagrożenia w przededniu integracji z Unią Europejską Katowice, 20 października 2003 r.

3 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Polska przetransponowała – to znaczy przeniosła do naszego systemu prawnego unijne przepisy z zakresu ochrony środowiska. Ich implementacja – to znaczy wdrożenie musi nastąpić do: INTEGRACJA EUROPEJSKA

4 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH l do 1 maja 2004 – czyli do dnia przystąpienia do Unii Europejskiej, l w innych terminach określonych w aktach prawa UE, l w terminach (9 dyrektyw i 1 rozporządzenie) wynikających z wynegocjowanych okresów przejściowych, liczonych od Ô dnia gotowości do akcesji – to znaczy od 31 grudnia 2002 roku, lub Ô dnia określonego w przepisach aktów prawa wspólnotowego jako dzień wdrożenia tych aktów INTEGRACJA EUROPEJSKA

5 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 5-letni okres przejściowy (do 31.12. 2007 r.), Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów 3-letni okres przejściowy (do 01. 07. 2012 r.) Rozporządzenie 259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar 5 - letni okres przejściowy (do 31.12.2007 r.) * obejmuje część odpadów przeznaczonych do odzysku w tym niektóre odpady z tzw. "zielonej listy" OKRESY PRZEJŚCIOWE W GOSPODARCE ODPADAMI

6 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH OBOWIĄZUJĄCE PRAWO Ustawy: – ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) – ustawa z 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) Rozporządzenia wykonawcze: – rozp. Ministra Środowiska z 26 lipca 2002 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055) BAT

7 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH PROCES LEGISLACYJNY - trwa i będzie trwał Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska niemal 100 poprawek do ustawy poś, uchwalona przez Sejm i przesłana do Senatu, większość zmian wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia, Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (po uzgodnieniach międzyresortowych) dla składowisk - 30 kwietnia 2007 pozostałe instalacje odpadowe do 30 września 2006 instalacje istniejące uruchomione po dniu 30 października 2000 do 30 kwietnia 2004 BAT

8 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 3 - letni okres przejściowy (do 31.12.2010 r.) dla ograniczonej grupy instalacji istniejących, wymagających poważnych lub całkowitych zmian technologicznych DYREKTYWA 96/61 IPPC

9 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH POZWOLENIA ZINTEGROWANE Prowadzący instalacje wymienione w Rozp. Min. Środowiska muszą uzyskać na ich użytkowanie pozwolenia zintegrowane. Pozwolenia zintegrowane wprowadziła dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń – Dyrektywa IPPC BAT

10 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH PODSTAWOWE DEFINICJE Instalacja jest to: –stacjonarne urządzenie techniczne –zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu –obiekty budowlane nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję BAT

11 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH PODSTAWOWE DEFINICJE Istotna zmiana instalacji to taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko Istniejąca instalacja (dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego) to instalacja dla której (Art.19 ust.5 ustawy wprowadzającej) : – pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1.10.2001 r. – a rozpoczęcie użytkowania nastąpi nie później niż 30.06.2003r. BAT

12 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Instalacje objęte pozwoleniem Lista instalacji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowane określa Rozp. Min. Środowiska z 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 122 poz. 1055). Pozwolenie wydaje starosta, albo... BAT

13 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Instalacje objęte pozwoleniem WOJEWODA, jeżeli istnieje dla niej obowiązek przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisku Listę takich instalacji, określa: Rozp. Rady Ministrów z 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko - (Dz.U. 179 poz. 1490). BAT

14 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Najlepsza Dostępna Technika BAT Najlepsza Dostępna Technika to: –najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość. BAT

15 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH technika oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, dostępne techniki oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać, najlepsza technika oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości BAT DEFINICJE

16 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Komunikat UE 354/2003 Aby technika mogła być uznana za NDT, musi być rozwinięta na skalę umożliwiającą jej zastosowanie w danym sektorze Zdolność przetwórcza (produkcyjna) nie może bazować na deklaracji ale powinna zakładać 24godzinne działanie instalacji, chyba, że z warunków technicznych jej działania wynika, że jest to niemożliwe BAT

17 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Komunikat UE 354/2003 Dokument referencyjny BAT jest kluczowym narzędziem: –dla kompetentnego organu ochrony środowiska w procesie wydawania PI –dla przedsiębiorcy przygotowującego wniosek i negocjującego warunki PI –dla organizacji pozarządowych i obywateli do oceny warunków udzielenia PI Władza wydająca PI musi ponadto uwzględnić lokalne warunki geograficzne, środowiskowe, a także techniczną stronę instalacji: BAT

18 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Zgodnie z wykazem w Rozp. Min. Środowiska z 26 lipca 2002 5. Gospodarka odpadami 5.1 do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę; 5.2 do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad trzy tony na godzinę; 5.3 do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania odpadów innych niż niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton/dobę; 5.4 do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton. (20 t/dobę - pozwolenie wydaje wojewoda) zdolność produkcyjna (lub przetwarzania) - dla normalnych warunków pracy instalacji w jednostce czasu BAT INSTALACJE IPPC

19 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH emisji pyłów i gazów do powietrza, emisji hałasu, wytwarzania odpadów, w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (opcjonalnie, jeżeli ma to miejsce), odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (opcjonalnie, jeżeli ma to miejsce), wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (np. sieci komunalnej lub innego zakładu, o ile ma to miejsce) emitowania pól elektromagnetycznych (opcjonalnie, jeżeli spełnione są kryteria emisji). warunki ujmowania (poboru) wody na potrzeby instalacji typu IPPC. BAT Pozwolenie zintegrowane określa warunki

20 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Powstawały jesienią 2002 i wiosną 2003 roku Są odpowiednikami TGR w Sevilli, która jest Europejskim Centrum wdrażania dyrektywy IPPC. Odpowiadają za przygotowanie krajowych przewodników (dokumentów referencyjnych) Najlepszej Dostępnej Techniki dla sektorów objętych przepisami BAT Polskie Techniczne Grupy Robocze

21 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH 1)oleje odpadowe 2) rozpuszczalniki 3) chemikalia - kwasy, zasady, cyjanki 4) odpady z tworzyw sztucznych 5) stałe odpady komunalne BAT Odpady objęte projektem dokumentu BREF

22 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH 1)metody fizyko - chemiczne 2) metody biologiczne 3) wykorzystanie odpadów jako paliw 4) przetwarzanie olejów odpadowych 5) przetwarzanie rozpuszczalników 6) przetwarzanie odpadów kwaśnych i zasadowych 6) transport i przeładunek odpadów 7) instalacje do przetwarzania odpadów z katalizatorów i innych urządzeń zmniejszających emisje BAT Instalacje i metody przetwarzania odpadów

23 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH 1) rodzaje odpadów w Polsce 2)znane emisje związane z funkcjonowaniem posiadanych instalacji (cały ciąg technologiczny wszystkich powiązanych ze sobą procesów) –emisje gazów do atmosfery –emisje zanieczyszczeń stałych –pyły –hałas –emisje do wód –oczyszczanie ścieków –promieniowanie elektromagnetyczne 3) uwarunkowania ekonomiczne BAT Zbieranie danych do przygotowania BREF

24 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Więcej informacji BAT www.mos.gov.pl Europejskie Biuro IPPC w Sevilli eippcb.jrc.es Polska strona IPPC / BAT www.ippc-ps.pl Strona Stowarzyszenia FOS www.fos.pl

25 STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, szanse i zagrożenia w przededniu integracji z Unią Europejską Katowice, 20 października 2003 r. ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa tel. (022) 828 6010, fax (022) 828 6011 e-mail: biuro@fos.pl www.fos.pl Tomasz Chruszczow


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH. Pozwolenia zintegrowane dla instalacji przemysłowych - praktyczne problemy wdrażania dyrektywy IPPC w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google